Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image

104.291

232.651

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Volume 7 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç
  Pages 392 - 431
  Zahir KIZMAZ
 2. 1914 Tarihli Bitlis İsyanının Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Yansımaları-Cezalar, Mükâfatlar
  Pages 432 - 492
  Mehmet DEMİRTAŞ
 3. Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları
  Pages 493 - 517
  Zerrin TOPRAK KARAMAN
 4. Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri
  Pages 518 - 540
  Emrah KONURALP, Sündüs ADAŞ
 5. İslam Uygarlığı’nda Kent ve Kentleşme
  Pages 541 - 561
  Harun BİÇAKCI, Cuma YILDIRIM
 6. Göç ve Suç Arasında Bir İlişki Var Mı?: Bütüncül Bir Bakış
  Pages 562 - 599
  Zahir KIZMAZ
 7. A Socıo-Economıc Dıscussıon And Questıon: Why Do People Mıgrate From The Rural?
  Pages 600 - 610
  Ertuğrul GÜREŞCİ
 8. Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma
  Pages 611 - 640
  İbrahim Güray YONTAR, Baran Barış ARAS
 9. Hava Kirliliğinin Ciddi Boyutlara Ulaştığı Kentlere Bir Örnek: Siirt
  Pages 641 - 666
  Adnan ALKAN
 10. Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği
  Pages 667 - 688
  Gülhan ŞEN, YUNUS EMRE ÖZER
 11. Anayasa Yargısı Bakımından Fransa İle Almanya’nın Karşılaştırılması
  Pages 689 - 717
  Hakan ÖZDEMİR
 12. Japonya, Kore ve Vietnam'da Çin Bürokrasi Sınavları: Bölgesel Politika Yayılması Örneği
  Pages 718 - 736
  Fevzi KAÇER, Murat KAÇER
 13. Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: “TBMM Üyelerinin Twitter Kullanım Pratikleri Üzerine İnceleme”
  Pages 737 - 756
  Adem DOĞAN, Gökhan ALPTEKİN
 14. 20. YY. Uluslararası Güç Odağında Ortadoğu ve Batı Ülkelerinin Gelişmişliğine Tarihsel Bir Bakış
  Pages 757 - 772
  Ahmet İŞLER, Ali Rıza SAVAŞ
 15. Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları
  Pages 773 - 795
  Bahar BURTAN DOĞAN, Mehmet KAYA
 16. Küreselleşme Sürecinde Talep Edilen Emeğin Niteliğindeki Değişme
  Pages 796 - 831
  Pınar DURSUN
 17. Latin Amerika Vergi Sistemi Deneyimi Olarak Bolivya Vergi Sistemi
  Pages 832 - 850
  Habip DEMİRHAN
 18. Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme
  Pages 851 - 862
  İbrahim AYTEKİN, Okyay UÇAN
 19. Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 863 - 875
  Mehmet DAĞ, Muhammet ÇELİK
 20. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar
  Pages 876 - 897
  Mehmet Bakır ŞENGÜL
 21. Üçüncü Kişi Etkisi Teorisi Bağlamında “Ahşap Gibisi Var mı ?” Söyleminin Değerlendirilmesi
  Pages 898 - 906
  İlker USTA
 22. Vocabulary Teaching in English as a Foreign Language in Turkey
  Pages 907 - 924
  Eda YUCA
 23. İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri
  Pages 925 - 943
  Tecelli KARASU
 24. Cahit Külebi'de Yerlilik Düşüncesi
  Pages 944 - 956
  Tuba DALAR
 25. Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi
  Pages 957 - 976
  Maşallah KIZILTAŞ
 26. Dünya Öğretmeni Jiddu Krishnamurti'nin Eğitim Felsefesi
  Pages 977 - 987
  Gülümser DURHAN
 27. Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer
  Pages 988 - 999
  İlter İGİT, Nasır GÖGTAŞ
 28. الملّا عمر الإسعردي ومنهجه في كتاب مفتاح العرب لمغلقات قسم الأدب
  Pages 1000 - 1018
  Mehmet YAKIŞIK, Mustafa KIRKIZ
 29. Tabip ve Filozof İbnü’n-Nefîs’in (ö. 687/1288) Hadis Usûlü Eserindeki Haber Teorisi
  Pages 1019 - 1035
  Elif ŞENOL
 30. Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği
  Pages 1036 - 1051
  Selçuk KORUCUK, Salih MEMİŞ
 31. Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak
  Pages 1052 - 1064
  Murat KARA
 32. SSCB Sonrası Türkiye Siyasasının Karabağ Mesaisi 1991-1994
  Pages 1065 - 1071
  Hasan TAŞKIRAN