Volume: 13 Issue: 2, 7/2/22

Year: 2022

Research Articles

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan uluslararası bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergi, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alandaki tüm disiplinlerin bilimsel gelişimlerine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Dergi’ye gönderilen çalışmalar, Dergi’nin kapsamına ilişkin gelişmeleri ve sorunları derinlemesine irdeleyen, bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla sunan, bilimsel yöntemlere dayanarak gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren, alana doğrudan katkı sağlayan nitelikte olmalıdır.

Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazarlarının akademik bir unvana sahip olması veya bir Doktora programına kayıtlı Doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

Dergi’nin amaç, odak ve kapsamı ile ilişkilendirilmemiş çalışmalar yayınlanmamaktadır. Ancak, Yayın Kurulu, Dergi’ye gönderilmiş çalışmaları değerlendirerek, Ankara Üniversitesi bünyesinde yayınlanan diğer dergilere yönlendirebilir.

Dergi, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alandaki tüm disiplinleri kapsamaktadır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:

- Dergi’ye gönderilecek çalışmalar, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
- Dergi’de yer alacak çalışmalar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
- Dergi Yazım Kuralları’na uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
- Dergiye gönderilecek çalışmalar, a) A4 dikey boyutunda, tek aralık, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. b) Öz, Abstract, Anahtar Sözcükler, Keywords ve Kaynakça sayfası hariç, çalışmanın metin kısmı, 4000 sözcükten az olmamak ve 15000 sözcüğü aşmamak kaydıyla, Bookman Old Style 11 punto yazı karakteriyle bir buçuk aralıkla yazılmalı ve Microsoft Word dosyası olarak oluşturulmadır.

Çalışmalar, aşağıda belirtilen bölümlerden (sırasıyla) ve bu bölümlere yönelik düzenleme ilkelerine uyularak yapılandırılmalıdır:

Türkçe Başlık: Çalışmanın Türkçe başlığı, 12 Punto Koyu BÜYÜK HARFLERLE sayfanın ortasına yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: İngilizce başlık, Türkçe başlıktan sonra, 12 Punto Koyu BÜYÜK HARFLERLE sayfanın ortasına yazılmalıdır.

Yazar / Yazarlar: Başlıklardan sonra, yazarın sadece adı (ilk harfi BÜYÜK) ve soyadı (BÜYÜK HARFLERLE) 12 Punto Koyu olarak yazılmalıdır. Ardından yazar ile ilgili bilgiler (unvan, kurum ve yazarın e-posta adresi) verilmelidir. Ayrıca yazar/yazarların fotoğraflarının sisteme yüksek çözünürlükte yüklenmesi ve yazar/yazarların "ORCID" bilgilerinin de sisteme girilmesi gerekmektedir.

Öz: Türkçe “Öz”, 10 Punto İtalik olarak, 1 satır aralığıyla yazılmalı ve 300 sözcüğü geçmemelidir.

Anahtar sözcükler: Çalışmaların konularını yansıtan en az dört, en fazla sekiz Türkçe anahtar sözcük eklenmelidir. Her bir anahtar sözcüğün sadece ilk harfleri büyük olmalı, her anahtar kelime noktalı virgülle ayrılmalı ve tüm sözcükler italik olarak verilmelidir.

Abstract: “Öz” kısmında yazılı olan metin İngilizce italik olarak verilmelidir.

İngilizce Anahtar sözcükler (Keywords): Çalışmaların konularını yansıtan en az dört en fazla sekiz İngilizce anahtar sözcükler (keywords), Türkçe verilen anahtar sözcüklerle aynı sırada ve aynı anlamda verilmelidir. Her bir anahtar sözcüğün sadece ilk harfleri büyük olmalı, her anahtar kelime noktalı virgülle ayrılmalı ve tüm sözcükler italik olarak verilmelidir.

Uygulamalı araştırmalar için ise şu kısımlar da yer almalıdır:

Giriş: Çalışmanın “giriş” kısmında; çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları ayrıntılandırılmalıdır. Bu bölüm, tek başlık veya alt başlıklarla yapılandırılabilir. Metin içerisinde koyu ya da altı çizili ifadeler kullanılmamalıdır.

