Inonu University Law Review
Cover Image
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/inuhfd

96.327

593.356

Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind review.

 The InULR is  an open-access academic journal   

 The right of users are read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the published articles


Inonu University Law Review

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/inuhfd
Cover Image

96.327

593.356

Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind review.

 The InULR is  an open-access academic journal   

 The right of users are read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the published articles


Inonu University Law Review Last Issue
Volume 10 - Issue 1 - Jun 2019
 1. TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNİN MÜTEKABİLİYET ŞARTINA BAĞLANMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ M.6(1) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 15
  İlyas ARSLAN
 2. COĞRAFİ İŞARETE TECAVÜZ NİTELİĞİ TAŞIYAN BAZI FİİLLER HAKKINDA -AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 16 - 24
  Burçak YILDIZ
 3. SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI
  Pages 25 - 39
  Serdar DEMİRCİ
 4. TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA
  Pages 40 - 49
  Caner TAŞATAN
 5. KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDA İNDİRİM HAKKI VEREN SERMAYE ARTIRIMLARI BAKIMINDAN ORTAK ALACAĞININ ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENMESİ
  Pages 50 - 60
  Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Aylin ARMAĞAN
 6. TÜRK VE ALMAN İDARE HUKUKU ÖĞRETİLERİNDE BELİRSİZ HUKUKİ KAVRAMLAR
  Pages 61 - 72
  Julide Gül ERDEM
 7. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA KURULAN REHİNLERDE REHİNLİ ALACAKLININ TATMİN EDİLMESİ
  Pages 73 - 86
  İdil TUNCER KAZANCI
 8. EK SAVUNMA HAKKI (CMK m. 226)
  Pages 87 - 102
  Süleyman Emre ÖZDEMİR
 9. MEHRİN TÜRK POZİTİF HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ
  Pages 103 - 118
  Ayşe Nur KILINÇ, Ahmet KILINÇ
 10. HUKUKİ STATÜSÜ VE İDARİ TEŞKİLATTAKİ YERİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
  Pages 119 - 132
  Azer Ebru MUTLU
 11. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
  Pages 133 - 143
  Meliha Sermin PAKSOY
 12. SAİT HALİM PAŞA'NIN EGEMENLİK ANLAYIŞI VE ÖNGÖRDÜĞÜ HÜKÜMET SİSTEMİ
  Pages 144 - 158
  Sabahattin NAL
 13. SERMAYE PİYASASI SUÇLARINDA YAZILI BAŞVURU ŞARTI VE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
  Pages 159 - 172
  Veysel TOPUZ
 14. ADİ KONKORDATODA ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMESİ
  Pages 173 - 186
  Levent BÖRÜ
 15. 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI YARIM ÇALIŞMA İZNİ
  Pages 187 - 201
  Barış DUMAN
 16. KANT DÜŞÜNCESİNDE HUKUKUN SINIR HATLARI
  Pages 202 - 209
  Gökçe ÇATALOLUK
 17. IN TURKISH LABOUR LAW WORK-LIFE BALANCE REGULATIONS TO PREVENT PARENTAL UNEMPLOYMENT
  Pages 210 - 223
  Mehtap YÜCEL BODUR
 18. GAZETECİNİN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI: BASIN İŞ KANUNU'NUN 13. MADDESİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME
  Pages 224 - 236
  Ayşe KÖME AKPULAT
 19. YASAL MİRASÇILARIN MİRASTAN FERAGATİNDEN YARARLANACAK KİŞİLERİN TESPİTİ VE FERAGATİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ
  Pages 237 - 247
  Neslihan AKÇA
 20. ROMA HUKUKUNDA OTURMA HAKKI (HABITATIO)
  Pages 248 - 261
  Sevgi KAYAK
 21. ARABULUCULUKTA TARAFSIZLIK İLKESİNİN GÖRÜNÜMÜ VE ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 262 - 276
  Seda ÖZMUMCU
 22. ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİYE YÖNELİŞ OLARAK POPÜLİZM
  Pages 277 - 291
  Gülden ÇAMURCUOĞLU
 23. ORDER ON MOTION TO DISMISS INDICTMENT
  Pages 292 - 299
  Azem HAJDARI, Albulna HAJDARI
 24. EVKÂF-I ÜMEM TARİHİ
  Pages 300 - 302
  Metin CEYLAN
 25. Prof. Dr. Fikret EREN
  Pages 303 - 307
  Fikret EREN