Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) yayın politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi'ne devretmek zorundadır. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir.


Hakemlik Süreci 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler ilk olarak editör incelemesinden geçmektedir. Bu aşamada gönderilen çalışmaların konu, kapsam, yöntem, etik ilkeler ve yazım kuralları açısından dergiye uygunluğu kontrol edilir. Eğer düzeltilmesi gereken hususlar varsa çalışma yazara tekrar gönderilerek bu hususlar bildirilir. Eğer derginin amacı, kapsamı veya ilkelerine aykırılık söz konusu ise çalışma editör incelemesi aşamasında editör kurulunun da onayı ile reddedilir. 

Editör incelemesinden sonraki aşama hakem değerlendirme sürecidir. Hakem değerlendirme sürecinde çalışma konunun uzmanı olan en az iki hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenir. Hakem değerlendirme sürecinde "kör hakemlik" ilkesi uygulanmaktadır. Buna göre yazarlar ile hakemlerin hakemler ile de yazarların bilgisi kesinlikle paylaşılmamaktadır.  Hakem değerlendirme sürecinde eğer hakemlerden birisi ret kararı verirse, üçüncü hakem ataması yapılmaktadır. Hakem değerlendirme raporlarına göre yazarın gerekli değişiklik/düzeltmeleri yapması sağlanmaktadır. Hakem atamalarında aynı kurumdan veya birbirleri ile ortak çalışmaları olan hakemlerin atanmamasına dikkat edilmektedir. 


Etik Kurul İzni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nin ULAKBİM TR Dizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme kriterleri kapsamında 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında, "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri ifade edilmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin, süreci ya da uygulaması 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olduğu belirtilmektedir.
TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazarların Etik Kurul İzni belgesini de makale gönderilirken ek bir belge olarak göndermeleri gerekmektedir.
Ancak, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için etik kurul izni istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması için lütfen tıklayınız.


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisine gönderilen çalışmaların benzerlik raporu, makale gönderme aşamasında dosya eki olarak yazarlardan istenmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen (Madde 4) ve aşağıda yer alan yayın etiğine aykırı eylemleri içermemelidir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir:

1) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

2) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

3) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

4) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

5) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

6) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya katkısı olan kişileri yazar olarak dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek,

7) İlgili Yönergede belirtilen diğer etik ihlaller.


Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:

Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi

Creative Commons

COPE (Committee on Publication Ethics)

DOAJ Principles Of Transparency And Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3

Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi