e-ISSN: 2602-4438
Founded: 2017
Publisher: Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği
Cover Image

This scholarly journal is a peer-reviewed, open-access publication that focuses on both theoretical and empirical research in diverse areas of psychology, such as clinical psychology, developmental psychology, neuropsychology, cognitive psychology, and psychometrics. The journal invites submissions of original empirical research studies, review studies, meta-analyses, single-case research, as well as brief reports or short communications.

Frequency: 3/year [April, August, and December]
Online ISSN: 2602-4438
 © Association of Clinical Psychology Research

2023 - Volume: 7 Issue: 2

Research Article

Obsesif Güvensizlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Systematic Reviews and Meta Analysis

Kanser tanısı almış kişilere uygulanan anlam temelli müdahale programları: Sistematik bir derleme

Review

Masa Oyunu Uzmanlığı Üzerine Bir Derleme: Zeka Uzman Performansın Belirleyicisi Midir?

Research Article

Kovid-19 Kaynaklı Endişenin Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Etkisinde Bilinçli Farkındalık, Bilişsel Kontrol ve Bilişsel Esneklik Değişkenlerinin Aracı Rolü

Research Article

Feelings of Fraud among High Achieving Women in Turkey: Prevalence and Demographic Risk Factors of the Impostor Phenomenon

Research Article

Internet-Based Grief Therapy Program for Bereaved Individuals at Risk: A Case Series Study

Research Article

Beyond Symptom Classification: Analyzing Subjectivity of People Diagnosed with Obsessive Compulsive Disorder Through Lacanian Discourse Analysis Perspective

Research Article

Yalnızlık Damgası Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Research Article

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel-Davranışçı Modelinin Anlık ve Geriye Dönük Ölçümler ile İncelenmesi: Deneyim Örnekleme Yöntemine Dair Bir Ön Çalışma

Case Report

Kaygı Nevrozunun Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi: Bir Vaka Örneği

Research Article

Born-Steiner Sinirlilik Ölçeği: Öz-Bildirim Formu’nun Türkçeye Uyarlanması: Türkiye Kadın Örneklemi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Investigation of the relationship between understanding of marital conflict and interpersonal problem-solving skills among preschool children

Research Article

İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK DÜZEYLERİNİN YAŞAM AMACI VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNDE ARACI ROLÜ

Research Article

Yetişkinlerde Algılanan Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkide Minnettarlık Dışavurumu ve Ontolojik İyi Oluşun Seri Aracılık Etkisi

Research Article

Yetişkinlerde Uçuş Kaygısına Yönelik Bir İnceleme: Kaygı Duyarlılığı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Kontrol Odağı ve Üstbilişin Rolü

Research Article

İnternet Tabanlı Müdahalelere Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Bölme savunma mekanizmasının yordayıcısı olarak şema modlar

Review

Ortoreksiya Nervoza İçin Bir Derleme ve Şema Terapi Modeli Çerçevesinden Bir Değerlendirme

Research Article

Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Obsesif-Kompulsif Belirtiler Arasındaki İlişkide Kişilik İnançlarının Aracı Rolü

Systematic Reviews and Meta Analysis

Dark Triad and Social Media Addiction: A Meta-Analysis

Review

Çiftlere Yönelik Psikoterapi Yaklaşımlarının Bireysel Psikopatolojiler Ve Kronik Hastalıklarda Kullanımı

Review

Yaşlanmada Dikkat İşlevlerindeki Bozulmanın Kaynağı: Bilgi İşleme Hızındaki Azalma ya da Yönetici İşlevlerdeki Yetersizlik

Research Article

Determining a Subset of Discrete Emotion-Evoking Images from the International Affective Picture System in a Turkish Sample