Dergi Hakkında

Odak ve Kapsam

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

Dergide, aşağıda verilen alanlarda yapılmış kuramsal veya uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır: Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi; Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi ve Politikaları; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Erken Çocukluk Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi; Özel Eğitim; Yetişkin Eğitimi; Mesleki ve Teknik Eğitim, Halk Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Eğitim Hukuku, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi, Öğretim Süreçleri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme; Fen Eğitimi; Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi; Müzik Eğitimi, Resim İş Eğitimi, Beden Eğitimi; Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, yöneticiler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

 

Yayınlama Ücreti

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, aday makale gönderimi, değerlendirme süreci ve yayınlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

 

Değerlendirme süreci

Dergiye gönderilen makaleler 2 hakem tarafından incelenir. İhtiyaç olması durumunda makale üçüncü hakeme de gönderilebilir. Bir yazının yayımlanması için her iki hakemden de yayımlanabilir raporu alması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde, hakemler yazar(lar)ın, yazar(lar)hakemlerin, bir hakem diğer hakemlerin kimler olduğunu bilmez (kör hakemlik).

 

Makale gönderimi

Makalenizi dergimize göndermek için öncelikle Dergipark’a üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz Kullanıcı adı ve Şifre ile dergi sistemine Giriş yapmanız gerekmektedir.

Makalenizin değerlendirmeye alınabilmesi için;

Yazı Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve incelenme sürecinde olmaması gerekir.

Yazar adları hakeme gönderilecek dosyadan kesinlikle silinmelidir. Dosya ile çalışırken yazar adları görülmemesine rağmen her dosyada yazar, kurum vb. ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilginin “Dosya Özellikleri” nden silinmesi gerekir. Bunun için şu işlem sırasını takip ediniz. Dosya>Bilgi>Sorunları Denetle>Belgeyi İncele>(Kaydetmeyi sorarsa “Kaydet”)> Denetle> Yeniden Denetle>KAYDET

Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak verilmek kaydı ile yayınlanabilir.

Gönderilecek makale, '' Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları''na uygun olarak yazılmış olmalıdır. Yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleler hakem sürecine alınmayacaktır.

Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler online olarak Dergipark’ın yeni sistemi üzerinden yapılmaktadır, elden veya e-posta yoluyla makale alınmamaktadır.

Gönderilen makaleler öncelikle konu, amaç, içerik, genel yayım ve yazım kurallarına uygunluk bakımından editör ve editör yardımcıları tarafından değerlendirilir. Uygun bulunmayan makaleler yazarlarına iade edilir.

Editör değerlendirmesinden geçen makale incelenmek üzere alanla ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemler makaleyi "Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Değerlendirme Formu"na göre değerlendirir ve yayınlanıp yayınlanmaması hususunda görüş bildirir.

Makalenin gönderildiği iki hakemin de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya konulur. İki hakem de olumsuz görüş bildirirse makale yayınlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir.

Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayınlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra hakemlerce tekrar değerlendirilmesinin istenmesine (düzeltme) veya yayınlanmamasına (red) karar verilir.

Yazar(lar)dan düzeltme istenmişse, gerekli düzeltmelerin en geç bir ay içerisinde tamamlanması gerekir. Düzeltme istenen makaleler, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe yayınlanmaz.

Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım hakları Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar/lara ait olup dergi bundan sorumlu tutulamaz.


Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/lara telif hakkı ödenmez.

 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları

Makale Şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Makale başlık, öz/abstract, makale metni, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 3000 sözcükten az olmamalı, 7000 sözcüğü geçmemelidir.

Başlık  (Türkçe): Times New Roman yazı karakterinde, 14 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Başlık (İngilizce): Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Öz: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özü bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. “Öz” kelimesi Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özler, iki yana yaslı ve 150-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Öz, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özde kaynak verilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 3-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır.

Abstract: You need to insert an English abstract in to this section by taking into account exactly the same format: aim, method, sample, data collecting tools, findings and results. The abstract should not exceed the 150-250 words limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space.

Keywords: Keywords should not exceed 3-6 words.

Makale Metni

Makale metni tek satır aralıklı ve Times New Roman 12 punto, kenarlardan sağ ve üst 3.5 cm, sol ve alt 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalı ve her bir paragraf en az üç cümle içermelidir. 

Paragraf, 1.25 cm'lik girinti ile başlamalıdır, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.  

Araştırma makalelerinde ana bölümler: “GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR” biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir. 

Başlıklar 

Makalenin Türkçe başlığı koyu, ortalı ve 14 punto; İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.  Başlık 15 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır. 

1. Tür Başlık büyük harfli, koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

GİRİŞ

 2.Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Araştırmanın Örneklemi 

3. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Bilimsel Süreç Beceri Testi 

4. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, 1.25 girintili, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Akademik Başarı Testi

 

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası başlığın bir satır üzerinde, başlık ise sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo 1.

Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılabilir. Şekillere sıra ile numara verilmelidir.

Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA 6. baskıda belirtildiği şekildedir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

Şekil isimleri şekillerin altında ortalı olarak verilmelidir.

Şekil 1. Araştırmanın Deneysel Deseni

 

Giriş: Tüm metin Times New Roman yazı stili ile 12 punto, kalın, büyük harfle ve satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. 2. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Giriş kısmında konuyla ilgili genel bilgiler, literatür taraması, araştırmanın gerekçe ve öneminden kısaca bahsedilmeli ve araştırma soruları, araştırmanın amacı verilmelidir.

Yöntem: Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır.

Bulgular: Bu kısımda araştırmadan elde edilen veriler tablolar veya şekiller halinde düzenli, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.

Tartışma: Bu kısımda araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Bu kısımda araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlar yazılmalıdır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre gelecek çalışmalar için öneriler sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynakça yazımında APA 6 kurallarına uyulmalıdır.

Metin içinde 

Tek yazarlı:

(Şimşek, 2008) 

İki yazarlı:

(Yıldırım ve Şimşek, 2009) 

Üç - beş yazarlı:

İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir.

Bu alanda yapılan araştırmalar (Yiğit, Baştuğ, Aktaş ve Bal, 2003) göstermiştir ki...

Aynı esere ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse sadece ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için Türkçe makalelerde "vd." İngilizce makalelerde "et al." kısaltması kullanılır.

Bu alanda yapılan araştırmalar (Yiğit vd., 2003). 

6 ve daha fazla yazarlı:

Sadece ilk yazarın soyadı "vd./et al." kısaltması kullanılır. Bibliyografyada kısaltma kullanılmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır.

(Öztürk vd., 2014, s.66). (Hirschmann et al., 1993). 

Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil,  yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur:

(Doymuş, 2007; Şimşek ve Doymuş, 2008; Yılmaz, 2011) 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “vd” bağlacı kullanılır.

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).

(Büyüköztürk vd., 2008). 

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıf yapılacaksa yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.

(Yılmaz, 2015a) 

(Yılmaz, 2015b). 

Kurum yazarlığı: İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.

(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2015)

Kaynaklarda

Adadan, E., Trundle, K. C. and Irving, K. E. (2010). Exploring grade 11 students’ conceptual pathways of the particulate nature of matter in the context of multi representational instruction. Journal of Research in Science Teaching, 47 (8), 1004-1035.

Battista, M. T. and Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

Bergquist, W. and Heikkinen, H. (1990). Student ideas regarding chemical equilibrium. Journal of Chemical Education, 67, 1000–1003.

Billstein, R., Libeskind, S. and Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çalık, M. ve Ayas, A. (2002). Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Çepni, S. (Ed.) (2005). Bilim, fen, teknoloji ve eğitim programlarına yansımaları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s.1-20). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demircioğlu, G. (2003). Lise II asitler ve bazlar ünitesi ile ilgili rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Draude, B.and Brace, S. (1998) Assessing the impact of technology on teaching and learning: student perspectives. (HMMS Report. No. 81). Washington, DC., U.S. Department of Education.

Frizler, K. (1995). The Internet as an Educational Tool in ESOL Writing Instruction. Unpublished MA thesis, San Francisco State University. Available online: <http://thecity.sfsu.edu/~funweb/thesis.htm> Retrieved on December, 2002.

Gelişim. (1982). Hayvanlar Ansiklopedisi, cilt 9, ss. 413-418). Gelişim Yayıncılık, İstanbul.

Ormancı, Ü.  ve Balım, A.G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin madde konusuna yönelik fikirleri: Çizim yöntemi. İlköğretim Online, 13 (3), 827-846.

Sazak, D. (2 Aralık 2003). Kaos paradigması. Milliyet.

Selim, Y. (24 Ekim 2003). Homepage. <http://www.erzincan.edu.tr/akademik/personal.htm> (2004, January 12).

Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning. Cognition, 43, 93-126

 

 

Extended abstract: İngilizce uzun özet bölümüdür. Makalenin kaynaklar bölümünden sonra “Extended Abstract” başlığı altında geniş bir İngilizce özet bulunmalıdır. “Extended Abstract”  750-1000 sözcükten oluşmalı, Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion bölümlerini içermeli ve atıf içermemelidir. İngilizce özet dergiye gönderilmeden önce dil bilgisi hatası içermemesi için alanda uzman biri tarafından kontrol edilmelidir.

 

Sayfa Düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 

2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz. Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma  Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz. Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz. Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin: [Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]

Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

 

Elektronik düzenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orijinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişiklikleri tamamladığınızda dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmadan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmadan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuzLütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmek için kullanılır.

 

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine açık erişim sağlamaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Dergide yayınlanan makalelerin içeriğinden tamamen yazar(lar) sorumludur. Oluşabilecek hukuki sorunlarda; dergimiz, sahibi, editör ve yardımcıları, yayın ve danışma kurulları ile hakemler sorumlu tutulamaz.