Yazım Kuralları

YAZAR REHBERİ


Etik Kurul İzni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nin ULAKBİM TR Dizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme kriterleri kapsamında 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında, "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri ifade edilmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin, süreci ya da uygulaması 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olduğu belirtilmektedir.
TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazarların Etik Kurul İzni belgesini de makale gönderilirken ek bir belge olarak göndermeleri gerekmektedir.
Diğer yandan, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için etik kurul izni istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması için lütfen tıklayınız


Makale Yayın Süreci: 

Makaleler yazım kurallarında belirtilen formata uygun olarak hazırlandıktan sonra süreç şu şekilde ilerlemektedir:  

1) Dergipark sistemi üzerinden çalışmanın yazar bilgilerinin de yer aldığı başlık sayfasının ve yazar bilgileri olmayan makale dosyasının (hakem değerlendirme süreci için) ayrı dosyalar olarak yüklenmesi, 

2) Çalışmaya ilişkin benzerlik raporunun yüklenmesi (benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır), 

3) İlgili dosyalar yüklendikten sonra editör incelemesinin yapılması, 

4) Editör incelemesi sonucunda çalışma eğer yazım kuralları, dil ve anlatım, derginin kapsamı ve amacına uygun ise, hakem değerlendirme sürecinin başlatılması, 

5) Hakem değerlendirme sürecinde hakemlerden gelen raporlara göre; majör/minör revizyon, ret veya kabul kararının verilmesi, (iki hakemden en az birisinin ret kararı vermesi durumunda 3. hakem ataması yapılmaktadır),

6) Yayına kabul edilen makalenin yabancı dil editörü ve Türkçe dil editörüne gönderilmesi, 

7) Dil editörleri tarafından istenilen düzeltmelerin yazarlar tarafından yapılarak çalışmanın güncel halinin editörlük tarafından son kontrolünün yapılması, 

6) Kabul kararı verilen makalenin yazarlarından yayın hakkı devir formunun imzalı olarak alınması ve çalışmanın yayın sırasına girmesi olarak ifade edilebilir. 


Makale Gönderimi: 

 

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak editör kurulunun uygun gördüğü İngilizce yayınlara da yer verilebilmektedir.

Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri DergiPark üzerinden yapılmaktadır. 

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Gönderi dosyası, Microsoft Word biçiminde olmalıdır.Gönderi dosyasında veya dosya adında yazar(lar)ı tanımlayan isim ya da kurum bilgileri bulunmamalıdır. 


Yazar bilgileri (unvan, ad-soyad, kurum, ORCID ve sorumlu yazar bilgileri) başlık sayfası olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir. 

Makalenin türü başlık sayfasında (araştırma makalesi, derleme makale, olgu sunumu vb.) mutlaka belirtilmelidir. 


Yazarlar makaleye ilişkin benzerlik (intihal) raporunu (turnitin, ithenticate vb.) ek olarak göndermelidirler. (Benzerlik raporunun en fazla %20 olması gerekmektedir.) 


Yayına kabul edilen makaleler için genişletilmiş İngilizce özet (Extensive Summary) daha sonra istenecektir. Gönderi dosyası, sırası ile aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

·       Öz: Bu bölümde kısaca araştırmanın amacı, yöntemi (veri toplama, örneklem, veri analizi vb.) ve bulgularına yer verilmeli ve en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. 

·       Anahtar Kelimeler: En fazla 5 sözcükten oluşmalıdır. 

·       İngilizce başlık

·       İngilizce özet (Abstract)

·       İngilizce anahtar kelimeler (Keywords)

        

        Makale Uzunluğu 

        Makaleler, 8000 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu sınır kaynakça ve varsa ekleri de içeren tüm metni içerir.      Çalışmanın başlıkları ve alt başlıkları ise aşağıdaki şekilde tasarlanmalı ve numaralandırılmalıdır: 


1. Giriş 


2. Kavramsal Çerçeve 


3. Yöntem


      3.1. Araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri 

      3.2. Evren ve Örneklem

      3.3. Verilerin Toplanması

      3.4. Veri Analizi 


 
4. Bulgular 


 5. Sonuç ve Öneriler


6. Kaynakça


7. Ekler (Varsa)


Metin içerisinde zorunlu kalınmadıkça Türkçe Sözlükte yer almayan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. Eğer kullanılma zorunluluğu var ise bu yabancı kelimeler italik yazılmalıdır.

Metin dosyası, A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 3 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Paragraf başlarında girinti (tab) kullanılmamalıdır. Paragraf aralarında sadece 6 nk (paragraf, aralık, sonra, 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Daha fazla boşluk bırakılmamalıdır.

Metin içerisinde internet URL adresi kesinlikle verilmemelidir.

Çalışma başlığı, BÜYÜK HARF, 14 punto, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır. Çalışma metninde Giriş ve Sonuç dahil tüm birinci kademe alt başlıklar İlk Harf Büyük olmak üzere 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Çalışma metninde tüm ikinci kademe başlıklar ise; 12 punto, 1 cm girintili, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Çalışma metninde tüm üçüncü kademe başlıklar ise İlk Harfleri Büyük diğerleri küçük harf, 11 punto, sola yaslı, italik ve koyu olmalıdır.

 

ÖRNEK BAŞLIK: 

SEYAHAT VE TURİZM REKABETÇİLİK ENDEKSİ: AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ DESTİNASYONLARA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

  

Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar “Şekil” olarak, çizelgeler ise “Tablo” olarak  isimlendirilmelidir. Tablo ve şekiller, yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.  

Metin içinde atıf yapılırken ve kaynakça listesi düzenlenirken, aşağıdaki aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır. 

 

Metin İçinde Kaynak Gösterme

 

Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, : Sayfa No) yöntemi kullanılacaktır. 

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

Örnek:

 

Uysal (2012)

 

Baloglu ve McCleary (1999)

 

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir. 

Örnek:

Uysal (2012: 25)

 

Baloglu ve McCleary (1999: 414)

 

 

Kaynakça Listesi Düzenleme

 

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

 

Dergi Makalesi:

Çakıcı, A. C. ve Çetinsöz, B. C. (2010). Otel işletmelerinde herşey dahil sistemin satın alma politikalarına yansımaları üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-19.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73. 

 

Kitap:

Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L.  (2005). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.  

 

Kitap Bölümü:

Öztürk, Y. (2013). Destinasyon tanımı ve özellikleri. M. Yeşiltaş (Ed.), Destinasyon yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Kotler, P., & Gertner, D. (2004). The country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. In N. Morgan, A. Pritchard, & R. Pride (Eds.), Destination branding: Creating the unique destination proposition (2nd ed.) Oxford: Elsevier.

 

Bildiri:

Saatçi, G., Güdü Demirbulat, Ö. ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama işletmelerinde yeşil inovasyon uygulamaları: Bursa örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 20-38.

Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Destination brand personality and behavioral intentions: A comparison of first-time and repeat visitors. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 269-274.

 

Tezler:

Işın, A. (2012). Yerli ve yabancı turistlerin otel işletmelerinde sunulan hizmet kalitesi algılamalarının müşteri sadakati üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Ankara.  

 

İnternet Kaynakları:

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Turizm istatistikleri revize sonuçları, 2001-2012. [URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845] (Erişim 20 Şubat 2014).   

World Tourism Organization (2013). International tourism to continue robust growth in 2013. [URL: http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013] (Erişim 10 Mart 2013). 

 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, çalışma metni hazırlanırken tereddüt oluşur ise Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition) yazım kılavuzunun 6. baskısı kullanılmalıdır. 

Son Güncelleme Zamanı: 17.05.2024 13:59:32