Etik İlkeler ve Yayın Politikası

AKSOS, yaygın olarak kabul edilen yayın standartlarını korumak ve gerektiğinde etik dışı eylemleri bertaraf etmek için Yayın Etiği Komitesi (COPE) standartlarını takip etmeye çalışır ve araştırma bütünlüğü ve dürüstlüğünü korumak için ilkelerine bağlı kalır. Gönderim, inceleme ve yayın süreçlerinde yer alan tüm tarafların sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Yayın Kararları

Dergiye gönderilen yazıların hangilerinin yayımlanacağına karar vermek baş editör ve ilgili alan editörlerinin sorumluluğundadır. AKSOS'a gönderilen tüm makaleler, bilimsel esasa göre ve yalnızca baş editör ve ilgili alan editörlerinin etik açıdan uygun bulmaları halinde değerlendirilecektir. Editörler, yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesi gibi konularda ayrım gözetmeksizin editoryal süreci yürütecektir. Gönderilen çalışmanın bilimsel değerine ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayalı bir karar verilecektir. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal konular da dikkate alınacaktır.

Gizlilik

Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir çalışma hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve başka bir editör danışmanı dışında hiç kimseye açıklayamaz.

Açıklama ve çıkar çatışmaları

Gönderilen bir çalışmada yer alan yayınlanmamış materyaller, hiçbir şekilde editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Editoryal kararlara katkı


Hakem değerlendirmesi, editöre ve yayın kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazara çalışmasını geliştirmesi noktasında hizmet edebilir.

İvedilik

Bir makalede rapor edilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya kısa sürede değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe, başkalarına ifşa edilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Nesnellik standartları

Değerlendirmeler nesnel olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel olarak eleştirilmesi uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir. Hakemlerin, hayvanların kötüye kullanımı veya kötü muamelesi, insan katılımcıların yanlış yönlendirilmesi veya nefret söylemi, ırkçılık, cinsiyetçilik, engellilik vb. gibi her türlü ayrımcı söylem dahil olmak üzere olası araştırma etiği ihlalleri ile ilgili her türlü etik kaygıyı ifade etmesi beklenir.

Kaynakların tanınması

Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmalara referans bölümünde atıfta bulunulmadığı durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlem veya argümanlara ilgili kaynağın eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, incelenmekte olan makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasında herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşme olduğunda editöre bildirecektir.

Açıklama ve çıkar çatışması


Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle ilişkili kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri dikkate almamalıdır.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama standartları


Özgün çalışmanın yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir dökümünü ve çalışmanın öneminin nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Hileli veya bilerek yapılmış yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Veri erişimi ve saklama

Yazarlardan, editör incelemesi için makaleleriyle birlikte çalışmalarının ham verilerini sağlamaları istenebilir ve mümkünse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır.

Özgünlük, intihal ve kaynakların tanınması

Yazarlar yalnızca tamamen özgün eserler sunmalı ve başkalarının eserlerini ve/veya sözlerini uygun şekilde alıntılamalı veya atıfta bulunmalıdır. Gönderilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da atıfta bulunulmalıdır.

Çoklu, tekrar eden veya eşzamanlı yayın

Genel olarak, temelde aynı araştırmayı ele alan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı çalışmanın aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi yayın etiği ihlali olarak kabul edilir.

ETİK KURUL İZNİ

AKSOS, aşağıdaki özellikleri taşıyan tüm araştırmalar için yazarların kurumlarının ilgili kurullarından Etik Kurul İzni almalarını şart koşar;

- Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney veya görüşme teknikleri kullanılarak insan katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde klinik çalışmalar,
- Hayvan çalışmaları,
- Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına giren geriye dönük retrospektif çalışmalar,

Yazar(lar), araştırmanın insan katılımcılarından alınan “Bilgilendirilmiş Onam Formu”nu sunmalıdır.

Yazar(lar), ilgili sahiplerinden ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için izin almalı ve belirtmelidir.

YAZAR(LAR)IN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ HAKLARI

AKSOS DERGİSİ’ne gönderilmiş bir çalışmanın çift-kör hakemlik ve değerlendirme sürecinde derginin editoryal ve değerlendirme kararına itiraz etmek isteyen yazarlar; derginin çevrimiçi yayın ofisine itiraz mektubu ile ulaşabilir ve itirazın gerekçesini açık bir şekilde belirtebilir.

Yazar, itiraz mektubunda karara neden katılmadığını detaylandırabilir. İtiraz başvurusunda bulunan yazarlardan red kararına katkıda bulunan editörün ve/veya hakemlerin yorumlarına spesifik yanıtlar vermesi beklenmektedir.

Yazar, derginin dikkate almasını istediği yeni bilgi veya verileri sağlamakla yükümlüdür.

Yazar, bir hakemin değerlendirme sürecinde teknik hatalar yaptığına inanıyorsa kanıt sunmalıdır. Yazar, bir hakem ile bir çıkar çatışması içinde olabileceğini düşünüyorsa kanıt sunabilir.

İtirazı aldıktan sonra, derginin editörü, başvurunun niteliğine bağlı olarak, alan editörleri ve danışma kurulu ile işbirliği içinde itiraz başvurusunu tekrar değerlendirebilir. 

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)