Yazım Kuralları

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN VE YAZIM KURALLARI


Dergiye gönderilen makalelerden ilk olarak Telif Hakkı Formu, Benzerlik Raporu ve Etik Kurul Onayı (gerekli ise) istenmektedir. Editör tarafından ön inceleye tabi tutulan makalelerde bu formların eksikliği görüldüğü takdirde makaleye hakem ataması yapılmayacaktır.
Dergiye gönderilecek yazılar Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları yayın ve yazım ilkelerine uymak zorundadır.
Makalelerde süreç tamamen dergi sistemi üzerinden yapılır. E-mail kesinlikle kabul edilmez.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader
Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:
1) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir soruna-konuya dayanmalı ve başlıklar bu sorunla-konuyla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
2) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların reaksiyonunu editör yardımcıları yapar. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
3) Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 6000 (yaklaşık 20 sayfa) sözcükten fazla olmamalıdır.
4) Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere (üç hakeme) gönderir, makaleler üç hakemin en az ikisinin oluruyla yayına kabul edilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
5) Hakem oluru alan makaleler, yayın kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
6) Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.
7) Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.
8) Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazarına aittir.
9) Dergiye gönderilen makaleler WORD FORMATINDA VE YAZAR İSMİ YAZILMADAN gönderilmelidir.
10) Yazının ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 100, en fazla 250 kelimeden oluşan özet, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en fazla 5 kelime) ve makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır.
11) Dergide İngilizce makale yayımlanabilir.
12) Sayfa düzeni; normal, iki yana yasla, Sayfa yapısı ise; Üst boşluk: 3 cm, Alt boşluk: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm olmalıdır.
13) Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto.
14) Satır aralığı; 6nk 1,5 satır aralığı.
15) Paragraf boşluğu; Her paragraf 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
16) Üç satırı ya da 40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar 11 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır. Ayrıca alıntının tümü paragraf boşluğu hizasında yazılmalıdır. Tez içerisindeki tablolar ve grafiklerin metinleri, sığdırma amacıyla daha küçük puntolarda ve tek satır aralığıyla yazılabilir.
17) Her başlık kendisinden önce gelen metinden 1 satır aşağıdan başlamalıdır.


18) KAYNAK GÖSTERME;


Metin içi (Atıfta Bulunma) Kaynak Gösterme Şekilleri
Tezlerde kaynakların gösteriminde bağlaç sistemi kullanılacaktır.
Aynı anda birkaç atıf kullanılacak ise, en eski yıldaki atıftan en yakın yıla doğru bir sıralama izlenmesi gerekmektedir. (Örnek: Adar, 2000; Sökezoğlu, 2005; Taş, 2007; Türkmen, 2015).

Örnekler:
i. Tek Yazar, Tek Çalışma (soyadı-tarih)
Türkmen (2017: 15), amatör müzik eğitimini şöyle tanımlıyor “ ......... ”
Amatör müzik eğitimi “Müziğin belli bir dalında kendisini ... amaçlayan bir eğitimdir” (Türkmen, 2017: 15).

ii. İki Yazar, Tek Çalışma
Yapılan bir araştırmada, ……. sonuçlarına ulaşılmıştır (Türkmen ve Adar, 2010: 28).
Yabancı yazarlar (kaynaklar) için ve yerine & kullanılacaktır.

iii. 3 ve/veya Daha Fazla Yazar
Yazar soyadlarını, ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltmasını (yabancı kaynak olsa dahi) kullanarak verilmesi gerekmektedir.

Soyadları; Türkmen, Adar, Türkmen, Sökezoğlu, Taş, 2016 olan bir kaynak için; (Türkmen vd., 2016) şeklinde verilir. Yalnızca kaynakçada tüm yazarlar belirtilmelidir.

Not: Çok yazarlı yayınlar kaynakçada bütün yazarların soyadları ile “vd.” kalıbı kullanılmaksızın kaynakların tüm ayrıntılarıyla verilmelidir.

