Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), evrensel düzeyde belirlenmiş bilimsel ve yayıncılık etik kurallar olan; RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE)Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Ayrıca dergimiz Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almaktadır. Bu ilkelere ve kurallara istinaden dergimizin yayın süreçlerinde editörün, yazarların ve hakemlerin üstlenmeleri gereken sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. Bunlar:

Editörün Sorumlulukları ve Uyması Gereken Kurallar

 • Editör  RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE)Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar”, “Temel Uygulamalar”ı ilkelerini ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır.
 • ATA Dergisi, dergiye önerilen yazıları, yazarların etnik köken, cinsiyet tercihi, tabiiyeti, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirme yükümlülüğünü önceden kabul eder.
 • ATA Dergisi, yayın ve araştırma etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt eder ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.
 • ATA Dergisi, yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına engel olmayı kabul eder.
 • ATA Dergisinde makale yüklenmesi, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.
 • Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları ATA Dergisine aittir.
 • ATA Dergisinde yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Telif ihlallerinde yasal hakların aranması dergi editörünün yükümlülüğündedir.
 • ATA Dergisine gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.
 • Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara editör tarafından makalenin kabul edildiğine dair bilgilendirme e-postası gönderilir.
 • Dergi yönetimi, yazı yayımlandıktan sonra yazarlık sıralaması konusunda çıkabilecek çatışmalarda taraf değildir.
 • Dergi, internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açmaz.

Yazarların Sorumlulukları ve Uymaları Gereken Kurallar

 • Yazarlar, ATA Dergisine yazı gönderirken, RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Temel Uygulamalar”ı ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır.
 • Etik kurul izni gerektiren makalelerin yayın başvurusu için, Etik Kurul belgesinin sunulması zorunludur. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar; Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalardır.
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmelidir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmelidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunu ve çalışmanın telif haklarının ATA Dergisine devredildiği "Telif Hakkı Devir Formu" ile beyan etmelidir.
 • Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve(ya) yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
 • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
 • Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.
 • ATA Dergisinde tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazar(lar)a aittir. Çalışmalarda, başka araştırmacılara ait ölçek, anket ve fotoğraf/görsel kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır. Yazar(lar); başka yazarlara, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir. 
 • ATA Dergisine yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce Türkçe veya başka bir dilde hiçbir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar(lar) beyan ve taahhüt ederler. Yazarlar, gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır.
 • ATA Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 • Dergi yönetiminin yazılı izni olmadan söz konusu yazı bir başka dergide veya dilde yayımlanamaz.
 • Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), geri çekme nedenlerini içeren “Geri Çekme Formu”nu doldurup tüm yazarlara imzalatmalı ve yayım kuruluna iletilmek üzere DergiPark sistemi üzerinde dergimizin makale yükleme sayfasına yüklemelidirler. Editör Kurulu geri çekme isteğini inceleyerek 15 gün içerisinde yazar(lar)a cevap verir. Editör Kurulu tarafından geri çekme isteği onaylanmadıkça yazar(lar) çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.
 • ATA Dergisi tarafından dergiye yazı gönderimi, dergi ile iletişim süreci ve yayın sonrası süreçlerde yazı ile ilgili sorumluluğu diğer yazarlar adına üstlenen yazar “sorumlu yazar” olarak kabul edilir. Sorumlu yazarın yazı ile ilgili tüm süreçte diğer yazar(lar)la uzlaşma sağladığı varsayılır. Sorumlu yazar, yazı ile ilgili süreç ve değerlendirmeleri yazarlara bildirmekle yükümlüdür.
 • Hakemler tarafından revizyon talebinde bulunulan yazılarda normal makale değerlendirme sürecine ek olarak, minör revizyon için 30 gün; majör revizyon için 60 gün ve birden fazla hakem tarafından majör revizyon gerekli görülen makaleler için ise 90 gün azami ek süre verilmektedir.
 • Sorumlu yazara son okuma için gönderilen metnin değerlendirme süresi 3 gündür.
 • Yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanan makalelerde tezi hazırlayan öğrenci ve danışman (var ise ikinci yasal danışman) makalenin doğal yazarları olarak kabul edilir. Tez öğrencisi tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak istediği durumda, danışmanından yazarlıktan feragat ettiğinin belirtildiği “Yazarlıktan Feragat Formu” alması ve bunu makale ile birlikte dergi editörüne göndermesi beklenir. Tez danışmanının tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak istediği durumda da tez öğrencisinden yazarlıktan feragat yazısı alması ve bunu ibraz etmesi gerekir.
 • Dergi yönetimi, dergiye önerilen yazılarda yazarların yazarlık haklarına ve yazar sıralamasında uluslararası alanda geçerli olan kurallara uymasını bekler. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı olan yazılarda tez öğrencisi birinci sırada, tez danışmanı ikinci, varsa ikinci danışman üçüncü sıradaki yazar olarak sıralanır.
 • Yazar(lar)ın değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki veya yayımlanmış çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hakemlerin Sorumlulukları ve Uymaları Gereken Kurallar

 • Hakemler makaleleri incelerken RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Hakemler İçin Etik Rehberini ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır. 
 • Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak tutulmalıdır. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli ve içerikleri tartışılmamalıdır. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.
 • Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş olan yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamaz. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.
 • Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını 5 gün içinde editöre bildirmelidir. Hakemlik yapmayı kabul edenler değerlendirme sürecini 15 gün içinde ve yazarlar da sorumlu yazara bildirilen değişiklikleri 15 gün içinde tamamlamalıdır.

Yayın Politikası

 • Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), hakemli bir dergi olup 2021 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanmaktadır.
 • ATA Dergisinde çift taraflı kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Yayınların değerlendirilmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre makale editörü tarafından en az üç hakem atanır. Bu adımda tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda ve isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çift taraflı kör hakemlik sürecinin bütünlüğünü korumak amacıyla dergi tarafından belirtilmemektedir. Yazarlar, hakemlerle doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla sorumlu yazara iletilir. En az iki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editör Kurulu verir.
 • Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağladığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir.
 • ATA Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar. TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi adresinden yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.
 • Tüm makaleler, açık erişimlidir ve açık erişim talimatlarına tam olarak uygundur; Dergi kullanıcısı olmadan da okumak mümkündür.
 • ATA Dergisi, yazılar için telif ücreti ödemez.
 • ATA Dergisi herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.
 • Dergide yayımlanan bir yazıyla ilgili eleştiri, hata düzeltme vb. yazılar, editör/hakem değerlendirmesi sonrasında kabul aldıkları tarihi izleyen ilk sayıda öncelikli yayımlanırlar. Ancak bu türden yazıların dikkate alınabilmesi için bilimsel/akademik içerik, özellik ve şekil koşullarını taşıması gerekir.
 • Dergiye önerilen makalelerde yeni ve özgün konuların özendirilmesi amacıyla; iklim çalışmaları, turizmin çevre ile ilişkileri, turizmi temel alan disiplinlerarası çalışmalar, turizmin felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji ile ilişkilerini inceleyen çalışmalar öncelikli yayımlanır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.