Yazım Kuralları


BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ (BİDER) MAKALE YAZIM KILAVUZU

                  1. Akademik Yazımda Uyulması Gerekli Etik, Akademik ve Şekilsel İlkeler

1.1. Yayın Etiği Beyanı

      Yayına hazırlanan çalışma; kitap bölümü, yayınlanmamış tebliğ metni ile yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise çalışmanın ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak mutlaka belirtilmelidir. 

Bu çalışma ... tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız ... başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.

This article is extracted from my master thesis/ doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis / PhD Dissertation, …..University, Harran/Turkey, 2016).

 Bu makale, … Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ve basılmayan “….” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş halidir.

This paper is the final version of an earlier announcement called “…”, not previously printed, but orally presented at a symposium called “…”, the content of which has now been developed and partially changed.

Tebliğden üretilen makalelerin işleme alınabilmesi için yazarın makalesini “Çalışmam, daha önce yayınlanmamıştır ve yayınlanmayacaktır." şeklinde ıslak imzalı taahhütname ile birlikte göndermesi gereklidir.

 Ayrıca makalenin giriş kısmında literatür değerlendirmesine de yer verilmelidir. Makalede ele alınan konu hakkında daha önce hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerine bu kapsamda değinilmelidir. Özellikle o konuda hazırlanan doktora tezleri yok sayılmamalıdır. Ayrıca istifade edilen tüm eserler kaynakça kısmında belirtilmelidir.

Makalelerin her nevi yasal ve bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda nihaî kararı Yayın Kurulu verir.

1. 2. Makalenin Şekilsel Yapısı

→ Yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar, öz ve kaynakça dâhil 700 kelimeden az, 8500 kelimeden fazla olmamalıdır. (Buna grafik, tablo ve resimler de dâhildir.) Ancak bu konudaki nihaî karar Yayın Kuruluna aittir. Tercüme ve sadeleştirmelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının 1/4’ünü geçmemelidir.

→ Makalenin gövde metni Calibri 11 Punto ve tek satır aralıklı olmalıdır. Paragraf yapısı ilk satır 1,25 olarak ayarlanmalı. Paragraf yapmak için elle boşluk bırakılmamalıdır.

→  Kaynakça ise Calibri 10 punto olmalı ve asılı 1,25 olarak ayarlanmalıdır.  Kaynaklar mümkün olduğunca birinci el kaynaklardan seçilmelidir.

→ Dipnotlar Calibri 9 punto olmalıdır. Dipnotların paragraf yapısı 0,4 asılı olarak ayarlanmalıdır.

→ Metin ve dipnotta yer alan Arapça ibareler, Traditional Arabic yazı stilinde, metinde 12 punto bold, dipnotta ise 10 punto bold olarak yazılmalıdır.

1. 3. Başlıklandırma

Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlıklar bulunmalıdır. Makalenin ana başlığı (Calibri 12 punto) büyük ve kalın harflerle ortalanarak yazılmalıdır. Başlık, makale içeriğini tam olarak yansıtabilecek açık ve net olmalı, çok veciz ve kapalı olmamalıdır. Araştırmanın kapsamı hangi açılardan sınırlandırılmış ise bu sınırlamalar mümkün olduğunca başlığa yansıtılmalıdır. Metin içerisinde kesinlikle otomatik Microsoft Word başlık formatı kullanılmamalı. Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır.

Diğer başlıklarda her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle başlatılmalıdır. Diğer başlıklar, ilk satırda 1,25 paragraf yapılarak Calibri 11 punto ve bold olmalıdır.

Örnek: HZ. PEYGAMBER’İN İLK HANIMI HZ. HATİCE’NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ

Örnek: Giriş, Kaynakça, Öz

Başlıklar, “1.    2.    3. ;    1. 1. ,   1. 2. ;  1. 2. 1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta, noktadan sonra da boşluk kullanılarak oluşturulmalıdır.

1.

1. 1.

1. 1. 1.  gibi.

