Cilt: 9 Sayı: 1, 29.04.2022

Yıl: 2022

Dergimiz öğretmenlik eğitimi, eğitim bilimleri, yönetim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bilimsel bir yaklaşımla ilgili paydaşlarla paylaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye nitel, nicel veya karma yöntemler araştırmaları ile tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, çeviri makaleler vb. de gönderilebilir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için makale şablonuna ve dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması gereklidir. Dergi yazım kurallarını ayrıntılı görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
Yazım Kılavuzu Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25481


ÇYBD’ye ilk yüklenen makalenin yazar bilgilerini içermeyen isimsiz makale olması, makale şablonuna göre yazılması, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onay dosyasının yüklenmesi veya etik kurul izni gerektirmeyen araştırmalar için “Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu”nun doldurularak sisteme yüklenmesi ve durumun makalede belirtilmesi gerekmektedir. Ek olarak benzerlik raporunun yüklenmesi, telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi ve yazar iletişim bilgilerinin yer verildiği bir kapak sayfasının yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir.


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi'ne makale başvurusunda bulunurken aşağıda belirtilen dosyaları yüklemeniz gerekmektedir:
1. Yazar Bilgilerini İçermeyen İsimsiz Makale
Makale Şablonu için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/11582
2. Etik Kurul İzni veya Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyanı
Beyan için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20725
3. Benzerlik Raporu
4. Telif Hakkı Devir ve Yazar Sözleşmesi
Telif Hakkı  Devir ve Yazar Sözleşmesi için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17990
5. Yazar İletişim Bilgilerinin Verildiği Başlık/Kapak Sayfası (*)
Başlık/Kapak sayfası için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25480


Dergimizde kör hakemlik süreci işletilmektedir. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir. Yazar bilgileri bulunmayan isimsiz her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir. İki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. Makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakem görüşü ile makale ile ilgili süreç tamamlanmaktadır. Hakem değerlendirmeleri yazar ile paylaşılmaktadır. Yazar hakemlerin değerlendirmelerine göre makale üzerinde düzeltme yaparak, makalenin düzeltilmiş versiyonunu sisteme yeniden yüklemelidir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, makalenin yöntem kısmında etik kurul belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.
Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından son okumaları yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir.
* Makale yayım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgilere derginin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” ana başlığı altında “Makale Yayım Kuralları” alt başlığından ulaşabilirsiniz.

Dergimiz “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili ulusal ve uluslararası, standart ve kurallara dikkat etmektedir. Araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu makale şablonuna eklenmiştir. TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri gereğince; 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalarda Etik Kurul izni gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

* Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz.

Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, makalenin sonunda kaynakçadan sonra makale şablonunda ayrıntılı görebileceğiniz “Etik Beyan” ifadesi ile (etik kurul belge tarih ve sayısı verilerek) etik kurallara uyulduğu yazılmalıdır. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve ilgili durumu “Etik Beyan” metni içinde belirtmeniz gerekmektedir.
Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
ÇYBD’ye gönderilen aday makaleler intihal programı ile taranır. Editörler Kurulu kararınca benzerlik oranı üst sınırı %20 olarak belirlenmiştir. Bu değerin üzerinde benzerlik oranı olan aday makaleler doğrudan reddedilir.
Aday makale Editörler Kurulu veya Alan Editörü kararı ile hakem inceleme süreci başlamadan ya da ÇYBD’nin makale şablonuna, yazım kurallarına uymaması durumunda değerlendirmeye alınmadan reddedilebilir.
Yazarlar makaleleri ile ilgili “Telif Hakkı Devir Formunu” eksiksiz bir şekilde doldurup imzalanmış halini tarayıp sisteme yüklemek zorundalardır. Bu form ile birlikte ÇYBD’ye gönderilen makalelerin yayın hakları, EYUDER’e devredilmiş olur.
Değerlendirme sürecinde kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile benimsenmekte olup, aday makaleler en az iki hakeme, gerekli görülürse de üçüncü bir hakeme gönderilir.
Editör, alan editörü, yazar ve hakemlerin bilimsel yayın etiği ilkelerine uyma zorunlulukları bulunmaktadır. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğinde (TÜBİTAK, 2018) göre etik kurallara aykırı davranışlar açıklanmıştır.

Makale Yayım Kuralları
1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.
2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
5. Makaleler, dergipark üzerinden sisteme yüklenmelidir.
6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde yüklenmelidir. Makale içerisinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i, ORCID numara(lar)ı ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir “Başlık/Kapak Sayfası” dosyası olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
* Önemli: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans / doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunmuş, kabul edilmiş ama henüz yayınlanmamış makaleler için geriye dönük Etik Kurul İzni gerekmemektedir. Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme ek dosya şeklinde yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi'nde yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.