Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makaleler ilk editör değerlendirmesinin ardından, kör hakemlik uygulaması ile en az iki anonim hakeme gönderilmektedir. Atanan hakemlerin değerlendirmeleri temel alınarak nihai karar ilgili editör tarafından verilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin bir ayda (dört haftada) tamamlanması ve en geç iki ay (sekiz hafta) sonunda makaleye ilişkin nihai kararın yazarlara bildirilmesi öngörülmektedir.

Formatsız Gönderim

Dergimiz “Formatsız gönderim” ilkesini benimsemektedir. Yazarlar, Türkçe dilindeki tam metin makalelerini herhangi bir format veya taslakta gönderebilirler. Ancak, makalede kullanılan metin içi ve metin sonu kaynaklar için APA 7 stili kullanılmalıdır. Makalenin yayım için kabulü sonrası, yazım kurallarına uygun format veya diğer detaylar yazarlardan talep edilecektir. Makale değerlendirme sürecinde olası bir aksama olmaması için yazarların yazım kurallarıyla ilgili bütün açıklamaları gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.
Makale gönderimi sırasında aşağıda listelenen dosyaları belirtilen dosya biçimlerinde teslim ediniz:
(1) Yazar bilgilerini de içeren tam metin makale (Yazar isimleri, kurumları, e-posta adresleri ve ORCID adresleri eklenmelidir.)
(2) Yazar bilgilerinin çıkarıldığı anonim makale (Dosya içeriğinde yer alan tüm kişisel kimlik bilgileri dosya özellikleri ile birlikte silinmelidir.)
(3) Telif hakkı devir formu (Dergi tarafından sunulan şablon kullanılarak hazırlanmalı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır.)
(4) Gönderilen makale için Turnitin veya iThenticate gibi bir intihal yazılımı ile elde edilmiş pdf dosya biçiminde benzerlik raporu
(5) Etik kurul onayı gerektiren araştırmalar için pdf dosya biçiminde resmi etik kurul kararı
Makale için gerekli ek dosyalar sunulmak isteniyorsa, tam metin makalelerin “Ekler” kısmında sunulmalıdır.


Makale Yapısı

Bu dergide İngilizce kısa özet ile birlikte Türkçe tam metin makaleler kabul edilmektedir. Makale gönderimi sırasında katı kurallar olmamakla birlikte; makaleler şu yapıda teslim edilmelidir: Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, (İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler) Ana metin (Giriş, Alanyazın İncelemesi, Yöntem, Bulgular, Tartışma/Sonuç), Ek Bilgi, Etik Beyan, Kaynaklar ve Ekler (gerekliyse). Bunların yanı sıra, makalenin değerlendirilmesi için gerekli diğer öğeler eklenebilir. Makalenin “Yöntem” ve “Etik Beyan” kısımlarında Etik Kurul Onayı’nda yer alan gerekli bilgilerin (kurul adı, onay tarihi ve sayı numarası) sunulması gereklidir.

Kelime Limiti

Bu dergiye teslim edilecek olan tipik bir makale; kaynaklar, dipnot ve ekler de dahil olmak üzere 10000 kelimeyi geçmemelidir. Bu kelime limitinin üzerindeki makaleler gerekçe ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin Türkçe ve İngilizce Özet kısmı 150 ila 200 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce Anahtar kelimeler 4 veya 5 adet olmalıdır.

Yazar Bilgileri

Tüm yazarların yazar isimleri, kurumları, e-posta ve ORCID (The Open Researcher and Contributor ID - orcid.org) adresleri belirtilmelidir. Bir yazar “sorumlu yazar” olarak belirtilmelidir. Yazarlardan herhangi biri hakem sürecinde kurum değiştirirse veya iletişim bilgilerinde değişiklik olursa, ilgili kurum veya iletişim bilgileri değişikliği yayım aşamasından önce yapılmalıdır. Yayımlandıktan sonra makalelerde kurum ve iletişim bilgileri değişikliği yapılamaz.

