Current Issue

Volume: 38 Issue: 1, 2/28/23

Year: 2023

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anatolian Journal of Agricultural Sciences (ANAJAS) is an international refereed journal, mainly in the fields of Horticulture, Plant Protection, Agricultural Structures, and Irrigation, Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Field Crops, Agricultural Economics, Agricultural Biotechnology, Soil and Plant Nutrition and Animal Science publish original articles generated from studies carried out in all agricultural areas. The language of publication is Turkish and English. Publishing articles in English are given priority.

.


ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ


YAYIN VE YAZIM KURALLARI 


A. Yayın kuralları


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (Anadolu Journal of Agricultural Sciences) yılda üç sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanır. Dergi, tarım bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini yayınlar.


Derginin yayım dili Türkçe ya da İngilizcedir. Dergiye sunulacak makale orjinal olmalı ve başka yerde yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulan ve yalnızca özeti basılan makaleler hariç) veya değerlendirme sürecinde olmamalıdır.


Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş ise yazarlar bunu makalenin ilk sayfasının altına 7 punto büyüklüğünde ve dipnot olarak belirtmelidirler.


Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel içerik ile ilgili her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazar/yazarlara yayın hakkı bedeli ödenmez. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve sorumlu yazar tarafından makale ile birlikte ayrı bir ek dosya olarak derginin online başvuru sistemine yüklemelidir.


Makalenin sisteme yüklenmesi sırasında, üst veri/metadata bölümüne makaledeki sıraya göre bütün yazarların isimleri, çalıştıkları kurumlara ait adres bilgileri sayfanın üst kısmında bulunan form dili (Türkçe/İngilizce) seçilerek hem Türkçe hem de İngilizce olarak ayrı ayrı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Ayrıca, üst veri/metadata bölümüne makalenin Türkçe özet, İngilizce özet (abstract) ve kaynaklar kısmı girilmelidir.


Etik Kurul raporu gerektiren araştırma sonuçları makale olarak gönderilirken, Etik Kurul Raporunun bir kopyası eklenmelidir. Yayınlanmak üzere kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.


Yayınlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Yazar(lar)ın İngilizce makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Hakem değerlendirmesine uygun bulunan makaleler, incelenmek üzere en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir.


Revizyona ihtiyaç duyulan makaleler online dergi sistemi üzerinden yazar/lara elektronik olarak yönlendirilir. Yazar/lar hakem/lerin yorumlarını dikkate almalı, yorum ve eleştirileri tek tek açıklamalıdır. Aynı zamanda hakemlerin eleştirilerine katılmadıkları durumda detaylı bir açıklama hazırlamalıdırlar. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak değerlendirilir. Editör son karara varmadan önce yazar/lar tarafından yapılan revizyonları ve düzeltmeleri gözden geçirerek makalenin yayınlanıp yayınlamayacağına ait son kararı verir. 


B. Yazım kuralları


Makale için bir kapak sayfası (title page) oluşturulmalı ve bu kapak sayfası makalenin ana metin kısmından ayrı olarak ek dosya (supplementary file) olarak başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir. Kapak sayfasında yer alan tüm bilgiler (yazarların çalıştıkları kurum adresleri dahil) hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Tüm yazarların adlarının yer alacağı kapak sayfası; küçük harflerle yazılmış makale başlığını, yazarların çalıştıkları kurum ve adres bilgilerini içermelidir. Yazar ad/ları açık olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik ünvan belirtilmemelidir. Ayrıca, makalede yazışmalardan sorumlu yazar belirtilmeli ve bu yazarın telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi verilmelidir. Yazarların makale gönderimi sırasında telif hakları sözleşmesini doldurmaları gerekmektedir. 


Makale hazırlama


Hakem değerlendirilmesi yapılmak üzere sisteme yüklenen makale ana metni makale başlığı ile başlamalı ve üzerinde yazar(lar)ın ad ve adres(ler)i bulunmamalıdır.


Makaleler, A4 boyutundaki sayfaya 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırlar numaralandırılmalıdır.


Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuçlar, Teşekkür (varsa), Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), Kaynaklar, Şekiller (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita v.b.) ve Çizelgelerden oluşmalıdır. Şekiller ve Çizelgeler literatür listesinden sonra verilmelidir. Bölüm adları koyu harflerle yazılmalıdır.


Makale, “Kaynaklar” bölümü dahil 20 sayfayı geçmemelidir. Yazar(lar) makale hazırlarken derginin web sayfasında yayınlanmış olan mevcut makalelerden yararlanabilirler. Bölüm başlıkları koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar da numaralandırılarak sadece ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Metindeki paragraf girintileri 0.5 cm olmalıdır. 


Başlık


Makale başlığı kısa ve açıklayıcı olmalı, sayfaya ortalanmalı ve üç satırı geçmemelidir. Makale başlığı ve alt başlıklarda kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık, 14 punto büyüklüğünde ve özel isimler hariç küçük harflerle yazılmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalı, 11 punto olarak yazılmalıdır. Başlıkta kısaltmalar ve bilimsel taksonomik isimler kullanılmamalıdır.


Metin içerisindeki ana başlıklar (Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuçlar vb) kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Alt başlıklar ise sadece başlığın ilk harfi büyük, 10 punto, italik ve koyu olmaksızın yazılmalıdır. 


Özet ve anahtar kelimeler


Türkçe özet ve İngilizce abstract 250 kelimeden az olmalıdır. Özet, çalışmanın amacını, yöntemini, elde edilen sonuçları ve önerileri içermelidir. Özette önceki çalışmalara atıf yapmaktan kaçınılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayan, başlıkta kullanılmayan, ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılmış, en az 3, en fazla 6 anahtar kelime (keywords) alfabetik sıraya göre verilmelidir. 


1. Giriş


Bu bölümde; çalışmanın konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir. 


2. Materyal ve Yöntem


Kullanılan materyal ve yöntem bu başlık altında verilmelidir. Alt başlık verilecekse bölüm numarası ile birlikte numaralandırılmalı (örneğin 2.1.) ve italik yazılmalıdır. Bilinen, yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışacaklara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek şekilde açık olarak verilmelidir. Eğer daha önce bilinen bir metot kullanılmışsa ilgili literatüre atıf yapılmalıdır.  


3. Bulgular ve /veya Tartışma


Bu kısımda çalışmadan elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrarlamadan kaçınılması amacıyla ya çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistiki olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz yöntemine uygun bir karşılaştırma yöntemi ile gruplandırılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/veya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirmeye almayabilir. Bulgular benzer konularda yapılan başka araştırma sonuçları kullanılarak tartışılmalıdır. 


4. Sonuç


Elde edilen sonuçlar, bilime ve uygulamaya katkısıyla birlikte kısa ve açık olarak verilmelidir. Giriş, Bulgular ve Tartışma bölümünde verilen ifadeler bu kısımda aynı şekilde tekrar edilmemelidir. 


Teşekkür


Gerek duyulması halinde diğer araştırıcı kişi/ler ve kurum/lar tarafından çalışmaya yapılan katkılar bu kısımda mümkün olduğunca kısa olarak ifade edilmelidir. 


Kaynaklar


Metin içerisinde atıf yapılan alan tüm kaynaklar literatür listesinde bulunmalıdır. Literatür listesi yazar soyadları dikkate alınarak alfabetik olarak düzenlenmelidir. Metin içerisindeki kaynaklar yazar-yıl esasına ve yıl sırasına göre (Ayhan, 1995; Güler ve Kaftanoğlu, 2001; Sökmen ve ark., 2001) yazılmalıdır. Aynı yıla fakat farklı yazarlara ait literatürler alfabetik olarak (Ayhan, 2001; Pekşen ve ark., 2001; Sökmen ve ark., 2001) sıralanmalıdır. Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynak kullanılması durumunda basım yılından sonra kaynak a, b, c gibi harfler ile gösterilmelidir. İngilizce hazırlanan makalelerde “...ve ark.” yerine “...et al.” kullanılmalıdır. Metin içerisinde atıf yapılan kaynakların tümü kaynaklar listesinde bulunmalıdır. Web adresli kaynakların sınırlı olarak kullanılması önerilmektedir.


