Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |

107.130

250.532

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image

107.130

250.532

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Volume 8 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Tek Parti Dönemi Türkiye’sinin Taşrasından: Hakkâri Hakkında Aykurt ve Kazandıoğlu Raporlarının Anlattıkları
  Pages 1 - 11
  İrşad Sami Yuca
 2. İran ve Türkiye’deki Ortaöğretim İslam Tarihi Ders Kitaplarında Dört Halife Dönemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Pages 12 - 29
  Hasan Taşkıran, Ramazan Tarik
 3. 1927 Genel Nüfus Sayımı Verileri Işığında Hakkâri
  Pages 30 - 42
  Nevzat Erdogan, Mustafa Şehitoğlu
 4. Varoluşçuluk Bağlamında Edebiyat ve Felsefe, Şiir ve Endişe
  Pages 43 - 66
  Murat Kara
 5. Türk Romanında Görücü Usulü Evlilikler (1971-1980)
  Pages 67 - 86
  Adem Gürbüz
 6. Asaf Hâlet Çelebi'nin Portresi ve Kunâla Şiirine Metinlerarası Bir Bakış
  Pages 87 - 106
  Selim Ümütlü
 7. Klasik Türk Edebiyatında Eğitim Değerlerine Dair Bir İnceleme: Ahbârü’l-‘İber Mesnevisi Örneği
  Pages 107 - 116
  İsa Işık
 8. İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları
  Pages 117 - 147
  Arif Özaydın
 9. Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım
  Pages 148 - 158
  İbrahim Barca
 10. ِArap Dilinde Edebiyat
  Pages 159 - 184
  Mehmet Yakışık
 11. Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi
  Pages 185 - 212
  Zerrin Toprak Karaman
 12. Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 213 - 223
  Vedat Yılmaz
 13. Evaluation Of Environment Accounting In Terms Of Turkish Accounting Standards (TAS)
  Pages 224 - 241
  Fatma Temelli
 14. Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
  Pages 242 - 262
  İbrahim Güray Yontar
 15. Türkiye'de Özel Okullaşma
  Pages 263 - 276
  Evşen Altun Aslan
 16. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye'ye Yansımaları
  Pages 277 - 293
  Alpcan Acar
 17. Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma
  Pages 294 - 313
  Mehmet Ölmez, S. Mustafa Önen
 18. Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği
  Pages 314 - 328
  Hasan Şahin, Bayram Topal
 19. Ulus Markalama ve Beslendiği Kaynaklar: Bir Derleme
  Pages 329 - 349
  Şakir Özüdoğru, A. Halûk Yüksel
 20. Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma
  Pages 350 - 365
  Gökhan Uludağ