Amaç ve Kapsam

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergi ortaya koyduğu bilgi, bulgu ve bakış açılarıyla bilim insanlarına, eğitim sektörü çalışanlarına, eğitim fakültesi öğrencilerine ve eğitimle ilgili diğer paydaş ve vatandaşlara hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, eğitimle ilgili problemlerin tespitine ve çözümüne katkıda bulunulması beklenmektedir.

Dergimizde sadece yayın yılı, örneklem büyüklüğü, araştırma yöntemi, araştırma deseni vb. açısından incelemelerin yapıldığı bibliyometrik çalışmalara ve ilgili konuda alan yazında eksiklik bulunmayan derleme çalışmalarına ve kuramsal çalışmalara yer verilmeyecektir. Aynı zamanda yüzde ve frekans gibi betimsel istatistiklerle gerçekleştirilmiş veya geçerliği güvenirliği kanıtlanmamış ölçme araçlarıyla madde düzeyinde analizlerin gerçekleştirildiği nicel çalışmalar, dergi kapsamında incelenmeyecektir. Güncelliğini yitirmiş verilerle hazırlanmış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Dergide eğitim bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir. Aşağıda belirtilmiş konular çerçevesinde yapılmış yayınlar değerlendirmeye alınmaktadır:
• Öğretmen yetiştirme
• Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
• Eğitim programları ve öğretim
• Ölçme ve değerlendirme
• Ölçek geliştirme çalışmaları
• Eğitim psikolojisi
• Eğitim sosyolojisi
• Eğitim felsefesi
• Eğitim politikaları
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
• Öğretim teknolojileri
• Kapsayıcı eğitim
• Birleştirilmiş sınıflarda öğretim
• İlk okuma ve yazma öğretimi
• Türkçe öğretimi
• Türk dili ve edebiyatı öğretimi
• Matematik öğretimi
• Fen öğretimi
• Çevre eğitimi
• Biyoloji öğretimi
• Kimya öğretimi
• Fizik öğretimi
• Sosyal bilgiler öğretimi
• Tarih öğretimi
• Coğrafya öğretimi
• Felsefe grubu dersleri öğretimi
• Okul öncesi eğitimi
• Özel eğitim
• Yabancı dil öğretimi
• Yabancılara Türkçe öğretimi
• Sanat eğitimi
• Beden eğitimi ve spor öğretimi
• Karşılaştırmalı eğitim
• Eğitimle ilgili güncel meseleler
• Eğitimle ilgili diğer çalışmalar


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık