Year 2020, Volume 11 , Issue 2, Pages 461 - 491 2020-08-31

A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students
Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Üstün Yetenekli Tanısı Konulmamış Öğrencilerin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Ahsen Seda BULUT [1] , Avni YILDIZ [2] , Serdal BALTACI [3]


In this study, it was aimed to investigate the mathematics learning approaches of gifted students and successful students who were not diagnosed as gifted in terms of variables of giftedness, gender, grade level, parents’ profession and education level. Descriptive research model, which is one of the general survey models, was used in the study. For the 2018-2019 academic years, a total of 239 6th, 7th and 8th grade students, 84 of whom were gifted students and 155 of whom were non-gifted students, participated into the study. Data on gifted students were collected from the Science and Arts Center of a province in the Central Anatolia region, while data on non-gifted students were collected from a secondary school in the same province. Students' mathematics learning approaches were determined by using the “Scale of Mathematics Learning Approaches”. When the findings were examined, a significant differentiation was observed in favor of gifted students in the in-depth learning approach between gifted and non-gifted students. In addition, there is a significant difference in favor of female students in in-depth and strategic learning sub-dimensions among gifted students. When the mathematics learning approaches of gifted and non-gifted students were compared according to grade level, no significant difference was found in the 8th grade level average scores.
Yapılan bu çalışmada üstün yetenekli ve üstün yetenekli tanısı konulmamış başarılı öğrencilerin matematik öğrenme yaklaşımlarının üstün yeteneklilik tanısı, cinsiyet, sınıf düzeyi, velinin mesleği ve öğrenim durumu değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden 84’ü üstün yetenekli öğrenci, 155’i üstün yetenekli tanısı konulmamış öğrenci olmak üzere toplam 239 öğrenci katılmıştır. Üstün yetenekli öğrencilere ilişkin veriler İç Anadolu bölgesindeki bir ilin Bilim Sanat Merkezi’nden, üstün yetenekli tanısı konulmamış öğrencilere ilişkin veriler ise aynı ilde bulunan bir ortaokuldan toplanmıştır. Öğrencilerin matematik öğrenme yaklaşımları, “Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” ile toplanmıştır. Bulgular incelendiğinde, üstün yetenekli ve normal öğrenciler arasında derinlemesine öğrenme yaklaşımında üstün yetenekliler lehine anlamlı bir farklılaşma gözlenmiştir. Ayrıca üstün yetenekli öğrenciler arasında derinlemesine ve stratejik öğrenme alt boyutlarında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrenme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre incelendiğinde 8. sınıfta üstün yetenekli öğrenciler ile üstün yetenekli tanısı konulmamış öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
 • Aktepe, V., & Aktepe, L. (2009). Teaching method using science and technology education on students’ aspects: The example of Kırsehir CAS. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF), 10(1), 69-80.
 • Alemdağ, C. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Altun, F., & Yazıcı, H. (2010). Learning styles of the gifted students in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 198-202.
 • Arseven, A. ve Yeşiltaş, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Turkish Studies, 11(2), 67-84.
 • Ataman, A. (2004). Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocuklar. Şirin, M. R., Kulaksızoğlu A. ve Bilgili A. E. (Eds.), Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içinde (ss. 155- 168). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Aytekin, C., Baltaci, S., & Yildiz, A. (2017, Mayıs). Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri. International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Ankara, Turkey.
 • Baltaci, S., Yıldız, A., & Güven, B. (2014). Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems. Mathematics Education Bulletin, 28(50), 1032-1056.
 • Baykoç, N. (2014). Üstün; akıl, zekâ, deha, yetenek, dahiler-savantlar gelişimleri ve eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Belge-Can, H. ve Boz, Y. (2012, Haziran). Yaş ve cinsiyetin ilköğretim öğrencilerinin fen dersini öğrenme yaklaşımlarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde.
 • Bernardo, A. B. I. (2003). Approaches to learning and academic achievement of Filipino students. Journal of Genetic Psychology, 164, 101-114.
 • Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 • Beyaztaş, İ. D. (2014). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve etkili öğrenmeye ilişkin önerileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beyaztaş, İ. D. ve Senemoğlu, N. (2015). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 40(179), 193-216.
