Amaç ve Kapsam

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Makü İFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri, derleme ve kitap kritiği türlerinde en az doktora derecesine sahip araştırmacıların veya lisansüstü öğrenim görmekte olan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 250 kelimelik öz/abstract metninin 750 kelimeye genişletilmesi talep edilir.


Kapsam

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din alanlarında karşılaştırmalı ve disiplinler arası çok yönlü özgün çalışmaları (İslam, din, etik, bilim, antropoloji, tarih, hukuk, dil bilim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, eğitim, edebiyat ve sanat) yayımlamaktadır.

Yayın İlkeleri
Yayın İçeriği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.


Konu Kategorisi

• Sosyal Bilimler – Din Araştırmaları

• Beşeri Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Dil Bilim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Din, Eğitim, Müzik, Edebiyat, Sanat.

LC Kategorisi
Sosyal Bilimler (Genel)

Anahtar Kelimeler
Kelam, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı, Mezhepler Tarihi, Felsefe, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Türk-İslam Felsefesi, İslam Araştırmaları, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Türk-İslam Kültürü, Dini Musiki, Türk-İslam Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, İslam Sanatları, Türk-İslam Sanatları, Türk-İslam Eserleri.

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Türkçe
• İkincil Dil: İngilizce
• Üçüncü Dil: Arapça
• Dördüncü Dil: Almanca
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, daha önce yayımlanmamış ve başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında olmayan, yazarı tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Yayımlanan makalelerin akademik düzeyi; akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar için uygundur.

Makalelerin Özgünlüğü
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir. İlmî toplantılarda sunulmuş tebliğler, gerekli açıklamaların yapılması şartıyla yayımlanabilir.

Hakemlik Türü
Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar. Hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir. Editörler, hakemler ile yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder. İncelemede Geçen Süre: Ortalama 60 Gün / 8 Hafta

COPE’un En İyi Uygulama İlkeleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi COPE’un (Committee on Publication Ethics) Bilimsel Yayınlarında Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini kabul etmektedir.

İntihali Önleme
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Metinler intihal/benzerlik oranı açısından Turnitin yazılımı aracılığıyla incelenir. Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %20’dir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kurallarına uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır: www.isnadsistemi.org
İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/kabul edilmeyen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit ederse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar/ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.
Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise ve yazarların kurumları olayı soruşturmuyor yahut haksız sonuç ortaya koyuyorlar ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, editörler için yararlı olacağını düşünerek diğer editörlerle iletişim içinde olmalarını destekler. Editörlerimiz, Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu'na üyedir.

Hakem Raporlarının Saklanması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimsel inceleme görevini son derece ciddiye almaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, makale yayın süreçlerine ait tüm kayıtları arşivlemekte ve korumaktadır.

Kaynak Gösterim Stili
Makaleler, İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon’a (Dipnotlu) göre hazırlanmış olmalıdır.

ISNAD Türkçe (PDF)
ISNAD İngilizce (PDF)
ISNAD Arapça (PDF)
ISNAD Farsça (PDF)


Öz ve Anahtar Kelimeler
Makaleler, elektronik aramayı kolaylaştırmak için 150-250 kelimelik özet ve 5-8 arası anahtar kelime içermelidir.

Yazarlık ve Katkıda Bulunma
Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarların isimleri, yazılı izinleri olmadan makaleden çıkarılamaz. Aynı şekilde yeni bir isim de eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Katkı Oranı Beyanı
Makalede, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı belirtilmelidir.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
• Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.


Özel ve Ek Sayı Yayımlama Prosedürü
Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özet ve ek sayılarda yayımlanan tüm makaleler de çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesi sürecine tabidir.

Tam Metinlere Erişim
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular, kaydolmaksızın derginin tam metnine ulaşabilirler.


Yayımlanma Ayları
Ocak Haziran