ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Founded: 2009
Publisher: Lut TAMAM
Cover Image

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.  This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. 

Both English  and Turkish versions of the articles are published in original web site (psikguncel.org, cappsy.org), whereas only English versions  are available in Dergipark mirror site . 

Journal currently welcomes review articles for standard issues of 2024 and research articles for special issue of 2024.  

*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

2024 - Volume: 16 Issue: 2

Review

COPD and Evidence-Based Psychosocial Interventions: Consultation Liaison Psychiatric Nurses

Review

Hypnosis: A Multidimensional Exploration of Origins, History, Neuroimaging, and Genetics

Review

Teknoloji Destekli Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Programları: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Review

Mutluluk Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi

Review

Çağımızın sorunu: Siber Zorbalık

Review

Yeniden Evlilikler Yoluyla Oluşan Ailelere Yönelik Müdahalelere İlişkin Bir Derleme

Review

A Component of Mindfulness: Attention

Review

Duyusal İşlemleme Hassasiyeti ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Derleme Çalışması

Review

Examination of the Feasibility of Animal-Assisted Therapy in the Treatment of Depression

Review

Yürütücü işlevlerin Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme

Review

Şizofreni Hastalığında Sosyal Bilişe Odaklanan Müdahale Programları

Review

Medya Aracılığıyla Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi Açısından Sonuçları

Research Article

Ruhsal Hastalıklara Karşı Klinisyen Tutum Ölçeği 4. Versiyonu Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Research Article

Investigation Risk of Social Media Addiction and Individual / Social Problems ın Adolescents

Research Article

Çocukluk Çağında Yaşanan Olumsuz Yaşantıların Evlilik Durumu Üzerindeki Etkisi ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü

Review

Parkinson Hastalığı - Biliş ve Yaşam Kalitesi: Geleneksel Derleme

Review

Planlı Davranış Kuramına Göre Ergenlerin Psikolojik Yardım Alma Tutumu ve Niyeti

Research Article

COVID-19 Döneminde Yeme Bozukluğu Yaygınlığı: İki Aşamalı bir Çalışma

Review

Kültürleme Ve Etnik Kimliğin Göçmen Ergen Ruh Sağlığına Etkileri

Review

Felaket Kaydırması: Bir Gözden Geçirme

Review

MODERN PARADİGMALARDAN POSTMODERN PARADİGMALARA: DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA TERAPÖTİK UYGULAMALAR

Research Article

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Creative Commons License
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.