Cilt: 5 - Sayı: 6, 1.08.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri


ATAD dergisi, t
arih bilimi ve tarihin disiplinler arası ilişkili olduğu toplumsal, kültürel, siyasi ve iktisadi alanlarında yapılmış özgün çalışmaları sunmayı amaç edinmektedir. 
ATAD dergisi, sadece tarih alanında değil, Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine ilişkin  Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, Bölgesel Araştırmalar, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika gibi Sosyal bilimler alanına yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemelere, bu alanlara kuramsal ve metodolojik katkı sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmalara yer verebileceği gibi, yukarıdaki disiplinlere veya disiplinler arası alanlara konu olacak kitap tanıtımlarına ve makale çevirilerine de imkan sağlamaktadır.

ATAD,  DergiPark üzerinden yılda iki sayı olmak üzere bilimsel çalışmaların yayınlanmasına devam etmektedir. ATAD, açık erişim politikasını benimseyerek dergide yayınlanan bilimsel çalışmalar ücretsiz erişim sağlamaktadır.


ATAD Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar, aşağıdaki formatta  hazırlanmalıdır.

 ÖNEMLİ:  


Bu şablon kullanılarak makaleniz, Word formatında siteme yüklenmelidir. Şablona uyarlanmadan gönderilen ve yazım kurallarına uymayan makaleler doğrudan reddedilecektir.

Şablona erişim için  Makale Şablonu tıklayınız.

Gönderdiğiniz çalışmanızın benzerlik raporunu yüklemeyi unutmayınız.


Sayfa Düzeni:

1.    A4 Dikey, Kenar Boşlukları alt-üst:3, sağ-sol: 2  olmalıdır.

2.    Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir.

3.    Satır aralığı tek seçilmelidir.

 

Font Ailesi:

1.    Palatino Linotype,

2.    Ana başlıklar 11

3.     Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

 

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

 

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

 

Öz

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150-300 kelime arasında olmalıdır. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 4 anahtar kelime belirlenmelidir. Abstract bölümünün hemen altında Keywords bölümüne yer verilmelidir.

 

GİRİŞ

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatürdeki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

 

KAYNAKÇA

1.    Kaynak gösterme esasları MLA doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. 


Yukarıdaki şablon esas alınarak ve  yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.Yazım kuralları için tıklayınız


Ekler

1.    Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

 

Tablo ve Şekiller

2.    Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir. Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

3.    Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

4.    Tablo başlıkları ve metin 10 Punto

5.    Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1.

6.    Tablo Başlığı Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto olmalıdır.


Yazarlık Kriterleri

Tüm yazarlardan “Yayın Hakkı Devir Formu” na yayın ilkeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ATAD, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır.
ATAD'da yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Makale, yazar(lar)ın daha önce yayımladığı bir yazısındaki konuların bir kısmını içeriyorsa bu durum belirtilmeli ve yeni yazı ile birlikte önceki makalenin bir kopyası da gönderilmelidir.


Dergiye gönderilen tüm yazılar Turnitin programı ile taranır. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, uygun gördüğü yazıyı incelenmek üzere danışman(lar)a gönderir. Gerekli olduğu durumlarda, yazar(lar)dan düzeltme istenebilir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayımlanacağı anlamına gelmez. Bu düzeltmelerin en geç 15 gün içinde tamamlanıp dergiye gönderilmesi gereklidir. Aksi halde yeni başvuru olarak değerlendirilir. Sorumlu yazara yazının kabul veya reddedildiğine dair bilgi verilir.


· Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Editör ve Yayın Kurulu üyelerinin görüşlerini yansıtmaz.


· Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.


Derginin Yazı Dili
Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Dili Türkçe olan yazılar, İngilizce özetleri ile yer alır. Yazının hazırlanması sırasında, Türkçe kelimeler için Türk Dil Kurumundan (www.tdk.gov.tr) yararlanılabilir.


Yazarlık Kriterleri
Tüm yazarlar “Yayın Hakkı Devir Formu”, imzalanarak sisteme yüklenmelidir. İlgili formu aşağıdaki formatta hazırlayabilirsiniz:


YAYIN HAKKI DEVİR FORMU“Aşağıda isimleri olan yazar(lar), “……………….” başlıklı makalenin yazılması, planlanması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi(zi) beyan ederiz. Bu makale ve bu makaleye benzer içerikte başka bir çalışma hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiştir. Gerekirse makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de garanti ediyoruz. ATAD Dergisi’nin bu makaleyi değerlendirmesi ve yayınlaması durumunda, makale ile ilgili tüm telif haklarımızı ATAD Dergisi’ne devrettiğimizi beyan ve kabul ederim(iz). Yazarlar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ATAD Dergisi Editör ve Yayın Kurulu üyelerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını yazarlar olarak taahhüt ederim(iz). Ayrıca, makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımızı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimizi taahhüt ederim(iz).


../…/20..

İmza

1 . Yazar Ad ve Soyad:
2. Yazar “ “ :İletişim:

ATAD, yazarlardan makale yayınlama ücreti almamaktır. herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
ATAD'da yayımlanan bilimsel çalışmalar, ücretsiz yayımlanmaktadır.evrimagaci.org%2Fpublic%2Fcontent_media%2F06ce78a0a4303749edb89a1a2fbecc7d.jpg1603118905-worldcat-logo.png

Dergimiz CrossRef üyesidir

                                                                                                                                ANKARA