Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler alanlarındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonunda kabul edilen makaleler ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin parçalarından olan yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların ‘Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/) tarafından belirtilen etik ilkelere ve yönergelere uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin bileşenlerine ait sorumluluklara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin yayıncısı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editör Kurulu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından oluşturulur. Derginin Baş Editörü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüdür. Editör Kurulu üyeleri, sosyal bilimler alanından seçilir ve her üye üç yıl için görevlendirilir. Kuruldan bir üyenin ayrılması durumunda yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, editör kurulu üyelerinden alan editörlerini belirler. Bunun yanı sıra makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editör Kurulu üyesi olmayan öğretim üyeleri de alan editörü olarak görevlendirilebilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editör Kurulu Sorumlulukları

1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine başvurusu yapılan her makaleden, Editör Kurulu sorumludur ve üyeler bu sorumluluğu bilir. Kişisel kazançların düşünülmemesi ve bağımsız karar verme bu sorumluluğun temelidir. Yayıncı ve Editör Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulunun temel amacı dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın niteliklerini arttırmaya yardımcı olmaktır.

3. Editör Kurulu, kör hakemlik değerlendirme süreci, etik ilkelerin belirlenmesi ve çalışmaların yayımlanması gibi dergi politikalarını belirlemekle ve bu politikaları uygulamakla yükümlüdür.

4. Editör Kurulu, Dergide yayımlanmış makale yazarlarının telif hakkını korumakla yükümlüdür.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

1. Editörler, hakemlerin, yazarların, araştırmacıların ve okuyucuların istekleri noktasında gerektiğinde çalışmalar ile ilgili dönüt vermeye özen gösterirler.

2. Editörler, bir çalışmanın yayın sürecinde düzeltmeler yapmaya ve açıklama gerektiren konularda objektif yorumlarda bulunmaya özen gösterirler.

3. Editörler, özgün makalelerin ve bilimsel alanyazına katkı sağlayacak çalışmaların yayımlanmasına özen gösterirler.

4. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların önemli bir problemi olmadığı sürece makaleleri değerlendirme sürecine kabul eder.

5. Editörler, bilimsel alanyazına katkı sağlayamayacak, özgün olmayan ya da derginin yayım alanına girmeyen çalışmaları Editör Kurulu adına ön değerlendirme aşamasında ret etme hakkınsa sahiptir.

6. Editörler, değerlendirme sürecine alınan çalışmalar ile ilgili hakem görüşlerini temel alır ve çalışmada çok ciddi problemler olmadığı sürece hakem ve alan editörleri tarafından verilen kararları değiştirmezler.

7. Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci ile ilgili politikalara dikkat ederek hakem bilgilerini hiçbir şekilde açıklamaz ve çalışmaların yansız bir şekilde değerlendirmesi için özen gösterirler.

8. Editörler, derginin hakem havuzunu sürekli genişletme çabasında bulunarak hakemlik sürecinin geniş bir yelpazede yürütülmesini sağlar.

9. Editörler, bilimsel olmayan dayanaklara göre yazılmış değerlendirmeleri ve akademik görgü kurallarına uyulmayan hakem değerlendirmeleri dikkate almazlar.

10. Editörler, derginin yayın süreci içerisinde yer alan herkesle etkili bir iletişim kurar ve düzenli toplantılar düzenlerler.

11. Editörler, dergide yer alan makalelerdeki kişisel verilerin korunmasına noktasına özen gösterirler.

12. Editörler, dergiye gönderilen makalelerde mutlaka insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler.

13. Editörler, makalenin etik kurul onayı ya da deneysel araştırma izni gerektirdiği ancak dergiye bu belgelerin gönderilmediği noktalarda ilgili çalışmayı reddederler.

14. Editörler, makalelerde yer alan hataların ya da tutarsızlıkların düzeltilmesi noktasına dikkat ederler.

15. Editörler, yayımlanan bir makaleye yönelik olarak gelen eleştirileri dikkate alırlar ve eleştirilen makalenin yazar/yazarlarına cevap hakkı tanırlar.

16. Editörler, dergiye yöneltilen şikâyet ve talepleri inceler, gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makalelerin değerlendirilmesi sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları çift yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.

2. Hakemlerin, makale değerlendirmesini yansızlık ve gizlilik içinde yapmaları gerekmektedir.

3. Hakemlerin, değerlendirmede bulundukları çalışmaları değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra yok etmeleri gerekmektedir.

4. Hakemlerin, değerlendirmeye aldıkları makale ile ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anlamaları durumunda, makaleyi değerlendirmeyi reddetmeleri ve editörlere bilgi vermeleri gerekmektedir.

5. Hakemlerin, makaleleri değerlendirmeleri sırasında akademik görgü kurallarına uymaları, yapıcı bir dil kullanmaları ve kişisel yorumlarda bulunmamaları gerekmektedir.

6. Hakemlerin, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmaları değerlendirme süresi içinde incelemeleri gerekmektedir.

7. Hakemlerin, makale değerlendirme talebini 7 gün içinde cevaplamaları, kabul ettikleri değerlendirmeleri 15 gün içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale başvurusu yapan yazarlar şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Yazarlar, başka bir dergide yayımladıkları ya da yayımlanması için gönderdikleri bir çalışmayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine göndermemelidir.

2. Yazarlar, yalnızca özgün makalelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine göndermelidir.

3. Yazarlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Telif Hakkı Formunu eksiksiz doldurmak ve sisteme yüklemekle yükümlüdürler.

4. Yazarlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderdikleri makalelerin yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru şekilde atıf yapmalıdır.

5. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen çalışmalarda makaleye katkısı bulunmayan kişiler yazar olarak yazılmamalıdır.

6. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen bir makalede çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmelidir.

7. Makalenin değerlendirilmesi sürecinde yazarlardan çalışmaya dair bilgi ya da ham veriler Editör Kurulu adına Alan Editörleri tarafından talep edilebilir. Talep edilen bilgilerin olması durumunda yazarlar ilgili talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

8. Yazarlar, çalışmalarında yer alan verilerin kullanım haklarına ve çalışma için gerekli izinlerin alındığına dair durumları belgelendirmelidir.

9. Yazarlar, hangi süreçte olursa olsun çalışmalarıyla ilgili bir hata fark ettiklerinde editörlere bilgi vermek, hatayı düzeltmek ya da makaleyi geri çekmekle yükümlüdür.

10. Yazarlar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

11. Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb. uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir. 

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde editörler, hakemler ya da yazarlar ile ilgili etik ilkelere uygun olmayan bir davranış ya da dergide yer alan bir makale ilgili etik olmayan durumlarla karşılaşılması durumunda cbusbe.dergi@gmail.com adresine bildirimde bulunulmalıdır.


https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules