Amaç ve Kapsam

Sosyal ve beşeri bilimler alanında ve bilhassa da dinî araştırmalar sahasında kaleme alınan özgün çalışmalara yer vermeyi hedef edinen dergimiz, dinî gelişmelerin ilahiyat temel alanının sağladığı farklı disiplinler bağlamında ele alınmasını önemsemektedir. Akademik yazın faaliyetinin etik kurallar muvacehesinde yürütülmesine katkı sağlamayı gaye edinen Artuklu Akademi, dinî, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlamı göz önünde bulunduran bir yayın politikasına sahiptir. Bu bağlamda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği özgün çalışmaların yayınlanmasını öncelemektedir.

Dergimizde ilahiyat temel alanı ve bu alanla diğer sosyal ve beşeri bilimler arasında bir ilişki düzlemi kurabilecek interdisipliner çalışmalar öncelenmektedir. Bu bağlamda yılda iki kez yayın yapan Artuklu Akademi dergisinde özgün, derleme ve tercüme makalelere ve ayrıca araştırma notları, kitap tanıtımı/kritiği, tez tahlillerine ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirme yazıları da yer verilmektedir.