Cilt: 3 Sayı: 2, 15.10.2021

Yıl: 2021

İnceleme Makalesi

Çeviri

Sayı Editör Kurulu

Müzik (Diğer), Orkestra Şefliği, Müzik Performansı, Müzik Eğitimi, Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon, Performans Sanatları, Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk, Müzik, Sanat ve Edebiyat
Öğretim Görevlisi Nilgün İŞCAN Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 0000-0002-7312-9652
Müzik Antropolojisi, Müzikoloji ve Etnomüzikoloji, Müzik
Doç. Beste TIKNAZ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Eğitim, Sanat ve Edebiyat
Prof. Sevil ULUCAN WEİNSTEİN İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk, Müzik

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır

Kapsam

  1. Uluslararası hakemli bir dergidir.
  2. Yılda iki kez olmak üzere (20 Nisan - 22 Ekim) yayın yapar.
  3. Dergimizde müzik ve tüm sanat dalları ile ilgili tartışmalar, derlemeler, araştırma yazıları, makaleler, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir.
  4. Yazarlar ad ve soyadları ile birlikte unvanları ve görev yaptıkları yeri, isteğe bağlı ise ORCID id'lerini belirtirler.
  5. Bir yazarın yıl içerisinde 2 adet makalesi kabul edilebilmektedir.
  6. Her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz (150-250 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir.
  7. Yazılarda Dil ve imla kılavuzu makaler yollama esnasında döküman olarak verilmektedir.
  8. Yayımlanan yazıların her türlü yayın ve telif hakkı Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'ne. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
  9. Yazılar, çeviriler orijinal metinleriyle olmak üzere, Dergipark sistemi üzerinden editörlere ulaştırılır.

BALKAN MÜZİK VE SANAT DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. Ü. Balkan Müzik ve Sanat Dergisi’nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır.

1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Sanat Dergisi’nde yayınlanabilmesi için, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.

2. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

3. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyulması tavsiye edilir.

4. Yazılar, Word programına göre kağıdın bir yüzüne 11 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, tek satır aralığında, A4 kağıdına kenar boşlukları, üst 6.2 cm, alt 5.5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5.2 cm, alt bilgi 5 cm, cilt payı 0 cm şeklinde ve 20 sayfayı geçmeyecek biçimde düzenlenir. 20 daktilo sayfasını geçen yazılar dergide basılmayabilir.

5. Basılmayan yazılar yazarına iade edilmez.

6. Metindeki paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlayacaktır. Ana başlık büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, alt başlıklar ise paragraf düzenine uygun olarak (1 cm içeriden) konulacaktır. Başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları yan yana yazılır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları dipnot biçiminde sayfanın altına yazılmalıdır. Akademik unvan dışında başka unvan kullanılmaz.

7. Araştırma ve inceleme dalındaki yazılar Özet, Abstract, Giriş, İnceleme ve Sonuç şeklinde düzenlenir. Yabancı dilde yazılan yazılarda yukarıdaki bölümlerin yabancı dildeki karşılıkları kullanılır ve aynı düzenlemeye uyulur.

8. Yazılarda “dipnot” yöntemi kullanılmalıdır.

Dipnotlar

Bilimsel çalışmada kullanılan kaynakların künyesi dipnot olarak sayfa altında gösterilir. İstifade edilen kaynaklar ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı ve aşağıdaki örneklerde belirtilen sıralamaya uygun olarak verilir.

a. Kitaplar:

Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı (italik), Baskı Sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Ahmet Hamdi Zafer, Keman Alfabesi, 1. Baskı, Ceren Yayıncılık, Edirne, Ağustos 2018, s. 33.

b. Makaleler:

Yazar Adı Soyadı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: M. Öcal Oğuz, “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, Milli Folklor Dergisi, Cilt 25, 2013, s. 100.

c. Bültenler ve Yıllıklar:

Yayınlayan Kurum, Yayın Adı (italik), Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1997, Ankara 1998, s.17-21.

d. Tezler

Yazar adı soyadı, Tez başlığı (tırnak içinde), (Tez derecesi, Üniversite, Yıl), Sayfa Numarası

Örnek: Serdar Yılmaz, “Kazakistan’ ın Türkiye Politikası”, (Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2016), s. 98.

e. İnternet Tabanlı Kaynaklar:

Yazar Adı ve Soyadı, Belgenin Başlığı, Eserin Başlığı (varsa), Edisyon veya Dosya Numarası (ilgili ise), Adres ve Erişim Yolu, Ziyaret Tarihi (parantez içinde) verilir. Varsa sayfa numarası belirtilir. İnternet ortamından yararlanılan kitap ve makalelerde normal atıf uygulamasına göre genel dipnot usulüne uyulur. Ancak belirtilen veri uygulamalarına da yer verilir.