 • Beydoğan, Ö. (2007). Derinliğine ve yüzeysel öğrenmede kavram haritaları ve şemaların işlevi. Milli Eğitim, 173, 258-270.
 • Biggs, J. (1999). What the student does: Teaching for enhanced learning. Higher Education Research & Development, 18(1), 57-75.
 • Biggs, J. (2001). Enhancing learning: a matter of style or approach? In R. J. Sternberg, & L. F. Zhang (Eds.), Perspective on thinking, learning, and cognitive styles (pp. 73-102). London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Biggs, J., & Tang, C. (2007). The society for research into higher education teaching for quality learning at university. USA: McGraw Hill.
 • Birenbaum, M., & Feldman, R. A. (1998). Relationships between learning patterns and attitudes towards two assessment formats. Educational Research, 40(1), 90-98.
 • Boran, A.İ., & Aslaner, R. (2008). Problem-based learning in teaching mathematics at the science-art centers. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 15-32.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2001). The relationship between learning approaches and learning outcomes: A study of Irish accounting students. Accounting Education, 11, 1, 27–42.
 • Byrne, M., Flood, B., & Willis. P. (2009). An inter-institutional exploration of the learning approaches of students studying accounting. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(2), 155-167.
 • Cano, F. (2007). Approaches to learning and study orchestrations in high school students. European Journal of Psychology Education, 2, 131- 151.
 • Chan, K. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.
 • Chiu, M. S. (2012). Identification and assessment of taiwanese children's conceptions of learning mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 163-191.
 • Cohen, L., & Manion, L. (1994). Research methods in education. London, Routeledge.
 • Curzon, L. B. (2004). Teaching in further education an outline of principles and practise. New York: Continuum.
 • Çapan, E. B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. The Journal of International Social Research, 3(12), 140-154.
 • Çitil, M. ve Ataman, A. (2018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 38(1),185-231.
 • Çoban, G. Ü., ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 271-293.
 • Çolak, E. (2006). İşbirliğine dayalı öğretim tasarımının öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Darlington, E. (2011). Approaches to learning of undergraduate mathematicians. In Smith, C. (Ed.) Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM), (Vol.31,pp.41-46). Oxford, England.
 • Davis, G. A., & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Pearson Education Press.
 • Ekinci, N. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Eğitim ve Bilim, 34(151), 74-88.
 • Entwistle, N. J. (1995). Frameworks for understanding as experienced in essay writing and in preparing for examinations. Educational Psychologist, 30(1), 47-54.
 • Entwistle, N. (2000, June). Promoting deep learning through teaching and assessment. Paper presented at the AAHE Assessment Conference, North Carolina.
 • Entwistle, N.J., & Smith, C.A. (2002). Personal understanding and target understanding: Mapping influences on the outcomes of learning. British Journal of Educational Psychology, 72, 321-342.
 • Even, R., Karsenty, R., & Friedlander, A. (2009). Mathematical creativity and giftedness in teacher professional development. In R. Leikin, A. Berman & B. Koichu (Eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students (pp. 309–324). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
 • Fraenkel, J. R., Wallend, N.E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.
 • Gordon, C., & Debus, R. (2002). Developing deep learning approaches and personal teaching efficacy within a preservice teacher education context. British Journal of Educational Psychology, 72(4), 483-511.
 • Göktepe-Yıldız, S. ve Özdemir, A. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. İlkogretim Online, 17(3). 1378-1401.
 • Göktepe-Yıldız, S. (2019). Tasarım temelli matematik uygulamalarının farklı öğrenme yaklaşımlarına sahip öğrencilerin uzamsal yeteneklerine ve 3 boyutlu geometrik düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Holton, D., & Gaffney, M. (1994). Teaching talented students. In J. Neyland (Eds.), Mathematics education: A handbook for teacher, (pp. 397- 409). Wellington, New Zealand: Wellington College of Education.
 • Horn, C. (2002). Raising expectations of children from poverty. Gifted Education Press Quarterly, 16 (4), 2-5.
 • İlhan, M., Çetin, B. ve Kılıç, A. M. (2013). Matematik öğrenme yaklaşımları ölçeği’nin (MÖYÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 113-145.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kontaş, H. (2010). Learning strategies of gifted elementary students. Elementary Education Online, 9(3), 1148–1158.
