Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Submission Date
End: October 31, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-5128 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bingol University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd


THE JOURNAL OF BİNGÖL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

 

- Bingöl University Faculty of Theology accepts original research articles. Each article sent to the journal submits the copy, which is corrected by the author, to the plagiarism program before being sent to the referees and after the referee evaluation.

- The journal editorial board decides which issue, in which order, the article, which is evaluated positively by the referees, will be published.

- Authors must follow spelling, spelling, and formal rules. Articles that are evaluated positively by the referees are granted to the author for a certain period, unless the required spelling rules are made.

- Only 1 article of 1 (one) author can be published in 1 issue of the journal.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2687-5128 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bingol University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd
Cover Image


THE JOURNAL OF BİNGÖL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

 

- Bingöl University Faculty of Theology accepts original research articles. Each article sent to the journal submits the copy, which is corrected by the author, to the plagiarism program before being sent to the referees and after the referee evaluation.

- The journal editorial board decides which issue, in which order, the article, which is evaluated positively by the referees, will be published.

- Authors must follow spelling, spelling, and formal rules. Articles that are evaluated positively by the referees are granted to the author for a certain period, unless the required spelling rules are made.

- Only 1 article of 1 (one) author can be published in 1 issue of the journal.
Issue 15 - Jun 22, 2020
 1. علاقة الشعر بالقريحة والثقافة في النقد العربي القديم
  Pages 1 - 16
  Ousama EKHTIAR
 2. Kur'an'da Kabir Hayatı
  Pages 17 - 35
  Avnullah Enes ATEŞ
 3. Molla Sadrâ’da Vâcibü’l-Vücûd’un İspatında Burhan-ı Nefs
  Pages 36 - 49
  Sedat BARAN
 4. Tefsirde İhtilaf Sebebi Olarak Müşterek Lafızlar: Kur’ Örneği
  Pages 50 - 64
  Haşim ÖZDAŞ
 5. Metinlerarasılık Bağlamında Modern Arap Şiirinde Meryem Figürü
  Pages 65 - 82
  İbrahim USTA
 6. بين طبقات ابن سلام ودلائل عبد القاهر تحري العلاقة بين فكرة الطبقات ودراسات إعجاز القرآن الكريم
  Pages 83 - 98
  Ahmed NATUF
 7. Tedlis Yapmakla İtham Edilen Kûfeli Râviler
  Pages 99 - 123
  Ali ÇELİK
 8. Ensâr’ın İktidar Taleplerinin Reddi Bağlamında Hilâfetin Kureyşliliği Problematiği
  Pages 124 - 144
  Abdulhalim OFLAZ
 9. Kur’ân Semâ‘ında Bayılma ve Ölüme Varan Hâller Konusunda Sûfîlere Yöneltilen Eleştiriler
  Pages 145 - 162
  Eyyup AKDAĞ
 10. Arap Edebiyatında Suʿlûk Şairlerin Şiir Temaları
  Pages 163 - 191
  Adem DOĞAN
 11. أشرف الـمسالك في الـمناسك لنوح القونوي (ت:1070هـ/1660م) دراسة وتحقيق
  Pages 192 - 218
  Hamza KHELİFATİ
 12. Emrin Umûmiliği Hususunda Mezhebine Muhalif Bir Fakih Ebu’l-Yüsr El-Pezdevî (Ö. 493/1100)
  Pages 219 - 235
  Adnan ALGÜL , Emre BÖLÜKBAŞ
 13. Arap Edebiyatı ve Belagatı Âlimlerinden İbnEbi’l-İsba‘ el-Mısrî
  Pages 236 - 251
  Hamit SALİHOĞLU
 14. Sanatın Ne’liği ve İşlevi (Ali Şeriati ve Muhammed Kutub’un Düşüncesinden Hareketle Sanatın İnsaniliği-İslamiliği Meselesi)
  Pages 252 - 266
  Mehmet KARAKUŞ
 15. Adâlete Yönelik Kusurlar Karşısında İmam Müslim’in Metodu
  Pages 267 - 286
  Mustafa TAŞ
 16. Felsefenin Fıkhi Hükmü Fukaha'nın Felsefeye Bakışı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
  Pages 287 - 303
  Sait KAR
 17. Necîb Mahfûz’un Hadratu’l- Muhtaram İsimli Romanının İncelenmesi
  Pages 304 - 323
  Zeynep ARKAN
 18. تأثير كتاب «البلاغة الواضحة» في فهم القرآن الكريم على طلاب المراكز الدينية التخصصية - مركز خاصكي أنموذجاً -
  Pages 324 - 336
  Adil BOR
 19. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Meslekî Doyum Düzeyleri
  Pages 337 - 356
  Sümeyye KOÇ , Ahmet KOÇ
 20. Kafkas Albanyası Devletinin Hıristiyanlık Öncesi Dini İnançları
  Pages 357 - 374
  Nizami AFANDİYEV
 21. İslam Düşünürlerinin Bilgi Anlayışı Üzerine Eğitimsel Bir Analiz
  Pages 375 - 393
  Fatih İPEK
 22. İslam Kültürünün Önemi
  Pages 394 - 400
  Hakan CAN , Abdulbaki KINSÜN
 23. İslâm'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
  Pages 401 - 404
  Adnan İHTİYAR
Submission Date
End: October 31, 2020
Indexes and Platforms