Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40, 99 - 110, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (ÖMYT) ve teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, sınıf öğretmenlerinin ÖMYT ve TPAB’ları bazı demografik değişkenlere göre durumları da incelenmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Amasya il merkezi ve ilçelerinde görev yapan 507 gönüllü sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, TPAB değerlendirme ölçeği ve ÖMYT ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 20.0 programı ile betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ÖMYT ve TPAB’ları arasındaki ilişkinin pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin ÖMYT’leri ile cinsiyet ve mezuniyet durumları bakımından anlamlı bir fark bulunmazken yaş, mesleki kıdem, bilgisayar kullanma durumu ve bilgisayar başında geçirilen süre değişkenlerine göre anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin TPAB’ları mezuniyet durumlarına göre anlamlı bir fark bulunmazken cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, bilgisayar kullanma durumu ve bilgisayar başında geçirilen süre değişkenlerinde anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere verilecek eğitimler ile teknolojiye karşı olumlu tutum sergilemeleri sağlanmalı, teknolojiyi eğitim-öğretim ortamında kullanabilecek gerekli bilgi ve becerileri geliştirilmelidir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Argon, T., İsmetoğlu, M. & Yılmaz, D.Ç. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333.
 • Azgın, A. O. & Şenler, B. (2018). İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 47-64.
 • Bal, M. S. & Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(11), 15-32.
 • Başaran. B. (2020). Investigating science and mathematics teacher candidate’s perceptions of tpack-21 based on 21st century skills. İlkogretim Online - Elementary Education Online, 2020; 19 (4), 2212-2226.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Carless, S. A., ve Arnup, J. L. (2011). A longitudinal study of the determinants and outcomes of career change. Journal of Vocational Behavior, 78(1), 80-91.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. & Tsai, C.-C. (2013). A review of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Technology & Society, 16(2), 31-51.
 • Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (bit) uygulama başarıları ve bit’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 41-53.
 • Çakmak, M. & Ercan, L. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:7 Sayı:13, 29-43.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(11), 33-53.
 • Çoban, Ü. G., Akpınar, E., Baran, B., Sağlam,M., Özcan, E. & Kahyaoğlu, Y. (2016). Fen bilimleri öğretmenleri için “teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli argümantasyon uygulamaları” eğitiminin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Cilt 41 (2016) Sayı 188 1-33.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G. (2013). Exploring of the relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical education competencies of pre-service teachers. Elementary Education Online, 12(3), 797-807.
 • Demirel, N. & Ünişen, P. (2018). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz -2018 Cilt:17 Sayı:67 (997-1013).
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim 36 (159), 96-111.
 • Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. & Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. & Güven, K. (2000). öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25, 116, 27-34.
 • Flowers, C.P. & Algozzine, R.F. (2000). Development and validation of scores on the basic technology competencies for educators ınventory. Educational and Psychological Measurement, 60(3), 411-418.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). tpack development in science teaching: measuring the tpack confidence of inservice science teachers. Tech Trends, 53(5), 70-79.
 • Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M. & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession. International Journal of Academic Research, 3 (1), 985-990.
 • İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778.
 • Karalar, H. & Altan Aslan, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen öz-yeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 5 (USOS Özel Sayı), 2016, 15 – 30
 • Karamanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S. & Şiraz, F.(2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ömytö) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences, Volume 13/11, Spring 2018, p. 1669-1686.
 • Karataş, A. (2014). Lise öğretmenlerinin fatih projesi’ni uygulamaya yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmesi: Adıyaman ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karatekin, K., Merey, Z. & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 70-96.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kazu, İ.Y. & Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126-144.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Journal of Education, 40, 397–408.
 • Kıylık, D. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Koehler, M. & Mishra, P. (2008). Introducing tpck. ın aacte committee on ınnovationand technology. (Ed.), Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK). New York: Routledge.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 101-111). Springer, New York, NY.
 • Köğce D., Aydın M. & Yıldız C. (2009). “İlköğretim matematik öğretmenliği programında öğretim gören birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırması” The First İnternational Congress of Educational Resarch 1- 3 Mayıs 2009, Çanakkale / Turkey.
 • Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (tpack). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017 1054.
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (4), 211-218.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 48-60.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2005). “I’ve decided to become a teacher”: ınfluences on career change. Teaching and Teacher Education, 21(5), 475-489.
 • Sancar-Tokmak, H., Yavuz Konokman, G. & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) özgüven algılarının incelenmesi. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Tay, B. & Tay, A.B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 73-84.
 • Tuncer, M. & Bahadır, F. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies. Cilt. 11 Sayı 9, s839-858. 20p.
 • Ünişen, A., & Polat, H. (2016). From the pulpits to the boards: a study on prospective second career teachers in turkey. International Education Studies, 9(9), 170.
 • Wagner, T. & Imanuel, D. (2014). Are they genuinely novice teachers? motivations and selfefficacy of those who choose teaching as a second career. Australian Journal of Teacher Education, 39(7), 31-57.