Şekiller

Her bir şeklin başlığı olmalı ve başlıklar Şekil 1’den başlayarak sayısal numaralarla ifade edilmelidir. Makalede kullanılacak şekiller yüksek kalitede olmalıdır. Çizimler 1200dpi, gri tonlamalı şekiller 600 dpi ve renkli şekiller 300 dpi olmalıdır. Microsoft Word’de (doc veya docx) oluşturulan şekillerin yanı sıra; EPS, PS, JPEG ve TIFF dosya biçimindeki şekiller kabul edilmektedir. Her bir şekle metin içinde atıf yapılmalıdır.

Tablolar

Her bir Tablonun başlığı olmalı ve tablolar Tablo 1’den başlayarak sayısal olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar düzenlenebilir şekilde olmalıdır. Her bir tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.

Denklemler

Denklemler düzenlenebilir şekilde olmalıdır. Resim veya başka bir biçimde düzenlenemeyen denklemler kullanmayınız.

Kısaltmalar

Metin içinde kullanılan kısaltmalar ilk geçen yerde tanımlanmalı ve sonrasında tutarlı olarak kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet’te kısaltma kullanılmamalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynaklarda kullanılan bütün kaynakların metin içinde de kullanıldığından veya metin içinde kullanılan bütün atıfların kaynaklarda yer aldığından emin olunuz. Kaynaklarda kullanılan makaleler için DOI veya web adresi (link) eklenmesi gereklidir.

Ek Bilgi

Gönderilen makale için her bir yazarın ilgili makaleye katkısı ve katkı oranı, varsa raporlanan araştırma için alınan destek, çalışmaya ilişkin teşekkür ve çatışma beyanı makalenin sonunda yer alan “Ek Bilgi” bölümünde sunulmalıdır. Ayrıca, makaleye ilişkin sunulması gereken ek diğer bilgiler (makalenin bir tez çalışmasından üretilmiş olması, herhangi bir bilimsel etkinlikte sözlü olarak sunulmuş olması, bir proje kapsamında hazırlanmış olması vb.) bu bölümde sunulabilir.

Etik Beyan

Bu bölümde, ilgili araştırmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulduğu ve yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair yazar beyanları sunulmalıdır. Ayrıca, makalede sunulan araştırma için Etik Kurul Onayı’nda yer alan gerekli bilgiler (kurul adı, onay tarihi ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünün yanı sıra, bu bölümde de sunulmalıdır.

Telif Hakkı Devri

Makale gönderim sürecinde şablon şeklinde yazarlara sunulan “Telif Hakkı Devir” formu, bütün yazarlar tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

Makale Biçimi

Makale biçimi için lütfen dergi tarafından sunulan “Makale Şablonu”nu kullanınız. Şablon kullanımı sırasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• Makalede yer alan metinler Arial yazı tipinde ve 10 punto boyutunda olmalıdır.
• Ana ve alt başlıklar için numaralandırma yapmayınız. Ana ve alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalı ve sola yaslı olmalıdır. Üçüncü düzeyden fazla başlık kullanılmamalıdır. Birinci düzey başlıklar kalın, ikinci düzey başlıklar kalın ve italik, üçüncü düzey başlıklar ise sadece italik olmalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto, ikinci düzey başlıklar 11 punto ve üçüncü düzey başlıklar 10 punto olmalıdır. Ana ve alt başlıklar için paragraftan önce 12 nk, paragraftan sonra 6 nk boşluk olmalıdır.
• Metinlerde vurgu yapmak istenen bölümler italik yapılmalıdır.
• Paragrafların kenar boşluklarında girinti kullanılmamalı ve paragrafların hizalaması “iki yana yaslı” olmalıdır.
• Satır aralığı 1 (tek) olmalı ve her paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
• Makale boyunca boş satır kullanılmamalıdır.
• Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol kısımlarda 2,5 cm olmalıdır.
• Tablolarda satır aralığı 1 (tek) olmalı ve metin boyutu 8-10 punto olmalıdır. Bir sayfayı aşacak tablolar metin içinde atıf yapmak şartıyla makalenin “Ekler” bölümünde de sunulabilir. Tablo genişliği sayfa genişliğiyle eşit olmalıdır. 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)