Yöntem: Araştırmanın türü, modeli, soruları ve hipotez(ler)i, araştırma grubu, veri toplama teknikleri, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı, yöntem kısmında yer almalıdır. Bu bölümde, Araştırma Soruları, Araştırma Modeli, Hipotez(ler), Veri Analizi, Veri Toplama Teknikleri alt başlıklar olarak yapılandırılabilir.

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde, ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır. Kullanılan tablo, şekil, grafik veya resimlere mutlaka metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır. Grafik ya da Şekil olarak verilen bulgu sunumlarının yayın kalitesi ve okunabilirlik açısından yüksek kalitede verilmesi gerekmektedir. Tablo olarak verilen bulgular ise APA kurallarına uygun formatta yapılandırılmalıdır. Çalışmada kullanılan bütün tablo, grafik, şekil ve resimler başlıklandırılmalıdır. Bulgular bölümü, çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla alt başlıklarla verilebilir.

Sonuç: Araştırma bulguları ışığında ortaya çıkan sonuçlar açıklanmalıdır.

Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına uygun öneriler geliştirilmelidir. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür: Araştırmaya katkı sağlayan kişi veya kurumlara teşekkür (gerekiyorsa), sayfa sonu dipnotu olarak verilmelidir.

Kaynak gösterme, kaynakça oluşturma ve göndermelerde, APA'nın 6.Sürümü dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar, metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe metin için Türkçe kaynak gösterme, İngilizce metin için İngilizce kaynak gösterme esasları dikkate alınmalıdır.

- Ekler: Ek tablo, şekil, grafik ve resimler, Kaynakça’dan sonra yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1., Ek 2. gibi sıralanmalı ve her bir ek ayrı başlıklandırılmalıdır. Ek olarak kullanılan bir unsur var ise, bu unsura yönelik yönlendirmeler, metin içinde mutlaka verilmelidir.

- Ana metinde alt başlıklar, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle 11 punto ve koyu yazılmalıdır.

- Çalışmada, yapılan alıntıların ve yararlanılan kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Metin içinde yapılacak doğrudan kısa alıntılar, tırnak içinde (“…”) italik verilmelidir. Uzun alıntılar (40 sözcükten fazla) ise tırnak kullanılmaksızın, paragraf başı yapıldıktan sonra soldan 2 cm., sağdan 2 cm. bırakılarak, düz ve 10 punto yazılmalı, ardından nokta konulmalıdır.

- Fotoğraf, şema vb. görsel malzeme kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi gerekmektedir. İzin ya da telif konularındaki hukuki sorumluluk çalışmanın yazarlarına aittir.

- Yazarlar, hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (hakem değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.

YAYIN SIKLIĞI VE DİLİ

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak sayısına makale göndermek isteyen yazarlar için son tarih 1 Aralık; Haziran sayısı için ise 1 Mayıs'tır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe veya İngilizce çalışmaları kabul etmektedir. Gönderilen çalışmalar, hangi dilde ise (Türkçe veya İngilizce), o dilin dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazına uygun, anlaşılabilir biçimde hazırlanmalıdır. Bu kriterleri sağlamayan yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Körleme Yöntemi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde, tüm çalışmaların hakem değerlendirme sürecinde, çalışmaların yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği çift körleme hakem değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, öncelikle Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, çalışmanın Dergi’ye gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde Yayın Kurulu tarafından bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar, hakem sürecine alınır.

Hakem Süreci
Çalışmalar, içerikleri doğrultusunda ilgili hakemlere gönderilir. Çalışmayı inceleyen Yayın Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem/hakemler önerebilir. Sorumlu Yayın Kurulu üyesinden gelen hakem önerileri, Editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler, değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki süreci ve belgeyi üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadırlar.

