Cilt: 6 Sayı: 2, 26.12.2022

Yıl: 2022

Dumlupınar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Eğitim Bilimleri alanındaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları araştırmacılara ulaştırarak, bilginin yayılmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır. 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eğitim Bilimleri alanının tüm dallarında kuram ve uygulamaya katkı sağlayan, Türk eğitim sisteminin sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alan ve bu sorunlara çözüm önerileri getiren özgün makaleleri ve derleme çalışmalarını kapsamaktadır. 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA‟nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır.
Bu istisnalar şunlardır:

- Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.
- Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır.


Apa 6. Basıma Göre Kaynak ve Referans Gösterme Kuralları


Makaleler Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
İlk sayfa kapak sayfası olmalı ve bu sayfada makalenin tam adı, yazarı/ların adları ve mail adresleri(kurumları, vs..), Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.


Özet
300 kelimeyi aşmayacak şekilde, 1 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde,
10 punto ile yazılmalıdır. Özet yazıldıktan sonra 6 nk boşluk bırakılarak anahtar kelimeler başlığı kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler üçten az beşten fazla olmamalıdır. Anahtar kelimelerden ilkinin ilk harfi büyük diğerleri küçük, diğer anahtar kelimelerse küçük harflerle ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dergi, eğitim, makale.
Abstract özette olduğu gibi ancak İngilizce hazırlanmalıdır. Key Words İngilizce verilmelidir.


Başlıklar
1. düzey başlıklardan sonra 12 nk, 2 ve 3. düzey başlıklardan sonra 8 nk boşluk bırakılmalıdır. Metinle 2. düzey ve sonraki düzey başlıklar arasında da 8 nk boşluk bulunmalıdır. Tüm düzey başlıklarından sonra 1 satır aralıklı tek boşluk bırakılır.

Paragraf
Makalenin genelinde her bir paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazı boyunca tutarlı 1 cm soldan girintili. 40 kelimeden fazla alıntılarda, soldan 1,5 cm girintili 10punto ile yazılmalıdır.


Kenar boşlukları
• Metin iki yana yaslı şekilde soldan 4 cm, sağdan 3 cm, üstten ve alttan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
• Kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümle devam edilmelidir.


Sayfa numaraları
Sayfa numaraları sayfanın alt sağına Times New Roman yazı tipinde, 12 punto yazılmalıdır.


Madde imleri
Makalede maddeler halinde verilen metinler için kategori belirtiyorsa madde işaretleri kitaplığındaki “ ” , gruplandırma belirtiyorsa “a)”, sıralama belirtiyorsa “1.” kullanılmalıdır. Ayrıca herhangi bir başlık sonrası madde imleri kullanılarak bir metin yazılacaksa, başlığın yanından değil, altından başlanmalıdır. Madde imleri kullanılarak yazılan metin 1 cm girintili olmalıdır. 1 satır aralığı ile 0,5 cm asılı olarak yazılmalıdır.


Tablo
Tabloların Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı ve kenar boşlukları dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Tabloların başlık ve notları da dâhil olmak üzere hiçbir yerinde kalın yazılmayacaktır. Tüm hücrelerde metin hizalama ortaya yapılmalıdır. Tablo bir sayfaya sığmayacak kadar büyükse, iki ayrı tablo halinde düzenlenip, ikinci tablonun da isimlendirilmesi (“Tablo 1 (devamı)” şeklinde numaralandırılıp tablo adı yeniden yazılmalıdır) gerekir. Tabloların tümünde 1 satır aralığı kullanılmalıdır.
Metin ile tablo numarası (Tablo 1, Tablo 2, …) arasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Tabloların başlık yazımı için ilk olarak tablo numarası belirtilmeli ve alt satıra geçip tablonun adı iki yana yaslı, italik, tüm kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablo numarası ile tablo adı arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Tablo adı ile tablo arasında ise 6 nk boşluk bulunmalı, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Tabloya dair yazılacak bir not (anlamlılık düzeyi, kısaltma vs.) varsa tablonun hemen altına, tek satır aralığında, tablo ile arasında 6 nk boşluk bırakılarak, 10 punto ile yazılmalıdır.


Şekiller
Metin ile şekil arasında 10 nk boşluk bırakılmalı, şekil numarası ve adı ise şeklin altında verilmelidir. Şekil, şeklin numarası ve şeklin adı iki yana yaslı olmalıdır. Şeklin adı, şeklin numarasından hemen sonra yazılmalıdır ve şekille arasında 6 nk boşluk bırakılmalı, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Sadece şeklin numarası italik olmalı ve sonuna nokta konulmalıdır.