Yazarlar zorunlu olmadıkça basılmamış sonuçları ve kişisel görüşmeleri kaynak göstermemelidirler. Dipnotlardan da kaçınılmalı, çok gerekli ise (çalışmaya ait önemli bölümleri içermeyen) kullanıldığı sayfaya çizgi ile ayrılarak ve yıldız konularak kısa bir şekilde yazılmalıdır.


Değişik yerlerden alınan kaynakların kaynak bölümünde aşağıdaki örneklere yazılmalıdır. 


Dergiden


Guo, Y.M., Turner, N.C., Chen, S., Nelson, M.N., Siddique, K.H.M., Cowling, W.A., 2015. Genotypic variation for tolerance to transient drought during the reproductive phase of Brassica rapa. Journal of Agronomy and Crop Science, 201(4): 267-279. doi:10.1111/jac.12107.


Pekşen, E., 2007. Non-destructive leaf area estimation model for faba bean (Vicia faba L.). Sci. Hort. 113, 322-328. doi:10.1016/j.scienta.2007.04.003 


Kongre veya sempozyumdan


Ceyhan, E., Şimşek, D., Erdurmuş, D., 2013. Yeni geliştirilen yemeklik bezelye (Pisum sativum L.) hatlarının bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1, 951-956, 10-13 Eylül, Konya. 


Tezden


Açıkgöz, S., 1984. The identification of viruses on Phaseolus vulgaris L. and their distribution and damages in Erzincan ve Erzurum regions. PhD Thesis. Ataturk University, Institute of Science, p.75, Erzurum.


Pekşen, E., 1998. Mısır ve bodur fasulyenin karışık ekiminde en uygun ekim şekli, düzenlemesi ve zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 188s, Samsun. 


Kitaptan


Gülümser, A., Bozoğlu, H., Pekşen, E., 2006. Araştırma ve deneme metotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı Yayın No: 48, İkinci Baskı, 264 s, Samsun. 


Kitabın bir bölümünden


Farooq, M., Siddique, K.H.M., 2015. Conservation agriculture: concepts, brief history and impacts on agricultural systems. In: Farooq, M., Siddique, K.H.M. (Eds). Conservation Agriculture. Springer International Publishing Switzerland. pp. 3-17.  


İnternet adresli makale veya raporlar


Smith, J., 2001. Emergence of infectious diseases. Reprod. Nutr. Dev. [serial online] 1 (2000) 15 screens. Available from URL: http://www.edpsciences.org/docinfos/INRARND (Erişim tarihi: 24 Eylül 2002).


USDA, 2012. US Dept. of agriculture nutrient database for standard reference, Release 14. Available at http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp (Erişim tarihi: 23 Mart 2012). 


Şekiller ve Çizelgeler

    

                Makale gönderilirken çizelge, şekil isimlerinin Türkçelerinin altına ingilizcelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak verilmelidir. Tüm şekil ve çizelgeler makalenin sonuna yerleştirilmelidir. Şekil ve çizelgelerin boyu tek sütun sayfa düzeninde genişlik ve yüksekliği en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki fotoğraflar 300-600 dpi çözünürlüğünde ”jpg” formatında olmalıdır.


Çizelgelerde düşey çizgi kullanılmamalı ve kafesler oluşturmaktan kaçınılmalıdır. Her çizelge ve şekil numaralandırılmalı ve metin içerisinde atıf yapılmalıdır (Çizelge 1 ve Şekil 1). Çizelge ve şekil başlıkları kısa ve açıklayıcı olmalı, küçük harflerle yazılmalıdır. Şekil ve çizelge başlıkları ile şekil ve çizelgelerin içindeki yazılar 10 punto, çizelge altı yazılar 9 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üzerine, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalıdır. Şekillerin etrafına çerçeve konulmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmaların açıklaması verilmelidir. Şekil ve çizelge başlıkları ile çizelge altındaki açıklamaların sonuna nokta konulmamalıdır. Metin içerisinde ve çizelgelerde verilen rakamsal değerlerde ondalık basamak ayracı olarak nokta kullanılmalı, virgül kullanılmamalıdır. 