Aktaran olarak; “Eğitimin amacı, hizmet edeceği sanat düşünülmeden ve sonuçlar……….konusunda yetersiz kalıyorlardı” (Ingham, 1912’den akt. Tunçer ve Doğrusöz, 2013: 25).

Not: Kaynakçada sadece aktaran (akt.) kaynak yazılır.

iv. Yazarsız Yayın
Resmi yayınlara ve yazarı olmayan kaynaklara “Anonim” olarak atıfta bulunulması gerekmektedir.
• .......... (Anonim, 1976).

vii. Aynı Yazar, Birden Fazla Yayın
Farklı yıllar (Smith & Bennet, 1991; 1993).
Aynı yıl (Smith & Bennet, 1991a; 1991b).

ix. Tarihsiz Çalışmalar
..... (Yıldız, bt). bt = bilinmeyen tarih

x. Kişisel İletişim
Mektuplar, iç yazışmalar, telefon konuşmaları ve benzeri iletişimlere metin içinde atıf yapılabilir ama bunlar kaynakçaya eklenmemelidir. İletişim kurulan kişinin adlarının ilk harfleri ve soyadı mümkün olduğunca net ve tarih ile birlikte verilmelidir.

........ İ. S. Coşgun (kişisel iletişim, 10 Mart 2008).

KAYNAKÇADA YAZIM ŞEKLİ

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitap

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Türkmen, E. F. (2017). Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
İngilizce
(Örnek) Tomlinson, J. (1999). Globalization and Culture. Cambridge: Polity Press.

İki Yazarlı Kitap

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe (Örnek) Türkmen, U. ve Adar, Ç. (2010). Neyin Akordu Bozuk! İbrahim Selman Coşgun. Kütahya: Üniversite Kitabevi Yayınları.
İngilizce
(Örnek) Sen, A. & Foster, J. (1997). On Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press.

Üç ve daha Fazla Yazarlı Kitap

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Altunışık, R., Torlak, Ö. ve Özdemir, Ş. (2017). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
İngilizce
(Örnek) Sen, A., Foster, J. & Mennis, J. (2019). Statistical Methods in Social Researches. Oxford: Clarendon Press.

Çeviri Kitap

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çev: Çevirmenin adının baş harfi ve soyadı). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi Tarih)
Türkçe
(Örnek) Lewis, B. (1991). Modern Türkiye’nin Doğuşu (Çev: M. Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
İngilizce
(Örnek) Beck, U. (2000). What is Globalization? (Çev: P.Camiller). Cambridge: Polity Press.

Kitaptan Bölüm

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Sökezoğlu, D. (2012). Okulöncesi Müzik Eğitiminde Söz-Müzik-Devinim. Okul Öncesinde Müzik Eğitimi I içinde (ss. 76-93). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
İngilizce
(Örnek) Kuhn, T. S. (1971). The Priority of Paradigms. In The Structure of Scientifıc Revolutions (3rd ed.) (ss. 43-52). Chicago: The University of Chicago Press.

Tek Editörlü Kitap

Formül Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Türkmen, U. (Ed.) (2016). İlk Mekteblere Çocuk Şarkıları. Kütahya: Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları.
İngilizce
(Örnek) Featherstone, M. (Ed.). (1997). Undoing Culture: Globalization. Postmodernism and Identity, London: Sage Publications.

İki Editörlü Kitap

Formül Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Akar, E. ve Kayahan, C. (Ed.). (2007). Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler. Ankara: Nobel Yayın.
İngilizce
(Örnek) Kutluk, F. & Türkmen, U. (Eds.). (2015). In Which Direction is Music Heading. İngiltere: Chambridge Scholars Publishing.

