Aim

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim eğitiminde öğrenmeyi, bir başka deyişle yaşamboyu eğitim boyunca karşılaşılan sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmen, akademisyen ve tüm eğitimcilerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik nitelikteki çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Scope

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde; eğitimin disiplinlerarası olması düşüncesinden hareketle nitel ve nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş uygulamalı araştırmalara ve derleme niteliğindeki kuramsal çalışmalara yer verilmektedir. Dergiye sunulan makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Bu amaçla, dergi sistemine yayımlanması için yüklenen makaleye ait “Telif Hakkı Formu” da sisteme ayrıca yüklenmelidir. Çeviri çalışmaları için çalışmadan sorumlu olan yazar, gerekli tüm izinleri almış olmalıdır. Çeviri ya da derleme makaleleri, öncelik araştırma makalelerine verilmek koşulu ile her sayıda sınırlı olarak basılır. Yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergi sistemine yayımlanması amacı ile gönderilen her makale, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine (Makale Şablonu), Itenticate benzeşim oranı %20'nin altında olması kaydıyla ön kontrol aşamasından değerlendirme aşamasına geçer. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için, iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin görüşüne baş vurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, editör, yardımcı editör ve yayın kurulunun bir üyesi tarafından makalenin dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli yazısına bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda Dergi Editörü yetkilidir. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) makaleyi değerlendiren hakemleri, hakemler de makalenin yazar(lar)ını bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu dergi editörü ve yardımcı editöre aittir. Editör ve Yardımcı Editör bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere kesinlikle bilgi vermez. Dergi sisteminde kabul alan makaleler, kabul edildi tarihlerinin öncelik ve sonralığı esas alınarak yayınlanır. Aynı yazar isminin bulunduğu farklı makaleler, kabul tarihi öncelikli olsa dahi aynı sayıda yer alamazlar.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal, yayın dili Türkçe’dir. Yayınlanan her makalenin İngiliz dilinde uzun özeti bulunmalıdır. Makalelerin, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir. Bu amaçla, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1# uzantılı web sayfasından yararlanılabilir. Makale metninde yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.