Yazım Kuralları

Örnek Makale Şablonu için tıklayınız.

Örnek Makale bilgileri sayfası için tıklayınız.

Makale dosyasında yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. Makale bilgileri formu ile bilgiler ve makale dosyası ayrı ayrı sisteme yüklenmelidir. Ayrıca metin içinde yazarların bilgilerinin belirtilmemesi, "daha önceki çalışmamıza" gibi kendi eserlerini belirtir şekilde atıf yapılmaması gerekmektedir. 

Metin içinde paragraf girintisi kullanılmamalıdır. Sıralamaya dair örnek gösterimdeki başlıklar kullanılmak zorunda değildir. Çalışmanın şekli ve seyri gereği yazarlar tarafından şekillendirilebilir.

Tüm metin Times New Roman Yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Makalenin tamamında hizalama; iki yana yaslı olmalı ve 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır. Boşluklar önce 0nk, sonra 6nk olarak ayarlanmalıdır. Başlıklardan sonra ya da paragraflardan sonra boş satır bırakılmamalıdır. Numaralandırma yukarıda da gösterildiği şekilde 1, 1.1, 1.1.1. şeklinde devam etmelidir. En fazla 3.seviye başlık kullanılmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri numaralandırılmamalı ve sayfa ortasına büyük harflerle yazılmalıdır.

Alt ve üst boşluklar 3cm, sağ ve sol boşluklar 2,5cm olmalıdır.

Kaynakça alfabetik olarak sıralanmalı ve “asılı” olarak şekillendirilmelidir. Aşağıda kaynakça için ayrıntılar belirtilmiştir. 


Gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA stilinin dışında yazılmış olan makaleler kabul edilmeyecektir. 


Metin İçinde Başka Eserlere Yapılan Atıflar;

 • Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak “(Yazar, 1999:113)” şeklinde yapılmalıdır.
 • İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı “(Yazar ve Yazar, 2000:120)” şeklinde kullanılmalıdır.
 • Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek “Yazar vd.” şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.
 • Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.
 • İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.
 • Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak “1999a” ve “1999b” şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.
 • İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır.
 • Metnin tümü, ara başlıklar dâhil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır.
 • Metinde paragraflar sola yaslı olarak başlatılır.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990’lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye’de de artış göstermiştir. İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız. Örneğin, a priori, vis-a-vis vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
 • Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Elli iki tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 10 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri   ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek AEk Bbiçiminde harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990’lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

 Kaynakça

 • Kaynakçada tüm yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin: Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258   Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe: Feminist eleştiri dergisi url’si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
 • Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası,  Ankara: Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.
 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler  belirtilmeksizin verilir. Örneğin: Ankara: İmge, London, UK:Routledge

Tek yazarlı kitap

Balı, S. (2012). Egzotik Opsiyonlar-İşleyiş ve Fiyatlama- MATLAB®Kodları ile.İstanbul: Çatı Kitapları.

Philip Kolker, R. (1999). Yalnızlık Sineması- Penn, Kubrick, Coppola, Scorsese, Spielberg, Altman. Ertan Yılmaz (Çev.). Ankara: Öteki.

Çok yazarlı kitap

Güneri Fırlar, B. ve Yeygel Çakır, S. (2004).  Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.

Atabek, N. ve Dağtaş, E. (1998).Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üni. Yay.

Editörlü kitap

Ata, B. (Ed.) (2008). Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara.

Editörlü kitapta bölüm

Uluç, G.,  Yılmaz, M. ve Işıkdağ, Ü. (2009). Blogs and Forums in a Presidential Election Process in Turkey. Fiordo, R. ve Dumova, T. (Ed.). Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends içinde (ss. 372-382). Hershey-New York: IGI Global Publications.

Sadece elektronik basılı kitap

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism thecnsts in Western values.  Erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem.asplitem I 135 

Kitabın elektronik versiyonu 

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimendream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121).http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? study of computer dependency [DX

Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumaticstressdisordersourcebook: guide To healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version].doi: 1 0.1036/0071393722 

Elektronik adresten yararlanılan kaynak

kaynağın erişilebileceği URL verilir. 

URL: http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine.

Elektronik makaleler

Varsa digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research Practice. Advance online

publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141.

Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr. 

Kitaptan çevrilmiş bölüm

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

Rapor ve teknik makaleler 

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM. 

Dergiden tek yazarlı makale

Öksüz, O. (2007). Kamuoyu Oluşum Sürecinde Basın-Siyaset Etkileşiminin Etik Açıdan Değerlendirilmesi: “Kıbrıs Müzakerelerinin Hürriyet Gazetesi’nde Sunumu”. Selçuk İletişim Dergisi5(1), 66-81. 

Dergiden çok yazarlı makale

Yımaz, M.,Işıkdağ Ü., (2011). Reflections on the 2008 U.S. Presidential Election in the Turkish Blogosphere.  International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies1 (2), 68-71.

Elektronik dergiden makale

Anway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1).  

(varsa doi numarası, yoksa URL verilir. Örneğin; URL: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir. 

Yazarı belli olmayan editör yazısı  

Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial].

(2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için 

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong after chocks continues in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003)

(Strongaftershock, 2003)

Tanıtım yazıları

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s not in yourgenes? [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler

YÖK Tez Merkezi’nden indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica. 

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987).

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11.Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003).

Görüşme

Arnoyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

Televizyon programı

Kaynakça gösterimi: Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin İçinde gösterimi: (Simpsonlar, 2002)

Film

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941) 

Fotoğraf

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin İçindeyse: (Adams, 1927)