Başlıkların Biçimsel Özellikleri

Başlığın Düzeyi Biçimi
1- Tüm Kelimelerinin Yalnız İlk Harfleri Büyük, Koyu, Ortaya
2-Tüm Kelimelerinin Yalnız İlk Harfleri Büyük, Koyu, Sola Yaslı
3- Yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük, koyu, sola yaslı ve 1
cm girintili
4-Yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük, koyu, sola yaslı ve 1 cm
girintili, italik, sonuna nokta konularak.
5-Yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük, koyu değil, sola yaslı ve 1
cm girintili, italik, sonuna nokta konularak.

Atıf Yapma (Kaynak Gösterme)/Alıntı Yapma
Akademik çalışmalar hazırlanırken, başkalarının bilgi birikimleri ve düşüncelerinden faydalanıldığında bu bilgi ve düşüncelerin kaynağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Yapılan/yapılacak çalışmalarda, faydalanılan kaynakları iki farklı şekilde kullanmak mümkündür.


Doğrudan Atıf (Alıntı)
Bu şekilde yapılan alıntılarda özgün anlatım hiç değiştirilmez. Alıntı yapılacak ifadeler 40 kelimden az ise “….” Çift tırnak içinde aynı şekli ile kullanılır, tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Alıntı yapılacak ifadeler 40 kelimeden daha fazla ise, alıntı yapılacak metin tırnak kullanılmadan ayrı bir paragraf olarak 1,5 cm içerden başlamalıdır. Doğrudan aktarılan parçadan bir kısım çıkarılacaksa, o kısmın yerine üç nokra (…) konulmalıdır.

Dolaylı Atıf (Alıntı)
Bu şekilde yapılan alıntılarda, özgün anlatım değiştirilerek alıntı yapılır. Ancak ifadelerin değiştirilmiş olması aidiyeti değiştirmez. Kullandığımız düşünce ya da bilgiler halen bir başkasına aittir ve mutlaka o kaynağa gönderme yapılmalıdır. Aşağıda dolaylı atıfların nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.


Tek Yazarlı Çalışmalara Atıf Yapma
Tek yazarlı çalışmalarda yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir.

Devletin başarısı, toplumların eğitiminde yatar, demokrasiler eğitime adanmıştır (Dewey, 1996).
Dewey’e göre (1996) devletin başarısı toplumların eğitiminde yatar, demokrasiler eğitime adanmıştır.


İki Yazarlı Çalışmalara Atıf Yapma
İki yazarlı bir çalışmalarda kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir.
Ocak ve Yıldırım (2013) benzer nitelikteki araştırması…
Mesleki ve Teknik Eğitimle ile ilgili yapılan araştırmada (Ocak ve Yıldırım 2013)

Üç, Dört ve Beş Yazarlı Çalışmalara Atıf Yapma
Bu tür çalışmalara metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları sıralanmalıdır. Daha sonra aynı çalışma yine kaynak gösterildiğinde ise ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içinde kullanımda “ve diğ.”, İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise “ve diğerleri” yerine “et. al.” yazılır.
Eow, WanZah, Rosnaini ve Roselan (2009) araştırmalarında (ilk kez atıf yapıldığında)

Yapılan araştırma sonucuna göre (Eow, WanZah, Rosnaini ve Roselan, 2009) (ilk kez atıf yapıldığında ve kaynak parantez içerisinde verildiğinde)
Eow ve diğerleri (2009) yaptıkları çalışmada……. Yapılan araştırma sonucuna göre (Eow ve diğ., 2009)….

Altı ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmalara Atıf Yapma
Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak olarak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna “ve diğerleri” ya da parantez içinde kullanımda “ve diğ.” eklenir. İngilizce yazılmış kısımlarda (Tezin İngilizce özet kısmında) ise “ve diğerleri” yerine “et. al.” yazılır.
Erkan ve diğerleri (2002) araştırmalarında….. Araştırma sonuçlarına göre (Erkan ve diğ., 2002) Erkan et.al (2002) in research (İngilizce özet) Accordingtoresearchresults( Erkan at. al 2002)


Yazarları Farklı İki veya Daha Fazla Çalışma (Bir Bulgu Ve Görüşe Birden Fazla Atıf Yapma)
Çalıştığınız alanda aynı veya benzer bulguya ulaşmış, benzer görüşlere sahip kişilere gönderimde bulunulabilir.
Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir.
Vatandaşlık algısına (Dinç, 2009; Doğanay, 2009; İbrahimoğlu, 2009; Sağlam, 2011)….

