Sayı: 72 (Aralık)

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

. Deniz Feneri Terimi İçin Tanım Önerisi

Araştırma Makalesi

. Ağız Özellikleri ile Yerel Alt Gruplar Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

. Güzellik Hakkında Konuşurken Aynı Şeyi Düşünüyor Muyuz?

Araştırma Makalesi

. Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhân’ına Yazılan Yeni Bir Zeyil

Araştırma Makalesi

. Govi-Altay Aymağındaki Runik Yazıtlar ve Tamgalar

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in amacı Türk dili çalışmalarının gelişmesine ve nitelikli dil araştırmalarının ilerlemesine destek olmaktır. Dergi, Türk dili araştırmacılarının dikkatini çekecek ve çalışmalarını dil alanında sürdüren geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel ve tarihî konular ile ilgili bilimsel tartışma ortamı sağlamakta ve alan ile ilgili eserleri tanıtarak araştırmacıların dikkatine sunmaktadır.

• Milletlerarası hakemli dergi olan Belleten dergisi yılda bir cilt iki sayı (haziran ve aralık) olarak yayımlanır.

• Belleten’de Türk dilinin tarihini, günümüzdeki durumunu, Türkçenin dil bilgisini [gramer] ve güncel sorunlarını ele alan bilimsel yazılara yer verilmektedir.

• Türk dilinin tarihini, günümüzdeki durumunu, Türkçenin dil bilgisini [gramer] ve güncel sorunlarını ele alan yazar ve yapıtları tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir.

• Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça yazılara da yer verilmektedir.

• Dergiye gönderilecek yazıların Türkçe ve İngilizce ile en az 100, en fazla 200 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında verilmelidir.

• Dergiye gelen yazılar gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen yazıları yayımlamamak hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir.

• Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın geri verilmez.

• Dergide yayımlanan yazılara ilgili yönetmeliği göre telif ücreti ödenir.

• Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazının yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergiye gönderilen yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.

• Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

• Dergide yayımlanması istenen yazılar www.ayk.gov.tr adresindeki Yayım Takip Sistemi (YAYSİS) üzerinden gönderilmelidir.

• Dergide yayımlanmış yazılara Türk Dil Kurumu ağ sayfasındaki Yayınlar/Süreli Yayınlar Veri Tabanı bölümünden de ulaşılabilir.

YAYIN İLKELERİ

• Uluslararası hakemli dergi olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten yılda bir cilt, haziran ve aralık olmak üzere iki sayı olarak yayımlanır.

• Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’de Türk dilinin tarihi, günümüzdeki durumu, Türkçenin dil bilgisi ve güncel sorunlarını ele alan bilimsel yazılara yer verilmektedir.

• Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Rusça yazılara da yer verilmektedir.

• Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, makale başvurularını https://giris.ayk.gov.tr/yaysis adresinde yer alan YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden kabul etmektedir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular yayım sürecine alınmamaktadır.

• Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

• Makaleler, hakemlere doğrudan YAYSİS üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

• Yazarlar, şahsi ORCID numaralarını “Ad SOYADI” bölümüne ekledikleri dipnotta belirtmelidirler.

• Makale gönderirken şablon dosyasını kullanmanız gerekmektedir. Gönderilecek makale dosyasını https://www.tdk.gov.tr/icerik/turk-dili-arastirmalari-yilligi-belleten-3/ genel ağ adresinden indirebilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.

• Dergiye gönderilecek makalelerin Türkçe ve İngilizce ile en az 100, en fazla 200 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında yer almalıdır. Makalelerin kaynakça bölümünden sonra en az 700, en fazla 1.000 kelimelik ayrıntılı İngilizce özeti verilmelidir.

• Dergiye gönderilen makaleler, gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen makaleleri yayımlamama hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak düzeltmeler yapabilir.

• Dergide yayımlanan makalelere ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde telif ücreti ödenir.

• Dergide yayımlanan makalelerde ileri sürülen görüşler ve makalenin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

SAYFA DÜZENİ İLKELERİ

• Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar, makalenin kabul edilmesi hâlinde e-posta yoluyla Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten Yayın Ekibi’ne gönderilmelidir.

• Özet (abstract) sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

• Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
Metin boyutu: 11 punto

Dipnot boyutu: 9 punto

Paragraf aralığı: 6 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm

Satır aralığı: tek

• Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında, 9 punto ile yazılmalıdır.

• Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalede Kaynak Gösterme

• Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

• Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" adı altında verilmelidir.

Kitaplarda:

Metin içinde: (Korkmaz, 1992, s. 37)
Eserin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Korkmaz, Z. (1992). Atatürk ve Türk dili - belgeler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:

Metin içinde: (Gözaydın, 2001, s. 585)
Makalenin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Gözaydın, N. (2001). Atatürk dönemi ile ilgili Almanya Dış İşleri arşivindeki belgeler - VII. Türk Dili, 599, 575-586.

Tezlerde:

Metin İçinde: (Durukan, 2011, s. 119)
Tezin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde
Tablo 1: …………………
şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında
Şekil 1: …………………
biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği Beyanı: Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik standartları garanti altına almak için Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, tüm taraflar için uluslararası standartlar geliştirmiştir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, tüm tarafların bu standartlara uymalarını beklemektedir. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Standartlar

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, bir makalenin tüm yazarlarından bir imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'e başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi… yasaktır.

Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.

Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlanmalıdır.

Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.

Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.

Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, derhal Dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.

Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’e bildirmelidir.

Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörlerin ve Yayın Kurulunun üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'in editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.

Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.

Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.

Yayın Kurulu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.

Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.

Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra Hakemlik uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'in hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.

Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.

Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.

Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.

Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'e bildirimde bulunmalıdır.

Tüm yazılar Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten tarafından iThenticate aracı kullanılarak intihal kontrolü altında tutulmaktadır. Yazarlar, öz-intihal dâhil, intihalden kesinlikle kaçınmalıdır. Benzerlik raporunun %18'i geçen sonuçlarının bulunduğu yazılar Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten tarafından yayımlanmayacaktır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'e gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır.

Editör, makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur.

Onay Politikası

Yazar veya yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:

Araştırmanıza katılanlar onlar hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, işbirliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten dergisi hem e-yayın hem de fiziki baskı olarak yayımlanmaktadır. Yazar ve inceleyicilere ilgili mevzuatlar gereği telif ve inceleme ücreti ödenmektedir. Yazarlardan makale süreçlerinde hiçbir ücret talep edilmemektedir.