Author Guidelines

AKADEMİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ
YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler
1. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dörder aylık süreler içinde üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak yayımlanır.
2. Yazar tarafından yazının Akademik Dil ve Edebiyat Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Dergide yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez.
3. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
4. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını haizdir.
5. Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda diğer Türk Lehçeleri, İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilebilir.
6. Yazının başında en az 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce Özet, 3-5 kelimeden oluşan anahtar kelime/keywords ile Türkçe ve İngilizce Başlık bulunmalıdır.
7. 7.Yazıyı inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı sağlaması için yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla-bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir.
8. Yazı, https://dergipark.org.tr/akaded adresinden e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Hakemlerin düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra yazının son hali kullanıcı panelinden yeniden yüklenmelidir.
9. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Basılı kitap ya da elektronik ortamda yayımlanmamış sempozyum bildirileri, bu durumun belirtilmesi şartıyla yayımlanabilir.
10. Dergiye gönderilmiş ve hakem süreci sonunda reddedilmiş bir makalenin yeniden gönderilmesi durumunda makale kabul edilmeyecektir.

Sayfa Düzeni
1. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu Özel Boyut
Genişlik: 17 cm; Yükseklik: 24 cm
Üst Kenar Boşluk 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk 1,5 cm
Sol Kenar Boşluk 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk 1,5 cm
Yazı Tipi Minion Pro
Yazı Tipi Stili Normal
Boyutu (normal metin) 10,5
Boyutu (dipnot metni) 9
Tablo-grafik 10
Paragraf Aralığı Önce 6 nk, sonra 0 nk
Satır Aralığı Tek (1)

3. Transkripsiyonlu metinler de dahil olmak üzere yazı tipi Minion Pro olmalıdır (Yazı Tipi ADED Makale Şablonu içinde gömülüdür).
4. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılar olmamalıdır.
5. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.
6. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
7. Makalede atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalı makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır.

MAKALE YAZIMI VE KAYNAKÇA KURALLARI (APA 7)
A) METİN İÇİ GÖNDERMELER
Bir kaynağa metin içerisinde farklı şekillerde gönderme yapılabilir. Farklı metin için gönderme stilleri kullanılması akıcılık açısından daha uygun olacaktır. Göndermeler temel olarak iki şekilde yapılır.
• Pala (2005), redifin en önemli görevini, kafiye bulmakta güçlük çekilen kelimeleri mısra sonuna getirebilmekte sağladığı kolaylık olarak ifade etmiştir.
• Hümanist sanatın asıl konusu insandır. Doğuştan birtakım zaaflara sahip olan insan, eğitimle belli bir ruh-beden dengesine erişebilecek potansiyele sahiptir (Çetişli, 2010).
Nadir olarak yazar soyadı ve tarih bilgisinin ikisi de parantez kullanılmadan, metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir.
• 2013 yılında Çeltik, Rumelili şairlerin meslekleri incelendiğinde büyük bir bölümünün divan kâtipliği ya da değişik kâtiplik görevlerinde bulunan memurlar olduğu görülmektedir.
Eğer bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılıyorsa bu durumda sayfa numarası da eklenmelidir.
“Mustafa İnan için öğretmek vazgeçilmez bir tutkuydu. 1967 yılının sıcak yaz aylarında Almanya’nın Freiburg şehrindeki hastanede ölümle savaşırken bile hocalığını unutamamıştı” (Atay, 2019, s. 45).

B) KİTAPLAR / E-KİTAPLAR
Yazarın soyadı, adı (yayın yılı). Kitabın adı italik ve küçük harflerle yazılmalıdır. Kitabın yayımcısının adı baş harfleri büyük olarak düz bir şekilde yazılmalıdır.
Not:
1) Kitabın birden fazla basımı varsa kitabın adı yazıldıktan sonra (noktalama işareti kullanılmadan) parantez içinde basım bilgisi yazılmalıdır.
2) Kitabın doi adresi varsa yayımcı bilgisinden sonra altı çizili olarak ve bağlantılı şekilde verilmelidir.

a) Tek Yazarlı Kitap
Metin içindeki göndermede:
(Onay, 2000, s. 22-27)
(İsen, 2002, s. 49)
Kaynakçada:
Onay, A. T. (2000). Eski Türk edebiyatında mazmunlar ve izahı. Akçağ Yayınları.
İsen, M. (2002). Tezkireden biyografiye. Kapı Yayınları.

b) İki Yazarlı Kitap
Metin içindeki göndermede:
(Kurnaz & Çeltik, 2013, s. 145)
(Şentürk & Kartal, 2004, s. 96)
Kaynakçada:
Kurnaz, C., & Çeltik, H. (2013). Divan şiiri şekil bilgisi. Kurgan Edebiyat.
Şentürk, A. A., & Kartal, A. (2004). Üniversiteler için eski Türk edebiyatı tarihi. Dergâh Yayınları.

c) İkiden Çok Yazarlı Kitap
Metin içindeki göndermede:
(İsen vd., 2002, s. 82)
Kaynakçada:
İsen, M., Macit, M., Horata, O., Kılıç, F., & Aksoyak, İ. H. (2002). Eski Türk edebiyatı el kitabı. Grafiker Yayınları.
d) Editörlü Kitap
Metin içindeki göndermede:
(İsen, 2009)
Kaynakçada:
İsen, M. (Ed.) (2009). Eski Türk edebiyatı el kitabı (5. Baskı). Grafiker Yayınları.

e) Editörlü Kitapta veya Editörlü E-Kitapta Bölüm
Metin içindeki göndermede:
(Macit, 2009)
Kaynakçada:
Macit, M. (2009). Ses yapısı. İsen, M. (Ed.), Eski Türk edebiyatı el kitabı (5. Baskı, s. 177-197). Grafiker Yayınları.

f-Çeviri Eserler
Metin içindeki göndermede:
(Gibb, 1998, s. 35)
Kaynakçada:
Gibb, E. J. W. (1998). Osmanlı şiir tarihi I-II. ( Ali, Çavuşoğlu Çev.). Akçay Yayınları.

g) Eski El Yazması Eser
Metin içindeki göndermede:
(Dîvân-ı Lebîb, 382, v. 15b-16a)
Kaynakçada:
Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.

h) Bir Dine Ait Kitaplar
Metin içindeki göndermede:
(Kur’an-ı Kerim, 2/14)
Kaynakçada: Kitabın adı. (tarih). Yayıncının adı. (varsa internet adresi altı çizili ve bağlantılı bir şekilde sonda verilmelidir)
Kur’an-ı Kerim. (2020). Diyanet İşleri Başkanlığı. https://kuran.diyanet.gov.tr/ mushhaf

C) SÜRELİ YAYINLAR
Yazarının soyadı, adı (yayın yılı). Makalenin adı küçük harflerle ve düz olarak yazılmalıdır. Derginin adı her kelimenin ilk hafi büyük olacak şekilde italik olarak yazılmalıdır, cilt numarası italik olarak yazılmalı ancak sayı numarası düz bir şekilde parantez içinde yazılmalıdır, sayfa aralığı. (varsa doi numarasını sayfa aralığından sonra altı çizili ve bağlantılı bir şekilde verilmelidir.
Not: Sayfa aralığı yerine makale numarası olan makalelerde sayı numarasından sonra Makale e0193972 şeklinde makale numarası bilgisi verilmelidir.
a) Tek Yazarlı Makale:
Metin içindeki göndermede:
(Kaplan, 1951, s. 168)
(Ersoy, 2012, s. 140-161)
(Aksoyak, 2020, s 1058
Kaynakçada:
Kaplan, M. (1951). Tabiat karşısında Abdülhak Hamid II. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 4 (3), 167-187.
Ersoy, E. (2012). XVI. asır şairi Azîzî’nin (ö.1585) bazı gazelleri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 14-161.
Aksoyak, İsmail Hakkı (2020). Abdurrahmân Nâcim Efendi ve “hüviyyet-i sübhânî ve mâhiyyet-i insânî” adlı şerhi. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 4 (4), 1051-1068. https://doi.org/10.34083/akaded.825118.

