Yazım Kuralları

Yazım kuralları, dergimizin 6. cildinden (2023 sayıları) itibaren geçerli olmak üzere 12.05.2022 tarihinde ilan edilerek yeniden düzenlenmiştir.

Sayın yazar(lar),

ilk gönderimde başlık sayfası, öneri makale, telif sözleşmesi ve Etik Kurul belgesi (Etik Kurul belgesi gerektirmeyen çalışmalarda, "Bu çalışma, TR Dizin Etik Kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almamaktadır." yazısının yer aldığı PDF belgesinin yüklenmesi gerekmektedir) dosyalarını bulundurmanız gerekmektedir. Gönderilerin özgünlüğü, intihal tespit yazılımı ile kontrol edilir. Benzerlik düzeylerine ilişkin politikamız gereği her bir kaynakla olan benzerlik %1'i ve toplam benzerlik %20'yi geçmemelidir.

Başlık Sayfası Şablonu:
Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik uygulanacağı için makale adı, yazar adı ve soyadı, kurum, ORCID bilgileri bu sayfada yer almalıdır. Ayrıca öneri makalenin kabul edilmesi durumunda kaynakça bölümü öncesine eklenecek “Teşekkürler ve Bilgi Notu” başlığında yer alacak bilgiler de bu sayfada bulumalıdır. Makale gönderilirken bu sayfa sisteme “Yazar Bilgileri” adıyla ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. İstenilen bilgileri aşağıdaki şablona göre biçim özelliklerini değiştirmeksizin doldurunuz. Başlık sayfası içeriğinin şablona göre doldurulması ve yüklenmesi ZORUNLUDUR.

Başlık Sayfası şablonu için tıklayınız.

Makale Şablonu:
Öneri makale ile ilgili tüm biçimler, bölümler, tablo ve şekil gösterimleri ve kaynak gösterme (APA6) biçimleri için lütfen makale şablonu linkine tıklayınız. Makale şablonunun biçim özellikleri değiştirilmeden öneri makalenizin şablona yerleştirilerek gönderilmesi ZORUNLUDUR. Şablonda verilen başlıklar, örnek içindir. Öneri makalenizin türüne göre değişiklik gösterilebilir. Etik Kurul Belgesine (Gerekiyorsa) ilişkin bilgiye, hem makalenin yöntem bölümünde hem de başlık şablonunda yer alan Teşekkürler ve Bilgi Notu bölümünde yer verilmelidir.

Makale şablonu için tıklayınız.

Çalışma Bölümleri Yazım Kuralları (Makale şablonundan kolayca erişebilirsiniz)
Paragraf ve sayfa yapısı: Öneri makalenin tablo, şekil ve ekler dışında yer alan tüm bölümleri için tek aralığı (Önce 0 pt, Sonra 6pt) kullanılmalıdır. Sayfa yapısı alt, üst, sağ ve sol boşluklar 1,5 cm, A4 kağıt boyutuna göre belirlenmelidir.

Başlık: Öneri makalenin başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük harfler, Palatino Linotype, 12 pt, kalın harflerle yazılmalıdır.

Öz: 150-180 kelime arasında olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. Yazı tipi: Palatino Linotype, 10 pt, italik yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: 3-5 kelime arasında olmalıdır. Yazı tipi: Palatino Linotype, 10 pt, italik yazılmalıdır.

Title: Öneri makalenin başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük harfler, Palatino Linotype, 12 pt, kalın harflerle yazılmalıdır.

Abstract: 150-180 kelime arasında olmalıdır. Yazı tipi: Palatino Linotype, 10 pt, italik yazılmalıdır.

Keywords: 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Extended Summary: 800-1500 kelime arasında olmalıdır. İngilizce olarak yazılmalıdır. Başlık (Extended Abstract) yazı tipi: Palatino Linotype, 11 pt, kalın olmalıdır. Ana metin yazı tipi: Palatino Linotype, 11 pt, iki yana yaslanmış olmalıdır.

Ana Metin: 10000 kelime sınırını aşmamalıdır. Yazı tipi: Palatino Linotype, 11 pt. Başlık ve alt başlıklar için Yazı tipi: Palatino Linotype 11 pt, kalın, iki yana yaslanmış olmalıdır. Alt başlıklar için hiyerarşik numaralandırma yapılmalıdır. Ana başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve Şekiller: paragraf yapısı tek satır aralığında, ancak önce ve sonra 0 pt boşluklu olarak ayarlanmalıdır. Yazı tipi: Palatino Linotype, 9 pt, sola dayalı olmalıdır. Ayrıca şekil ve tablolarda metin kaydırma özelliği kapatılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları (Palatino Linotype, 11 pt) ve gösterimleri için makale şablonundaki örnekleri inceleyiniz.

Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.
Makaleler, yazarın kimliğini ortaya çıkaracak yazara veya ortak yazarlara doğrudan atıfta bulunmamalıdır. Yazarlarla ilgili bilgiler, yalnızca kör değerlendirme amacıyla başlık sayfasında belirtilmelidir.

Kaynakça:  kaynakça ve metin içi gösterimlerde ve/and yerine "&" kullanılmalıdır. MAKALE YAZIMI İÇİN ÖNERİLER VE ÖRNEK KAYNAKÇA GÖSTERİMLERİ
Genişletilmiş Özet (Extended Summary)
Aşağıdaki başlıklar fikir vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümün tamamı İngilizce yazılmalıdır. Genişletilmiş özet başlığı altında alt başlık olmamalıdır. Genişletilmiş özet belirli bir akışta (eklektik olmayan) hazırlanmalıdır.
Giriş ve Çalışmanın Amacı (Introduction and Research Purpose): Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi problem(ler)e cevap aradığı, hangi araştırma soru(ları) ya da problem(ler)inden yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.
Literatür Analizi (Literature Review): Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli/anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.
Yöntem (Methodology): Çalışmada kullanılan araştırma tasarımının tanımı ve araştırma soruları belirtilmelidir. Araştırmanın yapıldığı ortamın özellikleri, örnekleme teknikleri ve veri toplama yöntemleri gibi hususların açıklanması beklenmektedir. Çalışmada kullanılan araştırma analizi ve analizin nedenleri sunulmalıdır. Ancak çalışma derleme tipi bir yapıda ise bu bölümde belirtilen açıklamalardan kaçınılabilir.
Bulgular (Findings): Çalışmada ulaşılan bulgular, kavramsal/kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.
Sonuçlar (Conclusions): Çalışma bulgularına bağlı olarak, kavramsal/kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir.
Kısıtlar ve Öneriler (Limitations, and Recommendations): Çalışmanın yapılmasında var ise karşılaşılan temel kısıtların neler olduğu ifade edilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Makale Ana Metni
Yazılar aşağıdaki bölümlere göre tasarlanabilir. Bu bölümler tavsiye niteliğindedir. Öneri makalenin yöntemi ve özgünlüğüne göre farklı tasarımlar gerçekleştirilebilir.
Öz: Bu bölümde araştırmanın temel amacı,  önemli sonuçları ve yöntemi belirtilmelidir. Özün, okuyucuya makalenin konusu ve ana noktaları hakkında net bir fikir verecek şekilde kavramsallaştırılması esastır. Öz, kaynakça (mümkün olduğunda) ve İngilizce yazım hatalarından arındırılmış olmalıdır.
Giriş: Bu bölüm, yazıda ele alınacak konunun önemine dair genel bir bakış sağlamalıdır. Okuyucular, mevcut çalışmayı yürütmek için konu ve nedenleri hakkında bir fikir sahibi olmalıdır. Konuya giriş yapıldıktan sonra araştırmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünün sonunda, makale yapısının sunumu, makalenin her bölümünde nelerin ele alınacağına dair kısa bir açıklama ile sağlanmalıdır. Yazarlara, makalenin bu bölümünde metodolojinin ayrıntılı açıklamasını ve literatürü gözden geçirmekten kaçınmaları tavsiye edilir.
Literatür taraması: Yazının bu bölümünde ilgili alanda daha önce yapılmış benzer çalışmalar gözden geçirilmelidir. Yazarlar, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların uygun bir şekilde gözden geçirilmesiyle birlikte, kullanılan metodolojinin yanı sıra konu ve kavramlar, teorik modeller ve çerçeve hakkında kısaca ayrıntı vermelidir. Literatürdeki boşluğa ve mevcut çalışmanın genel bilgi birikimine yapacağı katkıya açıkça işaret etmek önemlidir. Makalenin mevcut bölümünde sunulanlara dayanarak, ilgili hipotez veya araştırma soruları türetilmeli ve sunulmalıdır.
Yöntem: Bu bölüm araştırma tasarımının tanımı ve çalışmanın araştırma sorularını yanıtlamak için kullanılan yöntem için ayrılmalıdır. İlgili yöntemin kullanılması için uygun literatürün sunulması beklenmektedir. Ayrıca araştırmanın yapıldığı ortamın özelliklerinin açıklanması, örnekleme teknikleri ve veri toplama yöntemi gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Anketlerin veya görüşme sorularının nasıl elde edildiğine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmelidir. Ayrıca, mevcut çalışmada kullanılan araştırma analizi ve bu özel analizin kullanılma nedenleri sunulmalıdır. Bir fikir yazısı olması durumunda bu bölümde belirtilen açıklamalardan kaçınılabilir.
Bulgular: Metodolojinin tanımlanmasından sonra, yapılan veri analizinden elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. İstatistiksel testler, güvenirlik ve geçerlik testlerinin yanı sıra ne tür analizlerin kullanıldığı çalışmanın bu bölümünde doğru bir şekilde açıklanmalıdır. Bundan sonra sonuçların sunumu gelmelidir. Bulgular ve hipotez değerlendirmeleri, araştırma yaklaşımına ve analizine göre uygun şekilde detaylandırılarak sunulmalıdır. Tablo, grafik ve şekiller de bu bölümde sunulmalıdır. Yazarlar tabloları aşırı kullanmamaya, mümkünse birkaç istatistiksel veriyi tek bir tabloda birleştirmeye özen göstermelidir.
Tartışma ve/veya Sonuç: Bu bölümde, çalışmada elde edilen sonuçların kısa bir özeti sunulmaktadır. Bu bölüm, araştırma problemine ve mevcut çalışmanın bulgularının bu problemi nasıl ele aldığına kısaca değinerek başlamalıdır. Sonuç bölümünün sonunda, gelecekteki araştırmalar ve alandaki uygulayıcılar için teorik ve pratik çıkarımlar sağlanmalıdır.
Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.
Metin içi atıf gösterimi:
Tek yazarlı (Adams, 1965), iki yazarlı (Chalip & Costa, 2012), üç yazarlı (Sevinç, Başaran & Clark, 2017), üçten fazla yazarlı (Chalip vd./et al., 2012) olacak biçimde farklı gösterimler bulunmaktadır. Web referansları için URL adresi yerine web sitesi bir kuruma aitse kurum adı, herhangi bir kuruma ait değilse “www” ya da “com, net, org vb. “ uzantıları olmaksızın web sitesi adı ve erişim tarihinin yılı belirtilmelidir. Örnek: www. kultur.gov.tr/.. için (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022), www.hayalgucumerkezi.com (Hayalgucumerkezi, 2022). Makalenin sonunda alfabetik sıraya göre bir referans listesi sağlanmalıdır.
Örnek Kaynakça Gösterimleri:
Bir Dergi Yayınına Atıf;
Djurasevic, S., Adzic, S., & Stranjančević, A. (2019). Tourism Development Montenegro–Crucial Challenge Within The Structural Changes In Economy. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2(1), 1-17.
Bir kitaba referans;
Probst, G. J. B., & Büchel, B. S. T. (1997). Organizational Learning: The Competitive Advantage of The Future. London: Prentice Hall.
Bir kitap bölümüne referans;
O'Neil, J. M. & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Ed.), “in”Gender issues across the life cycle (pp. 107-123), NY: Springer.
İnternet kaynaklarına referans;
GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences (2021). Ethical principles and publication policy. Accessed Address (13.01.2022): https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/policy
Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü (2019). Başpınar Tabiat Parkı Gelişme Planı. Erişilen Adres (12.12.2019): http://burdur.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/tabiatparklari/baspinartabiatparki.aspx?sflang=tr