Kısaltmalar ve/veya Semboller


Makalede standart veya yaygın olmayan kısaltmaların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Eğer kısaltma kullanılmaları zorunlu ise kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Birimler Uluslararası Birimler Sistemi (SI: International System of Units)'e göre verilmelidir.  


Birimler


Tüm makalelerde SI (The International System of Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakamsal değerler yazılırken ondalık ayıraç olarak nokta kullanılmalı, virgül kullanılmamalıdır (örneğin 1,25 yerine 1.25). Birimlerde “/” işareti kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine J s-1, kg m/s2 yerine kg m s-2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır (4 kg N ha-1 , 3 kg m-1 s-2, 20 N m, 1000 s-1, 100 kPa, 22 °C ve % 29 gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. yerine kg). 


Eşitlikler


Eşitlikler numaralandırılmalı ve eşitlik numarası eşitliğin yanına sağa dayalı olarak parantez içinde yazılmalıdır. Eşitliklerin yazılmasında Word programı matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model Eşitlik 1’de verilmiştir). 


 Gönderi kontrol listesi


Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.


1.   Bu makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da aynı zamanda değerlendirilmek üzere gönderilmemiştir.


2.   Makale metni yazar rehberi kısımında belirtilen biçim ve bibliyografik kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.


3.   Makale metni tek aralıklı olarak 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmış, latince adlandırmalar hariç metinde italik yazı karakteri kullanılmamıştır. Tüm resimler, garafikler ve çizimler şekil başlığı altında çizelgeler ile birlikte metnin sonunda numaralandırılarak verilmiştir.


4.   Kaynaklar kısmında kullanılan ve internetten alınan kaynaklar için URL adresleri verilmiştir.


5.   Makale dosyası Microsoft Word dosyası biçiminde sisteme yüklenmiştir.


6.   Makale ana metni yazar adları bulunmayan kör kopya olarak hazırlanmış, tüm yazar/ların ad ve adreslerinin bulunduğu başlık sayfası ayrıca hazırlanarak ek dosya halinde sisteme yüklenmiştir.


7.   Makale telif devir sözleşmesi tüm yazar/lar tarafından imzalanarak PDF dosyası halinde sisteme yüklenmiştir.


 


Telif hakkı düzenlemesi


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.


Makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi'ne aittir.


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi makalelerin yayın hakkını devrini yazarlardan almak suretiyle aşağıdaki belirtilen haklarını saklı tutar: 


·         Patent hakları


·         Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları


·         Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı


·         Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı


·         Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya bağlı olduğu üniversitesinin akademik arşiv sisteminde depolama ve bu sistem aracılığıyla açık erişime sunma hakkı 


 Gizlilik beyanıAnadolu Tarım Bilimleri Dergisinin online dergi sistemine girilen her türlü iletişim bilgileri sadece derginin bilimsel yayın sürecine hizmet amacı ile kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.


PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

Anatolian Journal of Agriculture Sciences (ANAJAS) is an electronic international journal committed to providing a platform where the highest standards of publication ethics are the major aspect of the editorial and peer-review process.

The Editorial Process for a manuscript to the Black Sea Journal of Agriculture consists of a review, blind and peer-reviewed, followed by a section of the editor's decision to accept or decline the submission. If accepted in the review stage of the Editorial Process, the submission goes through the editing stage which consists of copyediting, layout, and proofreading. The manuscript is then scheduled for publication in an issue of the Black Sea Journal of Agriculture.

Publication ethics and publication malpractice statement of the Black Sea Journal of Agriculture are mainly based on the guidelines and recommendations published by recommendations for the conduct, reporting, editing of Committee on Publication Ethics (COPE), and Council of Science Editors (CSE) policy statements.

The relevant duties and expectations of all parties involved in the publishing process including editors, reviewers, authors, and others are required to adhere to the publication ethics guidelines and malpractice statements defined below. All articles based on animal studies must submit an Ethics committee approval document.

Anatolian Journal of Agricultural Sciences is a free journal. No fee is charged for publishing the articles.

Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769