Yazım Kuralları

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Makale Yazım ve Yayım İlkeleri Kılavuzu

 

Bu kılavuz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde örnek yazım kılavuzu şablonunu, ikinci bölümde dergi yayım ilkelerini, üçüncü bölümde ise makale yazım kurallarını bulabilirsiniz.


Bölüm 1. Dergi Örnek Yazım Şablonu

Telif Hakkı Devir Formu

Yazım Kılavuzu Şablonu

Kontrol Listesi

 

Bölüm 2. CBÜ-SBD Yayım İlkeleri


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dergi yayım ilkeleri 6 madden oluşmaktadır. İlkeler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Dergide, sosyal bilimlerle alakalı konularda bilimsel, özgün ve nitelikli makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalar yayımlanabilir.

 2. Dergiye gönderilen çalışmalar derginin yayım ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda hazırlanmalıdır.

 3. Dergi yayım ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olmayan çalışmalar editör kurulunca dikkate alınmaz. Editör Kurulu gönderilen çalışmayı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.

 4. Çalışmalarda yer alan düşüncelerden, açıklamalardan, çalışmanın bilimsel ve yasal sorumluluklarından yazarlar mesuldür.

 5. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayım hakları verilmemiş ve/veya başka bir dergide değerlendirme aşamasına geçmemiş olmalıdır.

 6. Dergiye gönderilen çalışmalar alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz görüş belirttiğinde çalışma üçüncü bir hakeme yönlendirilir.

 

Bölüm 3. CBÜ-SBD Yayım Yazım İlkeleri

 1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dergi yazım ilkeleri ve kuralları aşağıda belirtilmiştir. İlgili kurallara riayet edilmesi önemle rica olunur. Kurallara göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

 2. Çalışmanın ilk sayfasında sayfa düzeni “Dar” olarak belirlenmelidir. Sayfanın alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 1,27 cm olarak düzenlenmelidir. Sayfa MS Office Word programında yer alan “Düzen” menüsü altındaki kesmeler bölümünden sayfa sonu eklenerek diğer sayfalardan ayrılmalıdır.

 3. Çalışmanın ikinci sayfadan itibaren diğer sayfalarında sayfa düzeni “Normal” olarak belirlenmelidir. Kenar boşlukları alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmelidir.

 4. Çalışmanın yazımı sırasında Palatino Linotype fontu kullanılmalıdır. Font, gövde metinlerinde 11 punto, bölüm başlıklarında 12 punto ve ikinci düzey başlıklarda 11 punto olarak kullanılmalıdır.

 5. Çalışmada tek satır aralığı düzeni kullanılmalıdır. Çalışmada kesinlikle paragraf girintisi yapılmamalıdır. Tüm paragraflar satır başından başlamalıdır.

 6. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları 12 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar kalın, ortalı ve 14 punto büyüklüğünde olmalıdır.

 7. Türkçe ve İngilizce özet bölümü 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet bölümlerinde 10 punto boyutunda font kullanılmalıdır. 4 adet anahtar kelime belirlenmelidir.

 8. Çalışma herhangi bir sempozyumda/konferansta ya da bilimsel bir etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise bu durum dipnot bölümünde belirtilmelidir. Çalışma bir proje ya da kurum tarafından desteklenmiş ise yine dipnot bölümünde belirtilmelidir.

 9. Çalışmada temel olarak “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma, Sonuç ve Öneriler”, “Teşekkür ve Bilgilendirme”, “Kaynakça” ve “Açıklamalar” bölümleri bulunmalıdır. Belirlenen bu bölümler ve bölümlere ait alt başlıklar çalışmanın alanına göre arttırılabilir ya da azaltılabilir.

 10. Çalışmanın metin içi kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olarak yapılmalıdır.

 

Tek Yazarlı Çalışmalar
Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990)

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990, s.67)

Bir gelişim çalışmasında (Smith, 1990), çocukların ilkokulda öğrendiklerine dair…

Smith tarafından yürütülen çalışmada (1990), ilkokula giden çocukların...

1990 yılında, Smith’in ilkokul çocukları üzerine yapmış olduğu çalışmada…


Çok Yazarlı Çalışmalar

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Masserton, Slonowski ve Slowinski, 1989).

