Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University |


“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. (Article acceptance dates: January 1 - March 1 for the 15 June issue; July 1 - September 1 for the 15 December issue). CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. (Article acceptance dates: January 1 - March 1 for the 15 June issue; July 1 - September 1 for the 15 December issue). CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

Volume 24 - Issue 1 - Jun 15, 2020
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 24 Sayı 1
  Pages 1 - 4
  Sema YILMAZ
 2. Hanefî ve Zâhirî Usûlcülerin Kur’ân’ın Âmm Lafızlarının Delâleti ve Haber-i Vâhidle Tahsîsine İlişkin Görüşlerinin Fıkhî Düzenlemelere Etkisi
  Pages 5 - 25
  Mustafa TÜRKAN
 3. Hıristiyanlıkta Bebek Vaftizinin Meşruiyeti Üzerine Tartışmalar
  Pages 27 - 46
  Halil TEMİZTÜRK
 4. Kampüste İlahiyat Eğitiminin Avantaj ve Meydan Okumaları: Öğrenci Görüşlerine Dayalı Metaforik Bir Araştırma
  Pages 47 - 71
  Hasan MEYDAN
 5. Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış
  Pages 73 - 95
  İbrahim YILDIZ
 6. Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿazîm’de İbn Kesîr’in Hadis Şerh Metodu ve Metin Tenkidi
  Pages 97 - 118
  Mehmet Ali ÇALGAN
 7. Medine’de Yaşanan Remâde (Kıtlık) Yılı ve Hz. Ömer
  Pages 119 - 139
  Abdulkerim ÖNER
 8. Kur’ân’da Geceye Dair Kavramlar ve Eylemler
  Pages 141 - 165
  Fatih TOK
 9. Ebû Leheb ve Hz. Peygamber ile Olan Münasebetleri
  Pages 167 - 185
  Abdulhalim OFLAZ
 10. Ahkâm Tefsirinin Kazuistik Karakter ve Yapısının Şekil ve Muhteva Cihetinden Analizi: Kurtubî Tefsiri Örneği
  Pages 187 - 209
  Abdullah BAYRAM
 11. Mütercimi Meçhul Bir Kasîde-i Bürde Tercümesi
  Pages 211 - 245
  Yılmaz ÖKSÜZ
 12. Nizâmülmülk Etkisi: Otorite Sahibi Bir Vezir Portresi
  Pages 247 - 266
  Nurullah YAZAR
 13. Yahya eṣ-Ṣarṣarî ve Şiirlerindeki Hz. Peygamber İmgesi
  Pages 267 - 295
  İbrahim FİDAN
 14. Fudayl Çelebi’nin ed-Damânât fi’l-furûi‘l-Hanefîyye Adlı Eserinin Tazminat Literatürü İçerisindeki Yeri
  Pages 297 - 320
  Kamil YELEK
 15. ‘Akrâ-Halkâ Deyişi Özelinde Hz. Peygamberin Safiyye’ye Uğursuzluk Nisbetinin İmkanı Üzerine
  Pages 321 - 344
  Şule Yüksel UYSAL
 16. Tasnif ve Tahrîc Usulü Olarak Etrâflar
  Pages 345 - 366
  Fatih Mehmet YILMAZ
 17. Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı Dârül-huffâzı
  Pages 367 - 389
  Nurullah AYDENİZ
 18. Kentlerin Doğuşu: Kur’ân’da Yerleşim Yeri Anlamına Gelen Kelimelerin Tahlili
  Pages 391 - 413
  Ferruh KAHRAMAN
 19. Ebü’l-Cehm el-Bâhilî’nin‘Cüz’Adlı Eseri ve Leys b. Sa‘d’dan Rivayetleri
  Pages 415 - 435
  Rabia Zahide TEMİZ
 20. Vahiy Çeşitlerine Dair Zemahşerî ve Beyzâvî’nin Yaptığı Tasniflerin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Analizi
  Pages 437 - 453
  Muhammed İsa YÜKSEK
 21. İlkokul 1. ve 2. Sınıfta Din Öğretimi: Alman Devlet Okullarında Okutulan Mein Islambuch 1-2 Ders Kitabının Muhteva Özellikleri Bakımından İncelenmesi
  Pages 455 - 474
  Semra ÇİNEMRE
 22. Hz. Peygamber’e Atılan Çirkin Bir İftira: Hz. Peygamber Zeyneb bint Cahş Evliliğinin Hz. Dâvûd Bat-Şeba Evliliğine Benzetilmesi
  Pages 475 - 496
  Recep ERKOCAASLAN
 23. Erken Dönem Tefsirlerinde Otantiklik Problemi ve Müellif-Eser İlişkisi
  Pages 497 - 518
  Süleyman KAYA
 24. Şumnulu Hâfız Hilmî Efendi’nin Zafer Adlı Türkçe Manzûm Tecvîdi
  Pages 519 - 538
  Oğuz YILMAZ
 25. Kendini Ayarlamanın Dini Yönelim ve Dini Grup Üyeliği ile İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Pages 539 - 563
  Büşra KILIÇ AHMEDİ
 26. Hz. Peygamber’e Soru Sorma Yasağı - Tarihi Gerçekliği, Mahiyeti ve Hikmeti
  Pages 565 - 586
  Şuayip SEVEN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018