ZOTERO YA DA ENDNOTE YAZILIMI KULLANMANIZI ÖNERİYORUZ.
Zotero, araştırma ve alıntı kaynaklarını toplamak ve yönetmek için tarayıcı eklentisi olarak kullanılan, açık kaynak ve özgür bir kaynakça yönetimi yazılımıdır. Kaynakçada yer alan ve metin içinde yapılan atıfların düzenli biçimde uygun atıf sitiline göre düzenlenmesi ve hataların yapılmasının önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle makale yazımında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi ortan kalkmaktadır.
Dergimize gönderilen öneri eserlerde Zotero ya da Endnote tarzı kaynakça ya da atıf düzenleme eklentilerini kullanmasını öneriyoruz.

Zotero kullanımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Telif Hakkı: Yazar(lar) Telif Hakkı Sözleşmesini onaylamalı ve yayın ofisine geri göndermelidir. Makaleleri ATRSS'de yayımlanmak üzere kabul edilirse, yayımlanmadan önce bu işlem tamamlanmalıdır. Sözleşme ile yazarlar, dergiye gönderilen makalelerin daha önce mevcut veya büyük ölçüde benzer biçimde yayınlanmadığını onaylarlar. Yayınlanan tüm makalelerin telif hakları yayıncıya (GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences) aittir.

22039