Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN ETİĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi’ni (Best Practice Guidelines) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

Yayın Etiği Bildirgesi

Editör ve Editör Kurulunun Sorumlulukları
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden hangilerinin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludurlar.
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmemelidir.
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisine gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın tamamıyla açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
4. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, editör yardımcıları ve yayın kurulu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar(lar)ı, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmemelidir. Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları
1. Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
2. Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
3. Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
4. Yayın Kurulu, derginin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
5.Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
6.Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları
1.Kendisine atanmış olan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden çekilmelidir.
2. İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır.
3. Hakem eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmelidir.
4. Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
5. Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir.
6. Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım etmeli ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmelidirler.

Yazarların Sorumlulukları
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisine gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidirler. Dergi editörlüğü tarafından yazar(lar)dan istenilen her türlü bilgi, belge ve makale ile ilgili değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi durumunda yazar(lar)ın makaleyi geri çekmiş sayılacağı bilinmelidir.
2. Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir, dolayısıyla bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir sure elde tutmalılardır.
3. Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, Afyon Kocatepe İİBF Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olurlar. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarını bir intihal tespit yazılımından (iThenticate, Turnitin vb.) geçirerek kaynakça hariç en fazla % 20 oranında benzerlik taşıdığına dair bir belgeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi DergiPark sistemi üzerinden yüklemelidir.
4. Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır.
5. Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.
6. Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir.
7. Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
8. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür. Kocatepe İİBF Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yayınlandığından dolayı bu tür değişiklik taleplerinin derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda akuiibf@aku.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

İlke Kararları
KOCATEPEİİBFD aşağıdaki ilke kararlarını benimsemiştir:

1. Editörler, alan editörleri ve editör yardımcılarının çalışmaları, dergideki görevleri süresince yayınlanamaz.
2. Birbirini takip eden iki sayıda aynı yazarın çalışmaları yayınlanamaz.
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanlarından gelen çalışmalar için kabul tarihi esas alınarak her sayıda azami %20 kota uygulanır.
4. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yazılan tezlerden türetilmiş çalışmalar dergimizde değerlendirmeye alınmaz

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894