Yazım Kuralları

 

Celal Bayar Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi

Makale Yazım Kuralları

 

Birinci Yazar[1]

İkinci Yazar[2]

Öz

                Öz; çalışmanın amacını, kapsamını, özgün yönünü, incelediği alana getirdiği katkıyı, yöntemi, başlıca vurguları, değerlendirmeleri ve önerileri kapsamalıdır.(italik)

Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adet anahtar sözcük verilmelidir.

Celal Bayar University

Journal Of Social Sciences

Instructions for Authors

 

Abstract

At the beginning of the manuscript there must be an English and Turkish abstract with 150-200 words and 3-5 keywords. The abstract should cover the purpose, scope, originality and contribution of the study as well as the methodology, main points, evaluations and recommendations.

Keywords: abstract with 3-5 keywords.(italic)

 

Giriş

Çalışma A4 boyutundaki kâğıda Cambria tipiyle yazılmalıdır. Kâğıt boyutu “Özel Boyut” ta genişlik 17 cm. ve yükseklik 25 cm. olacak şekilde düzenlenmelidir. Diğer sayfa düzenlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmalıdır:

Metin boyutu

11 punto

Dipnot boyutu

9 punto

Paragraf aralığı

(Önce-Sonra)

0 nk

Paragraf girinti

1.25 cm

Üst kenar boşluğu

2 cm

Alt kenar boşluğu

2 cm

Sağ kenar boşluğu

2,5 cm

Sol kenar boşluğu

3 cm

Satır aralığı

Tek

 

 

 

 

Metin içinde verilen referanslar MLA (Modern Language Association) yani dipnot sistemi veya APA (American Psychological Association) yani parantez içi sistemlerden sadece bir tanesi tercih edilerek metin oluşturulmalıdır. Aşağıda referans ve kaynakça yazımına ilişkin örnekler verilmiştir:

SAYFA ALTI DİPNOT SİSTEMİ

 

Kitap

Tek Yazarlı

M. Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 2, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1989, s. 43.

Çift Yazarlı

Rene Wellek ve Austin Warren, Edebiyat Teorisi, (çev.) Ö. Faruk Huyugüzel, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, s. 193.

Yazarların eserleri tekrar referans olarak kullanılmışsa

Gökmen, s. 41.

Wellek ve Warren, s. 65.

Yazarın ikinci bir eseri kullanılmışsa

Gökmen, Tanzimattan II. Meşrutiyete…, s. 55.

Editörlü Kitap

Osman Gündüz, “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı”, (ed.) Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yayınları, Ankara, 2011, s. 477.

Dergi

Ertan Gökmen, “Narh Kayıtlarına Göre XVII. Yüzyıl Başlarında Manisa’da Tüketilen Gıda Maddeleri”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa Özel Sayısı, C. 11, S. 3, 2013, s. 65.

Yazarın aynı makalesi tekrar kullanılmışsa

Gökmen, “Narh Kayıtlarına Göre…”, s. 75.

Çift İsimli

Nurettin Gülmez ve Meltem Önder, “Alaşehir Kongresinde Bir Belediye Başkanı: Galip Bey”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa Özel Sayısı, C. 11, S. 3, 2013, s. 118.

Yazarların aynı makalesi tekrar kullanılmışsa

Gülmez ve Önder, s. 125.

Yazar/Yazarların başka bir makalesi kullanılmışsa

Gökmen, “Manisa Mevlevi …”, s. 89.

Arşiv Malzemesi

BOA.ML.VRD.TMT. d. 1800, s. 6.

Katip Çelebi, Tuhfetül-Kibâr fî Esfâril-Bihâr, Millet Kütüphanesi, No: 681/2, s. 40.

Gazete

Taha Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet, 28 Şubat 2005.

Ansiklopedi Maddesi

Meydan Larousse, Bilgi Dünyasına Yolculuk, C. 15, 3B Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 37.

 

Tez

Ferdi Çiftçioğlu, II. Abdülhamid Döneminde İzmir’de Salgın Hastalıklar, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Manisa, 2014.

e-Kaynak

 Mustafa Alkan, “Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Umûmî Müfettişliği (1902-1908)”, (http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe/article/view/319), (09.04.2015)

 

METİN İÇİ DİPNOT SİSTEMİ

 

Kitap

Tek İsimli

(Türk, 1999: 122-125)

Çift İsimli

(Wellek ve Warren, 2011: 165)

Dergi

Tek İsimli

(Ercilasun, 2001: 40-45)

Çift İsimli

(Gülmez ve Önder, 2013: 125)

Arşiv Malzemesi

(Parantez içerisinde verilen arşiv veya kurum yayınları künyesi bir satıra yakın uzunlukta ise bu referans bilgisi dipnot olarak verilmelidir.)

