Online Makale Yükleme ve Değerlendirme Süreci

  Online Makale Yükleme ve Değerlendirme Süreci

 1. Bitki Koruma Bülteni yazım kurallarına göre hazırlanan makale Dergipark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/bitkorb) yüklenir. Bundan sonra makaleyle ilgili tüm süreç Dergipark online sistemi üzerinden yürütülür.
 2. Hazırlanan makale dergi sayfasında yer alan ilgili link üzerinden (http://dergipark.gov.tr/journal/184/submission/start) “Bitki Koruma Bülteni Telif Formu” ile birlikte sisteme yüklenir.
 3. Sisteme yüklenen makale iThenticate© programında benzerlik açısından taranır ve benzerlik oranı %25’in üzerinde olan makaleler kabul edilmez.
 4. Benzerlik oranı uygun olan makaleler dergi baş editörü tarafından dergi yayın politikaları açısından değerlendirilir ve uygun olan makaleye 10 gün içinde bölüm editörü atanır.
 5. Bölüm editörü söz konusu makaleyi şekilsel ve içerik açsından değerlendirir ve gerekli görmesi durumunda makaleyi ret eder. Uygun bulması durumunda 10 gün içerisinde gerekli düzeltmeler için yazara dönüş yapar veya ilgili 2 hakemi makaleyi değerlendirmek üzere sistem üzerinden davet eder.
 6. Hakemlere makaleyi değerlendirmeyi kabul için 7 gün, makaleyi değerlendirme için ise 20 gün süre tanınır.
 7. Hakemlerden gelen değerlendirme formları yazara sistem üzerinden gönderilir ve yazarın 20 gün içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak sisteme düzeltilmiş makaleyi yüklemesi beklenir. Hakemlerden bir veya ikisinin makaleyi tekrar görmek istemesi durumunda yazar tarafından hakem görüşlerine istinaden düzeltilmiş makale ilgili hakemlere tekrar gönderilir ve 10 gün içerisinde hakemler nihai kararlarını verirler.  
 8. İki hakemden biri makaleyi reddetmiş ise makale 3. bir hakeme gönderilir ve yukarıdaki süreç üçüncü hakem içinde işletilir. İlk iki hakem makaleyi reddetmiş ise yazara hakem raporları ile birlikte red cevabı gönderilir.
 9. Yazardan gelen düzeltmeler bölüm editörü tarafından şekilsel ve içerik yönüyle değerlendirilir ve herhangi bir eksiklik yok ise makale bu haliyle baş editöre gönderilir. Konu editörü her aşamada yazar ile temasa geçebilir ve gerekli değişiklikleri yapmasını isteyebilir.
 10. Baş editör kendisine gelen makaleyi dil editörüne yönlendirir. Dil editörü İngilizce metinleri gramer ve anlam bakımından 7 gün içerisinde değerlendirir ve yazardan onay aldıktan sonra gerekli düzeltmeleri yaparak makaleyi baş editöre gönderir.
 11. Baş editör makaleyi yazım kontrol sorumlusuna gönderir. Yazım kontrol sorumlusu makaleyi 7 gün içinde değerlendirir ve yazardan onay aldıktan sonra gerekli düzeltmeleri yaparak makaleyi baş editöre gönderir.
 12. Baş editör makalenin basıma hazır hali mizanpaj editörüne gönderilir.
 13. Mizanpaj editörü sayfa düzenlemesini yapar ve yazarın onayının alınmasından sonra makaleyi Dergipark sistemine DOI numarası alarak yükler.