 • Lee, M., Johanson, R. E. & Tsai, C. (2008). Exploring Taiwanese high school students’ conceptions of and approaches to learning science through a structural equation modeling analysis. Science Education, 92, 191- 220.
 • Marton, F., & Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning -II: Outcome as a function of the learner’s conception of the task. British Journal of Educational Psychology, 46, 115-127.
 • Matic, L. J., Matic, I., & Katalenic, A. (2013). Approaches to learning mathematics in engineering study program. Mathematics teaching for the future, 186-195.
 • MEB (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Tebliğler Dergisi.Ankara.
 • Mills, C. J. (1993). Personality, learning style and cognitive style profiles of mathematically talented students. European Journal for High Ability, 4, 70-85.
 • Offir, B., Lev, Y., & Bezalel, R. (2008). Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems. Computers & Education, 51, 1172–1183.
 • Oğuz, A., ve Karakuş, G. (2017). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Journal of Human Sciences, 14(2), 1831-1847.
 • Ozan, C., Köse, E. ve Gündoğdu, K. (2012). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 75-92.
 • Öner, Y. İ. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler (İstanbul örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgür, H., ve Tosun, N. (2012). Öğretmen adaylarının derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 113-125.
 • Özkan, G., & Sezgin-Selçuk, G. (2014). Determining the approaches of high school students to learning physics. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 8(1), 101-127.
 • Öztaşkın, B. Ö. (2014). Sosyal bilgiler dersinde powerpoint sunum destekli öğretimin akademik başarıya ve öğrenme yaklaşımlarına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 285-320.
 • Palancı, M. (2004, Eylül). Üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçeklik terapisi temelli okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri modeli. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul.
 • Pourselami, A., Erfani, N., & Firoozfar, I. (2013). Mathematics anxiety, mathematics performance and gender differences among undergraduate students. International Journal of Scientific and Research Publication, 3(7), 1- 6.
 • Ramsden, P. (2000). Learnig to teaching in higher education. London: Newyork Routhladge Falmer.
 • Ravenna, G. (2008). Factors influencing gifted students' preferences for models of teaching. University of Southern California: ProQuest Dissertations Publishing, California.
 • Reid, W. A., Duvall, E. & Evans, P. (2007). Relationship between assessment results and approaches to learning and studying in year two medical students. Medical Education, 41, 8, 754-762.
 • Renzulli, J.S., & Reis, S, M. (1985). The school wide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creativ Learning Press.
 • Renzulli, J.S. (1999). What is thing called giftedness, and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of Gifted, 23 (1), 3-54.
 • Renzulli, J. S., Rizza, M. G., & Smith, L. H. (2002). Learning styles inventory-version III: Ameasure of student preferences for instructional techniques. Technical and administration manual. Creative Learning Press, Mansfield.
 • Richardson, J. T. E. (1993). Gender differences in responses to the approaches to studying inventory. Studies in Higher Education, 18, 3–13.
 • Scouller, K. (1998). The influence of assessment method on students' learning approaches: Multiple choice question examination versus assignment essay. Higher Education, 35(4), 453-472.
 • Senemoğlu, N. (2011). College of education students’ approaches to learning and study skills. Education and Science, 36(160), 65-80.
 • Severiens, S., & ten Dam, G. (1997). Gender and gender identity differences in learning styles. Educational Psychology, 17, 79–93.
 • Sezgin-Selçuk, G., ve Ellez, M. (2002, October). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.
 • Sezgin- Selçuk, G. S., Çalışkan, S. ve Erol, M. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 27(2), 25-41.
 • Sezgin-Selçuk, G. (2010). The effects of problem-based learning on pre-service teachers’ achievement, approaches and attitudes towards learning physics. International Journal of the Physical Sciences, 5(6), 711-723.
 • Sisk, D. A. (1990). The state of gifted education: toward a bright future. Music Educators Journal, 76 (7), 35–39.
 • Smith, N. S., & Miller, R. J. (2005). Learning approaches: Examination type, discipline of study, and gender. Educational Psychology, 25(1), 43-53.