Üç Editörlü Kitap

Formül Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Yazıcı, H., Doğanay, H. ve Güner, İ. (Ed.). (1999). Erzurum İlinin Coğrafi Özellikleri. Cumhuriyetin 75. Yılında Erzurum, Erzurum: Erzurum Valiliği Yayını.
İngilizce
(Örnek) Featherstone, M., Lash S. & Robertson R. (Eds.). (1995). Global Modernities, London: Sage Publications

Editörlü Kitapta Bölüm

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün Adı. İçinde; Kitabın Adı (Baskı sayısı), Editör(lerin)ün adı, (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Türkçe
(Örnek) Erdem, A. R. (2011). Eğitimin Denetimsel Temelleri. İçinde; Eğitim Bilimine Giriş (8. Baskı), Ed. V. Sönmez, (247-264). Ankara: Anı Yayıncılık.
İngilizce
(Örnek) Mardin, Ş. (1981). Religion and Secularism in Turkey. In E. Özbudun, A. Kazancıgil, (Eds.), Atatürk: Founder of a Modern State, London: C. H. & Company.

Basılmış Kongre/Sempozyum/Bildiri Kitapları

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin Adı. İçinde; Bildiri Kitabının (Kongre/Sempozyumun) Adı, Kongre tarih aralıkları, yer, sayfa aralıkları.
Türkçe
(Örnek) Yürük, F. C. (2019). Piyano Eğitimcilerinin Metaforik Öğretim Yaklaşımları. İçinde; X. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu “İnsan Yaşamında Müzik” Sempozyum Tam Metin Kitabı, 25-27 Nisan 2019, Kütahya, Türkiye, ss. 156-164.
İngilizce
(Örnek) Baeck, P. J., Lewyckyj, N., Beusen, B., Horsten, W., & Pauly, K. (2019). Drone Based Near Real-Time Human Detection With Geographic Localization, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W8, Prague, Czech Republic ss. 49–53.

Tezlerden

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin Adı. Tezin Türü (YL, Doktora, Sanatta Yeterlik). Sunulduğu Üniversite, Yer Adı.
Türkçe
(Örnek) Yıldız, F. (2013). Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Derslerindeki Makamsal Dizilerin Öğretiminde Sefai ACAY Yaklaşımının Kullanılabilirliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
İngilizce
(Örnek) Köse, M. (2015). Improving Population Estimates Using Remotely Sensed and Ordnance Survey Datasets. (Unpublished PhD Thesis). University of Leicester, Leicester.

Süreli Yayınlardan Tek Yazarlı Makale

Formül Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının varsa sayısı), sayfa aralığı.
Türkçe
(Örnek) Türkmen, U. (2013). Konservatuvar Eğitimine Sosyolojik Bir Bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 63-77.
İngilizce
(Örnek) Cooke, P. (1988). Modernity, Postmodernity and the City. Theory, Culture and Society, 5 (2), 475-492.


Süreli Yayınlardan İki Yazarlı Makale

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Türkçe
(Örnek) Sökezoğlu Atılgan, D. ve Taş, S. (2020). Müzik Eğitimi Çalıştaylarına İlişkin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri (Afyonkarahisar İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (73). 186-205.
İngilizce
(Örnek) Göle, N. & Bendix, R. (1997). Tradition and Modernity Reconsidered, Comparitive Studies in Society and History, IX(3), 2-12.

Süreli Yayınlardan Üç Yazarlı Makale

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Türkçe
(Örnek) Karakaş, M., Konuk, O. ve Çağan, K. (2008). Bolvadin’de Toplumsal Yapı ve Değişim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IX (1), 7- 42.
İngilizce
(Örnek) Gren, S. G., Welsh, M. A. & Dehler, G. E. (2003). Advocacy, Performance, and Threshold Influences on Decisions to Terminate New Product Development. Academy of Management Journal, 46(4), 419-434.

Süreli Yayınlardan Altından Fazla Yazarlı Makale

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., vd. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Türkçe
(Örnek) Başçelik, B. E., Demirutku, K., Gültekin, D., Işık, E., Kayabaş, E., Özgün, A., vd. (2002). Evrenin Görünmeyen Yamyamları: Kara Delikler. Pivolka,1 (1), 6-8.
İngilizce
(Örnek) Wright, G. N., Philips, L. D., Whalley, P. C, Choo, G. T., Ng, K. & Tan, I., (1978). Cultural Differences in Probabilistic Thinking. Journal of Cross Cultural Psychology, 9 (3), 285-299.


