Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Temel Etik Politikamız
Tüm yazar, hakem ve editörler makale yazımı, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında etik kural ve ilkelere uymalıdır. Bu kapsamda faydalanılabilecek içerikler ve erişim adresleri aşağıdaki gibidir:    
• COPE International Standards For editors and Authors

• Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Etik kurul belgesi gerektiren tüm çalışmalarda, etik kurul bilgilerini, makale şablonunun ilgili kısmına giriniz. Etik kurul gerektiren ve gerektirmeyen çalışmaların bilgisi için tıklayınız. Etik Kurul izinleri dışında hangi izinlerin alınması gerektiğini öğrenmek için tıklayınız. Bu konudaki gerekli tüm bilgileri "YÖNTEM" başlığının "Araştırma Etiği" alt başlığı altında veriniz.


Yazar Sorumlulukları
1. Dergiye, sadece, özgün ve daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış çalışmalar göndermek
2. Bir çalışmayı, aynı anda değerlendirilmek üzere farklı dergilere göndermemek
3. Çalışmaya katkıda bulunan tüm isimleri, yazar olarak belirtmek
4. Yazarları, çalışmaya katkı oranları doğrultusunda sıralamak
5. Tüm alıntılar için kaynak göstermek
6. Derginin makale şablonuna uymak
7. Akademik yazım ilkelerine uymak
8. Kaynakça gösteriminde APA kurallarına riayet etmek
9. Gerekli tüm durumlar için etik kurul izin belgesi almak ve bu belgenin içerdiği bilgileri makale şablonundaki uygun kısımlara işlemek
10. İntihalden kaçınmak, benzerlik oranının %15’in üzerine çıkmasını önlemek
11. Hakem ve editör görüşlerini dikkate almak ve uygun bulunmayan öneriler için gerekçe sunmak
12. İlerleyen süreçlerde gerçekleştirilen tüm değişiklikleri kırmızı yazı fontu ile belirtmek
13. Farklı bilin insanlarına ait ölçek, fotoğraf vb. kullanımı söz konusu olduğunda gerekli izinleri almak
14. Telif hakları düzenlemelerine uymak
15. Çalışmalarla ilgili yayın öncesi ve sonrası süreçlerde tespit edilen hatalar konusunda editörü bilgilendirmek
16. Varsa eğer çıkar çatışmalarını belirtmek
17. Çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında, yazar kimliğini ve bu kimliği açığa çıkaracak diğer bilgileri gizlemek
18. Çalışma, daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuşsa, bir tezden alınmışsa ya da bir projenin parçasıysa, kabul aşamasından sonra bu bilgiyi dipnotta belirtmek
19. Tüm bunlar dışında yazarlar, yazarlar için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.

Hakem Sorumlulukları
1. Uzmanlık alanına giren çalışmaları değerlendirmek için kabul etmek
2. Çalışmayı değerlendirirken, sadece bilimsel ve etik ölçütler gözetmek, yanlılıktan kaçınmak
3. Değerlendirme için tanınan süre aralığına dikkat etmek
4. Çalışmayı kabul ve ret gerekçelerini, ayrıntılı bir biçimde raporlamak
5. Çalışmayı yayından önce üçüncü kişilerle paylaşmamak
6. Çalışmaya ait veri, bilgi ve bulguları kişisel amaçlarla kullanmamak
7. Bilimsel ve etik ölçütler çerçevesinde yazarın özgünlüğüne saygı duymak

Editör Sorumlulukları
1. Yazarları, okuyucuları ve hakemleri bilgilendirici içerikler hazırlamak
2. Yazım kuralları, etik ilkeler, akademik yazım, yöntemsel doğruluk ve özgünlük açısından ön değerlendirme yaptıktan sonra alan editörü atamak
3. Dergideki makale akışını kontrol etmek ve makale akışı ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek
4. Yayın kabulünde bilimsel ve etik ilkeleri gözetmek
5. Hakem atamalarında çıkar ilişkisi ve çıkar çatışması hususlarına dikkat etmek
6. Alan editörü ve hakem atamalarında tarafsız davranmak
7. Yayınlanması amacıyla değerlendirmeye gönderilmiş çalışmalar hakkında, üçüncü kişileri bilgilendirmemek
8. Yazarlardan gelen soruları yanıtlamak
9. Değerlendirme süreçlerini şeffaflaştırmak
10. Değerlendirme süreçlerini olabildiğince kısa tutmak
11. Dergide yapılan değişiklikler ile ilgili duyuruları yayınlamak
12. Yazarlara, yargılayıcı ve kaba değil, yapıcı ve kibar dönütler sağlamak; hakemleri de bu hususta teşvik etmek
13. Kendisi tarafından gerçekleştirilen reddetme kararlarını gerekçeli bir biçimde sunmak
14. Makaleleri, gönderim tarihleri ile kabul tarihlerini dikkate alarak yayın sırasına koymak, haksız yayın sıralamalarından kaçınmak
15. Hakem bilgilerini yazarlardan, yazar bilgilerini ise hakemlerden gizli tutmak
16. Hakem ve alan editörü listesini güncel, çeşitli ve aktif tutmak
17. Çalışmaların yayına kabulü esnasında, yasal, etik ve bilimsel çerçevede kalması koşuluyla düşünce özgürlüğünü desteklemek
18. Tüm bunlar dışında editörler, editörler için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.