Hakem Değerlendirme Süreci
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 21 gündür. Hakemlerden gelen düzeltme önerilerinin, yazarlar tarafından öneriler doğrultusunda en geç 21 gün içerisinde tamamlanması gereklidir. Hakemler, değerlendirmesini yaptıkları bir çalışma için en fazla iki düzeltme önerebilirler. Hakemler, çalışmanın düzeltilmiş versiyonunu (en fazla iki düzeltme önerisi sonrası) inceleyerek, “yayınlanabilir” veya “yayınlanamaz” kararı vermek durumundadırlar.

Değerlendirme Sonucu
Hakemlerden gelen görüşler, çalışmadan sorumlu Yayın Kurulu üyesi tarafından en geç iki hafta içerisinde incelenir. Yayın Kurulu üyesi, çalışmanın hakem değerlendirme sonuçlarına göre çalışma hakkındaki görüşünü Editöre iletir.

Editör Kararı
Editör; hakemler ve Yayın Kurulu tarafından “yayınlanabilir” görüşü verilen çalışmalar için son kararı, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verir. İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. “Yayınlanamaz” görüşü verilen çalışmalar, intihal denetimine gerek duyulmadan yazarlarına iade edilir.

Çalışma Gönderme Rehberi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar Dergi Yönetim Sistemi’ne üye olarak çalışmalarını gönderebilirler. Yazarlar üye olmak ve çalışmalarını göndermek için "Çalışma Gönderme Rehberi"nde yer alan yönergeleri izlemelidirler.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde değerlendirme sürecindeki çalışmalar için, Editör, Yayın Kurulu üyeleri ve/veya hakemler, en fazla iki düzeltme veya iyileştirme önerebilirler. Yazarlar, önerilen düzeltme veya iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdürler.

Çalışmayı Geri Çekme
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın politikaları gereği, değerlendirme aşamasındaki çalışmalarını geri çekmek isteyen yazarlar, geri çekme isteklerini e-posta aracılığıyla Editör’e iletmek durumundadırlar. Editör, geri çekme bildirimini inceleyerek, en geç bir hafta içerisinde yazarlara dönüş sağlar. Yazarlar, çalışmalarının telif haklarını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne çalışmalarının gönderimi aşamasında devretmiş sayıldıklarından, geri çekme isteği onaylanmadıkça, çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek amacıyla gönderemezler.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde değerlendirilmek üzere çalışmalarını gönderen yazarların, çalışmalarının hakem sonuçlarına itiraz etme hakkı saklıdır. Yazarlar, çalışmalarına yapılan değerlendirme sonucu/ görüş/ yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını kaynak göstererek Dergi Yönetim Sistemi üzerinden iletmelidirler. İtirazlar, Yayın Kurulu tarafından en geç 30 gün içerisinde incelenerek, yazarlara olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazarların değerlendirme sonucuna itirazlarının olumlu bulunması durumunda, Yayın Kurulu, çalışmanın değerlendirme sürecini konu alanına uygun farklı hakemlerle yeniden başlatır.


GİZLİLİK BEYANI
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Sistemi’nde girilecek tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler vb.) yalnızca Dergi’nin ve Ankara Üniversitesi bilimsel çalışmaları için kullanılır. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.


TELİF HAKKI VE LİSANSLAMA

Makalelerdeki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Dergi’de yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez.

Yazarlar, makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne devrederler.

Yayın Kurulu, makalelerin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

1. Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.

2. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

3. Yazarın üreteceği kitaplar, makaleler vb. çalışmalarında, Dergi’nin kaynakça olarak belirtilmesi koşuluyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, çıktı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) aracılığıyla kullanıma sunmaktadır.

İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için izin alınması gereklidir.

AÇIK ERİŞİM BİLDİRİMİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim Politikası'yla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


İNTİHAL DENETİMİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda her çalışma, Yayın Kurulu'nun uygun bulduğu intihal denetim sisteminden geçirilir.

İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanmaktadır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilmektedir ve Yayın Kurulu için raporlaştırılmaktadır.

Yayın Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını vermektedir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilmekte veya çalışma yazarlara iade edilebilmektedir.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yazar/yazarlardan yayın işlemlerine yönelik olarak hiçbir aşamada ücret almamaktadır.

Ayrıca, sponsorluk ve reklâm tekliflerini de kabul etmemektedir.