Yazım Kuralları

DERGİ YAZIM KURALLARI

 

Yayın İlkeleri

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (NİSAN-AĞUSTOS-ARALIK) yayımlanır. Dergide sağlık alanındaki araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektuplar yayımlanır. Bu dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Yayımlanan ve yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Gönderilen yazının hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Gerektiğinde editör, etik kurul onayı isteyebilir.

 

Yazı Türleri

1.      Araştırma Makaleleri: Sözcük sayısı özet ile birlikte 4000’i kaynak sayısı 30’u aşmamalıdır. 

2.      Derlemeler: Özet ile birlikte sözcük sayısı 5000’i, kaynak sayısı 40’ı aşmamalıdır. Yeni ve güncel bilgiler içermelidir. Yazar sayısı üçü geçmemelidir.

3.      Olgu sunumları: Sözcük sayısı 1000’i, kaynak sayısı 15’i aşmamalıdır.

4.      Editöre Mektuplar: Özet içermemelidir. Sözcük sayısı 300’ü, kaynak sayısı 10’u aşmamalıdır.

 

Yazım Kuralları

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce için yazım kuralları esas alınmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe özet bulunmalıdır. Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir. Metin içinde geçen rakamlar (bir-dokuz) yazıyla, 10 ve üzeri veriler ise arabik rakamlarla belirtilmelidir. Tümceler rakam ya da sayı ile başlamamalıdır. Bakteri türleri ‘M. tuberculosis’ örneğinde olduğu gibi italik yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Yazılar, standart A4 (21X29.5cm) boyutlarında 4 kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ile ve iki satır aralıklı MS Word programında yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Yazıların bölümleri aşağıdaki sıraya uygun olmalıdır. Üst Yazı, Başlık Sayfası, Türkçe Başlık ve Özet, İngilizce Başlık ve Özet, Ana Metin (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma), Teşekkür (istenirse), Kaynaklar ve Tablolar-Şekiller-Grafikler- Fotoğraflar.

Derlemeler; Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Giriş, Konu ile ilgili başlıklar, Kaynaklar, Tablolar-Şekiller-Grafikler- Fotoğraflar bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu sunumları; yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özetler dışında ana metinde sırayla; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Editöre Mektup, son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimeden oluşan yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Üst yazı: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Çalışmayı parasal olarak destekleyen kaynaklar varsa, bu sayfada belirtilmelidir.

Makale, dergiye yazarlar tarafından imzalanmış Sözleşme Formu ile birlikte sunulmalıdır. Yayın Hakkı Devir Formuna dergimizin web adresinden  ve  basılı dergilerden ulaşılabilir. Araştırma sonuçları daha önce bildiri olarak sunulmuş ise toplantının  yeri ve tarihi belirtilmelidir.

 

 A-Başlık Sayfası

Yazının başlığı olabildiğince kısa, bilgilendirici ve metne uygun olmalıdır. Yazarların ad ve soyadları, unvan yazılmadan başlığın altında yer almalı, yazarların soyadları büyük harfle yazılıp, çalıştıkları kurum ve adresleri farklı sayı ile numaralandırılarak belirtilmelidir. Yazışma yapılacak yazarın adı, soyadı, işyeri posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri açık olarak yazılmalıdır.

Yazı için, 40 karakteri (boşluksuz) geçmeyecek bir Kısa Başlık verilmelidir. Yazar isimleri ya da tanıtıcı bilgiler, yazının Başlık Sayfası dışındaki hiçbir yerde yer almamalıdır.

Yazı herhangi bir kongrede sunulmuş ise yeri ve zamanı verilmelidir. Yazının, Özet ile birlikte kaç sözcükten oluştuğu bu sayfada belirtilmelidir. Yazı bir tez çalışmasından hazırlanmışsa mutlaka tezin adı ve kabul tarihi belirtilmelidir.

 

 

B-Özet ve Anahtar Sözcükler

Türkçe ve İngilizce özetler, ayrı sayfalarda olmak üzere araştırma makalelerinde 250 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özette kısaltma kullanılmamalı ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Özetlerde sırayla; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır.

Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalı, sayısı en az üç, en fazla beş olmalıdır.

İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir.

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).

Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilmelidir.

C-Ana Metin

Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir.

Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

 

D-Teşekkür

Makalelerde, eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.

 

E-Kaynaklar

Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve parantez içinde gösterilmelidir. Dergi adlarının kısaltmaları “List of Journals Indexed in Index Medicus”a göre yapılmalıdır. Indekste yer almayan dergiler için kısaltma yapılmamalıdır.

Metin içinde, kaynak iki yazarlı ise soyadların arasına “ve”, iki yazardan fazla ise “ilk yazarın soyadı ve ark. (Kaynak Sıra No)” şeklinde yazılmalıdır. Metin içinde yazar adı geçmiyorsa tümce ya da paragraf sonunda (Kaynak Sıra No) parantez içinde belirtilmelidir.

Orijinal metnine ulaşılamayan bir kaynağın kullanılmasından kaçınılmalıdır.  Şekil, çizelge ve fotoğraflar bir kaynaktan alınmışsa, şekil alt yazısı veya çizelge üst yazısının sonunda kaynak numarası mutlaka verilmelidir. Alıntı şekil, çizelge ve fotoğraflar için, yazılı baskı izni makale ile birlikte yollanmalıdır.

Kaynaklar dizini, ayrı bir sayfada 10 punto, tek satır aralığıyla yazılmalı ve iki kaynak arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Makalede bulunan tüm yazarların isimleri yazılmalıdır.

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, basılmamış tezler ve ulusal ya da uluslar arası kurum ve kuruluşlarca desteklenmeyen internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.

Kaynak Dizini İçin Örnekler

Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Makale ismi. Dergi İsmi yıl;cilt(sayı):sayfa numarası. olacak şekilde yazılmalıdır.  

Örnek:

Cooper PJ, Murray L. Postnatal Depression. Br Med J 1998;316(3):1884-6.

Kitap içinde bölüm; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örnek:

Terebuh BM, Johnson EW. The electodiagnostic consultation including EMG examination. In: Johnson EW, Pease WS Eds:. Practical Electromyography, 2nd Ed., New York: Williams&Wilkins, 1997:1-13.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;

Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Elektronik dergi için:

Moulder JE. Electromagnetic Fields and Human Health. Elecromagnetic Technology (Electronic Journal) 1999;6(3):17-28. Erişim: http://www.mcw.edu.gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html.

Dergi dışındaki kaynaklar için erişim tarihi eklenmelidir.

Örnek:

T.C. Resmi Gazete. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu., Kanun no: 2828, 24 Mayıs 1983. Resmi Gazete Sayısı: 18059.,

Erişim:http://www.shcek.gov.tr/kurumsal_bilgi/mevzuat/kanunlar/2828.asp

Erişim Tarihi: 15.01.2010.

 

F-Tablolar, Grafikler, Şekiller ve Fotoğraflar

Her tablo, şekil, grafik ve fotoğraf ayrı bir sayfada yer almalıdır. Başlıklar, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablo sayısı en fazla 5 olmalıdır.

Şekiller ve resimler, metin içinde geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla (1, 2, 3…) numaralandırılmalıdır. Elektronik ortamda sunulan şekil ve resimlerin görüntü kalitesi yüksek olmalıdır. Gerekli görülmesi halinde, yazar, şekil ve fotoğrafların orijinal baskısını posta yoluyla göndermelidir. Resimler ve çizimler siyah-beyaz ve net basılmış olmalı,  ayrı bir zarf içinde gönderilmelidir. Şekil, grafik ve resimler 9x11cm ebadını geçmemelidir. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir. 

Her tablo, şekil, grafik ve fotoğraf ayrı bir sayfada yer almalıdır. Başlıklar, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablo sayısı en fazla 5 olmalıdır.

Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınmalı ve bu durum makalede belirtmelidir.

 

Materyal Sorumluluk Reddi

 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü değildir; Editör ve Yayın Kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Yazışma Adresi

AÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Editörlüğü, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Altınşehir Mh. 3005 Sokak No:13, posta kodu:02040/ ADIYAMAN

E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.