Alan Editörü Sorumlulukları
1. Sadece kendi çalışma alanıyla ilgili alan editörlüğü davetlerini kabul etmek
2. Ön değerlendirme yapmadan hakem atamasından kaçınmak
3. Dergideki makale akışını kontrol etmek ve makale akışı ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek
4. Yayın kabulünde bilimsel ve etik ilkeleri gözetmek
5. Hakem atamalarında çıkar ilişkisi ve çıkar çatışması hususlarına dikkat etmek
6. Hakem atamalarında tarafsız davranmak
7. Yayınlanması amacıyla değerlendirmeye gönderilmiş çalışmalar hakkında üçüncü kişileri bilgilendirmemek
8. Yazarlardan gelen soruları yanıtlamak
9. Değerlendirme süreçlerini şeffaflaştırmak
10. Değerlendirme süreçlerini olabildiğince kısa tutmak
11. Dergide yapılan değişiklikler ile ilgili duyuruları yayınlatmak
12. Yazarlara, yargılayıcı ve kaba değil, yapıcı ve kibar dönütler sağlamak; hakemleri de bu hususta teşvik etmek
13. Kendisi tarafından gerçekleştirilen reddetme kararlarını gerekçeli bir biçimde sunmak
14. Hakem bilgilerini yazarlara, yazar bilgilerini ise hakemlere gizli tutmak
15. Tüm bunlar dışında alan editörleri, editörler için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.


İstatistik Editörünün Sorumlulukları

1. Nicel ve karma araştırmaların    "Veri Analizi" kısmını incelemek.

2. Nicel ve karma araştırmalarının "BULGULAR" bölümünü incelemek.

3. Çalışmanın ilk iki maddede bahsi geçen unsurlar açısından uygunluğuna karar vermek, bu kararını editör ile paylaşmak.

4. Gerekli durumlarda yazarlara istatistiksel düzeltmeler önermek.

Dil Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın içeriğine müdahale etmekten kaçınmak
2. Çalışmayı dil bilgisi kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
3. Çalışmayı imla kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
4. Çalışmayı noktalama açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
5. Yazar ifadelerini, yazarın anlatmaya çalıştığından farklı bir biçime getirecek önerilerden kaçınmak
Yabancı Dil Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın İngilizce özeti ya da İngilizce genişletilmiş özetini Türkçe içeriğiyle karşılaştırmak
2. Çalışmanın bağlamına uygun değişiklik önerilerinde bulunmak
3. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti dil bilgisi kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
4. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti çalışmayı imla kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
5. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti çalışmayı noktalama açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
6. Yazar ifadelerini, yazarın anlatmaya çalıştığından farklı bir biçime getirecek önerilerden kaçınmak
Mizanpaj Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın şekilsel açıdan uygun olup olmadığına karar vermek, yazara bu hususta dönüt sağlamak
2. Gerekli durumlarda şekilsel açıdan son düzeltmeleri yapmak

Sekreterin Sorumlulukları
1. Dergiye gönderilen çalışmaları, yazım kuralları ve temel bölümler çerçevesinde değerlendirmek.
2. Uygun olmayan yayınları, gerekli değişiklikleri yapmak üzere yazara iade etmek
3. Uygun yayınları editöre iletmek

Yayın Süreci ve İlkeleri
1. Gönderilen çalışmalar ilk olarak bir hafta içerisinde sekreter tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.
2. Uygun görülüp editöre iletilen çalışmalardan nicel boyut içerenler bir hafta içerisinde, istatistik editörüne atanır. İstatistik editörü ile editörün uygun bulduğu ya da önerdikleri düzeltmeler gerçekleştirilen çalışmalara alan editörüne atanır.
3. Alan editörü tarafından uygun bulunan çalışmalar, bir hafta içerisinde 2 hakeme, yazar bilgileri olmaksızın, iletilir.
4. Hakemlere, değerlendirme davetine yanıt vermesi için 7 günlük süre tanınır.
5. Değerlendirmeyi kabul eden hakemlere, bu işlemi gerçekleştirmesi için 15 günlük süre tanınır.
6. Yazara, hakem ve editör dönütlerini kabul ya da reddi için 7 günlük süre verilir.
7. Hakem ve editör önerilerini kabul eden yazara, gerekli düzeltmeler için 15 günlük zaman tanınır.
8. Gerekli durumlarda, yukarıda bahsi geçen işlemler için editör, alan editörü, hakem ya da yazarlara ek süreler verilir.
9. Yazım, dil, istatistik, sayfa düzeni ve son okuyucu işlemleri maksimum 15 gün içinde tamamlanır.
10. Hakem atamalarının farklı kurumlardan gerçekleştirilmesine dikkat edilir.
11. Dergide yayımlanmış çalışmalarda kurum ve yazar çeşitliliğine özen gösterilir.
12. Her yayın öncelikle iki hakeme atanır. Hakemlerin kabul ve ret konusunda uyuşmadığı durumlarda, üçüncü hakem ataması yapılır.

13. Her sayıda Dicle Üniversitesinden gönderilecek çalışmaların en fazla iki tanesine yer verilecektir.

14. Dicle Üniversitesinden gönderilecek çalışmaların alan editörlüğü ve hakemlikleri, kurum dışı akademisyenlerden seçilir.

15. Aynı yazara ait birden fazla çalışma yayın sürecine alınmaz

16. Aynı yazara ait iki çalışma, ardışık sayılarda yayınlanmaz. Yazarın yeni çalışma gönderebilmesi için son çalışmasının yayınlandığı sayıdan sonra en az bir sayı daha yayınlanması gerekir.

17. Çalışmalar, editör, alan editörü aşamalarındayken hakemlere gönderilmeden gerekçe belirtilerek reddedilebilir.

18 Dergimizde yayın yapmak ücretsizdir.
19. Dergimizde yayımlanan makalelere erişim ücretsizdir.