(BOA.ML.VRD.TMT. d. 1800: 6)

(BCA, Mühimme 15: 25)

(Türk Standartları Enstitüsü [TSE], 1999)

Gazete

Gazetelere yapılan referanslarda yazarın soyadı ve gazetenin basım tarihi verilip kaynakçada gazetenin tam künyesi verilmelidir.

(Akyol, 01.04.2015)

Ansiklopedi Maddesi

(Meydan Larousse, 1998: 37)

Tez

(Çiftçioğlu, 2014: 57)

 

e-Kaynak

(Elektronik kaynaklara yapılan referanslarda yazarın soyadı, referansın basım tarihi ve sayfa numarası verilip kaynakçada referansın tam künyesi erişim tarihiyle beraber verilmelidir.)

(Alkan, 2015: 99)

 

KAYNAKLAR

Çalışma hazırlanırken kullanılan kaynaklar dipnotlardan ayrı olarak makale sonuna da kaynakça olarak eklenmelidir.
Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazarın soyadı, sonra adı (eserin yayın tarihi), eserin adı, (varsa) baskı sayısı, basımevi, basım yeri” olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, sayı ve sayfa aralığı bu sıralamaya göre verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede gösterilmemelidir. Kaynakça oluşturulmasında aşağıda verilen örnekler dikkate alınmalıdır:

 

AKYOL, Taha, “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet, 28 Şubat 2005.

ALKAN, Mustafa, “Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Umûmî Müfettişliği (1902-1908)”, (http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe/article/view/319), (09.04.2015)

EKİNCİ, Ramazan (2014),  Uşşakîzâde Hasîb'in Zeyl-i Şakâ'ik'ı (İnceleme-Metin-Dizin),  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Manisa.

ERCİLASUN, Bilge (2001), “Modern Türk Edebiyatında Ahiret Kavramı”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, S: 2, ss. 40-45.

GÜNDÜZ, Osman (2011), “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı”, (ed.) Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yayınları, Ankara.

TÜRK, İsmail (1999), Maliye Politikası, 13. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

WELLEK, Rene ve Austin WARREN (2011), Edebiyat Teorisi, (çev.) Ö. Faruk Huyugüzel, Dergâh Yayınları, İstanbul.

 

 

 

Yayın İlkelerimiz

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin;

Mart ve Eylül sayıları Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimlerine,

Haziran ve Aralık sayıları İktisadi ve İdari Bilimlere ayrılmıştır.

Dergide, sosyal bilimlerle alakalı konularda bilimsel, özgün ve nitelikli makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalar yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar aşağıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda hazırlanmalı ve cbusbe.dergi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Derginin yazım ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

Çalışma en fazla 30 sayfa olup sayfa sınırının aşılması durumunda makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayın hakları verilmemiş ve başka bir dergide değerlendirme aşamasına geçmemiş olmalıdır. Kitap halinde yayımlanmamış sempozyum bildirileri, bu durum dipnotta belirtilerek yayımlanabilir. Bildiri kitabında yer almış bildiriler ise belirgin bir biçimde geliştirilerek ve bu durum dipnotta belirtilerek yayımlanabilir.

→ Dergi yayın ilkelerine,  yazım kurallarına ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olmayan çalışmalar yayın kurulunca dikkate alınmaz. Yayın Kurulu gönderilen çalışmayı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Çalışması yayımlanan her yazara derginin ilgili sayısından bir adet gönderilir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yayımlanmayan çalışmalar iade edilmez.

 Dergiye gönderilen çalışmalar alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz görüş belirttiğinde çalışma üçüncü hakeme gönderilir.

 Yayımlanan çalışmaların bilimsel ve yasal sorumluluğu yazara aittir. Derginin her bir sayısında yazarların yalnızca bir çalışması yayımlanır.

 Dergide yayımlanacak çalışmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi biriyle yazılabilir. Ancak Türkçe hazırlanan çalışmalarda Türk Dil Kurumunun yazım ve imla kuralları dikkate alınmalıdır

 Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan indirebileceğiniz dosya üzerine çalışmanızı kopyalayıp yapıştırmanız halinde çalışma doğrudan dergi yazım ve yayın formatımıza dönüşecektir.

 Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

 

 

 [1] Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü. mail: xxxxxxxx@cbu.edu.tr

[2] Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. XXXXXXX, mail: xxxxxxxxx@gmail.com