Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makalelerden ilk olarak Telif Hakkı Formu, Benzerlik Raporu ve Etik Kurul Onayı (gerekli ise) istenmektedir. Editör tarafından ön inceleye tabi tutulan makalelerde bu formların eksikliği görüldüğü takdirde makaleye hakem ataması yapılmayacaktır. 

Dergiye gönderilecek yazılar Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları yayın ve yazım ilkelerine uymak zorundadır.

Makaleler; elektronik ortamda e-mail yoluyla veya mektupla (mektubun yer aldığı zarf içinde makalelerin cd kayıtlarının da olması kaydıyla) veya dergi sistemine kayıt olarak girilebilir.

Adres

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü – Gazlıgöl Yolu – AFYONKARAHİSAR

www.amader.aku.edu.tr

(Dergi adresi)

akuamader@aku.edu.tr

(e-mail)

Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

1) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir soruna-konuya dayanmalı ve başlıklar bu sorunla-konuyla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların reaksiyonunu editör yardımcıları yapar. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

3) Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 6000 (yaklaşık 20 sayfa) sözcükten fazla olmamalıdır.

4) Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere (üç hakeme) gönderir, makaleler üç hakemin en az ikisinin oluruyla yayına kabul edilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

5) Hakem oluru alan makaleler, yayın kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

6) Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

7) Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.

8) Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazarına aittir.

9) Dergiye gönderilen yazılar dört nüsha (yazar isimleri bulunan bir ve yazar isimleri bulunmayan üç nüsha) olmalıdır. Ayrıca WİNDOWS ortamında ve MS WORD’ün yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Yazı içinde kullanılan grafikler WİNDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı, şekil ve fotoğrafların dijital kayıtları bir CD ile gönderilmelidir. Orjinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve sert karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı ve tablo adı şekilin ve tablonun üzerinde yer almalıdır. 10 punto, koyu ve italik yazılmalıdır.

10) Yazının ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 100, en fazla 250 kelimeden oluşan özet, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en fazla 5 kelime) ve makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır.

11) Sayfa düzeni; normal, iki yana yasla, Sayfa yapısı ise; Üst boşluk: 3 cm, Alt boşluk: 3 cm, Sol (cilt payı): 4 cm, Sağ: 2,5 cm olmalıdır.

12) Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto.

13) Satır aralığı; 1,5 satır aralık. 

14) Paragraf boşluğu; Her paragraf 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında önceki ve sonraki 6nk olmalıdır.

15) Üç satırı ya da 40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar 11 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır. Ayrıca alıntının tümü paragraf boşluğu hizasında yazılmalıdır. Tez içerisindeki tablolar ve grafiklerin metinleri, sığdırma amacıyla daha küçük puntolarda ve tek satır aralığıyla yazılabilir.

16) Her başlık kendisinden önce gelen metinden 1 satır aşağıdan başlamalıdır.

17) Referans vermede;

a) Göndermeler (referanslar) dipnotlar şeklinde değil, Harvard Sistemi olarak adlandırılan ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Yalçın TURA’ya ait 1990 yılında yayınlanmış bir kitabın 70. sayfasını makalenizde kullandıysanız, makalenin sonunda kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir: (Tura, 1990: 70). Eğer gönderme DPT’nin 1994 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir: (DPT Raporu, 1994: 48).

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp makalede yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile SONUÇ metninden hemen sonra (9 punto 1 satır aralığı ile) dipnot olarak vermelidir. Dipnotlar, SON NOTLAR (10 punto, sola hizalı) başlığı altında SONUÇLAR’ın sonunda sıralanmalıdır.

c) Tablo, şekil, ve grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, şekil ve grafik için başlıklar; EK Tablo: 1, EK Grafik: 3 ve EK Şekil: 7 gibi yazılmalı, EKLER, SON NOTLAR’dan sonra KAYNAKÇA’dan önce verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermelerin mutlaka EK Tablo: 1, EK Grafik: 3 veya EK Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek KAYNAKÇA kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan kaynaklar yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Örnek Kaynak Gösterme:

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Türkmen, U. (2014). Gelincik Tarlası, (2. Baskı). Kütahya: Üniversite Kitabevi Yayınları.

Metin içinde: (Türkmen, 2014: 40).

 

2) İki yazarlı kitap:

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Sağer, T. ve Albuz, A. (2008). Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.

Metin içinde: (Sağer ve Albuz, 2008: 58).

 

3) Üç ve daha fazla yazarlı kitap:

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:  PegemA Yayıncılık.

Metin içinde: (Demirel vd., 2004: 89).

 

 4)Derleme kitap:

Kaynakçada: İnalcık, H. (2000). “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, (Ed.) E. Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay. Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları, ss. 593-616.

Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594).

 

5) Çeviri Kitap

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı, (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi).

Kaynakçada: Danhauser, A. (2006). Temel Müzik Kuralları, (İ. Baran, Çev.). (3.Baskı). Ankara: Evrensel Müzikevi.

Metin içinde: (Danhauser, 2006: 42).

 

6) Kitaptan Bölüm

Formül: Bölüm yazarının soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Erdem, A. R. (2011). Eğitimin Denetimsel Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (8. Baskı) içinde (247-264). Ankara: Anı Yayıncılık.

Metin içinde: (Erdem, 2011: 249).

 

7) Tek Editörlü Kitap

Formül: Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Ocak, G. (Ed.). (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri (5. Baskı).  Ankara:  PegemA Yayıncılık.

Metin içinde: (Ocak, 2013: 286)

 

8) İki Editörlü Kitap

Formül: Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Akar, E. ve Kayahan, C. (Ed.). (2007). Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Ankara: Nobel Yayın.

Metin içinde: (Akar ve Kayahan, 2007: 34).

 

9) Üç Editörlü Kitap

Formül: Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., ikinci editörün soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Yazıcı, H., Doğanay, H. ve Güner, İ. (Ed.). (1999). Erzurum İlinin Coğrafi Özellikleri. Cumhuriyetin 75. yılında Erzurum, Erzurum: Erzurum Valiliği Yayını.

Metin içinde: (Yazıcı vd. 1999: 56).

 

10) Editörlü Kitaptan Bölüm

Formül: Bölüm yazarının soyadı, Bölüm yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Şahin, A. E.  (2011), Meslek ve Öğretmenlik. V. Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş (8. Baskı) içinde (265-310). Ankara: Anı Yayıncılık.

Metin içinde: (Şahin, 2011: 270).

 

 

 

TEZLER

Kaynakçada: Yıldız, F. (2013). Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Derslerindeki Makamsal Dizilerin Öğretiminde Sefai Acay Yaklaşımının Kullanılabilirliği. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Yıldız, 2013: 56)

 

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale

Kaynakçada:Türkmen, E. F. (2010). “Halk Müziğindeki Değişimler ve Halk Müziği Eğitimine Etkileri” Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Sayı 2, ss 53-58.

Metin içinde: (Türkmen, 2010: 53-58).

 

2) İki yazarlı makale

Kaynakçada: Türkmen, E. F. ve Türkmen, U. (2012). “Müziksel Değişim ve Dönüşüm-Akbaba Dergisi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 32 Volume 1 ss. 35-50.

Metin içinde: (Türkmen ve Türkmen, 2012: 38).

 

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur:

Kaynakçada: BAL, İdris. (2001a). “ABD’nin Orta Asya Politikasına Yön Veren İç ve Dış Dinamikler”, Stratejik Analiz , Sayı. 12, ss.59-66.

Metin içinde: (Bal, 2001a: 59).

 

Kaynakçada: BAL, İdris. (2001b). “Ortadoğu’da İstikrarsızlığa Yol Açan Faktörler ve PKK’nın Katkısı”, Bilgi Toplum Dergisi, Sayı.3, ss.195-207.

Metin içinde: (Bal, 2001b: 199).