b) İki Yazarlı Makale:
Kaynakçada:
Metin içindeki göndermede:
(Albayrak & Erkal, 2003, s. 77-80)
Albayrak, M., & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, (158), 75-85.

c) İkiden Çok Yazarlı Makale :
Metin içindeki göndermede:
(Mübeccel vd., 2004, s. 30).
Kaynakçada:
Gönen, M., Çelebi Öncü, E., & Isıtan S. (2004). İlköğretim 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, (164), 7-35.
Not: Makale yazarlarının isimleri en çok 20 yazara kadar yazılabilir. 19 yazarın soyadı ve adı aralarına virgül konularak yazıldıktan sonra & işareti konularak 20. Yazarın soyadı ve adı yazılır. Eğer yazar sayısı 20’den fazla ise ilk 19 yazar yazılmalı ardından … konulmalı ve son yazar yazılmalıdır.

D) REFERANS KAYNAKLARDA MADDE
a) Basılı Sözlük:
Metin içindeki göndermede:
Türk Dil Kurumu, 2005, s. 2151)
Kaynakçada:
Türk Dil Kurumu. (2005). Yayım. Türkçe sözlük (10. baskı, s. 2151).

b) Çevrimiçi Sözlük
Metin içindeki göndermede:
Türk Dil Kurumu, t.y.)
Kaynakçada:
Türk Dil Kurumu. (t.y.). Yayım. Güncel Türkçe sözlük. Erişim tarihi: Mayıs 15, 2021, https://sozluk.gov.tr

E) RESMİ KURUMLARA AİT RAPORLAR
Metin içindeki göndermede:
(T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019)
Kaynakçada: Raporun yazarı yoksa kurum bilgisi ile başlanır. Ancak yazarı varsa öncelikle yazar(lar) belirtilir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2019). Türkiye beslenme ve sağlık araştırması (TBSA) (Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1132). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/TBSA_RAPOR_KITAP_20.08.pdf

F) TEZLER
a) Yayımlanmamış Tez: Bir veri tabanında bulunmayan tezler yayımlanmamış tez olarak kabul edilmektedir.
Metin içindeki göndermede:
(Arslan, 2015, s. 213)
Kaynakçada:
Arslan, M. U. (2015). Klasik Türk edebiyatında temîmüddârî kıssaları. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

b) Yayımlanmış Tez: Bir veri tabanında yer alan tezler yayımlanmış tez olarak kabul edilmektedir.
Metin içindeki göndermede:
(Satır, 2011)
Satır, A. (2011). Ülkemizde ve dünyada yaşamdaki kalkınmanın sürdürülebilirliği çerçevesinde iklim değişikliği göstergeleri ve etkileri (Tez No.302248) [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/giriş.jsp

G) BİLDİRİ KİTABI
Metin içindeki göndermede:
(Dalkıran, 2014)
Kaynakçada:
Dalkıran, A. (Ed.). (2014). Alî Emîrî hatırasına uluslararası klâsik Türk edebiyatı sempozyumu, Turcalibris Kitabevi.

H) BİLDİRİ KİTABINDA BÖLÜM
Metin içindeki göndermede:
(Çeltik, 2014, s. 119)
Kaynakçada:
Çeltik, H. (2014). Dil ve edebiyat araştırmalarında excel kullanımı. Dalkıran, Ahmet (Ed.) Alî Emîrî hatırasına uluslararası klâsik Türk edebiyatı sempozyumu (s. 111-123). Turcalibris Kitabevi.

İ) İNTERNET KAYNAKLARI
Metin içindeki göndermede:
(Macit, 2013)
Kaynakçada:
Macit, M. (2013, 20 Eylül). Fuzuli. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fuzuli-mdbir

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.