İNTERNET YAYINLARI

İnternet Sitesi

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Alıntı-Yılı). Başlık. Alınma internet adresi. (Erişim Tarihi)
Türkçe
(Örnek) Üter, H. K. (2004). “Kilter Online”, http://www.baskent.edu.tr/~kilter (Erişim Tarihi:14.10.2010).
İngilizce
(Örnek) Walker, J. R. (1 995). “ULA ~ Style Citations of Electronic Sources”, http.//www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html (Erişim Tarihi:14.10.2010).

Süreli İnternet Yayınındaki Makale

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Alıntı Yılı). Makalenin adı. Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı, Araştırma Tarihi, internet adresi.
Türkçe (Örnek) Pelit, O., (2018) Türkiye’de 1998-2018 Yılları Arası İstihdam, İşsizlik ve Nüfus Artışına Genel Bir Bakış. The Journal of Social Science Study,5 (38) http://www.sssjournal.com/Makaleler/2053650323_01_5-38.ID1563_Pelit_3259-3265.pdf (Erişim Tarihi: 14.10.2018).
İngilizce
(Örnek) Lee, D. S., Austin, P. C, Rouleau, J. L,, Liu, P. P., Naimark, D. & Tu, J. V. (2003). Predicting Mortality Among Patients Hospitalized for Beart Failure. The Journal of the American Medical Association, 290(19), 2581-2587. http://jama.ama- assn.org/cgi/content/abstract/290/19/2581 (Erişim Tarihi:11.11.2016).

Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Bir Yazar

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt,(sayı) sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.
Türkçe
(Örnek) Kaya M. (2001). İklim Verilerinin Analizi. İklim Araştırmaları, 7,153-165. Haziran 27, 2014, Meteoroloji Veritabanı.
İngilizce
(Örnek) Foster J. (2001). Education as Sustainability. Environmental Education Research, 7,153-165. Retrieved June 22, 2001, from ERIC database.

Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Birden Fazla Yazar

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, ve Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.
Türkçe
(Örnek) Kaya, M. ve Dağlı, K., (2001). İklim Verilerinin Analizi. İklim Araştırmaları, 7, 153-165. Haziran 27, 2014, Meteoroloji Veritabanı.
İngilizce
(Örnek) Borinan, W. C, Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D. & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449.from PsycArticles database, (Erişim Tarihi: 12.02.2014).

Süreli Olmayan İnternet Yayınından Makale

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Araştırma Tarihi, internet adresi.
Türkçe
(Örnek) Kökdemir, D. (2003). Rüyalar ve Olasılıklar. http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm, (Erişim Tarihi: 12.02.2014).
İngilizce
(Örnek) Carlson, E. (2003). Study Suggests Interplay of Gene, Stress Can Predict Depression. http://www.news.wisc.edu/story.php?get=8766, (Erişim Tarihi: 12.02.2014).

Çevrimiçi Kitap

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı. Alınma tarihi, internet adresi.

Türkçe
(Örnek) Kozanoğlu, A. (2010) Hilal ve Haç https://onlinekitapoku.com/ (Erişim Tarihi: 12.02.2017).
İngilizce
(Örnek) Austin, J. (2002). Pride And Prejudice, http://www.asoodread.com/Pride, (Erişim Tarihi: 12.02.2014).

Çevrimiçi Gazete Makalesi

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Alınma tarihi, internet adresi.
Türkçe
(Örnek) Batur, A. ve Yüksel, G. (2000). Namus Borcu Ödendi. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.html, (Erişim Tarihi: 12.02.2013).
İngilizce
(Örnek) Cohen, R. (2004). Trivial pursuits. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A17487 2004Feb5.html, (Erişim Tarihi: 12.02.2014).

Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

Formül Belgenin başlığı, (b.t). Alınma Tarihi, internet adresi.
Türkçe
(Örnek) Yaylaların fonksiyonel değişimi. (b.t) Mayıs 15, 2014, http://www.umut.gov.tr/yaylacılık/1999-15/
İngilizce
(Örnek) GVU's 8th user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey 1997-10/

İnternet Üzerindeki Bir Tartışma Grubu, Forum veya İletişim Listesine Gönderilen Mesaj

Formül Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam alınma tarihi). Mesajın başlığı [Mesajın numarası], İnternet adresi'ne gönderilmiş mesaj.
Türkçe
(Örnek) Malkoç, B. D. (2000). Akıllı Telofon kullanımının çocuklarda etkisi [Msj 29]. Mesaj gönderilen web adresi http://technology.com/forum/messages/00029.ht mi. (Erişim Tarihi: 07.02.2015).
İngilizce
(Örnek) Frook, B. D. (1999). New Inventions in the Cyberworld of Toylandia [Msg 25]. Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht mi. (Erişim Tarihi: 12.02.2014).GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA

Ulusal veya Uluslararası Olarak Ulaşılabilen Film veya Video

Formül Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Adı [Film]. Yapım yeri: Yapımcı firma.
Türkçe
(Örnek) Akpınar, N. (Yapımcı), Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. Türkiye: BKM Film.
İngilizce
(Örnek) Smith, J. D. (Producer) & Smithee, A. F. (Director). (2001). Really Big DisasterMovie [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.


Sınırlı Olarak Ulaşılabilen Film ve Video

Formül Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Adı [Film]. (Yapımcı kurum, Adres).
Türkçe (Örnek) Aksoy, D. (Yapımcı) (2003). Başkent Tanıtım Filmi [Film]. (Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km 06530 Etimesgut / ANKARA).
İngilizce
(Örnek) Harris, M. (Producer) & Turley, M. J. (Director). (2002). Writing Labs: A History [Motion picture]. (Available from Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907).

Televizyon Programı

Formül Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı). (Yayınlanma tarihi). Programın adı.[Televizyon programı].Yayınlandığı yer: Yayın kurumu.
Türkçe
(Örnek) Suna, N. (Yapımcı). (7 Kasım 2003). Anadolu Mücevher Sanatı. [Televizyon programı]. Ankara: TRT.
İngilizce
(Örnek) Important, I. M. (Producer). (1990, November 1). The Nightly News Hour. [Television broadcast]. New York: Central Broadcasting Service.

Ses

Formül Bestecinin soyadı, Bestecinin adının baş harfi. (Telif hakkı tarihi). Eserin adı [seslendirenin adı "tarafından kaydedildi" - Besteci ile eseri seslendiren farklıysa]. Albümün adı.[kayıt türü]. Yer: Firma ismi.(Kayıt tarihi telif hakkı tarihinden farklıysa kayıt tarihi)
Türkçe
(Örnek) Selçuk, M. N. (1999). Aziz İstanbul. Üstad [CD], İstanbul: YKY Müzik.

İngilizce
(Örnek) Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [Recorded by Elton John], On Captain fantastic and the brown dirt cowboy [CD]. London: Big Pig Music Limited.

Sanat Eserleri (tablo resim, fotoğraf, yağlı boya çalışması vb.)

Formül Eser sahibinin (kaynak yazarının) Soyadı, Adının baş harfi. (yıl). Yapıtın Adı. Yapıtın yapıldığı yıl, Tekniği, Ölçüleri, Yer: Bulunduğu Müze
Türkçe
(Örnek) Seurat, G. (1997). Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası. (1984-1986, Tual Üzerine Yağlı Boya, 208x308 mc.), ABD: Şikago Sanat Enstitüsü.
İngilizce
(Örnek) Seurat, G. (1997). Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası. (1984-1986, Tual Üzerine Yağlı Boya, 208x308 mc.), ABD: ġikago Sanat Enstitüsü. https://tr.wikipedia.org/wiki/Grande_Jatte_Adas%C4%b1%27nda_Bir_Pazar_C3% 96%C4%9Fleden_Sonras%C4%B1, (EriĢim Tarihi: 09.09.2019)
Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek KAYNAKÇA kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan kaynaklar yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde yukarıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır. İnternet kaynakçası ayrıca hazırlanmayacaktır. Kaynakça başlığı altında tüm kaynaklar yer almalıdır.

*** Yazım kurallarına uymayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.