Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yayımlanan Bitlis İslamiyat Dergisi’nde (BİDER) uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bitlis İslamiyat Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
1. Yazarın Sorumlulukları
* Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
* İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
* Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
* Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
* Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
* Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
2. Hakemlerin Sorumlulukları
* Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
* Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
* Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
* Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
3. Editöryal Sorumluluklar
* Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
* Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
* Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
* Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
* Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Okuyucu Bitlis İslamiyat Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman bider@beu.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir.
İntihali Ortaya Çıkarma: Bitlis İslamiyat Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
Yayın Politikası
Yayıncı: Bitlis İslamiyat Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (Bitlis/Türkiye) tarafından yayımlanır.
Kapsam: Bitlis İslamiyat Dergisi; ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanısıra kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.
Yayın Sıklığı: Bitlis İslamiyat Dergisi, yılda 2 sayı (15 Haziran – 15 Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimize Haziran yayını için makale gönderimi son tarih 30 Nisan; Aralık yayını için makale gönderimi son tarih 31 Ekim'dir. Bu tarihlerden sonra gelecek makaleler bir sonraki yayın dönemi için dikkate alınacaktır.
Makale Kabul: Bitlis İslamiyat Dergisi'ne gönderilecek makalelerin daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
Makale Değerlendirme Süreci: Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. İsnad Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu'na (www.isnadsistemi.org) uygun görülmeyenler, düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
Atıf ve Referans Sistemi: Bitlis İslamiyat Dergisi atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi'nin (www.isnadsistemi.org) kullanılmasını şart koşmaktadır.
İntihal Tespit Politikası: İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Ön kontrol aşamasında yapılan intihal taraması sonucunda benzerlik oranı (kaynakça dahil) % 20’nin üzerindeyse gözden geçirilmesi için makale yazara iade edilir.
Açık Erişim Politikası: Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Bitlis İslamiyat Dergisi'nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergisi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır.