BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-3728 | e-ISSN 2148-9750 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


DERGİMİZ İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYONUNU KULLANMAKTADIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN:  https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/ 

2014 yılında yayın hayatına başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). BEÜİFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora eğitimini tamamlamış ve doktora tez döneminde bulunanların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Ayrıca makalelerin 200-250 kelimelik öz/abstract metni içermesi de talep edilir.


BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3728 | e-ISSN 2148-9750 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


DERGİMİZ İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYONUNU KULLANMAKTADIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN:  https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/ 

2014 yılında yayın hayatına başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). BEÜİFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora eğitimini tamamlamış ve doktora tez döneminde bulunanların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Ayrıca makalelerin 200-250 kelimelik öz/abstract metni içermesi de talep edilir.


Cilt 7 - Sayı 2 - 15 Ara 2020
 1. Üniversite Gençliğinin Kurumsal ve Öznel Dindarlığa Bakışı ve Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 299 - 323
  Hasan MEYDAN, Sare AYDIN
 2. Kasas Sûresi 9 ile İnsân Sûresi 18. Âyetlerdeki Vakf ve İbtidânın Arap Diline Uygunluğu Meselesi
  Sayfalar 325 - 338
  Haşim ÖZDAŞ
 3. Ignaz Goldzıher’in ‘İslam Kültürü ve Araştırmaları I-II’ Eseri Bağlamında Hz. Peygamber ve Hadisler Hakkındaki Görüşlerine Yeniden Bakış
  Sayfalar 339 - 364
  İlyas CANİKLİ
 4. Osmanlı Fetret Dönemi Fakihlerinden Şeyh Bedreddin ve Câmiu’l-Fusûleyn İsimli Eseri
  Sayfalar 365 - 394
  Şerif GEDİK
 5. Bir Meslek Olarak Din Hizmetinin Kur'ânî Referansları
  Sayfalar 395 - 419
  Ali SOYLU
 6. Kur’ân Hıfzı Hakkında İki Mesele: Hâfızların Şefaat Hakkı ve Hâfızlığın Unutulmasının Vebali
  Sayfalar 421 - 447
  Abdulvehhab GÖZÜN
 7. METİN DİL BİLİMİ VE ORTAYA ÇIKIŞI
  Sayfalar 449 - 473
  Mustafa İBİŞ
 8. Hicrî Birinci Asırda Sünnet’in Bağlayıcılığı Meselesinin Kur’ân’la Delillendirilmesi
  Sayfalar 475 - 495
  Mehmet YAŞAR
 9. el-Mutenebbî’nin Seyfüddevle’ye Methiyeleri (Seyfiyyât)
  Sayfalar 497 - 518
  Esat AYYILDIZ
 10. GENÇLERDE DİNDARLIK VE MODERNLEŞME ALGISI: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 519 - 542
  Mustafa MÜCAHİT, Esra YILDIRIM
 11. Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın (ö. 18/639) Babasını Öldürdüğü ile İlgili Rivâyet Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 543 - 557
  Ali ARSLAN
 12. LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ-VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 559 - 580
  Mehmet Emin KALGI, Ali İNAN, Muhyettin ÖZEN
 13. Mısır'da Piramitlerden Mezar Evlere
  Sayfalar 581 - 610
  Aynur ERYİĞİT BADER
 14. Sûfîlerin Güncel Fıkhî Tartışmalara Bakışı: Ankaravî’nin Tütün İçmenin Hükmünü Değerlendirişi
  Sayfalar 611 - 634
  Abdullah KAVALCIOĞLU
 15. Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları
  Sayfalar 635 - 651
  Mazhar DEDE
 16. Sivil Toplum Kuruluşlarına Göre İmam-Hatip Okulları: Kurumsal Varlık ve Meslek Lisesi Statüsü
  Sayfalar 653 - 674
  Sümeyra ARICAN
 17. Devvânî’nin Akaid-i Adudiyye Şerhi’nde Hudûs ve Nazar (Çeviri)
  Sayfalar 675 - 699
  Celâleddîn ED-DEVVÂNÎ
 18. el-Cevâhirü’l-Mükellele fi’l-Ahbâri’l-Müselsele, Yazar: Şemseddin Es-Sehâvî, Tahkik: Dr. Kemal Abdü’l-Fettâh Fettûh (Katar: Dâru’l-Fethi’d-Dirâsâti ve’n-Neşr, 2011)
  Sayfalar 701 - 706
  Şule SOYAL ŞENOL