e-ISSN: 2687-2781
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Akdeniz Tıp Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olup, etik ilke ve kurallara bağlı olarak yılda üç kez olmak üzere (Ocak, Mayıs, Eylül) dört ayda bir yayınlanan bilimsel ve hakemli, disiplinlerarası bir tıp dergisidir.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

2. L-Theanine Reduces Epileptiform Activity In Brain Slices

Araştırma Makalesi

9. ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TEDAVİYİ BIRAKMA ORANLARI

Araştırma Makalesi

11. İnvaziv Meme Kanserinde Preoperatif Kor İğne Biyopsi ile Postoperatif Cerrahi Spesmenler Arasında ER, PR, HER2 ve Ki67 Açısından Karşılaştırma

Araştırma Makalesi

12. Meme Kanseri ve Moleküler Alt Tiplerinin Menopoz Durumu ve Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi

Derleme

16. Oral Kanserlerin Tanısında Tükürük Biyobelirteçlerinin Rolü

Olgu Sunumu

18. Persistan Müllerian Kanal Sendromu: Kriptorşidizmin Nadir Bir Nedeni

Olgu Sunumu

Pneumomediastinum in an asthmatic patient with COVID-19

Araştırma Makalesi

Evaluation of the effect of COVID 19 pandemic on breast cancer diagnosis

Derleme

The Effects of Diet and Microbiota on Attacks in Familial Mediterranean Fever

Araştırma Makalesi

The correlation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test with other healthy life quality assessment tests

Araştırma Makalesi

25-Hydroxyvitamin D Levels in Preterm Infants ≤32 Weeks Gestational Age and Respiratory Distress Syndrome

Araştırma Makalesi

Use of Cone-Beam Computed Tomography in Pediatric Patients in a Turkish Dental School

Derleme

Çocuklarda Santral Venöz Kateterle İlişkili Enfeksiyon ve Trombozu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri

Araştırma Makalesi

Covid-19 aşılanma sürecinde henüz aşılanmamış kişilerin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Katarakt Operasyonu Uygulanan Hastalarda Pseudoeksfoliasyon Sendromu Prevalansı ve İntraoperatif Komplikasyonlar

Araştırma Makalesi

Baş Dönmesi ile Başvuran Tip 2 Diabetes Mellituslu Yetişkinlerde Vestibüler ve İşitsel Değerlendirme: Anket Çalışması

Klinik Araştırma

YENİDOĞAN DÖNEMİ HASTALIKLARINDA KAN BASINCI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

The Value Of Ultra-Sensitive Troponin-I In Determining Mortality In Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı Tutumlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Sertifika Programlarının Cerrahi Hemşirelerinin Öz Etkililik- Yeterlilik Düzeyine Etkisi

Klinik Araştırma

How has the COVID-19 pandemic affected the distribution of radiology examinations?

Araştırma Makalesi

Stabil KOAH vakalarının izlem ve değerlendirmesinde hangisi daha değerli; CRP mi, Eozinofil mi, Lökosit mi?

Olgu Sunumu

COVİD-19 pnömonisi ile hastaneye başvuran kandida enfeksiyonu saptanan 4 olgu

Araştırma Makalesi

COVID 19 döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tamamlayıcı ve Alternatif İlaç kullanımı

Araştırma Makalesi

Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyete Uyum Durumu ile Diyabulimia Riskinin HbA1c Düzeyine Etkisi

Araştırma Makalesi

Comparison of the Vaginal and Urinary Effects of Pesser Use and Local Estrogen Use with Pessary in Postmenopausal Women with Pelvic Organ Prolapse

Araştırma Makalesi

Does the Duration of Postoperative Urinary Catheterization affect the Time to Gas and Faeces Passage in Women Undergoing Caesarean Section?

Araştırma Makalesi

The Oxidative and Anti-Angiogenic Effects of Acrylamide in Chorioallantoic Membrane Model

Araştırma Makalesi

Covid-19’un Karın Duvarı Fıtığı Cerrahi Eğitimine Etkisi

Araştırma Makalesi

Reno-protective Effects of Brusatol Against Renal Ischemia Reperfusion Injury

Araştırma Makalesi

ÇOCUKLARDAKİ AKREP SOKMASI OLGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ: 182 OLGU

Araştırma Makalesi

Anxiety and Depression Levels of Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic and Related Factors

Araştırma Makalesi

Kontrollü Ovaryen Hiperstimulasyon Uterusta Apelin ve Apelin Reseptör Ekspresyonunu Arttırır

Araştırma Makalesi

The effect of P2X1 receptor on vascular responses in the diabetic rat model

Klinik Araştırma

Alt Ekstremite Geniş Defektlerinin Peforatör Flepler İle Onarımı: Serbest Flep İle Rekonstrüksiyona Alternatif Çözüm

Araştırma Makalesi

COMPARING INDIVIDUAL- AND FAMILY MEMBER-ASSISTED PERITONEAL DIALYSIS IN ELDERLY END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

Olgu Sunumu

WHICH TREATMENT SHOULD BE SELECTED FOR THE OPTIMUM APPROACH TO PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER WITH DRIVER MUTATION? A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Olgu Sunumu

AĞIRLIK EGZERSİZİ SONRASI GELİŞEN KANAT SKAPULA: OLGU SUNUMU

Olgu Sunumu

Ileocaecal intussusception due to inflammatory fibroid polyp: A rare case report at district hospital

Olgu Sunumu

Isolated Displaced Glenoid Fracture Caused by Minor Trauma: a Case Report

Araştırma Makalesi

Patent Foramen Ovale (PFO) Hastalarında Tinnitus Değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Sonografide 20-24 hafta arasındaki fetüslerde üç büyük damarın referans çapları

Araştırma Makalesi

Entübasyon türü ve entübasyon yapılan yerin ventilatör ilişkili pnömoni gelişimi üzerine etkisi

Klinik Araştırma

Anevrizmatik subaraknoid kanama geçiren hastaların fonksiyonel iyileşmesinin değerlendirmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Araştırma Makalesi

Oosit Maturasyonu Sürecinde Global DNA Metilasyonunun Değişimi

Araştırma Makalesi

Early Diagnosis Of Postoperative Delirium in Patients Who Underwent General Surgery

Olgu Sunumu

A DRAMATIC SURGICAL TECHNIQUE FOR A MIS (UN)DIAGNOSED BREAST CANCER: TOILET MASTECTOMY

Araştırma Makalesi

The Effectiveness And Safety Of Concomitant Ticagrelor Using With Fibrinolytic In ST-Elevation Myocardial Infarction Patients

Klinik Araştırma

Comparison of the Results of Electrocautery and Scalpel Use in Abdominal Midline Incisions

Olgu Sunumu

Cinsiyet Değişikliğinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi: Dört Olgu Sunumu

Klinik Araştırma

Evaluation of the Effect of Prone Position in Intubated and Non-intubated Covid 19 Patients

creative commons

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CCBY