Yazım Kuralları

Artuklu Akademi Dergisi

Yazım ve Yayın İlkeleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.


A. Yayın İlkeleri:

1.              Artuklu Akademi Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, hakemli, akademik bir dergidir.

2.              Artuklu Akademi Dergisi’nde, başta ilahiyat alanı olmak üzere sosyal bilimler sahasında, kaleme alınan akademik çalışmalara yer verilir.

3.              Artuklu Akademi Dergisi’nde telif veya tercüme makalelerin yanı sıra, araştırma notu, çeviri, sadeleştirme, edisyon-kritik, kitap tanıtımı ve kritiği gibi çalışmalar yayımlanır. Çeviri ve sadeleştirmelerin, metinlerin orijinalleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

4.              Artuklu Akademi Dergisi’ne gönderilecek çalışmaların, daha önce başka herhangi bir bilimsel yayın organında yayımlanmamış olması veya değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

5.              Artuklu Akdemi Dergisi Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlara yer vermektedir.

6.              Yazarlara yazılarının yayımlandığı Artuklu Akademi Dergisi sayısından iki adet gönderilir. Yazarlara Artuklu Akademi Dergisi’nde yayımlanan yazıları için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

7.              Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

8.              Başvurular aşağıda linki verilen dergipark adresi üzerinden yapılmaktadır: http://dergipark.gov.tr/artukluakademi

B. Yazım İlkeleri

1.              Artuklu Akademi dergisine gönderilen yazılar, Word formatında Times New Roman fontu ile 12 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Başlıklar kalın/bold olarak yazılmalı, dipnotlar ise 10 puntoda iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

2.              Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları soldan, sağdan, üstten ve alttan 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

3.              Makalelerin kelime sayısı en az 5.000 en çok 8.000 olmalıdır. Araştırma notları 2.500, diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.

4.              Makaleler Türkçe ve İngilizce olmak üzere başlık, öz ve anahtar kelimeler içermelidir. Öz ve İngilizce özün (abstract) her biri 100-150 kelime arasında olmalı ve her birinde 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Öz/abstract 10 puntoyla ve ana metne göre iki kenardan 1,25 cm daraltılarak yazılmalıdır.

5.              Makaleler gönderilirken İngilizce ve Türkçe olmak üzere 700-900 kelime arası genişletilmiş özet bulunmalıdır.  

6.              Makalenin kabulü durumunda Benzerlik Raporu (Ithenticate) gönderilmelidir.

7.              Artuklu Akademi Dergisi, makale değerlendirmelerinde “Kör Hakem Uygulaması”nı benimsemektedir. Bu sebeple yazarın adı veya yazarın kimliğini açık edecek şekilde dipnotlarda yer alacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir.

8.              Makalelerin başlıklandırılmasında aşağıdaki gibi Roma rakamı, büyük harf ve sayı düzeni (I. A. 1. (a).) esas alınmalıdır.

·        I.

·   A.

·       1.

·  (a).

9.              Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır.

10.           Metinde verilen alıntılarda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl metinden ayrı olarak kenarlardan 1,5 cm daraltılarak verilmesi gerekmektedir.

11.           Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde artukluakademi@gmail.com adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.

12.           Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde Chicago dipnot sistemi kullanılır.

13.           Kutsal metinlere atıflar dipnotta, sûre adı, sûre numarası ve ayet numarası sırasına göre verilmelidir. (örnek: el-Bakara, 2/10)

14.           Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

15.           Yazma eserlerde yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no: “..” şeklinde), varak numarası (örnek: vr. 10b), Hadis eserlerinde ise varsa hadis numarası belirtilmelidir.

16.           Makalede kullanılan kısaltmalar için aşağıdaki tablo esas alınmalıdır.

 

bkz.

Bakınız

bs.

Baskı

çev.

Çevirmen

ed.

Editör

h.

Hicri

h.ş.

Hicrî-Şemsî

haz.

Yayına Hazırlayan

m.

Miladi

ö.

Ölüm Tarihi

sad.

Sadeleştiren

tahk.

Muhakkik

tsz.

Tarihsiz

vr.

Varak Numarası

y.y.