Kaynağın ilk kez gösteriminde: Masserton, Slonowski ve Slowinski’nin (1989) tartıştığı haliyle…

Kaynağın daha sonraki gösterimlerinde: Masserton ve diğerlerinin (1989) iddia ettiği üzere…


Aynı Parantez İçerisinde Birdan Fazla Kaynak

Birçok çalışmanın (Jones ve / & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) da belirttiği üzere…


     11. Çalışmada metin içinde maddeler halinde verilecek bilgilerin işaretlendirilmesinde harf sistemi (a, b, c) kullanılacaktır. İşaretlendirme 0,5 cm girintili olmalıdır. 

     12.Tablo adı 11 punto boyutunda yazılır ve ortalanır. Tablo adının ilk harfleri (ve, de, mi, ile mi gibi bağlaç ve edatlar hariç) büyük yazılır. Tabloda ara çizgiler gösterilmez. Tablo pencereye otomatik sığdır özelliği ile iki yana yaslanır. Tablo içeriğindeki yazılar 10 punto ile yazılmalıdır.  Tablo numarası, tablo adı, tablo ve tablonun satırları arasındaki boşluk 1,5 nk olarak ayarlanır. Tablonun son satırı ile tablodan sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır.

 

Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Fakültelere Göre T-testi Sonuçları

Fakülteler

N

SS

Eğitim Fakültesi

182

65.02

9.20

Fen Edebiyat Fakültesi

121

66.88

8.84

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

143

67.17

10.46

 


    13. Şekiller sayfaya ortalı olarak eklenmelidir. Şekil sayfaya büyük geliyor ise tablolarda olduğu gibi pencereye otomatik olarak sığdırılmalıdır. Şekil numaraları ve başlıklar, şeklin altında ortalanmış olarak, 11 punto büyüklüğünde verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) Kalın yazılır. Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır.

 

15399

Şekil 1. Üniversite logosu


   14. Kaynakça, APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır. Yazı tipi Palatino Linotype, 11 punto ve satır aralığı önce ve sonra 6nk (tek satır aralığı) olacak şekilde verilmelidir. Girinti soldan asılı 0,5 cm şekilde verilmelidir.  Yazım örnekleri aşağıda verilmiştir;


Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

Bulut, O. (2013). Between-person and within-person subscore reliability: Comparison of unidimensional and multidimensional IRT models (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3589000).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. London: Routledge.

Göçer Şahin, S., Çakıcı Eser, D., & Gelbal, S. (2018). The interaction effect of the correlation between dimensions and item discrimination on parameter estimation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(3), 239-257. DOI: 10.21031/epod.402992

 


   15. Gönderilecek çalışmalarda dipnot sistemi kullanılmayacaktır. Gerekli olan açıklamalar bu bölüme eklenecek olup toplam açıklamalar bölümü 1 sayfadan fazla olamayacaktır. Metin alanı, Palatino Linotype yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Maddelendirme kullanılmak istenirse bu bölümde tercihe göre numaralandırma sistemi ya da harf sistemi kullanılmalıdır. Şekil işaretlendirmesi kullanılmayacaktır.

 

Önemli Hususlar

 1. Çalışmanızda mutlaka dergi yazım ilkelerine ve aşağıda verilen şablona bağlı kalınız. Şablonun ilgili bölümlerine kendi içeriğinizi yerleştirebilirsiniz.
 2. Çalışma sisteme yüklenmeden önce akış şeması kontrol edilmeli ve eksik adım bırakılmamalıdır.
 3. Çalışmanızda yer alan toplam kelime sayısı 8000’i geçmemelidir.
 4. Şablondaki sayfa numaralarını değiştirmeyiniz. Sayfa alt ve üst bilgileri  makalenin kabulünden sonra yapılacak olan son düzeltmeler aşamasında düzenlenecektir.
 5. Tablolar ve şekiller mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalı ve bölünmemelidir. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.
 6. Burada açıklanan yazım kurallarına uymayan çalışmalar editörler tarafından değerlendirme sürecine alınmadan yazara geri gönderilir ve düzeltme istenir, gerekli düzeltmeler yapılmadan incelenmek üzere hakemlere çalışma gönderilmez.