Aynı Soyadlı Yazarlara Atıf Yapma
Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.
N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda…..

Gazetelerin Kullanımı
Metin içerisinde gazete kaynağı kullanılacaksa ilk olarak yazarın soyadı ve adı daha sonra parantez içerisinde gün, ay, yıl belirtilecek en son olarak makalenin adı, gazete adı ve sayfa numarası verilir.
Özdemir, C. (2013, Kasım 29). İzmir'in Expo 2020'sini nasıl sel aldı?. Radikal, s. 25.

Kurum Yayınları
Metin içerisinde bir kurumun eseri kaynak gösterilirken, metin içerisinde geçtiği ilk yerde kısaltma yapılmadan verilmesi gerekirken, sonraki kullanımlarında kısaltılarak kullanılabilir. Kısaltma herkes tarafından anlaşılabiliyorsa, ilk kez gönderme yapılması durumunda dahi tam adını kullanmaya gerek bulunmamaktadır. Ayrıca kurum adı zaten kısaysa ve kısaltıldığında da anlaşılamayacak hale gelecekse, her geçişinde kısaltmaya gerek olmadan yazılmalıdır.
İlk gönderme:

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi [METEK] (2013) (Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi [METEK], 2013) National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000)
(National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000) Daha sonraki göndermeler
METEK (2013)

(METEK, 2013)

NCTM (2000)

(NCTM, 2000)

İkincil Kaynaklar
Metin içerisinde doğrudan ulaşılamayan bir kaynak kullanılacaksa, kaynağın yazarının/yazarlarının soyadı ve basım yılı; sonrasında da aktaran kaynağın yazarının/yazarlarının soyadı ve basım yılı yazılmalıdır.
(Cunningham,1991; Akt: Deryakulu, 2000)

Bir Kaynağın Belli Kısımlarına Gönderme
Herhangi bir kaynaktan doğrudan alıntı yapıldığında, metin içinde uygun yerde sayfa, bölüm, şekil, tablo veya denklem bilgisi verilmelidir. Alıntılar için mutlaka sayfa numarası belirtilmelidir. Kaynak bildirirken sayfa için (s.) ve bölüm için (böl.) kısaltmaları kullanılır (İngilizce’de sayfa için “p” ve sayfalar için “pp”).
40 kelimeden az;

Buber’in (1972) “Çocuk . . . bir gerçekliktir” (s. 83) söyleminden hareketle, “Çocuk . . . bir gerçekliktir” (Buber, 1972, s. 83).
40 kelimeden fazla;

Çepni’ye (2012) göre;

Güvenilirlik, ölçme aracının belli bir özelliğe yönelik birden fazla ölçüm sonuçları arasında tutarlılık göstermesidir. Eğitim araştırmalarında kullanılan testlerin güvenilirlik hesaplamalarında, bireyin niteliklerinde kısa zaman aralıklarıyla önemli değişikliklerin olmayacağı gerçeği yatmaktadır. Yani, aynı ölçme aracıyla ölçülmesi planlanan özellik farklı zamanlarda benzer sonucu verir. Bu özellik testin güvenilirliği ile ilgilidir (s. 205).
Güvenilirlik, ölçme aracının belli bir özelliğe yönelik birden fazla ölçüm sonuçları arasında tutarlılık göstermesidir. Eğitim araştırmalarında kullanılan testlerin güvenilirlik hesaplamalarında, bireyin niteliklerinde kısa zaman aralıklarıyla önemli değişikliklerin olmayacağı gerçeği yatmaktadır. Yani, aynı ölçme aracıyla ölçülmesi planlanan özellik farklı zamanlarda benzer sonucu verir. Bu özellik testin güvenilirliği ile ilgilidir (Çepni, 2012, s. 205).


Aynı Yazarın Aynı Yıl İçerisinde Yaptığı Çalışmalara Atıf Yapma
Yılı gösterdikten sonra a, b, c şeklinde harflendirme kullanılır ve her seferinde yıl tekrar
edilir.

….söylenmiştir (Güven, 2008a, 2008b).

… olduğu belirtilmiştir (Cornett, 1990a, 1990b).

Editörlü Kitabın Bir Bölümüne Atıf Yapma
Eğer editörlü bir kitabın belli bir bölümüne atıf yapılacaksa bölüm yazarının adı ve tarih belirtilmelidir. Metin içerisinde editörü belirtmeye gerek yoktur.


Kaynakları Listeleme/ Kaynak Listesinin Yazımı
Tüm kaynaklar oluşturulduktan sonra, kaynakları listelerken kurum, yazar vs. gözetmeksizin (ikiden fazla yazarlı çalışmalarda ilk yazarın soyadı dikkate alınarak) alfabetik bir sıralama yapılmalıdır. Kaynak listesi 1 cm girintili, 1 cm asılı olmak üzere 1 satır aralığı kullanılarak 10 punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar listelenirken kitap, makale, tez, isimleri yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde (cümle düzeninde) yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmalıdır.


Tek Yazarlı Kitap
Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı. Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge. New York: Nichols.


Çok Yazarlı Kitap
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Gay, L. R.,Mills, G. E., & Airasian, P. (2006). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River. NJ: PrenticeHall.
Not: 6’dan fazla yazarlı kitaplarda makalelerde belirtilen kural geçerlidir.

Editörlü Kitap
Metin içerisinde editör tarafından hazırlanmış bir kitaba genel manada atıf yapılmışsa kaynakçada aşağıdaki örnek gibi gösterilir.
Çelebi, N. (Ed.). (1990). Kadınlarımızın cinsiyet rolü tutumları. Konya: Sebat.

Lambert, N. M.,&McCombs, B. L. (Eds.). (1998). How students learn: Reforming schools through learner-centered education. Washington, DC: American Psychological Association.
Editörlü Kitabın Bir Bölümü

Kablan, Z. (2011). Öğrenme-öğretim ilke ve stratejileri. İçinde H. Uzunboylu ve G. Öner (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (s. 71-101). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Clark, C. M.,&Yinger, R. J. (1979). Teachers' thinking. In P. L. Peterson& H. J. Walberg (Eds.), Research on teaching: Concepts, finding sand implications (pp. 231-263). Berkeley, CA: McCutchan.


Çeviri Kitap
Anderson L.W,Krathwohl D. R., Airasian P. W., Cruikshank K. A., Mayer R. E., Pintrich P. R., Raths J., & Wittrock M. C. (2001). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Pegema Yayıncılık.


Kurum Yayınları
Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.

U.S. Department of Education. (1994). Goals 2000: A World clas education for every child. Washington, DC: Author.

Tek Yazarlı Makale
Bektaş, M. (2013). Birinci sınıf hayat bilgisi dersindeki demokratik hayata hazırlayıcı kavramlara yönelik öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2419-2433.
Korthagen, F. A. J. (1985). Reflective teaching and preservice teacher education in the Netherlands. Journal of Teacher Education, 36(5), 11-15.


İki-Altı Yazarlı Makale

Bilen, K., Özel, M. ve Sürücü, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112.
Huang Y. M.,Chiu P. S., Liu T. C., &Chen T. S. (2011). The design an dimplementation of a meaning full earning-base devaluation method for ubiquitous learning. Computers&Education, 57, 2291–2302.


Altıdan Fazla Yazarlı Makale
Aker, T., Sorgun, E., Mestçioğlu, Ö., Karakaya., I., Kalender, D., Acar, G. vd. (2008). İstanbul’daki bombalama eylemlerinin erişkin ve ergenlerdeki travmatik stres etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 63-74.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Çevrimiçi Yayımlanmış Bir Makale
Özsoy, G.,Kuruyer, H. G., Özsoy, S. ve Tabak, H. (2013). Öğrenme ve öğrenmeye katılım hakkında sınıf öğretmenleri ne düşünüyorlar?, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 199-214. ISSN:1302-1842.
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There’s more to self- esteem than whether it is highorlow: The Importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204. doi: 10.1080/12312321212


Basımda Olan Makale
Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (basımda). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.
Zuckerman, M.,&Kiefer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.


Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri
Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer algıları ile benlik saygıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
Wiffley, D. E. (1998). Inter personal analyses of bulimia: Normal weight and obese (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia.

Yayınlanmış Bildiri Kitapları
Bildiriler kitap formatında yayınlanmışsa, bu kitaplardaki bildiler kaynak gösterilirken, kitap veya kitap bölümü gösterimlerinden hangisi uygunsa o format kullanılır. Sözlü olarak sunulan fakat basılı olarak yayınlanmayan bildiriler kaynak olarak gösterilemez.


Ehrman, M. (1996). An exploration of adult language learner motivation, selfefficacy, andanxiety. In R. L. Oxford (Ed.), Language Learning Motivation: Pathwaystothe New Century (pp. 81-103; Tech.Rep. No: 11). Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
Acar, G. (2013). Avrupa merkezciliğini aşma noktasında; avrupa merkezciliğinin eski çağ tarihi üzerinden inşasına bir bakış. İçinde Ü. Güneş (Ed.), II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı: 3. Cilt (s. 647- 660). Bursa: Star Ajans Matbaacılık.

