e-ISSN: 2687-2781
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

2023 - Cilt: 9 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

8. The effect of P2X1 receptor on vascular responses in the diabetic rat model

Araştırma Makalesi

Baş Dönmesi ile Başvuran Tip 2 Diabetes Mellituslu Yetişkinlerde Vestibüler ve İşitsel Değerlendirme: Anket Çalışması

Klinik Araştırma

How has the COVID-19 pandemic affected the distribution of radiology examinations?

Olgu Sunumu

COVİD-19 pnömonisi ile hastaneye başvuran kandida enfeksiyonu saptanan 4 olgu

Araştırma Makalesi

Does the Duration of Postoperative Urinary Catheterization affect the Time to Gas and Faeces Passage in Women Undergoing Caesarean Section?

Olgu Sunumu

Isolated Displaced Glenoid Fracture Caused by Minor Trauma: a Case Report

Araştırma Makalesi

Entübasyon türü ve entübasyon yapılan yerin ventilatör ilişkili pnömoni gelişimi üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Oosit Maturasyonu Sürecinde Global DNA Metilasyonunun Değişimi

Olgu Sunumu

A DRAMATIC SURGICAL TECHNIQUE FOR A MIS (UN)DIAGNOSED BREAST CANCER: TOILET MASTECTOMY

Araştırma Makalesi

The Effectiveness And Safety Of Concomitant Ticagrelor Using With Fibrinolytic In ST-Elevation Myocardial Infarction Patients

Klinik Araştırma

Comparison of the Results of Electrocautery and Scalpel Use in Abdominal Midline Incisions

Olgu Sunumu

Cinsiyet Değişikliğinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi: Dört Olgu Sunumu

Klinik Araştırma

Evaluation of the Effect of Prone Position in Intubated and Non-intubated Covid 19 Patients

Klinik Araştırma

The Frequency of Fabry Disease in Hemodialysis Patients in The Western Mediterranean Region of Turkey

Klinik Araştırma

ŞİZOFRENİ TANILI HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN PSİKOTİK VE DEPRESİF BELİRTİLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Vaka Yöneticileri için Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerine Uyum Ölçeği (VİTU): Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Araştırma Makalesi

Evaluation with A/B Scan Ultrasonography of The Anterior Chamber, Posterior Chamber and Vitreous in Patients with Blunt Eye Trauma

Araştırma Makalesi

Evaluation of segmental distribution of liver metastases in colorectal carcinomas by computed tomography

Araştırma Makalesi

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE, AWARENESS, AND PERCEPTION OF TELEMEDICINE IN PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION PHYSICIANS

Olgu Sunumu

PRENATAL TANI ALAN BİR GOLLOP WOLFGANG KOMPLEKSİ OLGUSU

Olgu Sunumu

NEFREKTOMİ SONRASI TANI ALMIŞ İZOLE RENAL KİST HİDATİK OLGU SUNUMU

Araştırma Makalesi

Obezite Cerrahisi Geçiren Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Klinik Araştırma

Çocuk Yaş grubunda Ezotropya Hastalarının Dağılımı ve Klinik Özellikleri: Yeni Kurulan Şaşılık Biriminden İlk Veriler

Derleme

GEZEGEN SAĞLIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Klinik Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Trakeostomi Uygulama Etyolojileri ve Klinik Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Klinik Araştırma

ASKERİ OKULA GİRİŞ İÇİN SAĞLIK KURULUNA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÖZ HASTALIKLARINDAN ELENME NEDENLERİ VE ORANLARI

Araştırma Makalesi

Have COVID-19 Quarantine Measures Triggered The (Incidence Of) Stroke Patients Transported By Ambulance?

Tez Özeti

The Effect of Altruistic Behaviors on Psychological Resilience and Care Burden in Caregivers

Klinik Araştırma

Renal replasman tedavisi almayan evre 3-5 kronik böbrek hastalığı olan hastalarda vitamin D düzeyinin inflamatuvar parametreler ve proteinüri ile ilişkisi

Araştırma Makalesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri

Araştırma Makalesi

N-3 Fatty Acid Supplementation After Burn Supports Wound Healing and Prevents Systemic Inflammation. An Experimental Study in Rats

Araştırma Makalesi

Differential Diagnosis And Management In Neonatal Mass Lesions: Ten Years Experience

Klinik Araştırma

Rektum Kanseri Tanısıyla Radyoterapi ile Eş Zamanlı 5-Florourasil/Kapesitabin Uygulanan Hastaların 10 Yıllık Sağkalımına Etki Eden Faktörlerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Klinik Araştırma

THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANXIETY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS IN CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA

Derleme

MRONJ with Current Diagnostic and Treatment Approaches

Klinik Araştırma

Analysis of Factors Affecting Disease Progress And Mortality in Patients With Chronic Renal Disease

İnceleme Makalesi

Evaluation of anemia in rheumatoid arthritis patients and the effect of biological therapy on anemia of chronic disease

Klinik Araştırma

Parental vaccine acceptance and refusal among neonatal period; single center retrospective study

Klinik Araştırma

Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Sekonder Travmatik Stres, Merhamet Yorgunluğu ve Tükenmişlik düzeylerinin Değerlendirilmesi: COVİD-19 Pandemisi Sırasındaki Deneyim

Derleme

HASHIMOTO TİROİDİTİ YÖNETİMİNDE GLUTENSİZ BESLENMENİN YERİ

Araştırma Makalesi

Clinical Significance of Pazopanib-Related Macrocytosis in Metastatic Renal Cell Carcinoma and Sarcomas

Derleme

Kanser ve Fitoterapi

Görüntü Sunumu

Examining the Attitudes of Patients who Apply to a Training and Research Hospital Psychiatry Outpatient Clinic towards Physicians' Attire and Gender

Araştırma Makalesi

Diagnosis and Management Approach for Childhood Benign Head and Neck Masses

creative commons

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CCBY