Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 1044 - 1066 2019-07-31

Effects of Problem-Based Learning Utilized with Drama Applications on Primary School Pupils’ Empathy Skill Levels
Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi

Ogün ÇAKIR [1] , Zeliha Nurdan BAYSAL [2] , Funda İNAN-YILDIZ [3]


The purpose of this study is to investigate the effects of Problem-Based Learning (PBL) utilized with drama applications in which the problem state was evoked on primary school pupils’ empathy skill levels. Pretest-posttest control-group design was utilized through the research which was applied on two groups each consisting of 24 3rd graders in Istanbul. Data collection was conducted with “Scale of Empathy for Children”. PBL process utilized with drama applications in which the problem state was evoked was conducted on experimental group and none on control group. Two of researchers prepared study plan for experimental group and, this plan was applied for three weeks. Shapiro-Wilk normality test, independent-samples t-test and paired-samples t-test were used for data analysis. Findings of the research show that empathy skill levels of the pupils in experimental group were significantly higher than of control group and that PBL utilized with drama applications was effective on increasing primary school pupils’ empathy skill levels.

Bu araştırmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenme (PbDÖ) yaklaşımıyla yürütülen formal drama uygulamalarının öğrencilerin empati beceri düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Öntest – sontest kontrol gruplu yarı deneysel modelin kullanıldığı araştırma kapsamında İstanbul ilinde ilkokul üçüncü sınıfa devam eden 24’er öğrenciden oluşan iki grup üzerinde çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Çocuklar İçin Empati Ölçeği (ÇİEÖ)” kullanılmıştır. Deney grubunda formal drama uygulamalı PbDÖ yaklaşımı uygulanırken, kontrol grubunda herhangi bir deneysel uygulama yapılmamıştır. Deney grubunun çalışma planı araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve üç hafta boyunca deney grubu sınıfında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Shapiro-Wilk normallik testi, bağımlı gruplar t-testi ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; PbDÖ yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin kontrol grubuna kıyasla empati beceri düzeylerinin geliştiği, formal drama uygulamalı PbDÖ yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin empati beceri düzeylerini geliştirmede etkili olduğu anlaşılmıştır.