Investigation of the Relationship Between the Attitudes of Classroom Teachers towards the Teaching Profession and their Technological Pedagogical Content Knowledge

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40, 99 - 110, 31.12.2021

Öz

In this study, it is aimed to examine the relationship between classroom teachers' attitudes towards teaching profession and technological pedagogical content knowledge. The relational survey method, one of the quantitative research methods, was used in the study. The sample of the study consists of 507 volunteer classroom teachers working in the city center and districts of Amasya. Personal information form, TPACK assessment scale and attitude scale towards teaching profession were used as data collection tools. As a result of the research, it was found that the relationship between teachers' attitude towards teaching profession and technological pedagogical content knowledge was positive and significant. While there was no significant difference in the attitudes of teachers towards teaching profession in terms of gender and graduation status, it was found that there was a significant difference according to the variables of age, professional seniority, computer use and time spent on the computer. While there is no significant difference in TPACK of teachers according to their graduation status, there is a significant difference in the variables of gender, age, professional seniority, computer use and time spent on the computer.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Argon, T., İsmetoğlu, M. & Yılmaz, D.Ç. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333.
 • Azgın, A. O. & Şenler, B. (2018). İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 47-64.
 • Bal, M. S. & Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(11), 15-32.
 • Başaran. B. (2020). Investigating science and mathematics teacher candidate’s perceptions of tpack-21 based on 21st century skills. İlkogretim Online - Elementary Education Online, 2020; 19 (4), 2212-2226.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Carless, S. A., ve Arnup, J. L. (2011). A longitudinal study of the determinants and outcomes of career change. Journal of Vocational Behavior, 78(1), 80-91.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. & Tsai, C.-C. (2013). A review of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Technology & Society, 16(2), 31-51.
 • Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (bit) uygulama başarıları ve bit’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 41-53.
 • Çakmak, M. & Ercan, L. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:7 Sayı:13, 29-43.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(11), 33-53.
 • Çoban, Ü. G., Akpınar, E., Baran, B., Sağlam,M., Özcan, E. & Kahyaoğlu, Y. (2016). Fen bilimleri öğretmenleri için “teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli argümantasyon uygulamaları” eğitiminin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Cilt 41 (2016) Sayı 188 1-33.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G. (2013). Exploring of the relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical education competencies of pre-service teachers. Elementary Education Online, 12(3), 797-807.
 • Demirel, N. & Ünişen, P. (2018). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz -2018 Cilt:17 Sayı:67 (997-1013).
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim 36 (159), 96-111.
 • Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. & Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. & Güven, K. (2000). öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25, 116, 27-34.
 • Flowers, C.P. & Algozzine, R.F. (2000). Development and validation of scores on the basic technology competencies for educators ınventory. Educational and Psychological Measurement, 60(3), 411-418.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). tpack development in science teaching: measuring the tpack confidence of inservice science teachers. Tech Trends, 53(5), 70-79.
 • Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M. & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession. International Journal of Academic Research, 3 (1), 985-990.
 • İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778.
 • Karalar, H. & Altan Aslan, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen öz-yeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 5 (USOS Özel Sayı), 2016, 15 – 30
 • Karamanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S. & Şiraz, F.(2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ömytö) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences, Volume 13/11, Spring 2018, p. 1669-1686.
 • Karataş, A. (2014). Lise öğretmenlerinin fatih projesi’ni uygulamaya yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmesi: Adıyaman ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karatekin, K., Merey, Z. & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 70-96.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kazu, İ.Y. & Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126-144.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Journal of Education, 40, 397–408.
 • Kıylık, D. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Koehler, M. & Mishra, P. (2008). Introducing tpck. ın aacte committee on ınnovationand technology. (Ed.), Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK). New York: Routledge.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 101-111). Springer, New York, NY.
 • Köğce D., Aydın M. & Yıldız C. (2009). “İlköğretim matematik öğretmenliği programında öğretim gören birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırması” The First İnternational Congress of Educational Resarch 1- 3 Mayıs 2009, Çanakkale / Turkey.
 • Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (tpack). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017 1054.
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (4), 211-218.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 48-60.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2005). “I’ve decided to become a teacher”: ınfluences on career change. Teaching and Teacher Education, 21(5), 475-489.
 • Sancar-Tokmak, H., Yavuz Konokman, G. & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) özgüven algılarının incelenmesi. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Tay, B. & Tay, A.B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 73-84.
 • Tuncer, M. & Bahadır, F. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies. Cilt. 11 Sayı 9, s839-858. 20p.
 • Ünişen, A., & Polat, H. (2016). From the pulpits to the boards: a study on prospective second career teachers in turkey. International Education Studies, 9(9), 170.
 • Wagner, T. & Imanuel, D. (2014). Are they genuinely novice teachers? motivations and selfefficacy of those who choose teaching as a second career. Australian Journal of Teacher Education, 39(7), 31-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ahmet SAYKAL (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9161-2675
Türkiye


Şafak ULUÇINAR SAĞIR
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3383-5330
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 15 Nisan 2021
Kabul Tarihi 9 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Saykal, A. & Uluçınar Sağır, Ş. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (40) , 99-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/66186/916569