 • Sowell, E. J., Zeigler, A. J., Bergwell, L., & Cartwright, R. M. (1990). Identification and description of mathematically gifted students: A review of empirical research. Gifted Child Quarterly, 34, 147-154.
 • Spencer, K. (2003, September). Approaches to learning and contemporary accounting education. Paper presented at the Changing Environment Conference, Salford. Stuart T. ve Beste, A. (2011). Farklı olduğumu biliyordum: Üstün yeteneklileri anlayabilmek. Ankara: Kök yayıncılık.
 • Tinker, R. (1997). Information technologies in science and mathematics education reform in math and science education: Issues for classroom. Columbus, OH: Eisenhower National Clearing House.
 • Trigwell, K., & Prosser, M. (1991). Improving the quality of student learning: the influence of learning context and student learning on learning outcomes. Higher Education, 22, 251-266.
 • Tural-Dinçer, G. ve Akdeniz, A. R. (2008, August). Fizik öğretmen adaylarının mesleki algı ve kaygıları. VIII. Ulusal Fen ve Matematik Kongresi’nde sunulan bildiri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu.
 • Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 1–17.
 • Von Glasersfeld, E. (1996). Introduction: Aspect of constructivism. In Catherine T. Fosnot, (Ed.), Constructivism: theory, perspectives and practice (pp. 3-7). New York: Teacher College.
 • Yildiz, A., Baltaci, S., Kurak, Y., & Güven, B. (2012). Examining the usage of problem-solving strategies by the eighth grade gifted and non-gifted students. Journal of Uludag University Faculty of Education, 25(1), 123-143.
 • Yıldız, Y. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının akademik beklentileri açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 400-414.
 • Zakaria, E., & Nordin, N. M. (2008). The effects of mathematics anxiety on matriculation students as related to motivation and achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27-30.
 • Watkins, D. (2001). Correlates of approaches to learning: A cross-cultural metaanalysis. In R.J. Stenberg, & l. Zhang (Eds.), Perceptives on thinking, learning and cognitive styles (pp.165-195). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Watkins, D. (1996). The influence of social desirability on learning process questionnaires: A neglected possibility?. Educational Psychology, 52, 260– 263.
 • Watkins, D., & Mboya, M. (1997). Assessing the learning processes of black South African students. Journal of Psychology, 131, 623–640.
 • Wilson, K., & Fowler, J. (2005). Assessing the impact of learning environments on students’ approaches to learning: Comparing conventional and action learning designs. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(1), 87-101.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2192-7799
Author: Ahsen Seda BULUT
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6428-188X
Author: Avni YILDIZ
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8652-4467
Author: Serdal BALTACI (Primary Author)
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Bu makalenin bir kısmı “4th International Turkisch Computer & Mathematics Education Symposium” adlı sempozyumda 26-28 Eylül 2019 tarihinde sunulmuştur.
Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { turkbilmat682111, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {461 - 491}, doi = {10.16949/turkbilmat.682111}, title = {A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students}, key = {cite}, author = {Bulut, Ahsen Seda and Yıldız, Avni and Baltacı, Serdal} }
APA Bulut, A , Yıldız, A , Baltacı, S . (2020). A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 11 (2) , 461-491 . DOI: 10.16949/turkbilmat.682111
MLA Bulut, A , Yıldız, A , Baltacı, S . "A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 461-491 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/56636/682111>
Chicago Bulut, A , Yıldız, A , Baltacı, S . "A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 461-491
RIS TY - JOUR T1 - A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students AU - Ahsen Seda Bulut , Avni Yıldız , Serdal Baltacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.682111 DO - 10.16949/turkbilmat.682111 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 491 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.682111 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.682111 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students %A Ahsen Seda Bulut , Avni Yıldız , Serdal Baltacı %T A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students %D 2020 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 11 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.682111 %U 10.16949/turkbilmat.682111
ISNAD Bulut, Ahsen Seda , Yıldız, Avni , Baltacı, Serdal . "A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 / 2 (August 2020): 461-491 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.682111
AMA Bulut A , Yıldız A , Baltacı S . A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(2): 461-491.
Vancouver Bulut A , Yıldız A , Baltacı S . A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(2): 461-491.