drama, empati, ilkokul, probleme dayalı öğrenme
 • Akınoğlu, O., & Tandoğan, R. Ö. (2007). The Effects of Problem-Based Active Learning in Science Education on Students’ Academic Achievement, Attitude and Concept Learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1), 71-81.
 • Akpınar, B., & Özdaş, F. (2013). İlköğretimde Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Analiz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 105-113.
 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(9), 3-14.
 • Alagöz, B. (2011). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Milli Eğitim Dergisi(190), 167-186.
 • Ampuero, D. A., Miranda, C., & Goyen, S. (2015). Positive psychology in education for sustainable development at a primary-education institution. Local Environment, 20(7), 745-763.
 • Aykaç, N. (2005). Aktif Öğretim Yöntemleri. Ankara: Naturel Kitap.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baysal, Z. N. (2005). Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme İçin Problem Durumları Oluşturma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 471-485.
 • Baysal, Z. N., Duman, M., Arkan, K., & Hastürk, E. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 78-90.
 • Borrows, H. S. (1996). Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview. New Directions for Teaching and Learning(68), 3-12.
 • Bryant, B. (1982). An Index of Empathy for Children and Adolescents. Child Development(53), 413-425.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cantürk Günhan, B., & Başer, N. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Yöteminin Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 119-134.
 • Cantürk Günhan, B., & Başer, N. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 134-155.
 • Çetin, C. N., & Güngör Aytar, A. (2012). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeyleri ile Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 473-488.
 • Çetin, Ş. (2011). Probleme Dayalı Öğrenme. S. B. Filiz içinde, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (s. 234-248). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiftçi, S., Meydan, A., & Ektem, I. S. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmeyi Kullanmanın Öğrencilerin Başarısına ve Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(17), 161-178.
 • Demirel, M., & Arslan Turan, B. (2010). Probleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Tutuma, Bilişötesi Farkındalık ve Güdü Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(38), 55-66.
 • Edwards, S., & Hammer, M. (2006). Laura's story: Using Problem Based Learning in early childhood and primary teacher education. Teaching and Teacher Education, 22(4), 465-477.
 • Feshbach, N. D., & Feshbach, S. (2009). Empathy and Education. J. D. Ickes içinde, The Social Neuroscience of Empathy (s. 85-99). Massachusetts: The MIT Press.Gijselaers, W. (1995). Perspectives On Problem-based Learning. Educational Innovation In Economics And Business Administration: The Case Of Problem-based Learning, 1, 39-52.
 • Good, J. S., Fox, J., & Coffen, R. (2011). Fostering the development of empathy in the classroom: A strategic response to the problem of bullying. Teaching & Professional Practice, 5(1), 24-30.
 • Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.
 • Ilgın, H., & Arslan, D. (2012). Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 157-176.
 • İnan, H. Z. (2005). Okullarda Çocuklar Arası Zorbalık. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(22), 161-170.
 • Kabapınar, Y. (2012). Ötekinin Penceresinden Duruma Bakmanın Aracı ve Bir Öğretim Yöntemi Olarak Empati. C. Öztürk içinde, Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 284-293). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kabapınar, Y., Canpolat, Y., Yarar, N., & Karadayı, S. (2016). Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Empati Etkinliklerini Uygulamak: Ötekini Duyumsayarak Var Oluyorum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(USBES Özel Sayı II), 1320-1338.
 • Kalliopuska, M. (1992). Holistic Empathy Education Among Preschool and School Children. International Scientific Conference Comenius' Heritage and Education of Man (s. 23-27). Prag: ERIC.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(20), 185-192.
 • Karakuş, U. (2006). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 163-176.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kılınç, A. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
 • Kızılcık, H. Ş., & Tan, M. (2017). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-16.
 • Kohlberg, L. (1975). Moral Education for A Society in Moral Transition. Educational Leadership, 46-54.
 • Kuštrin, I. (2005). Problem Design. V. Jurković içinde, Guide to Problem-Based Learning (s. 8-12). Ljubljana, Slovenia: Association of LSP Teachers.
 • Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of Personality(40), 525-543.
 • Nicoll, K., Trifone, C., & Samuels, W. E. (2008). An In-class, Humane Education Program Can Improve Young Students’ Attitudes Toward Animals. Society and Animals(16), 45-60.
 • Roth-Hanania, R., Davidov, M., & Zahn-Waxler, C. (2011). Empathy development from 8 to 16 months: Early signs of concern for others. Infant Behavior and Development, 34(3), 447-458.
 • Salı, G. (2012). İlköğretim İkinci Kademedeki Çocukların Empatik Eğilimlerinin ve Benlik Kavramlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 496-519.
 • Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 9-20.
 • Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. Medical Education(17), 11-16.
 • Schultz, N., & Christensen, H. P. (2004). Seven-step problem-based learning in an interaction design course. European Journal of Engineering Education, 29(4), 533-541.
 • Siyez, D. M., & Kaya, A. (2011). Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-43.
 • Şahin, M. (2012). An investigation into the efficiency of empathy training program on preventing bullying in primary schools. Children and Youth Services Review(34), 1325-1330.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara. 5 13, 2018 tarihinde http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/2010-2011/HayatBilgisi-3.Sınıf.pdf adresinden alındı
 • Taşkesenligil, Y., Şenocak, E., & Sözbilir, M. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri. Milli Eğitim Dergisi(177), 50-58.
 • Ülger, K. (2012). Görsel Sanatlar Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi(195), 23-42.
 • Ülger, K., & İmer, Z. (2013). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının (PDÖ) Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 382-392.
 • Verducci, S. (2000). A Conceptual History of Empathy and A Question Raises for Moral Education. Educational Theory, 50(1), 63-80.
 • Yaşar, Ş., & Gültekin, M. (2012). Anlamlı Öğrenme İçin Etkili Öğretim Stratejileri. C. Öztürk içinde, Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 77-109). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yenilmez, K., & İşgüden, E. (2007). Probleme Dayalı Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), 119-131.
 • Yüksel, A. (2004). Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 341-354.
 • Yüksel, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileriyle Aile İşlevleri ve Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 153-165.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4423-4821
Yazar: Ogün ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3548-1217
Yazar: Zeliha Nurdan BAYSAL
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Funda İNAN-YILDIZ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg441204, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1044 - 1066}, doi = {10.30831/akukeg.441204}, title = {Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Ogün and BAYSAL, Zeliha Nurdan and İNAN-YILDIZ, Funda} }
APA ÇAKIR, O , BAYSAL, Z , İNAN-YILDIZ, F . (2019). Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 12 (3) , 1044-1066 . DOI: 10.30831/akukeg.441204
MLA ÇAKIR, O , BAYSAL, Z , İNAN-YILDIZ, F . "Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1044-1066 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/46293/441204>
Chicago ÇAKIR, O , BAYSAL, Z , İNAN-YILDIZ, F . "Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1044-1066
RIS TY - JOUR T1 - Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi AU - Ogün ÇAKIR , Zeliha Nurdan BAYSAL , Funda İNAN-YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.441204 DO - 10.30831/akukeg.441204 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1044 EP - 1066 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.441204 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.441204 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi %A Ogün ÇAKIR , Zeliha Nurdan BAYSAL , Funda İNAN-YILDIZ %T Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.441204 %U 10.30831/akukeg.441204
ISNAD ÇAKIR, Ogün , BAYSAL, Zeliha Nurdan , İNAN-YILDIZ, Funda . "Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 1044-1066 . https://doi.org/10.30831/akukeg.441204
AMA ÇAKIR O , BAYSAL Z , İNAN-YILDIZ F . Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1044-1066.
Vancouver ÇAKIR O , BAYSAL Z , İNAN-YILDIZ F . Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1066-1044.