Posterler
Ruby, J.,&Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editting software that works. Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washington, DC.
Özen, R. (1999, Eylül). İlköğretim okulları birinci kademesinde görevli yabancı dil(İngilizce) öğretmenlerine yönelik açılması muhtemel bir hizmet içi eğitim programında görev alacak öğretim elemanlarının meslekî niteliklerine ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşleri. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan poster, Trabzon.


Ansiklopedi Maddesi
Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopaedia Britannica(Vol. 26, pp. 501- 508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Bozkurt, N. (2003). Medrese. TDV İslam Ansiklopedisi, (C. 28 s.323), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.


Gazete Makalesi ve Haberi

Güçlü, A. (03.11.2013). Eğitimde birinci öncelik öğretmen mi, teknoloji mi?, Milliyet, 8-9.

Elektronik Kaynaktan Gazete Makalesi
Güçlü, A. (23.10.2013). Ödevleri kim yapıyor, öğrenciler mi yoksa?, Milliyet, http://www.tumkoseyazilari.com/yazar/abbas-guclu/23-10-2013-odevleri-kim-yapiyor- ogrenciler-mi-yoksa.html adresinden 25 Ekim 2013 tarihinde alınmıştır.


Kanun ve Yönetmelikler
657 Devlet Memurları Kanunu (1965), T.C. Resmî Gazete, 12056, 23.07.1965.

Film veya Video
Akpınar, N. (Yapımcı), Erdoğan, Y (Yönetmen) (2013), Kelebeğin Rüyası, Türkiye: BKM Film.


Televizyon Programı
Doymuş, Z. İ., Gökmen, O. (Yapımcı) (24 Nisan 2010), Ömür Dediğin, Ankara: TRT.

Ses Kaydı
Yayla, B. ve Filiz, Ş. (2004). Senden kalan. Pervane Üstünde [CD], İstanbul: Kalan Müzik.

Arşiv Belgeleri

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Name-i Hümayûn Defteri (10).
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1.

Web Sayfası (Yazarı Belli Olmayan İnternet Kaynakları ).
Akademik çalışmaların bilimsel bir temele dayandırılması gerektiği için internet sitelerinde kullanılacak olan verilerin kişisel yorum taşımaması, ispatlanabilir veriler olması öncelikli tercih olmalıdır. İnternet kullanımında daha güvenilir olabilecek resmi kurum siteleri tercih edilmelidir.
URL-1:
http://rite.ed.qut.edu.au/ozteachernet/index.php?module=ContentExpress&func=display &ceid=29 (ErişimTarihi: 20 Temmuz 2010).


İkincil Kaynaklar

Eserin orijinaline tüm arayışlara rağmen ulaşılamadığı, bir kitapsa hâlihazırda basımının olmadığı gibi elzem durumlarda araştırmacı o esere ulaşmış olan başka bir araştırmacıdan alıntı yapabilir. Bu durumda metin içinde her iki kaynağa da yer verilirken kaynakçada yalnızca ikincil kaynak belirtilir. İkincil kaynak kitap, makale vs. olabilir. Bu durumda kaynağın türüne göre yazım şekli yukarıda gösterim şekillerinden biri olur.

(Cunningham,1991; Akt: Deryakulu, 2000) (Metin içi gösterimi)

Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. İçinde A. Şimşek (Ed.) Sınıfta demokrasi (s. 53-77). Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne çalışma gönderen araştırmacıların etik sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar aşağıdadır:


Yazarların Etik Sorumlulukları


Yazarların alıntı ve referans kurallarına uygun eserler ortaya koymaları beklenmektedir.
Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editör kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, gerekli izinlere (araştırma, etik vs.) sahip olmalıdır.
Yazarlar çalışmalarını süreci tamamlanmadan birden fazla dergiye yükleyemez. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarında değişiklik (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Kişisel verilerin korunması


Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla sorumludur. Editör kurulu; dergide yer alan yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumakla sorumludur.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Dergi politikamız gereği tüm çalışmaların "kör hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilediğine inanmaktayız. Bu süreç yayının dergimizin işlem süreçlerindeki güvenirliğini garanti edecektir. Dergimizde değerlendirme süreci çift-kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem değerlendirmeleri editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız


Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergiye makale gönderimi ücretsizdir.