ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Founded: 2009
Period: Quarterly
Publisher: Lut TAMAM
Cover Image
       

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.  This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. 

Journal currently welcomes review articles for standard issues of 2022 and research articles for research special issue of Volume 13, 2021.  

We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 

*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

2021 - Volume: 13 Issue: 4

Review

Hayvan Destekli Uygulamaların Tutuklu Bireyler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Review

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Elektrokonvulsif Tedavi (EKT)

Review

Boşanma ve Boşanma Sonrası Uyum: Tanımlar, Modeller ve Uyumun Değerlendirilmesi

Review

21.Yüzyılda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Siber Riskler

Review

Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme

Review

Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme

Review

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Terapi Müdahale Teknikleri

Review

Juvenile Sexual Offenders: Dynamics of The Sexual Offenses

Review

Anoreksiya Nervosalı Hastalarda İntestinal Mikrobiyotanın Rolü

Review

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FoMO): GÜNCEL BİR DERLEME FEAR OF MISSING OUT: CURRENT REVIEW

Review

HUNTİGTON HASTALIĞI’NIN NÖROPSİKİYATRİK YÖNÜ

Review

Psikiyatride Fonksiyonel Konfüzyon

Review

Bilişsel Esneklik Mi Psikolojik Esneklik Mi? İki Kavramın Karşılaştırmasını İçeren Bir Derleme Çalışması

Review

İki Uçlu Bozukluk ve Romatoid Artrit İlişkisi

Review

Duygudurum ve Kaygı Bozukluklarında Psikonöroimmünolojik Etkenler

Review

Sağlık Davranış Kuramları Çerçevesinden Hamilelikte Sigara Bırakma: Güncel Bir Derleme

Review

Otizm Spektrum Bozukluğunda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı: Bir Gözden Geçirme

Review

Duygu Düzenlemeye Güncel Bir Bakış: Bağlamsal Faktörler

Review

TRAVMA MAĞDURLARINA YÖNELİK GRUP MÜDAHALELERİ

Review

Anormal Kavramına Ruh Sağlığı Üzerinden Bir Bakış

Review

C Kümesi Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Etkili Midir?

Review

Fibromiyalji ile İlişkili Psikolojik Faktörler ve Psikolojik Müdahale Alanları: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Review

An update on the association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autonomic Nervous System

Review

Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Programlarında Ebeveyn Eğitimi

Review

“YULI” FİLMİNİN TRAVMA, BÜYÜME VE YARATICILIK KAVRAMLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ

Review

Öz Belirleme Kuramı Temelinde Bir Müdahale Aracı Olarak Video Oyunları: Bir Derleme Makalesi

Review

Nörobiyolojik temelde alkol/madde kullanım bozukluklarında bir şiddet türü olarak intihar

Review

“DELİ VE DÂHİ” FİLMİNİN PSİKİYATRİNİN TARİHİ VE PSİKİYATRİK TEDAVİLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Review

İnsana Verilen Terapinin Etkililiği Üzerine Bir Sistematik Derleme Çalışması

Review

Şizofreni Hastalığında Mutluluk Kavramı

Review

ERGENLİK DÖNEMİNDE FARKINDALIĞI AZ OLAN BİR TANI: MENSTRUEL PSİKOZ

Review

Doğum Korkusu Tedavisinde İnovatif Bir Müdahale Yöntemi: Haptoterapi

Review

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı: Farkındalık ile Toplum Ruh Sağlığını Güçlendirme

Review

Evlilikte Çatışma Çözümü ve Mutluluk

Review

Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma

Review

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ ODAKLI DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

Review

An Interesting Model For Functional Neurological Disorders: Integrative Approaches To Psychogenic Dysphonies

Review

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA BENLİK SAYGISI VE YORDAYICILARININ KÜLTÜRLE İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ

Research Article

Durumluk Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Çalışması

Review

İntihar Sonrası Yas Süreci: Bir Sistematik Gözden Geçirme Çalışması

Research Article

COVID-19 SÜRECİNDEKİ YAŞLI BİREYLERİN DAMGALANMA VE ANKSİYETEYE YÖNELİK DENEYİMLERİ

Review

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İÇİN DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ: BİR NARATİV DERLEME

Review

Zoom Yorgunluğu Nedir ? Bir gözden geçirme

Creative Commons License
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.