Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler
Editöryal Gizlilik Yükümlülüğü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin editörleri, gönderilen tüm yazıları gizli belgeler olarak ele alır. Makale inceleme sürecinde makalelere erişim sağlayabilen kişiler: Editörler, Hakemler ve Yayın Kurulu Üyeleri’dir. Editör ancak ciddi araştırma suistimalinden şüphelendiği takdirde, yazıyla ilgili ayrıntıları, yazarların izni olmadan üçüncü bir şahısla paylaşabilir.

Bilimsel Suistimal İddiaları-Şüpheleri
Editör, etik ihlalden şüphelenirse veya bir ihlal iddiası olursa harekete geçmekle yükümlüdür. Bu görev hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış makaleleri kapsar. Editör, olası suistimallerle ilgili endişeleri dile getiren makaleleri basitçe reddetmemelidir. Öncelikle görevi kötüye kullandığından şüphelenilen kişilerden bir yanıt istemelidir. Yanıttan memnun kalmazlarsa, ilgili işverenlerden veya kurumdan araştırma yapmasını istemelidir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi veya editörleri, intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suistimalinin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi editörleri, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.
Hakemler, araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendiklerinde durumu Editöre iletmelidir. Editör, COPE tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri yürütmekle görevlidir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, aşağıdaki veya benzeri konularda suistimal iddialarıyla karşılaştığında COPE akış şemalarına uygulamayı taahhüt eder.
Gönderilen bir makalenin tekrar yayın olması
Makalede intihal bulunması
Uydurma verilerin olduğundan şüphelenmek
Yazarlık değişikliği taleplerinin olması
Açıklanmamış çıkar çatışması durumundan şüphelenmek
Haksız veya hediye yazarlıktan şüphelenmek
Makalenin etik probleminden şüphelenmek

Şikâyet Prosedürü
Bu prosedür, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin veya yazı kadromuzun sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili şikayetler için geçerlidir.
Şikayetler doğrudan ifd@mehmetakif.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir ve gizli olarak ele alınacaktır. Editör, şikayetlerle ilgili COPE akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.
Şikayetler, editör ekibinin ilgili üyesi tarafından incelenir ve çözülemezse şu süreçler izlenir:
Bu ilk yanıtın yetersiz olduğu düşünülürse, şikayetçi, şikayetinin derginin daha kıdemli bir üyesine iletilmesini talep edebilir.
Şikayetçi hoşnut kalmazsa, şikayetler baş editöre iletilebilir.
Mümkünse iki hafta içinde tam bir yanıt verilecektir.

İtiraz Süreci
Editörler ve hakemler tarafından yapılan değerlendirmelere dair ciddi itirazlar memnuniyetle karşılanmaktadır. Bilimsel içeriğinin yanlış anlaşıldığını düşünerek makalenizin reddedildiği kanısındaysanız, lütfen ifd@mehmetakif.edu.tr adresinden editör ekibimize bir itiraz mesajı gönderiniz. İtiraz mektubunuz okunduktan sonra itirazınızın haklı olduğu anlaşılırsa, makalenizin gözden geçirilmiş bir versiyonunu göndermeniz istenebilir. Böylece çalışmanız dış hakem sürecine tekrar gönderilir. Her makale için yalnızca bir itirazı dikkate alınacaktır. Bu sebeple lütfen itiraz mektubuna mümkün olduğunca fazla ayrıntı ekleyiniz.

Çıkar Çatışmaları
Çıkar çatışması, birincil bir çıkarla ilgili mesleki yargı, ikincil bir çıkardan (mali kazanç veya kişisel rekabet gibi) etkilenebildiğinde ortaya çıkar. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin tarafsız incelemeyi sağlamak için editörlerden, çalışanlardan veya yayın kurulu üyelerinden gelen gönderileri ele almak için belirlenmiş bir süreci vardır. Bu tür gönderiler öncelikle başka dergilere yönlendirilir. Bunun mümkün olmaması halinde gönderi sahibinin dergideki görevi askıya alınır. Bu gönderiler çift taraflı körleme sürecinde incelenir.
Editör, kendisinin veya aile üyeleri tarafından yazılmış makalelerle ilgili kararlarda yer almamalıdır. Ayrıca, böyle bir çalışma, derginin tüm olağan prosedürlerine tabi olmalıdır. Editör, yazarlar ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşa edilmesiyle ilgili ICMJE yönergelerini uygulamalıdır.

Yayın Etiği İlkeleri
Yayın Etiği, daha yüksek editoryal işleme standartları oluşturmak için yazarlar, hakemler ve yayıncılar adına dürüstlük konusunda ısrar eden bir öz-düzenleme mekanizması olarak tanımlanabilir.
Dürüst araştırmacılar, intihal yapmaz.
Kaynakları hatalı belirtmez.
Çürütemeyecekleri itirazları gizlemezler.
Karşıt görüşleri çarpıtmazlar.
Verileri yok etmez veya gizlemezler.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir. Ayrıca Türkiye Editörler Çalıştayı Kararlarına da uymayı taahhüt eder.

Tekrar Yayın
Tekrar yayın, aynı makalenin veya büyük ölçüde benzer makalelerin birden fazla dergide yayımlanmasıdır. Editör bu tür makaleyi incelemeden geri gönderir. Yazarın yayına tekrar teşebbüs etmesi halinde, yazara belli bir süre ambargo uygulayabilir, yazarın daha önce yayın yaptığı dergi de (önceki makaleyi yayınlayan derginin editörü ile eşzamanlı duyuru olarak) kamuoyuna bu durumu açıklayabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte uygulayabilir.

Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderilmesi
Yazarlar bir makaleyi aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Editör, olası eşzamanlı gönderimi öğrenirse, makaleyi alan diğer editöre/editörlere danışma hakkını saklı tutar. Ayrıca editör, makaleyi incelemeden iade edebilir veya incelemeleri dikkate almadan reddedebilir. Yahut bu kararı ilgili diğer editörle/editörlerle tartışarak alabilir ve yazarlardan belli bir süre makale başvurusu kabul etmemeye karar verebilir. Ayrıca yazarların işverenlerine yazabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte hayata geçirebilir.

İntihali Engelleme Amaçlı Kontrol
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, gönderilen tüm makaleleri intihali engellemek için taramaktadır. İncelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını Turnitin yazılımı kullanılarak kontrol edilir. Benzerlik oranın %20’den az olması beklenir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kuralların uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır: www.isnadsistemi.org

Sahtecilik
Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermektir.
Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmektir.

Katılımcıların Kişisel Verilerinin Korunması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, katılımcılarla ilgili yasal olarak kamuya açık olmayan kişisel veya hassas verileri veya materyalleri içeren tüm araştırmaların resmi etik incelemeye tabi olmasını şart koşar.

Araştırma Suistimali İddialarının Ele Alınması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi editörleri; intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını önlemek için tedbir alacaktır. Editörler, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.

Etik İhlal Bildirimleri
Okurlar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde (ISSN 2757-6418) yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiklerinde ya da editoryal içerik ile ilgili (intihal, yinelenen makaleler vb.) herhangi bir şikâyetleri olduğunda ifd@mehmetakif.edu.tr adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilir.

Araştırma Etiği İlkeleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.