 

BİLDİRİLER

1) Tek yazarlı bildiriler

Kaynakçada: Taş, S. (2013). IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sözlü Bildiri, “İnternet Ortamında Keman Eğitimi”, Kütahya: Kütahya Güzel Sanatlar Derneği.

Metin içinde: (Taş, 2013: 220).

 

2) İki yazarlı bildiriler

Kaynakçada: Yıldız, F. ve Türkmen, U. (2012). III. Ulusal Güzel Sanatlar Sempozyumu, Sözlü Bildiri, “Konservatuvar Eğitimcilerinin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümlerine Yönelik Görüşleri”,İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

Metin içinde: (Yıldız ve Türkmen, 2012: 42).

 

İKİNCİL KAYNAKTAN AKTARMA

Formül: Yazarın soyadı, Adının baş harfi., (Yıl). Yayın adı. Basım Yeri: Yayınevi, akt. Adının baş harfi. Soyadı. (Yıl). Yayın adı. Basım yeri: Yayınevi

Kaynakçada: Mardin, İ. (2002). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları, akt. M. Karakaş. (2007). Küreselleşme ve Türk Kimliği, Ankara: Elips Kitap.

Metin içinde: (Mardin, 2002. Akt. Karakaş, 2007: 56).

 

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR vb.

Kaynakçada: TÜRK OCAKLARI. (1927). Türk Ocakları Üçüncü Kurultayı Zabıtları, 1927, İstanbul: Kader Matbaası.

Metin içinde: (Türk Ocakları, 1927: 78)

Kaynakçada: TÜSİAD. (1994). Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Metin içinde: (TÜSİAD, 1994: 81).

 

İNTERNET KAYNAKLARI

 

1)İnternet Sitesi

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Üter, H. K. (9 şubat 2004). kilter.online. 11 şubat 2004,

http://www.baskent.edu.tr/~kilter

Metin içinde: (Üter, http://www.baskent.edu.tr/~kilter).

Kaynakçada: Türk Müziği Nazariyatı Dini Musiki Formları, (2012). (08.08.2012) http://www.musikidemeti.net/tsm/index.php?

Metin içinde: http://www.musikidemeti.net/tsm/index.php?.

 

2)Süreli İnternet Yayınından Makale

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihî). Makalenin adı. Yayının Adı, cilt(sayı), sayfa aralığı, Araştırma Tarihi, internet adresi. 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.amaassn. org/cgi/content/abstract/290/19/2581.

 

3)Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Bir Yazar

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, (sayı) sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

 

4)Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Birden Fazla Yazar

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi.,İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

 

5)Süreli Olmayan İnternet Yayınından Makale

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Araştırma Tarihi, İnternet adresi.

Kaynakçada: Kökdemir, D. (2 Kasım 2003). Rüyalar ve Olasılıklar. 21 Kasım 2003,http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm.

Metin içinde: (Kökdemir, http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm).

 

6)Çevrimiçi Kitap

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı. Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Austin, J. Pride Andprejudice, Retrieved May 10, 2002, fromhttp://www.asoodread.com/Pride.

Metin içinde: (Austin, http://www.asoodread.com/Pride).

 

7)Çevrimiçi Gazete Makalesi

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı.Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Batur, A. ve Yüksel, G. (14 Haziran 2000). Namus Borcu Ödendi. Milliyet. 22 Eylül 2003, http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.html.

Metin içinde: (Batur ve Yüksel,http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/ yasam/ yasa.html).

 

8)Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

Formül: Belgenin başlığı, (b.t). Alınma Tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: GVU’s 8th User Survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from

http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10/

Metin içinde: (GVU, http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10).

 

9)İnternet Üzerindeki Bir Tartışma Grubu, Forum veya İletişim Listesine Gönderilen Mesaj

Formül: Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam alınma tarihi). Mesajın başlığı [Mesajın numarası], İnternet adresine gönderilmiş mesaj.

Kaynakçada: Frook, B. D. (1999, July 23). New Inventions in the Cyberworld of Toylandia [Msg 25]. Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht mi).

Metin içinde: (Frook, http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht mi).

 

Dergiye gönderilecek yazılar Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları yayın ve yazım ilkelerine uymak zorundadır.

Makaleler; elektronik ortamda e-mail yoluyla veya mektupla (mektubun yer aldığı zarf içinde makalelerin cd kayıtlarının da olması kaydıyla) veya dergi sistemine kayıt olarak girilebilir.

Adres

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü – Gazlıgöl Yolu – AFYONKARAHİSAR

www.amader.aku.edu.tr

(Dergi adresi)

akuamader@aku.edu.tr

(e-mail)

Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

1) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir soruna-konuya dayanmalı ve başlıklar bu sorunla-konuyla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların reaksiyonunu editör yardımcıları yapar. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

3) Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 6000 (yaklaşık 20 sayfa) sözcükten fazla olmamalıdır.

4) Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere (üç hakeme) gönderir, makaleler üç hakemin en az ikisinin oluruyla yayına kabul edilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

5) Hakem oluru alan makaleler, yayın kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

6) Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

7) Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.

8) Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazarına aittir.

9) Dergiye gönderilen yazılar dört nüsha (yazar isimleri bulunan bir ve yazar isimleri bulunmayan üç nüsha) olmalıdır. Ayrıca WİNDOWS ortamında ve MS WORD’ün yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Yazı içinde kullanılan grafikler WİNDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı, şekil ve fotoğrafların dijital kayıtları bir CD ile gönderilmelidir. Orjinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve sert karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı ve tablo adı şekilin ve tablonun üzerinde yer almalıdır. 10 punto, koyu ve italik yazılmalıdır.

10) Yazının ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 100, en fazla 250 kelimeden oluşan özet, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en fazla 5 kelime) ve makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır.

11) Sayfa düzeni; normal, iki yana yasla, Sayfa yapısı ise; Üst boşluk: 3 cm, Alt boşluk: 3 cm, Sol (cilt payı): 4 cm, Sağ: 2,5 cm olmalıdır.

12) Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto.

13) Satır aralığı; 1,5 satır aralık. 

14) Paragraf boşluğu; Her paragraf 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında önceki ve sonraki 6nk olmalıdır.

15) Üç satırı ya da 40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar 11 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır. Ayrıca alıntının tümü paragraf boşluğu hizasında yazılmalıdır. Tez içerisindeki tablolar ve grafiklerin metinleri, sığdırma amacıyla daha küçük puntolarda ve tek satır aralığıyla yazılabilir.

16) Her başlık kendisinden önce gelen metinden 1 satır aşağıdan başlamalıdır.

17) Referans vermede;

a) Göndermeler (referanslar) dipnotlar şeklinde değil, Harvard Sistemi olarak adlandırılan ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Yalçın TURA’ya ait 1990 yılında yayınlanmış bir kitabın 70. sayfasını makalenizde kullandıysanız, makalenin sonunda kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir: (Tura, 1990: 70). Eğer gönderme DPT’nin 1994 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir: (DPT Raporu, 1994: 48).

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp makalede yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile SONUÇ metninden hemen sonra (9 punto 1 satır aralığı ile) dipnot olarak vermelidir. Dipnotlar, SON NOTLAR (10 punto, sola hizalı) başlığı altında SONUÇLAR’ın sonunda sıralanmalıdır.

c) Tablo, şekil, ve grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, şekil ve grafik için başlıklar; EK Tablo: 1, EK Grafik: 3 ve EK Şekil: 7 gibi yazılmalı, EKLER, SON NOTLAR’dan sonra KAYNAKÇA’dan önce verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermelerin mutlaka EK Tablo: 1, EK Grafik: 3 veya EK Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek KAYNAKÇA kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan kaynaklar yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Örnek Kaynak Gösterme:

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Türkmen, U. (2014). Gelincik Tarlası, (2. Baskı). Kütahya: Üniversite Kitabevi Yayınları.

Metin içinde: (Türkmen, 2014: 40).

 

2) İki yazarlı kitap:

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Sağer, T. ve Albuz, A. (2008). Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.

Metin içinde: (Sağer ve Albuz, 2008: 58).

 

3) Üç ve daha fazla yazarlı kitap:

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:  PegemA Yayıncılık.

Metin içinde: (Demirel vd., 2004: 89).

 

 4)Derleme kitap:

Kaynakçada: İnalcık, H. (2000). “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, (Ed.) E. Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay. Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları, ss. 593-616.

Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594).

 

5) Çeviri Kitap

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı, (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi).

Kaynakçada: Danhauser, A. (2006). Temel Müzik Kuralları, (İ. Baran, Çev.). (3.Baskı). Ankara: Evrensel Müzikevi.

Metin içinde: (Danhauser, 2006: 42).

 

6) Kitaptan Bölüm

Formül: Bölüm yazarının soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Erdem, A. R. (2011). Eğitimin Denetimsel Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (8. Baskı) içinde (247-264). Ankara: Anı Yayıncılık.

Metin içinde: (Erdem, 2011: 249).

 

7) Tek Editörlü Kitap

Formül: Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Ocak, G. (Ed.). (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri (5. Baskı).  Ankara:  PegemA Yayıncılık.

Metin içinde: (Ocak, 2013: 286)

 

8) İki Editörlü Kitap

Formül: Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Akar, E. ve Kayahan, C. (Ed.). (2007). Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Ankara: Nobel Yayın.

Metin içinde: (Akar ve Kayahan, 2007: 34).

 

9) Üç Editörlü Kitap

Formül: Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., ikinci editörün soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Yazıcı, H., Doğanay, H. ve Güner, İ. (Ed.). (1999). Erzurum İlinin Coğrafi Özellikleri. Cumhuriyetin 75. yılında Erzurum, Erzurum: Erzurum Valiliği Yayını.

Metin içinde: (Yazıcı vd. 1999: 56).

 

10) Editörlü Kitaptan Bölüm

Formül: Bölüm yazarının soyadı, Bölüm yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kaynakçada: Şahin, A. E.  (2011), Meslek ve Öğretmenlik. V. Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş (8. Baskı) içinde (265-310). Ankara: Anı Yayıncılık.

Metin içinde: (Şahin, 2011: 270).

 

 

 

TEZLER

Kaynakçada: Yıldız, F. (2013). Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Derslerindeki Makamsal Dizilerin Öğretiminde Sefai Acay Yaklaşımının Kullanılabilirliği. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Yıldız, 2013: 56)

 

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale

Kaynakçada:Türkmen, E. F. (2010). “Halk Müziğindeki Değişimler ve Halk Müziği Eğitimine Etkileri” Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Sayı 2, ss 53-58.

Metin içinde: (Türkmen, 2010: 53-58).

 

2) İki yazarlı makale

Kaynakçada: Türkmen, E. F. ve Türkmen, U. (2012). “Müziksel Değişim ve Dönüşüm-Akbaba Dergisi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 32 Volume 1 ss. 35-50.

Metin içinde: (Türkmen ve Türkmen, 2012: 38).

 

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur:

Kaynakçada: BAL, İdris. (2001a). “ABD’nin Orta Asya Politikasına Yön Veren İç ve Dış Dinamikler”, Stratejik Analiz , Sayı. 12, ss.59-66.

Metin içinde: (Bal, 2001a: 59).

 

Kaynakçada: BAL, İdris. (2001b). “Ortadoğu’da İstikrarsızlığa Yol Açan Faktörler ve PKK’nın Katkısı”, Bilgi Toplum Dergisi, Sayı.3, ss.195-207.

Metin içinde: (Bal, 2001b: 199).

 

BİLDİRİLER

1) Tek yazarlı bildiriler

Kaynakçada: Taş, S. (2013). IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sözlü Bildiri, “İnternet Ortamında Keman Eğitimi”, Kütahya: Kütahya Güzel Sanatlar Derneği.

Metin içinde: (Taş, 2013: 220).

 

2) İki yazarlı bildiriler

Kaynakçada: Yıldız, F. ve Türkmen, U. (2012). III. Ulusal Güzel Sanatlar Sempozyumu, Sözlü Bildiri, “Konservatuvar Eğitimcilerinin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümlerine Yönelik Görüşleri”,İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

Metin içinde: (Yıldız ve Türkmen, 2012: 42).

 

İKİNCİL KAYNAKTAN AKTARMA

Formül: Yazarın soyadı, Adının baş harfi., (Yıl). Yayın adı. Basım Yeri: Yayınevi, akt. Adının baş harfi. Soyadı. (Yıl). Yayın adı. Basım yeri: Yayınevi

Kaynakçada: Mardin, İ. (2002). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları, akt. M. Karakaş. (2007). Küreselleşme ve Türk Kimliği, Ankara: Elips Kitap.

Metin içinde: (Mardin, 2002. Akt. Karakaş, 2007: 56).

 

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR vb.

Kaynakçada: TÜRK OCAKLARI. (1927). Türk Ocakları Üçüncü Kurultayı Zabıtları, 1927, İstanbul: Kader Matbaası.

Metin içinde: (Türk Ocakları, 1927: 78)

Kaynakçada: TÜSİAD. (1994). Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Metin içinde: (TÜSİAD, 1994: 81).

 

İNTERNET KAYNAKLARI

 

1)İnternet Sitesi

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Üter, H. K. (9 şubat 2004). kilter.online. 11 şubat 2004,

http://www.baskent.edu.tr/~kilter

Metin içinde: (Üter, http://www.baskent.edu.tr/~kilter).

Kaynakçada: Türk Müziği Nazariyatı Dini Musiki Formları, (2012). (08.08.2012) http://www.musikidemeti.net/tsm/index.php?

Metin içinde: http://www.musikidemeti.net/tsm/index.php?.

 

2)Süreli İnternet Yayınından Makale

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihî). Makalenin adı. Yayının Adı, cilt(sayı), sayfa aralığı, Araştırma Tarihi, internet adresi. 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.amaassn. org/cgi/content/abstract/290/19/2581.

 

3)Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Bir Yazar

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, (sayı) sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

 

4)Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Birden Fazla Yazar

Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi.,İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

 

5)Süreli Olmayan İnternet Yayınından Makale

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Araştırma Tarihi, İnternet adresi.

Kaynakçada: Kökdemir, D. (2 Kasım 2003). Rüyalar ve Olasılıklar. 21 Kasım 2003,http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm.

Metin içinde: (Kökdemir, http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm).

 

6)Çevrimiçi Kitap

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı. Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Austin, J. Pride Andprejudice, Retrieved May 10, 2002, fromhttp://www.asoodread.com/Pride.

Metin içinde: (Austin, http://www.asoodread.com/Pride).

 

7)Çevrimiçi Gazete Makalesi

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı.Alınma tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: Batur, A. ve Yüksel, G. (14 Haziran 2000). Namus Borcu Ödendi. Milliyet. 22 Eylül 2003, http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.html.

Metin içinde: (Batur ve Yüksel,http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/ yasam/ yasa.html).

 

8)Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

Formül: Belgenin başlığı, (b.t). Alınma Tarihi, internet adresi.

Kaynakçada: GVU’s 8th User Survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from

http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10/

Metin içinde: (GVU, http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10).

 

9)İnternet Üzerindeki Bir Tartışma Grubu, Forum veya İletişim Listesine Gönderilen Mesaj

Formül: Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam alınma tarihi). Mesajın başlığı [Mesajın numarası], İnternet adresine gönderilmiş mesaj.

Kaynakçada: Frook, B. D. (1999, July 23). New Inventions in the Cyberworld of Toylandia [Msg 25]. Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht mi).

Metin içinde: (Frook, http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht mi).