Yazım Kuralları

Atıf Sistemi

Çalışmalarda atıf sistemi olarak APA 7 veya son kılavuzu kullanılmalıdır. Atıf kılavuzu örneğine buradan ulaşabilirsiniz. (İngilizce çalışmalarda metin içi atıflarda sayfa numarası gösterirken "s." yerine "p." kullanılmalıdır. İngilizce atıf kuralları için bkz. ) 

Dergiye gönderilen çalışmalar; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlarda; özgün, bilimsel kurallara uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte, araştırma ve yayın etiğine uygun ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır.

Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yazılmış olmalıdır. 

Çalışmaların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi (hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizlenmesi) kullanılır. Bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az üç hakeme gönderilmesi ve hakemlerin yazarla aynı kurumdan olmaması esastır. Çalışmanın kabulü için, değerlendirmeye ilişkin hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüş belirtmesi gerekir. Aksi takdirde çalışma reddedilir. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda sonuçlandırılarak editörlüğe ulaştırması zorunludur. 

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz yayın kurulunda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. 

Dergiye gönderilen çeviri çalışmaları için, orijinal çalışmanın sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Çeviri çalışmaları da telif çalışmalar gibi değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. 

Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmalar kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak yayınlanır. Yazarların ad ve soyadları Türkçe başlığın altında yer alır. Çalışmanın dergiye geliş ve kabul tarihleri ile unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresleri ilk sayfada belirtilir. 

Yayınlanan çalışmaların telif ve yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle çalışmaların dergiye gönderilmesi sırasında yazarlardan bu konuda üst yazı talep edilir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. 

Dergide yayınlanan çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 


Genel Format Uygunluğu

Dergi yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere telif hakkı vb. herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Çalışmanızı dergimizin Microsoft Word (doc.) formatındaki şablonuna uygun olarak hazırlayınız. Yazım şablonunu indirmek için burayı tıklayınız! Dergimizde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmediği için yazarların çalışmalarını yazım kılavuzu ve şablonuna tam uygun olarak hazırlayarak gönderilmesi sorumluluğu bulunmaktadır.

Yazarlar çalışmalarına ait yasal sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında yazarlar açık erişim politikasını ve Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarlar, bağlantıda bulunan telif hakkı formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış halini DergiPark sistemine yüklemelilerdir.

Yazım şablonu tüm genel metin formatını, sayfa boşlukları, paragraf formatı, tablo ve şekil formatı ile başlık formatlarını içermektedir. Yazarlar metinlerini tamamen bu dosya üzerine kopyalayarak düzenleyebilirler. 

Çalışmalar öz, abstract, tablo ve ekler dahil, kaynakça hariç olarak 3000-7000 kelime arasında olmalıdır.

KOCATEPEİİBF Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.

KOCATEPEİİBF çalışmaların benzerlik oranını kontrol etmek ve intihali engellemek için iThenticate programını kullanmaktadır. Çalışmaların gönderimi esnasında iThenticate, Turnitin benzeri programlardan alınmış benzerlik oranı raporunun sisteme yazarlar tarafından yüklenmesi zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça ve 5 kelimeden küçük eşleşmeler hariç %20 üzeri olan çalışmalar editör kurulu tarafından yazara iade edilir.

Dergimiz yazarlardan herhangi bir başvuru ve işlem ücreti almamaktadır. Dergimizin herhangi bir geliri olmadığı için yazarların yazım kurallarına ve imlaya uyma, şablona uyma, çeviri ve yazım kontrolü konusunda azami hassasiyeti gösterme sorumluluğu bulunmaktadır.

Dergi şablonunda belirtildiği üzere Türkçe ve İngilizce özetler 100-200 kelime arasında olmalıdır. Özetlerin sonunda en fazla 4 anahtar kelime içermelidir ve 1-4 arası JEL kodu içermelidir. (Türk vatandaşı olmayan yazarların İngilizce metinleri için Türkçe özet çevirisi desteği verilecektir.)

Çalışmalar bir kurum tarafından desteklenmişse veya bir bilimsel etkinlikte sunulmuş ise yazar bu bilgiyi ilk sayfadaki dipnotta belirtmelidir.

Çalışmada bir yerin vurgulanması için italik yazım biçimi tercih edilmelidir.

Yayına kabul edilen Türkçe çalışmalar için 600-800 kelime aralığında İngilizce Genişletilmiş Özet talep edilmektedirExtended Summary bölümü, çalışmanın amacını, ne için bu çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, çalışmanın literatüre katkısı ve özgün değerini, kullanılan yöntem ve veriyi, temel bulguları, varsa politika önerilerini, çalışmanın kısıtlarını ve sonraki araştırmalar için önerileri içeren 600-800 kelimelik İngilizce gramer kurallarına uygun ve son okuması yapılmış bir metin olmalıdır. Extended Summary bölümünde referans gösterilmemelidir.


Çalışmanın Değerlendirilmesi

KOCATEPEİİBF'ye gönderilen çalışmalar ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından konunun dergiye uygunluğu, intihal, benzerlik oranı ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Ön incelemede derginin politikalarına uygun görülen çalışmalar Editör tarafından uzmanlıklarına göre önce Alan Editörlerine gönderilir. Alan editörleri ise çalışmanın bilimsel incelemesini yaparak, farklı üniversitelerden en az 3 hakeme gönderir. 

Hakem Atama Daveti 7 gün için geçerlidir. Eğer hakem çalışmayı değerlendirmeyi kabul ederse değerlendirme süreci başlar ve 30 gün içerisinde tamamlanması beklenir. Bu süre editör tarafından bir defalığına 15 gün daha uzatılabilir. Hakemin bu süreler içerisinde değerlendirmesini tamamlamaması halinde editör tarafından yeni hakem atanır. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Hakemlerin çalışma hakkında final kararı vermek için 4 seçeneği bulunmaktadır: Yayınlanabilir, Yayınlanamaz, Küçük Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstemiyorum, Önemli Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstiyorum. Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından 30 gün içerisinde KOCATEPEİİBF editörlüğüne ulaştırılmalıdır.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir.


Telif Hakkı Politikamız

KOCATEPEİİBF'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde daha önce yayınlanmamış, başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır.

Yazarlar çalışmalarına ait yasal sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında yazarlar açık erişim politikasını ve Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarlar, bağlantıda bulunan telif hakkı formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış halini DergiPark sistemine yüklemelilerdir.

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894