1. 4. Öz (Abstract)

Makalede muhakkak konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden İngilizce ve Türkçe öz kısmı bulunmalıdır. Öz kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir; Söz konusu özler en az 120, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır. Ayrıca Arapça olarak yazılan makalelerde de Arapça, Türkçe ve İngilizce öz bölümü muhakkak eklenmeli ve yukarıdaki esaslara göre düzenlenmelidir.

Öz içinde kullanılacak (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. baskısının kullanımına uyulmalıdır.

1. 5. Anahtar Kelimeler (Keywords)

Özlerin hemen ardından Anahtar Kelimeler bulunmalıdır. 5 - 8 arası kelimenin yer alacağı bu bölümdeki kelimelerin çalışmanın muhtevasını yansıtması amaçlanmalıdır. Anahtar Kelime olarak kullanılan kavramlar genelden özele doğru sıralanmalıdır. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.

Örn: Hadis, Hadis Usulü, Ferd, Garîb

1. 6. Şahıs Adlarının Yazımı

Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır.

Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri ilk geçtiği yerde örnekteki gibi belirtilir. Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır.

Örnek: Buhârî’nin (ö. 256/869)

Arapça kelimelerdeki “ayın” ve “hemze”lere dikkat edilmeli, kelimelerin doğru yazıldığından emin olunmalıdır.

          Örnek: Mu‘tezile.

           Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmamalıdır.

            Örnek:  Doğru Yazım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

“Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilmelidir. Arapça “gayın” harfi ile başlayan isimler “yumşak Ğ” ile değil, “G” harfi ile yazılır.

             Örnek: Abdülkādir, Gāyetü’l-merâm

1.7. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı

Din ve mezhep isimleri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan ilgili madde ismi esas alınarak yazılmalıdır. Mezhep isimlerinin içinde geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesine özen gösterilmelidir.

Hatalı kullanım: Mu’tezile, Eş’arîler.

Doğru kullanım: Mu‘tezile, Eş‘arîler.

1.8. Türkçe, Arapça ve Farsça Kaynak Adlarının Yazımı

Türkçe Kaynak İsimlerinin Yazımı

Eser adları Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır. Kur’ân-ı Kerîm, Tevrat ve İncil italik yazılmaz. Kitap, dergi, ansiklopedi ve gazete gibi bütün matbu yayınlar italik yazılmalıdır. Makale adları, çift tırnak içinde düz olarak yazılmalıdır. Türkçe kitap, dergi ve makale adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılır.

Örnek: Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile’ye Göre Mukallidin İmanı

Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı

Arapça kitap ve dergi isimlerinin yazımında, genel kural olarak sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Ancak kitap adı içinde özel isim (şahıs, ülke, şehir veya başka bir kitap adı vb.) varsa o da büyük harfle yazılmalıdır. Kitâb kelimesi ile başlayan Arapça eserlerde ikinci kelimenin ilk harfi de büyük yazılmalıdır. 

 Örnek: Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd,  Şerḥu’l-Maḳāṣıd, Kitâbü’t-Tevhîd

Farsça Kaynak İsimlerinin Yazım

Farsça kurala göre yazılan kitap, dergi ve makale adlarında her öge büyük harfle başlar:

Örnek: Gülzâr-ı Savâb, Burhân-ı Kātı‘

1. 9. Şiir Dizelerinin Yazımı

Şiir dizeleri her geçtiği yerde italik yazılmalıdır

1. 10. Rakamların Yazımı

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 17.30’da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi vb.

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir: 1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem, 8 trilyon 412 milyar vb.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer  vb.

1. 11. Tarihlerin ve Yüzyılların Yazımı

Tarihler kısaltılmadan yazılır: 1810-1811 gibi. Yüzyıllar Romen rakamları ile yazılır. VI. (XII.) Yüzyıl gibi.

1. 12. Kısaltmalar Tablosu

Tablo halinde aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmamalıdır. Bunun yerine eser ismi uygun şekilde kısaltılarak yazılmalıdır.Kısaltmalar yazıldıktan sonra boşluk bırakılmalıdır.

Bk. / bk.

Bakınız

ö.

Ölümü, vefat tarihi

b.y.

Basım yeri yok

Sad. / sad.

Sadeleştiren

bs.

Basım, Baskı

sy.

Sayı

c.

Cilt

Trc./ trc.

Tercüme eden

Der. / der.

Derleyen

ts.

Tarihsiz

Ed. / ed.

Editör

Tsh. / tsh.

Tashih eden

Erişim

Erişim Tarihi

vb.

Ve benzeri

Haz. / haz.

Hazırlayan

v.dğr.

Ve diğerleri

Krş. /krş.

Karşılaştırınız

vr.

Varak

Nşr. / nşr.

Thk. / thk.

Neşreden

Tahkik eden

y.y.

Yayıncı bilinmiyor

 

1. 13. Kaynak Kullanımı

Çalışma hazırlanırken öncelikle birinci el klasik kaynaklardan yararlanılmalıdır. O konuda birincil kaynak olarak Arapça bir eser veya sözlük ulaşılabilir bir durumda iken ona müracaat edilmeden Türkçe bir kitap veya makale ile yetinilmesi yeterli değildir.

 

1. 14. Atıf Yapma ve Alıntılama

Atıf / Dolaylı Aktarma: Bir kaynaktaki görüş, düşünce, tartışma, tespit veya benzeri bir kısma atıf yapılıyorsa ve atıf yapılan görüş makale yazarının kendi kelimeleri ile satıra dökülüyorsa, cümlenin sonuna dipnot işareti1 konulmalı ve dipnotta “Bu konuda bk. /Bu görüş ile ilgili bk. / Bu tartışma hakkında bk. veya Bk.” ifadesinden sonra kaynak belirtilmelidir.

Alıntı / Aynıyla İktibas: Eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen noktası ve virgülüne dokunulmadan alınıyorsa, alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 ve kaynağı yazılır. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “çift tırnak” içine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynağın yazılması ile yetinilmesi doğru olmaz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yayın etiği ihlali (İntihal / Plagiarism) söz konusu olur.

1. 15. Dipnotların Yazımı

            Dipnotlarda kaynaklar kronolojik sıraya göre klasik kaynaklar, yeni araştırma ve incelemeler (kitaplar/makaleler) ve ansiklopedi maddeleri şeklinde sıralanmalıdır.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.

            Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalıdır: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî” şeklinde yazılmalıdır.

Dipnot işaretleri, virgül ve nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır.

Hatalı: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

Doğrusu: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11

1. 16. Kaynakça Oluşturulması           

            Eserler kaynakçada yazarın soy ismine (nisbesine/meşhur ismine) göre alfabetik olarak sıralanır.

Kaynakça temel kaynaklar, yazmalar, teze konu şahsın eserleri, ikinci el kaynaklar gibi alt başlıklara ayrılmamalı, tek parça halinde verilmelidir.

Eserin tam künyesi verilmelidir. Makale, kitap bölümü ve ansiklopedi maddelerinin sayfa aralığı da belirtilmelidir.

Dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmamalıdır. I, 17 şeklinde değil 1: 17 olarak yazılmalıdır.

Makale ve ansiklopedi maddelerinde cilt ve sayı rakamlarından sonra iki nokta kullanılmalı ve sonrasında sayfa numarası yazılmalıdır (3: 411; CUID 20/2: 45 gibi).

Birden fazla eseri bulunan müelliflerin tüm eserlerinden önce kaynakçada yazarın tam adı yazılmalıdır, nokta veya çizgi kullanılmamalıdır.

2. Kaynak Gösterimi

2. 1. Âyetlerin Kaynak Gösterimi

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek: “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.” (el-Enfâl 8/2).

2. 2. Hadislerin Kaynak Gösterimi

Kütüb-i Tis‘a hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra kitap adı ve bab numarası yazılır. Müslim ve Muvatta’da ise bab numarası yerine hadis numarası verilir. Müsned türü ederlerde cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarası Romen rakamıyla yazılmaz. Örnekler:

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289. (cilt: sayfa)

Ebû Dâvud, "Taharet", 3. (bab numarası)

Muvatta, “İlim”, 18. (hadis numarası)

Buhârî, “İlim”, 12. (bab numarası)

Müslim, “Ticârât”, 45. (hadis numarası)

2. 3. Tevrat ve İncil’in Kaynak Gösterimi

Tevrat ve İncil’den dipnot şeklinde kaynak gösterilir. Kaynakçada yer verilmez. Dipnot gösterim şekli; Kitap Adı Bölüm No/Cümle No şeklindedir.

Örnek Kullanım:

Yaratılış 11/25.

Matta 1/13.

2. 4. Kitapların Kaynak Gösterimi

2. 4. 1. Tek Yazarlı Kitap

1. dipnot şekli kaynağın ilk geçtiği yerde verilecek şekil içindir. 2. dipnot şekli ise iki ve sonrası için kullanılacaktır. 3. sıradaki ise kaynakçada gösterilmesi gereken şekildir. Kaynakçada virgül yerine nokta kullanılan yerlere dikkat edilmelidir.

1. Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yayınları, 2011), 57.

 2. Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-115.(diğer dipnotlar da buna uygun bir şekilde gösterilmelidir.)

3. Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

2. 4. 2. İki Yazarlı Kitap:

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

3. Topaloğlu, Bekir - İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

 2. 4. 3. Üç Ve Daha Çok Yazarlı Kitap:

1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,1998), 25.

2. Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

3. Topaloğlu, Bekir – Yavuz, Y. Şevki - İlyas Çelebi. İslam'da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

2. 4. 4. Çeviri/Tercüme:

1. Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, trc. Azmi Yüksel-Rahmi Er (İstanbul: Vadi Yayınları, 2015), 15.

2. Goldziher, Klasik Arap Literatürü, 34.

3. Goldziher,Ignace. Klasik Arap Literatürü. Trc. Azmi Yüksel-Rahmi Er. İstanbul: Vadi Yayınları, 2015.

2. 4. 5. Kitap Bölümü:

1. Rudolph Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

2. Ulrich, “Mâtüridiliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

3. Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı". İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu, trc. Ali Dere, 295–304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

2. 5. Osmanlıca Ve Arapça Eserler:

2. 5. 1. Osmanlıca:

1. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî, 3. Baskı (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadîs, 1968), 3: 142.

2. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2: 162.

3. Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî. 3 cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

2. 5. 2. Arapça:

1. Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dârü’s-Selâm, 1431/2010), 1: 43-57.

2. Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 1: 52.

3. Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 2 cilt. Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Not: Kaynakçada kitabın toplam cilt sayısı yazılır.

2. 6. Yazma Eser:

 1. Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, nr. 1153, 77b.

  2. Keşşî, et-Temhîd, vr. 79a.

 3. Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Kütüphanesi.

2. 7. Makale:

Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 44 gibi.

 Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulum Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

 Cilt kısaltması dergilerde “c.” kullanılmaz.

 Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

 DOI numarası dipnotlarda kullanılmaz. Kaynakçada ise “https://doi.org/” ön

eki ile kullanılır.

2. 7. 1. Matbu:

Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

1. Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.

2. Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

3. Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

2. 7. 2. Online:

1. Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 411, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

2. Altıntaş, , “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, 17.

3. Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20.

2. 7. 3. Tercüme Makalelerin Kaynak Gösterimi

1. Josef Van Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, trc. Veysel Kasar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008): 296.

2. Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, 296.

3. Ess, Josef Van. “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”. Trc. Veysel Kasar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008): 291-299.

2. 8. Ansiklopedi Maddesi:

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yay., 1989), 2: 416.

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

3. Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416- 417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

2. 9. Tez:

1. Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017), 45. 2. Akyüz, Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları, 44.

2. Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 56.

3. Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017.

2. 10. Arşiv Belgesi:

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

2. 11. Basılı Bildiri ve Tebliğ Metinleri

1. Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), ed. İrfan Ünver Nasratttınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.

2. Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

3. Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Ed. İrfan Ünver Nasratttınoğlu, 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

2. 12. Sözlüklerin Kaynak Gösterimi

1. Muhammed Fuâd Abdülbâkī, “Ecl”, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1364/1945), 2: 332.

2. Abdülbâkī, el-Mu‘cem,  “Ecl”, 337.

3. Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. “Ecl”. el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1364/1945.

2. 13. Web Sayfalarının Kaynak Gösterimi

* Kaynak gösterilen web sayfalarına ait bağlantılar aktif olmalıdır.

1. “İsnad Atıf Sistemi Nedir?”, İsnad Atıf Sistemi, erişim: 12 Mayıs 2018, http://www.isnadsistemi.org/

2. İsnad Atıf Sistemi, “İsnad Atıf Sistemi Nedir?”.

3. . İsnad Atıf Sistemi. “İsnad Atıf Sistemi Nedir?”. Erişim: 12 Mayıs 2018, http://www.isnadsistemi.org

2.14. Raporların Kaynak Gösterimi

Raporların dipnot gösterim şekli:

İlk Geçtiği Yerde (Yayım Yılı Varsa): Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı), Numarası, Web Adresi.

Örnek: Mustafa Aydıntepe - İzzettin Artokça, “Yemen Raporu” (TASAM, 2013), 14, http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen_raporu.pdf_b7e 9f548-3946- 4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf.

İlk Geçtiği Yerde (Yayım Yılı Yoksa): Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı), Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

Örnek: Mustafa Aydıntepe - İzzettin Artokça, “Yemen Raporu” (TASAM), erişim: 31 Mart 2018, 14. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-8448ef6b8eb.pdf.

Sonraki Geçtiği Yerde: Hazırlayan Soyadı, “Rapor Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek: Aydıntepe - Artokça, “Yemen Raporu”, 16.

Raporların kaynakça gösterim şekli:

Kaynakça (Yayım yılı varsa): Hazırlayan Soyadı, Adı. “Rapor Adı”. (Varsa) Rapor Türü. Kurum Adı, Yılı. Web Adresi.

Örnek: Aydıntepe, Mustafa - Artokça, İzzettin. “Yemen Raporu”. TASAM, 2013. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf

Kaynakça (Yayım yılı yoksa): Hazırlayan Soyadı, Adı. “Rapor Adı”. (Varsa) Rapor Türü. Kurum Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

Örnek: Aydıntepe, Mustafa - Artokça, İzzettin. “Yemen Raporu”. TASAM. Erişim: 31 Mart 2018. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf.

2. 15. Sinema Filmlerinin Kaynak Gösterimi

İlk Geçtiği Yerde: Yönetmen Adı Soyadı, “Film Adı”, (Yıl), IMDB Adresi, Atıf Dakika (Dakika: Saniye - Dakika: Saniye).

Örnek: Frank Darabont, “Esaretin Bedeli”, (1995), http://www.imdb.com/title/tt0111161, 11:10-15:15.

Sonraki Geçtiği Yerde: Yönetmen Soyadı, “Film Adı”, Atıf Yapılan Dakika (Dakika: Saniye - Dakika: Saniye).

Örnek: Darabont, “Esaretin Bedeli”, 55:10.

Sinema filmlerinin kaynakça gösterim şekli: Yönetmen Soyadı, Adı. “Film Adı”. Yıl. IMDB Adresi.

Örnek: Darabont, Frank. Esaretin Bedeli. 1995. http://www.imdb.com/title/tt0111161.

2.16. Video Kayıtlarının Kaynak Gösterimi

İlk Geçtiği Yerde:Yönetmen/Yükleyen Adı Soyadı, “Video Adı”, (Varsa) Dizi/Seri Adı, erişim: Gün Ay Yıl, IMDB Adresi, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye).

Örnek: Muhammet Tarakçı, “İsnad Atıf Sistemi (Kitap Bölümüne Atıf)”, İsnad Atıf Sistemi, erişim: 31 Mart 2018, https://www.youtube.com/ watch?v=QwJe7fJfGYI, 01:10-01:55.

Sonraki Geçtiği Yerde: Yönetmen Soyadı, “Video Adı”, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye).

Örnek: Tarakçı, “İsnad Atıf Sistemi (Kitap Bölümüne Atıf)”, 02:11.

Video kayıtlarının kaynakça gösterim şekli: Yönetmen Soyadı, Adı. “Video Adı”. (Varsa) Dizi/Seri Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, IMDB Adresi.

Örnek: Tarakçı, Muhammet. “İsnad Atıf Sistemi (Kitap Bölümüne Atıf)”. İsnad Atıf Sistemi. Erişim: 31 Mart 2018. https://www.youtube.com/ watch?v=QwJe7fJfGYI.

2.17. Müzik Eserlerinin Kaynak Gösterimi

İlk Geçtiği Yerde: Sanatçı Adı Soyadı, “Müzik Parçası Adı”, (Varsa) Albüm Adı, Yıl, Web Adresi, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:SaniyeDakika:Saniye)

Örnek: Michael Jackson, “Break of Dawn”, Invincible, 2001, https://rateyourmusic.com/release/album/michael-jackson/invincible -10, 02:11.

Sonraki Geçtiği Yerde: Sanatçı Soyadı, “Müzik Parçası Adı”, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye)

Örnek: Jackson, “Break of Dawn”, 03:24.

Müzik eserlerinin kaynakça gösterim şekli: Sanatçı Soyadı, Adı. “Müzik Parçası Adı”. (Varsa) Albüm Adı. Yıl, Web Adresi.

Örnek: Jackson, Michael. “Break of Dawn”. Invincible. 2001. https://rateyourmusic.com/release/ album/michael-jackson/invincible-10. 

Açıklayıcı Bilgiler

 Genel kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; Kaynakçada ise NOKTA ile ayrılır.

Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz. Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi.

      ➢ Eserin birinci baskısında baskı sayısının “1. Baskı” şeklinde gösterilmesine gerek yoktur. Diğer baskılar örnekteki gibi gösterilir:

Örnek - Dipnot:          Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 2. Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 25.

Örnek - Kaynakça:     Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/ Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi.

Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

 Dipnotlarda kaynaklar sıralanırken takdim-tehir için özel bir sebep yoksa kaynaklar kronolojik sıraya göre verilir.

 Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalı: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî” şeklinde kullanılmalıdır.

 

3. İsnad Metin İçi Atıf Sistemi

İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi, felsefe ve din bilimleri alanında hazırlanan akademik çalışmalara uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

 Metin içinde atıf gösterme temelde şu şekildedir: Yazar/lar, yayın yılı: sayfa/lar.

 Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.

 Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Koç, 2014a), (Koç, 2014b).

 Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır:

(Mustafa Koç, kişisel görüşme, Aralık 2018).

 Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır. Ancak birincil kaynaklara ulaşılamamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra da alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir: (Topaloğlu, 2001: 210’dan akt. Demir, 2014: 50-55).

Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir.

Atıfın cinsi

Metinde esere yapılan ilk atıf

 

Metinde aynı esere yapılan diğer atıflar

Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf

Parantez formatında metinde aynı esere yapılan diğer atıflar

Bir yazarlı 

… Topaloğlu (2014,

11-15) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu, 2014, 11-15).

İlk geçtiği yer ile aynı.

İki yazarlı

… Topaloğlu ve Yavuz (2014, 11) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu - Yavuz, 2014, 11).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Üç ve/veya çok yazarlı

… Topaloğlu v.dğr. (2014, 11) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu v.dğr., 2014, 11-17).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Kurumsal raporlar vs.) (kısaltmayla anlaşılan)

… Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2018, 51-53) …

 

… ASPB (2018, 51-53) …

… (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2018, 51-53).

… (ASPB, 2018, 51-55).

 

Kurumsal raporlar vs.) (kısaltmasız)

… Ankara Üniversitesi (2005, 23) ...

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Ankara Üniversitesi, 2005, 23).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Yazar yok 

… Diğer bir kaynakta (Din Felsefesi, 2018) belirtildiği gibi ... Veya … Din Felsefesi’nde (2018, 98) belirtildiği gibi ...

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Din Felsefesi, 2018, 98).

İlk geçtiği yer ile aynı.