Örnek: Mehmet Tez, “Avrupa’nın en kirli havası”, httphttp://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=gundemYazarTumYazilarV4&AuthorID=479, (15.11.2018).

Örnek: Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Brüksel, http://www.aggs.gov.tr/uploads/files/ilerleme_raporu_2004_tr.pdf (07.10.2005)

9. Kaynakça hazırlanmasında dipnot gösterim yöntemine göre aşağıdaki hususlara uyulur.

Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından, eserlere ayrıca sıra veya bölüm numarası verilmeyecek ve yazarların unvanları kullanılmayacaktır.

Dipnot yöntemi: Yazarın Soyadı, Adı, varsa Makalenin Başlığı (tırnak içinde), Dergi veya Kitabın Adı (italik), varsa Derleyen veya Çevirenin Adı, Cildi, Sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, Basım Yeri ve Yılı, Makalenin bulunduğu sayfa aralığı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Kaynakçada her kaynak 1 cm içeriden yazılmalıdır.

Dipnot yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak http://dergipark.gov.tr/uploads/submissionfiles/14a9/d2bf/37da/595018dfe908c.pdf adresine;

10. Gönderilen yazılara ait resim, şekil ve grafikler sayfa yazım alanını taşmayacak biçimde net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Bunların sıra numarası ve adı her şeklin veya grafiğin altında verilir.

11. Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri basılamaz. Dönemler içerisinde ikiden fazla gönderilmişse ilk ikisi dışında kalanlar, daha sonraki sayılara aktarılır.

 

 

 


TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı itibariyle TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde değerlendirilmek üzere gönderilen derleme türü dışındaki çalışmaların yazarlarından;

*Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday çalışmanın yöntem bölümünde, ayrıca ilk ve son sayfasında belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
*Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye çalışmada yer verilmesi,
*Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) m içinde sunulması,
*Çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenmektedir.Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalarda, EASE (The European Association of Science Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Dergi yılda iki kez (Nisan-Ekim) yayınlanır.
Güzel Sanatlar ve Müzik alanında yazılmış olan makaleler Türkçe dışında farklı dillerde de (İngilizce, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve çeşitli Balkan Dillerinde) yayınlanmaktadır.
Makale yazarı, https://dergipark.org.tr/bmsd linkini kullanarak sisteme üye olmalıdır. Makalesini sistem üzerinden yüklemelidir.
Makale sisteme yüklenirken yazarlara Örnek Makale Formatı dosyası sunulmaktadır. Ana makale dosyası belirtilen yönergeler doğrultusunda düzenlenmemiş olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, yazım kurallarına uygun olmayan ve çeviri hatası olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Gönderilecek yazılar, dipnot ya da metiniçi kaynak gösterimi yöntemine uygun olarak hazırlanabilir. Yazar yazım kurallarında belirtilen hususlara uymalıdır.
Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik bilgisi yer almamalıdır.
Dergide yayınlanması uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır.
Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.
İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda Editör Kurulunun kararına göre makale reddedilebilir.
Hakemler tarafından düzeltme talep edilmesi durumunda yazara bildirilir ve çalışmanın revize edilip tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından revize edilmiş çalışma 2 hafta içerisinde sisteme eklenmelidir. Düzeltme yapılmaması durumunda makale reddedilir.
Hakem değerlendirme süreci içerisinde, Editör Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler tamamlanarak revize çalışma yazar/yazarlar tarafından 7 gün içerisinde sisteme eklenmelidir. Değişikliklerin yapılmaması durumunda çalışma Editör Kurulu tarafından reddedilir.
Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Balkan Müzik ve Sanat Dergisi’ni bağlamaz.
Aynı yazar(lar)a ait farklı çalışmalar kabul almış olsalar dahi, aynı sayıda ve/ya ardışık iki sayıda yayınlanmaz. Hangi çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.


Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1-Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2-Editör Kurulu kontrolü

3-Ana Makale Dosyasının Dergi Formatına uygunluğunun Kontrolü

4-İntihal ve Benzerlik Raporu değerlendirmesi

5-Taahhüt Formu incelemesi

6-Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

7-Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

8-Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

9-Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

10-Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

11-Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

12-Makalenin Değerlendirme Sürecinin tamamlanması

13-DOI numarasının alınması

14-Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

15-Yayın

Açık erişim politikası

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Arşivleme

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi LOCKSS arşivleme sistemini kullanmaktadır.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'nin tüm gönderim/süreç işletimleri ücretsizdir.

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.