Last Issue

Volume: 11 - Issue: 1

Year: 2022

Makaleler

Review Article

Issue Editorial Board

Social Science, Accounting, Control, Financial Accounting, Management and Cost Accounting
Asst. Prof. Dr. Serkan DEMİR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2701-0949
Religion, Hadith
Assoc. Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Pre-islamic Turkish History, History of Central Asia


INIJOSS includes original research, text notes, research notes, translations and book reviews in the field of Social Sciences and Humanities. As INIJOSS, it is our primary goal to contribute to the scientific realm by publishing scientific and national studies in the field of social sciences and humanities.


Inonu University International Journal of Social Sciences INIJOSS is an interdisciplinary refereed journal, published twice a year (Summer and Winter). In the journal: there are research articles, translations and book promotions in all social science fields including Literature, Law, Theology, Philosophy, Economics, Business Administration, Fine Arts, Psychology, Sociology, History.

INIJOSS Microsoft Word Şablonu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Haziran 2022 sayısı ile birlikte 200-250 kelimelik öz/abstract'a ek olarak hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin  en az 750 kelimelik geniş özet/extended summary içermesi de talep edilmektedir.
Çalışmalarda benzerlik oranı % 15’i geçmemelidir.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS) yılda 2 (iki) kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde yayımlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve dergi sayfasında (https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss ) yer alan "Makale Gönder" kısmından sisteme yüklenmelidir. Dergimize e-posta ile ya da başka yöntemlerle çalışma kabul edilmemektedir.

INIJOSS’a gönderilecek çalışmalar INIJOSS şablonunda hazırlanmalıdır.

Şablonda hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan ret edilecektir.


INIJOSS Şablonu için tıklayınız.

YAZIM KURALLARI


1. Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla, A4 kağıdı boyutunda yazılmalıdır.

2. Sayfa ve Paragraf Ayarları:

Sayfa Düzeni: Her kenardan: “2,5 cm”, Üst ve Alt bilgi: “1,25 cm”

Paragraf Düzeni: İki yana yaslı ve Paragraflarda ilk satır girintisi “0,7 cm”, Sağ-Sol Girinti “0 cm”, Paragraf öncesi “0 nk” ve sonrası “10nk” olmalıdır.  Satır aralığı “Tam 16 nk” Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

Yazı Stili: Çalışmanın gövde metni latince  Cambria Normal 11 punto” , Arapça “Sakkal Majalla Normal 12 punto”.

3. Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

4. Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın DERGİPARK sistemine yüklenen ilk sürümünde yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgileri ile çalışma proje, bildiri, tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler kesinlikle yer almamalıdır. Hakem süreci tamamlanıp çalışma yayına kabul edildiğinde ve düzenleme sürecine alındığında yazarlardan çalışmaların kimlik, kurum ve iletişim bilgilerini içeren son sürümleri tekrar istenir. Çalışmanın son sürümünde ana başlık altında ortalanmış, Adı Soyadı, Kurumu, E-posta bilgileri ve ORCID numarasını içerecek şekilde yazılır. İlk sürümde/Telif Formunda yer almayan yazar vs. eklenmesine haksız yazarlık gereği kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu bilgilerin yer almadığı veya eksik olduğu çalışmalar kabul edilmeyecektir.

5. Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıklar, Özler ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık “Maiandra GD 14  puntoyla kalın”,  İngilizce başlık “Maiandra GD 12 puntoyla kalın” yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özlerin başlarında Öz/Abstract ifadeleri olmalıdır. Özler Sağ-sol girinti “0 cm”; Önce-Sonra “0 nk”, Satır aralığı “Tek”,10 punto ve Maiandra Normal yazılmalıdır. Özler en az 200 kelime en fazla 250 kelime olmalıdır. 200-250 kelimelik öz/abstract'a ek olarak hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin  en az 750 kelimelik geniş Geniş Özet/Extended summary içermesi de talep edilmektedir. Her özün altında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe Anahtar Kelime ve İngilizce Keywords bulunmalıdır. Özlerde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.  

6. Bölüm Başlıkları: Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Ekler kısımları hariç diğer bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, …. şeklinde manuel hazırlanmalıdır. Otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve sola yaslı olarak yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Diğer başlıklardan önce ve sonra herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır.

8. Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. yazım alanı içinde, ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri [Tablo 1. Tablo İsmi] şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimler ise [Şekil 1. Şekil/Grafik İsmi] şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin başlıkları sözcüklerin ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve ortalanarak yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta boşluk bırakılmadan ve 9 punto olarak verilmelidir. Tablo başlıklarından önce Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.

10. Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, Cambria 9 punto  ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

11. Metin İçi Atıf: APA 7 stili kullanılmalıdır.

12. Kaynakça ve Ekler: Kaynakça Sonuç kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 7 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakçada yer alan eserler kitap, makale vb. şekilde sınıflandırılmamalıdır.

13. Sayfa Numaraları: İlk sayfada gizlenmek üzere her sayfanın altında ve ortalı olmalıdır.
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nde (INIJOSS) uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

(Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. )

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık


Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları


Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları


Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar


Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Okuyucularımız INIJOSS’da yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman inijoss@inonu.edu.tr adresine mail atarak tespit ettikleri durumlar hakkında bilgi ulaştırabilir.5. Etik Kurul İzni
INIJOSS’da yayımlanacak makalelerin ilk sayfasında etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Ayrıca INIJOSS’a gönderilen bir çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

________________________________________________________________________


Bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını ve yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde oluşturacakları bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan “BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ” için tıklayınız.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.