Yazım Kuralları

§ Balıkesir İlahiyat Dergisi (BAİD)’nde yayımlanan yazılarda hem metin hem de kaynakça yazımında dipnot ve metin içi atıf yönetiminin kullanılabildiği İSNAD 2. Edisyon Atıf Sistemi / The ISNAD Citation Style kullanılır. Dolayısıyla İSNAD 2. Edisyon Atıf Sistemine göre dipnot formatında yazılmış yazılar kabul edilir. 

§ Balıkesir İlahiyat Dergisi (BAİD)’nde yayımlanması istenen yazılar, teolojiyi merkeze alan sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır:

§ Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının içeriğiyle uyumlu olmalı, yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.

§ Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır.

§ Makale, akademik bir çalışma türü olan bildiri, yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise mutlaka makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.

§ Makalenin hazırlanmasında bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

§ Yazıda kullanılan kaynaklar, yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

§ Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.

§ Sayfa düzeni: A4 boyutunda kenar boşlukları 2.5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

§ Yazı biçimi: Metin kısmı Calibri yazı tipi, 11 punto ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı satır aralığı 1.15,  dipnotlar ise satır aralığı tam, değer 10 nk ve metinle aynı yazı tipinde 9 punto ile yazılmalıdır. Ana metin ve dipnotlar Aralık → Önce: 3 nk, Sonra: 0 nk şeklinde olmalıdır. Özetler 10 punto ile yazılmalıdır.

§ Makalenin başlığı ilk sayfanın başına kalın 12 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

§ Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i: Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilerek sayfanın ortasında yazar ad(lar)ı ile ünvan, kurum, e-mail ve orcid bilgilerine Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmelidir. Örnek: 


Esma SAYIN

Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bilim Dalı, Assistant Professor, Balıkesir University, Faculty of Theology Department of Sufism, Balıkesir, Turkey, esmasayin16@gmail.comorcid.org/0000-0001-9420-700X


§ Yazar künyesinden sonra 2 satır aralığı boşluk bırakılarak özet kısmı 10 punto Calibri yazı tipiyle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet, en az 150 ve en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Özet (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir.

§ Özet ve Abstract kısımlarının ardından en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. İlk kavram mutlaka bilim dalı adı olmalıdır. Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir.

§ Makale; tablo, şekil, fotoğraf ve kaynaklar dâhil 40 sayfayı geçmemelidir.


§ Dipnot Sistemine Göre Atıf Kuralları:

1. Kitap


İlk Geçtiği Yerde:
Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek:                 
Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.
Sonraki Geçtiği Yerde: 
Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek:   
İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Sezgin, GAS, 1/48-56.
Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek:
İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.


2. Makale


İlk Geçtiği Yerde:
Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek:
Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.
Sonraki Geçtiği Yerde: 
Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek:
Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.
Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek:
Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242


3. Ansiklopedi Maddesi


İlk Geçtiği Yerde:
Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek:
Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.
Sonraki Geçtiği Yerde: 
Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek:
Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.
Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek:
Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.


4. Tez


İlk Geçtiği Yerde:
Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek:
Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 45.
Sonraki Geçtiği Yerde: 
Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek:
Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 145-147.
Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. Varsa Erişim Adresi
Örnek:
Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.


5. Bildiriİlk Geçtiği Yerde:
Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek:
Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Cuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.
Sonraki Geçtiği Yerde: 
Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek:
Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.
Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek:
Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Cuhadar vd.. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.İsnad 2. Edisyon için tıklayınız.