Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Dil: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca
Derginin dili Türkiye Türkçesi, İngilizce, Arapça ve Almancadır.

Makale Türleri: Makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi ve diğer bilimsel yayın türleri
Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olmasını tavsiye ediyoruz.

Makale Formatı:
Görsel Formatı:
Kaynak Gösterim Stili: İSNAD 2 Atıf Sistemi (Dipnotlu)

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Yazım Kuralları:

Makale Öz, Abstract, Dipnotlar ve Kaynakça dahil 15.000 kelimeyi geçmemelidir. (Çalışmanın doğası gereği belirtilen limitin aşılması durumunda nihai karar mercii Yayın Kurulu'dur.)
Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:

1. İngilizce Başlık
2. Abstract
3. Keywords
4. Türkçe Başlık (En fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.)
5. Öz (350-400 kelime aralığında olmalıdır.)
6. Anahtar Kelimeler (En az 5, en çok 8 sözcükten oluşmalıdır.)
• Arapça Başlık (Arapça makaleler için)
• Arapça Öz (350-400) kelime aralığında olmalıdır. (Arapça makaleler için)
• Arapça Anahtar Kelimeler (Arapça makaleler için)
7. Gövde Metni
8. Sonuç
9. Kaynakça

Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
Kenar boşlukları: Her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.

Başlık: Makalenin içeriği ile uyumlu, içeriği en iyi biçimde ifade eden bir başlık seçilmeli ve koyu harflerle 12 Punto Times New Roman ile Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır. Başlık İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Başlıkta yer alan edat ve bağlaçlar ise küçük harfle yazılmalıdır. Ayrıca başlıklar kalın yazılmalı ve eğik yazım, kitap isimleri ve özel durumlar hariç kullanılmamalıdır.
Ondalık sistem esas alınarak yapılmış başlıklandırma kullanılmalıdır.
Ondalık Sistemde Başlıklandırma Örneği:
1. ________________________________________
1.1. _________________________________
1.1.1. __________________________

Yazar adı ve kurum bilgileri: Sisteme yüklenecek olan çalışma hakemlere gideceğinden dolayı yazar adı ve kurum bilgileri yazılmamalıdır. Yazı yayınlanması için onay aldıktan sonra son şekliyle yüklenmeden önce Ad-Soyad, Kurum Bilgileri (TR&ENG), e-mail ve Orcid ID makale şablonunda belirtildiği üzere yazılmalıdır. Bu bilgiler yazardan daha sonra istenecektir.

Abstract/Öz: İngilizce-Türkçe öz 350-400 kelime aralığında olmalıdır. Öz Times New Roman yazı tipinde, 9 punto; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Öz'ün altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır. 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır.

Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (15.000 kelime) aşmamalıdır. Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1,25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir. Ana metin İSNAD2 Atıf Sistemine göre (Dipnotlu) hazırlanmalıdır. Metin içerisinde ve dipnotlarda yer alan Arapça ifadeler Traditional Arabic, 11 Punto ve bold karakterli olmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır. İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk, girintisiz ve tek satır olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır. Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde, bold karakterli olmalıdır.

Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo ve Şekiller İSNAD2 Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Times New Roman yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6nk olarak ayarlanmalıdır.
Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış olmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır.

Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.

Dipnotlar: İSNAD2 Atıf Sistemine (Dipnotlu) uygun olmalıdır. Times New Roman yazı tipinde 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.

Kaynakça: Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalıdır.
Kaynaklar İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
Kaynaklar Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1,25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.

Kısaltmalar: İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
- Makale başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
- Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
- Sayfa numarası eklenmemelidir.
Alıntı ve Kaynakların ayrıntılı bilgisi için bakınız: https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/ 
Tahkikli Neşir Esasları için bakınız:
http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/ISAM_Tahkikli_Nesir_Esaslari.pdf 

ÇEVİRİLER
Çeviriler için makale yazım kuralları geçerlidir.
Çeviride çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
Çeviri başlığı çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
Çeviri başlığının sonunda (*) eklenerek sayfa sonunda çevrilen metnin türü (makale, kitap bölümü, bildiri vs.) ve metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi eklenmelidir.
Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun, dipnotlar İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Öz, anahtar kelimeler, abstract ve keywords asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Metinde yoksa 250-500 kelimelik Öz ve Abstract, Keywords ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ
Kitap Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.
Ayrıca;
150-250 kelimeden oluşan Öz ve Abstract yer almalıdır.
Kitap Değerlendirmeleri, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.
Kitap Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

Kaynak Gösterim Stili
Makaleler, İSNAD2 Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır.
https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/ 

Son Kontrol Listesi
Bu listenin, hazırlanan makalenin dergi sistemine yüklenmeden önce son kontrolü sırasında faydalı olacağı umulmaktadır.

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:
1. Yazar bilgileri eklendi.
• E-posta adresi
• Tam posta adresi
• Telefon numarası
2. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
• Makale metni
3. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
4. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.

Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:
1) Makale Tam Metni

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:
1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

Yazar Kılavuzu

Yazarların Görev ve Sorumlulukları

Yazarlık ve Katkıda Bulunma
Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

Yazar Değişikliği Talepleri
Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.
Böyle bir değişiklik talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

Makale Yazımı
Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Özgünlük
Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Veri Erişimi ve Muhafazası
Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın
Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çıkar Çatışması
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Hata Bildirimi
Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dâhil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

Görüntü Bütünlüğü
Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Burdur İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.