Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University | http://dergipark.gov.tr/cuid


“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University | http://dergipark.gov.tr/cuid
Cover Image


“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

Volume 23 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 1
  Pages 1 - 4
  Sema Yılmaz
 2. İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Çok Eşliliği Sınırlandırması
  Pages 5 - 28
  İbrahim Yılmaz
 3. İlkokul Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine İlişkin Metaforları
  Pages 29 - 51
  Halil Taş
 4. Hicrî 5. Asır Şiî - Uṣûlî Âlimlere Göre Gaybet Döneminde İmamın Yetkilerinin Ulemâya Geçiş Süreci
  Pages 53 - 71
  Habib Kartaloğlu
 5. Kur’ân’ın İkrar Ettiği İbrahimî Bir Hac Geleneği: Kalâid
  Pages 73 - 101
  Muhammed Selman Çalışkan
 6. 17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri
  Pages 103 - 125
  Gülşen İstek
 7. Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 127 - 147
  Zeynep Özcan
 8. Sahabe Şiirlerinde Medine’ye Hicret
  Pages 149 - 170
  Mehmet Ylmaz
 9. Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamcı Usûl Yazarlarının Farklılaşma Noktaları
  Pages 171 - 191
  Zübeyde Özben Dokak
 10. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler
  Pages 193 - 211
  Bakıt Murzaraimov, Mustafa Köylü
 11. Mâtürîdî’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vîlât’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 213 - 232
  Enes Büyük
 12. Cüveynî’ye Göre Kıyâsın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-
  Pages 233 - 254
  Mehmet Macit Sevgili
 13. Ta‘lik Karinesi Çerçevesinde Cümle Ögeleri Arasındaki İlişkiler
  Pages 255 - 272
  Yaşar Daşkıran
 14. Kur’ân’da Hitabın Geçişliliğinin İmkânı
  Pages 273 - 290
  Muhammed İsa Yüksek
 15. Yahudilik’te ‘Tikkun Olam: Dünyayı Tamir Etme’ Kavramı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 291 - 309
  Mürsel Özalp
 16. II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelî İlmiḥal (1328) Ders Kitabının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 311 - 330
  Halise Kader Zengin
 17. Emevîlerde Haccâc b. Yûsuf Döneminden İtibaren Mevâlîden Cizye Alınması ve Arka Planı
  Pages 331 - 351
  Yunus Akyürek
 18. Abdestte Çoraplar Üzerine Meshin Hükmü
  Pages 353 - 374
  İsmail Yalçın
 19. Alâüddevle Simnânî’nin Tasavvufî Eğitim Anlayışı Bağlamında Âhiret
  Pages 375 - 393
  Kübra Zümrüt Orhan
 20. Mehmed Saîd’in Kasîde-i Hamriyye Şerhi: Tarab-engîz
  Pages 395 - 413
  Yılmaz Öksüz
 21. Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Pages 415 - 439
  Ali Baltacı, Mehmet Kamil Coşkun
 22. Câhiliye Arap Toplumunda Kız Çocuklarının Katli Meselesi: İslam Tarihi Perspektifinden Değerlendirme
  Pages 441 - 460
  Ahmet Acarlıoğlu
 23. Enverî-i Erzincânî ve Mevlûd-i Şerîf’i
  Pages 461 - 495
  Seydi Kiraz
 24. Arşiv Belgeleri Işığında Mehmed Vusûlî Efendi ve Kurucusu Olduğu Molla Çelebi Tekkesi
  Pages 497 - 519
  Nuran Çetin
 25. Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği: Giriş Mahiyetinde Bir Değerlendirme
  Pages 521 - 544
  Zafer Duygu
 26. İbn Teymiyye’de Selef ve Selefiyye Kavramları
  Pages 545 - 562
  İsmail Akkoyunlu
 27. A General Look at the Islamic and Islamic Philosophy Studies in the USA
  Pages 563 - 579
  Yunus Kaplan
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018