Yayın Yeri Yok


Dipnot ve Kaynakça İle İlgili Örnekler:

Kitap

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılmalıdır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

Tek Yazar

İlk Dipnot:

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, 18. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 35-54.

İkinci atıf

Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, 38.

Kaynakça:

Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasî Fikirleri. 18. bs., İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

İki ve Üç Yazar

İlk Dipnot:

İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, Mehmet Özdemir, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, (İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2011), 45.

İkinci atıf

Sarıçam, Erşahin ve Özdemir, Hz. Muhammed Tasavvuru, 38.

Kaynakça:

Sarıçam, İbrahim ve Erşahin, Seyfettin ve Özdemir, Mehmet. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.

Tahkik

İlk Dipnot:

Ebu’l-Kâsım Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî (ö.319/931), Kitâbu’l-Makâlât ve meahu Uyûnu’l-mesâil ve’l-cevâbât, tahk. Hüseyin Hansu, Râcih Kürdî, Abdülhamîd Kürdî, (İstanbul: Kuramer, Amman: Daru’l-Feth, 1439/2018), 55.

İkinci atıf

Mahmûd el-Belhî, Kitâbu’l-Makâlât, 80.

Kaynakça:

Ebu’l-Kâsım Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî (ö.319/931). Kitâbu’l-Makâlât ve meahu Uyûnu’l-mesâil ve’l-cevâbât. tahk. Hüseyin Hansu, Râcih Kürdî, Abdülhamîd Kürdî, İstanbul: Kuramer, Amman: Daru’l-Feth, 1439/2018.

Derleme

İlk Dipnot:

Hüsamettin Arslan, ed., Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, (İstanbul: Paradigma, 2005), 61.

İkinci atıf

Arslan, ed., Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, 65.

Kaynakça:

Arslan Hüsamettin, ed. Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler. İstanbul: Paradigma, 2005.

Çeviri

İlk Dipnot:

Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 113.

İkinci atıf

Hourani, Arap Halkları Tarihi, 113.

Kaynakça:

Hourani, Albert. Arap Halkları Tarihi. çev. Yavuz Alogan. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Makale

Dergi içinde makale

İlk Dipnot:

İsmail Kara, “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”, Divan, 16/31 (2011): 165.

İkinci atıf

Kara, “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”, 170.

Kaynakça:

Kara, İsmail. “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”. Divan, 16/31 (2011): 157-174.

Derleme kitap içinde makale

İlk Dipnot:

İbrahim Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”, Medeniyet ve Klasik, ed. Alim Arlı, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2007) 50.

İkinci atıf

Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”, 48.

Kaynakça:

Kalın, İbrahim. “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”. Medeniyet ve Klasik, ed. Alim Arlı, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, 47-56. İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.

Çeviri Makale

İlk Dipnot:

Muhammed Âbid el-Câbirî, “Niçin İbn Haldun?”, çev. Harun Yılmaz, Divan, II/21 (2006), 11.

İkinci atıf

el-Câbirî, “Niçin İbn Haldun?”, 12.

Kaynakça:

el-Câbirî, Muhammed Âbid. “Niçin İbn Haldun?”. çev. Harun Yılmaz, Divan, II/21 (2006): 9-16.

Sempozyum, Konferans, Panel Bildirisi

İlk Dipnot:

Ali Bakkal, “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”, I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artuklular, 25-26-27 Ekim 2007 Mardin, 2008, ed. İbrahim Özcoşar, Mardin Valiliği, (Mardin: 2008), I, 429.

İkinci atıf

Bakkal, “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”, 444.

Kaynakça:

Bakkal, Ali. “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”. I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artuklular, 25-26-27 Ekim 2007 Mardin, 2008, ed. İbrahim Özcoşar, Mardin Valiliği,  (Mardin: 2008), I, 425-454.

Ansiklopedi Maddesi

İlk Dipnot:

Mustafa Fayda, “Bedevî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), V, 312.

İkinci atıf

Fayda, “Bedevî”, 313.

Kaynakça:

Fayda, Mustafa. “Bedevî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, V, 311-317.

Tez

İlk Dipnot:

Âdem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2002), 101.

İkinci atıf

Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”, 55.

Kaynakça:

Çalışkan, Âdem. “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2002.

 

İnternet Kaynakları

İlk Dipnot:

Coşkun Alptekin, “Artuklular”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular (Erişim Tarihi: 20.10.2017).

İkinci atıf

Alptekin, “Artuklular”, https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular.

Kaynakça:

Alptekin, Coşkun. “Artuklular”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular (Erişim Tarihi: 20.10.2017).

C. Teklif Edilen Çalışmaya İlişkin Değerlendirme Kriterleri:

1.              Artuklu Akademi Dergisi yazım ilkelerinde bulunan yazım kurallarına azami ölçüde dikkat edilmelidir. Kurallara uygun olmayan makaleler için ön değerlendirme aşamasında yazardan düzeltme istenir.

2.              Gönderilen çalışmanın araştırma ve yayın etiğine uygun biçimde hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

3.              Teklif edilen çalışma, bilimsel niteliği haiz, ilgili sahaya terminolojik veya metodolojik katkıda bulunabilecek, özgün bir yapıda olmalıdır.

4.              Alanla ilgili terminolojinin genel kabule uygun olarak doğru ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmeli ve akademik dil ve üslûba dikkat edilmelidir.

5.              Makalelerde ele alınan konu, temel kaynaklara dayanmalı ve alana ilişkin literatür gözden geçirilmiş olmalıdır.

6.              Makale ortaya koyduğu problematiği destekleyecek argümanlar içermelidir. Aynı zamanda bu araştırma konusunun alana katkısı açık bir şekilde ifade edilmelidir.

D. Yayın Sürecinin İşleyişi:

1.              Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bilimsel etiğe, dergi yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bakımından öncelikle dergi sekretaryasınca biçimsel değerlendirmeye alınır. Ardından dergi editörleri tarafından yazının konu, içerik ve yazım kuralları açısından değerlendirilmesi yapılır.

2.              Makale, kitap tanıtımı ve kritiği haricindeki çalışmalar, dergi sekretaryası ve editörler tarafından yapılacak biçim ve içerik değerlendirmesi neticesinde yayıma alınır. Eğer bu konularda herhangi bir revizyon kararı alınmışsa, düzeltmelerin yapılması için ilgili çalışma yazara iade edilir.

3.              Makaleler, kitap tanıtımı ve kritiğinde ise editöryal ön değerlendirme neticesinde çalışmanın hakemlere gönderilip gönderilmeyeceği hususunda karar alınır.

4.              Ön değerlendirme neticesinde hakemlenmesi uygun görülen makaleler, “Kör Hakemlik” sistemi uyarınca iki hakeme gönderilir. İki hakemden de olumlu rapor alınması halinde ilgili makale yayım sürecine alınır.

5.              Yazar hakemlerin ve editörlerin eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Yazarın bu konudaki hassasiyeti, editör kurulu tarafından yayın sürecinde değerlendirilir.

6.              Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına editör kurulunca karar verilir.

7.              Hakemlerden en az ikisinin “gerekli düzeltmeler sonrası yayımlanabilir” görüşünde olması halinde, yazardan gerekli düzeltmeleri yapması talep edilir. İstenen değişiklikler yapıldıktan sonra çalışma, editör kurulunca yeniden değerlendirilir.

8.              Yayımına karar verilen yazılar, derginin yayınlanmasının ardından dergipark sayfasında pdf olarak erişime açılır. مجلة آرتقلو أكاديمي

قواعد الكتابة والنشر

أ- قواعد النشر:

1. مجلة آرتقلو أكاديمي مجلة أكاديمية محكّمة تصدر من قبل كليّة العلوم الإسلامية في جامعة ماردين آرتقلو مرّتين في السنة في شهري حزيران وكانون الأوّل.

2. تُنشر في مجلة آرتقلو أكاديمي الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية، وخاصّة البحوث المتعلّقة بالعلوم الإسلامية.

3. تُنشر في آرتقلو أكاديمي المقالات المؤلفة والمترجمة بالإضافة إلى الترجمات والتحقيقات ومراجعات الكتب والتعريف بالكتب ونقدها والمذكّرات البحثيّة وما إلى ذلك. ويجب أن تحتوي الترجمات على النصوص الأصليّة.

4. البحث المقدّم للنشر في المجلة يجب ألا يكون قد سبق نشره، ولا أن يكون في مرحلة التحكيم في مجلّة علميّة أخرى.

5. تُنشر في مجلة آرتقلو أكاديمي الأبحاث باللغات التركيّة والعربيّة والإنجليزيّة.

6. من يُنشر بحثه في المجلّة يتم إرسال نسختين إليه من العدد الّذي نُشر فيه بحثه. ولا يحصل الكتّاب على أيّ أجر مقابل مقالاتهم المنشورة في مجلة آرتقلو أكاديمي.

7. المسؤولية العلمية والقانونيّة للآراء الواردة في البحوث المنشورة ترجع إلى أصحابها.

8. يتم تقديم طلبات نشر الأبحاث إلى عنوان (dergipark) من خلال الرابط الموجود أدناه:

http://dergipark.gov.tr/artukluakademi

ب- قواعد الكتابة:

1. يجب أن تكتب المقالات المرسلة إلى مجلة آرتقلو أكاديمي بملفّ وورد، بخط  Traditional Arabicوالخطّ بحجم 12 مع مراعاة ضبط محاذاة الأسطر، وتباعد الأسطر بمسافة 1.0 ويجب كتابة العناوين بالخط العريض (الغامق)، وخطّ الحواشي  بحجم 10 مع مراعاة ضبط محاذاة الأسطر.

2. تخطيط الصفحة: يجب أن تكون بحجم A4 وبهامش بمقدار 2.5 سم من الجهات الأربع.

3. يجب أن تكون المقالة أكثر من 5000 وأقلّ من 8000 كلمة، وألّا تتجاوز المذكّرات البحثيّة 2500 كلمة، وألّا تتجاوز البحوث الأخرى 1500 كلمة.

4. يجب أن تحتوي المقالة على عنوان المقالة والملخّص والكلمات المفتاحيّة باللغتين التركيّة والإنجليزية، الملخّص وترجمته يجب أن يكون بين 200-150 كلمة باللغة الإنجليزية والتركية، ويكون بعد كلّ ملخّص خمس كلمات مفتاحيّة. ويجب أن تكون الملخصات مضيّقة من الجوانب وبحجم خطّ 10.

5. تتبنّى مجلّة آرتقلو أكاديمي ما يُعرف بـ"نظام الحكم الأعمى"؛ ولهذا السبب ينبغي ألا تتضمّن الحواشي السفلية اسم المؤلف أو أيّة معلومات تظهر هويّته.

6. تكون أرقام الحواشي في المتن بعد علامات الترقيم.

7. في كتابة الاقتباسات يجب أن تُراعى القواعد المطلوبة للحواشي. ويجب أن تكون الاقتباسات مميّزة عن بقيّة متن المقالة بأن تُضيّق بمسافة 1.5 من جوانبها.

8. يجب أن تكون الخرائط والرسومات والجداول والمواد المماثلة المستخدمة في النصوص بصيغة JPEG أو GIF وفي حال وجود ضرورة للصور والملحقات فيجب إرسالها عبر البريد الإلكترونيّ artukluakademi@gmail.com

9. يُستخدم أسلوب شيكاغو (Chicago) في التوثيق وكتابة الحواشي في المقالات.

10. في توثيق النصوص المقدّسة في الحاشية يُراعى ترتيب اسم السورة ثمّ رقم السورة ثمّ رقم الآية. (مثال: البقرة ، 2/10)

11. في توثيق أسماء المصادر عندما تكتب باللاتينية يُكتب الحرف الأوّل من الكلمة الأولى فقط بالحرف الكبير، وكذلك أسماء الأعلام، وباقي الكلمات بحروف صغيرة. وأمّا توثيق أسماء المصادر المكتوبة باللغة العثمانيّة أو اللغات الأجنبيّة فيُكتب الحرف الأوّل من كلّ كلمة بالحرف الكبير.

12. يجب استخدام الاختصارات الآتية: الترجمة: (تر.)، التحقيق: (تح.)، رئيس تحرير: (ر.ت.).

13. في المخطوطات يُكتب اسم المؤلّف، ثمّ اسم الكتاب (بالمائل)، ثمّ المكتبة، ثمّ الرقم هكذا (رقم: "...")، ثمّ رقم الورقة مثلًا (ورقة: 10ب)، وإذا كان في مصادر الحديث يُكتب رقم الحديث.

الأمثلة حول توثيق المصادر

الكتاب

كاتب واحد

الإحالة الأولى:

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح. محمد باسل عيون السود، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، 121-123.

الإحالة الثانية:

الزمخشري، أساس البلاغة، 120.

ثبت المصادر:

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، أساس البلاغة، تح. محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.

كاتبان أو ثلاثة كُتب

الإحالة الأولى:

محمد مقبل عليمات، وصالح ناصر عليمان. النظام التربوي الأردني. (عمان: دار الشروق، 2004)، 25.

الإحالة الثانية:

عليمات وعليمان، النظام التربوي الأردني، 30.

ثبت المصادر:

عليمات، محمد مقبل وعليمان، صالح ناصر. النظام التربوي الأردني. عمان: دار الشروق، 2004.

المختارات

الإحالة الأولى:

محمود فاخوري، ر.ت.، منتخبات من نصوص قديمة، (حلب:منشورات جامعة حلب، 2005)،50.

الإحالة الثانية:

فاخوري ر.ت.، منتخبات من نصوص قديمة، 51.

ثبت المصادر:

فاخوري محمود، ر.ت.، منتخبات من نصوص قديمة، حلب:منشورات جامعة حلب، 2005.

الترجمة

الإحالة الأولى:

مايكل ويليس، التحدي الإسلامي في الجزائر: الجذور التاريخية والسياسية لصعود الحركة الإسلامية، تر. عادل خير الله (بيروت: شركة المطبوعات، 1999)، 45.

الإحالة الثانية:

 ويليس، التحدي الإسلامي في الجزائر، 50.

ثبت المصادر:

ويليس، مايكل، التحدي الإسلامي في الجزائر: الجذور التاريخية والسياسية لصعود الحركة الإسلامية، تر. عادل خير الله، بيروت: شركة المطبوعات، 1999.

المقالة

المقالة في المجلة

الإحالة الأولى:

عامر الجراح، "التضمين النحويّ؛ وجوهها وأغراضها وأحكامها"، مجلة ماردين آرتقلو، 5/1 (2018): 200.

الإحالة الثانية:

الجراح، "التضمين النحويّ"، 200.

ثبت المصادر:

الجراح، عامر، "التضمين النحويّ؛ وجوهها وأغراضها وأحكامها"، مجلة ماردين آرتقلو، 5/1 (2018): 197-213.

المقالة في كتب مجمعات المقالات

الإحالة الأولى:

عباس إحسان، "العرب في صقيلية" ، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، رت. محمود السمرة، الطبعة الاولى، ( الكويت: مجلة العربي، 1984)، 72.

الإحالة الثانية:

إحسان، "العرب في صقيلية"، 73.

ثبت المصادر:

إحسان، عباس، "العرب في صقيلية" ، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، رت. محمود السمرة، الطبعة الاولى، الكويت: مجلة العربي، 1984.

المقالة المترجمة

الإحالة الأولى:

هينريخ شيبرغز، "تأثير العلوم العربية على نشوء الجامعات في أوربا" تر. محمد يحيى الهاشمي، مجلة المعرفة، 51، (1966)، 6ـ

الإحالة الثانية:

شيبرغز، "تأثير العلوم العربية على نشوء الجامعات في أوربا"، 7.

ثبت المصادر:

شيبرغز، هينريخ ، "تأثير العلوم العربية على نشوء الجامعات في أوربا" تر. محمد يحيى الهاشمي، مجلة المعرفة، 51، (1966)، 4-19.

بحوث المؤتمرات والمحاضرات

الإحالة الأولى:

عاقل نبية ،"مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم"، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الشام، الجامعة الأردنية، (عمان: 1989) ، I، 80. 

الإحالة الثانية:

نبية، ،"مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم"، 81.

ثبت المصادر:

نبية، عاقل، "مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم"، المؤتمرات الدولي الرابع لتاريخ الشام، الجامعة الأردنية، (عمان: 1989) ، I، 80.

الموسوعات

الإحالة الأولى:

إميل بديع يعقوب، "الابتداء" موسوعة علوم اللغة العربية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006)، 70.

الإحالة الثانية:

يعقوب، "الابتداء"، 72.

ثبت المصادر:

يعقوب، إميل بديع، "الابتداء" موسوعة علوم اللغة العربية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006).

الرسائل الجامعية

الإحالة الأولى:

منصور حمدي، "حركة الشعر في قبيلة ضبة في الجاهلية وصدر الإسلام"، (رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية ، عمان ،1990)، 50.

الإحالة الثانية:

حمدي ، "حركة الشعر في قبيلة ضبة في الجاهلية وصدر الإسلام"، 55.

ثبت المصادر:

حمدي، منصور، "حركة الشعر في قبيلة ضبة في الجاهلية وصدر الإسلام" ، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية ، عمان ،1990.

ج- معايير التحكيم:

1. في مجلة آرتقلو أكاديمي يجب مراعاة القواعد الكتابيّة المذكورة آنفًا في فقرة قواعد الكتابة إلى أقصى حدّ. ويُطلب من المؤلّف التعديل للمقالات غير الممتثلة لهذه القواعد في مرحلة التقييم الأوليّ.

2. يرجى الحرص على إعداد المقالات وفقًا لأخلاقيّات البحث والنشر.

3. يجب أن يكون البحث المقدّم للنشر مميّزًا وقادرًا على تقديم مساهمة علميّة أو منهجيّة في المجال المعنيّ.

4. يُرجى الانتباه إلى استخدام المصطلحات المتعلقة بميدان الدراسة بالشكل المتوافق عليه في ذلك الميدان ويجب الانتباه إلى استخدام اللغة بشكل سليم وأسلوب أكاديمي.

5. يجب أن تُعتمد في كتابة المقالات المصادر الأساسيّة المتعلقة بموضوع المقالة، وأن تُذكر الأبحاث السابقة المكتوبة في موضوع البحث.

6. يجب أن يتمّ دعم مادّة البحث وإشكاليّته بالحجج اللازمة. وفي الوقت نفسه، ينبغي التعبير بوضوح عن مساهمة هذا الموضوع البحثيّ في مجاله.

 

د- إجراءات النشر:

1. أوّلا تُعرض الأبحاث المقدّمة للنشر لتقييمها رسمياً من قِبَل أمانة المجلة من حيث التوافق مع الأخلاقيات العلمية وكتابة المجلات ومبادئ النشر. ثم يتم تقييم البحث من ناحية الموضوع والمحتوى والقواعد الإملائيّة من قبل محرّري المجلة.

2. باستثناء المقالات، يتم نشر العمل نتيجة لتقييم الشكل والمحتوى من قبل أمانة المجلة والمحررين. وإذا كان هناك ملاحظات حول الأمور السابقة فسيتم إعادة البحث إلى صاحبه لإجراء بعض التعديلات.

3. أمّا في المقالات فبعد تقييم محرّري المجلة، يُتّخذ القرار إمّا بإرسال البحث إلى المحكّمين وإمّا برفضه.

4. يتم إرسال المقالات التي تمّت الموافقة على تحكيمها نتيجة لتقييم محرّري المجلة إلى محكّمَين اثنين وفق "نظام الحكم الأعمى". ويتمّ نشر المقالة في حالة الإجابة بتقرير إيجابي من كلا المحكّمَين.

5. يجب على الكاتب أن يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات والاقتراحات والتعديلات من المحكّمين والمحررين. ويتم تقييم مراعاة المؤلف للملاحظات السابقة من قبل هيئة التحرير خلال إجراءات النشر.

6. إذا كان قرار أحد المحكمين سلبيّا والآخر إيجابيّا يتم إرسال المقالة إلى محكّم ثالث، ويقرّر مجلس التحرير ما إذا كان سيتم نشر البحث أم لا وفقا لقرار المحكّم الثالث.

7. إذا وافق اثنان على الأقل من المحكّمين على نشر البحث بشرط التعديل يُطلب من المؤلف القيام بهذه التعديلات وبعد القيام بالتعديلات المطلوبة يتمّ مراجعة البحث من قبل المحرّرين من جديد.

8. بعد نشر البحوث المقبولة في المجلّة تُنشر أيضًا في موقع dergipark على شكل pdf.