Editörlere Notlar

Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE) ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Makale gönderimi DergiPark makale kabul sistemi üzerinden yapılır.

Sisteme yüklenen makaleler öncelikle teknik açıdan kontrol edilir. Yazım dili, şekil ve tablolar, makaleyle ilgili gerekli belgeler (tam metin, telif hakkı onay formu, etik kurul onay raporu, çıkar çatışması bildirimi), kaynak gösterimi gözden geçirilir ve intihal kontrolü yapılır. Bu aşamayı geçen makale baş editöre yönlendirilir.

Baş editör makale içeriğinin dergi yayın politikası ile uyumlu olup olmadığını, dergi yayın kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, alana bilimsel katkısını değerlendirir. Bu değerlendirmeyi geçen makaleler bilimsel içerik kontrol sürecinin başlatılması için editöre yönlendirilir.

Editör makalenin bilimsel içeriğini değerlendirmeleri, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri için sistem üzerinden en az iki hakem atar. Gerekli gördüğü durumlarda ayrıca İstatistik Editörü’ne de yönlendirir.

Hakemlerin konusunda uzman kişiler arasından, yazarlarla çıkar çatışması olmayan kişilerden seçilmesine özen gösterilir. Makale danışmanlara gönderilirken herhangi bir yanlılığı engellemek için yazar ve çalışmanın yapıldığı kurum bilgileri gizlenir. Hakemlerin öneri, eleştiri ve katkıları editör tarafından gözden geçirilir ve yeterli bulunduğu takdirde yazara iletilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda makaleyi değerlendirmek üzere başka hakemlere da yönlendirir. Öneri, eleştiri ve katkılar yazarlara iletilirken hakem isimleri gizlenir. Böylelikle makalelerin bilimsel içeriğinin çift kör yöntemle, yanlılıktan uzak ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Yazarların gerekli düzenlemeleri yapmalarının ardından makale tekrar editöre ve editörden de hakemlere gönderilerek yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülen makaleler yayımlanmak üzere kabul edilir. Hakemlerin yayımlanmaya uygun görmediği makaleler reddedilir. Yayıma kabul edilen makaleler İngilizce ve Türkçe dil editörleri tarafından gözden geçirildikten sonra Mizanpaj Editörü/Editörleri tarafından dizilir, makalenin dizilmiş hali son kontrol için yazarlara gönderilerek onayları alınır. Bu şekilde yayıma hazır hale gelen makaleler derginin DergiPark sayfasında yayımlanır.

Baş editör, makaleleri, yazarların yaşından, etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından, cinsel yöneliminden ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir.

Editörün, hakem değerlendirmeleri objektif olmalıdır.

Editör, yazarın aşağıdaki hususları dikkate alıp almadığını kontrol etmelidir:

• Makalede belirtilen herhangi bir kurum ile ilgili çıkar çatışması var mı?

• Makale, belirtilen araştırma türüne uygun mu?

• Makale, konu ve içerik açısından akademik bir dergide yayınlanmaya uygun mu?

• Makale, bilimsel ve etik kurallara uygun mu?

• Çalışmada etik kurulu onay raporu var mı?

• Çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, gerekçesi, vb. bilgiler yeterli ölçüde ve bir düzen içerisinde verilmiş mi?

• Makalede Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi yazım kurallarına uyulmuş mu?

• Makalede kullanılan belge ve kaynaklar yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş mi?

• Bahsi geçen her atıf kaynaklar kısmında yer alıyor mu?

• Makalede değinilmeyen bilgilere kaynaklar kısmında yer verilmiş mi?

• Makale özgün mü?

• Makalenin alana katkısı var mı?

• Başlıklar, makalenin konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtıyor mu?

• Özetler, yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtıyor mu?

• Makalede, dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmiş mi?

• Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun mu?

• Sonuç bölümünde, metinde söz edilmeyen bilgi veya bulgulara yer verilmiş mi?

• Makalede, amaç ve kapsam dışında gereksiz bilgiler yer almış mı?

Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde çıkarılması istenen bir kısım olduğu takdirde, yeni bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin yapılması istenir.

Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.

Last Update Time: 12/15/23, 4:50:38 PM

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.