Yazar Rehberi


Bu rehber, makale gönderiminden itibaren işleyen sürece ilişkin yazarları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Makalenizi göndermeden önce aşağıdaki hususlara uygunluğunu kontrol ediniz:

Makale hacmi, başlık ve özetler: Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 200 kelimeyi geçmemelidir.  Makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca 3-5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir. Dergiye gönderilen makalelerin hacmi kaynakça ve dipnotlar hariç 8000 kelimeyi geçmemelidir.

Makale Yazım kuralları: Dergimizin yazım kuralları belirlenmiş olup dergi sayfamızda yayınlanmaktadır. Makalenin bu yazım kurallarına uygun hazırlanması gerekmektedir.

Atıf ve Referans Sistemi: Değerler Eğitimi Dergisi’nde hem metin içinde, hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmaktadır. Dergi sayfasında bu kılavuza ulaşılabilir.

Makale başvuru aşamasında öncelikle Etik Kurul onay belgesi, telif hakkı devri ve intihal tespiti yapılacaktır.

Etik Kurul Onay Belgesi: Değerler Eğitimi Dergisi'nin Etik kurallar sekmesinde ifade edilen kriterlere göre yazardan bu belgeyi göndermesi istenir.

İntihal Tespit Politikası: İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal tespit edilen yazılar hakem sürecine dâhil edilmeden reddedilir.

Telif Hakkı: Değerler Eğitimi Dergisi, makalelerin yazarlarından telif haklarını dergiye devretmelerini istemez. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutar. Yazarlardan tek istediğimiz CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Değerler Eğitimi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.
Yazarlar, Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen Telif Hakkı Sözleşmesi'ni okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler.
• Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
• Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
• Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
• Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
• Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
• Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
• Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.

Aşağıda belirtilen kriterleri karşılamayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır:

  1. Gönderilen makalenin derginin konu kapsamına girmemesi.
  2. Gönderilen makalenin özgün olmaması ve ilgili alana katkısının düşük olması.
  3. Saha çalışmasına dayalı makalelerde araştırmanın yapılma gerekçesinin ilgili literatürle temellendirilmemesi, araştırmanın yöntemine yönelik açıklama yapılmaması, çalışmanın problemi/leri veya hipotezi/lerinin belirtilmemesi, örneklem veya çalışma grubunun hangi teknikle seçildiğinin ifade edilmemesi, araştırmanın geçerlik ve güvenirlik koşullarının yeterli düzeyde açıklanmaması, verilerin yeterli düzeyde analiz edilmemesi, tartışma ve sonuç kısımlarının yeterli düzeyde olmaması.
  4. Nicel çalışmalarda sadece frekans ve yüzdeye dayalı veri sunumu içermesi. Özgün bir konu olması ve çeşitli değişkenlere göre analizler içermesi durumunda değerlendirmeye alınabilir.
  5. Saha çalışmasına dayalı olmayan teorik/derleme yazıların, özgün bir araştırma problemine sahip olmaması ve bu probleme yönelik çözüm geliştirmemesi.
  6. Edebi eser, ders kitabı, şarkı, çizgi film ve benzeri veri kaynakları üzerine sadece betimleyici tarzda çalışma yapılmış olması. Döküman incelemesine yönelik çalışmaların nitelikli bir yönteme dayalı olarak yapılması veya saha araştırması ile desteklenmesi durumunda kabul edilebilir.
  7. Üniversite öğrencilerinden veya öğretmen adaylarından küçük gruplar ile yapılan ve alana katkısı düşük olan çalışmalar
  8. Etik izin gerektiren çalışmalarda etik izin belgesinin sunulmaması.
  9. Gönderilen makalenin dergi yazım kurallarına/yazım şablonuna uygun olmaması.
  10. Makalede kullanılan verilerin beş yıldan daha eski olması.

DergiPark sistemi ile makale gönderme aşaması aşağıdaki şekilde yürütülür.

Makale Gönder butonu kullanılarak makale gönderim işlemleri başlamış olur.

Makale gönderim süreci 4 aşamalı formdan oluşmaktadır.

1. Başlarken

(Gönderi Dosyaları ve Kontrol Listeleri)

   Makalenin Özgünlüğü beyan edilir.

   Değerler Eğitimi Dergisi intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediğini teyit eder. İntihalin sorumlusu tamamen yazar kabul edilir ve makale yazara intihal raporu ile birlikte iade edilir.

   Makaleyi yazım kurallarına uygun hazırlandığı beyan edilir. Yazım kuralları derginin sayfasında mevcuttur.

•   Etik Kurul Onay belgesinin sisteme yüklendiği beyan edilir.

   Makale ismini 'Yazar Versiyonu' şeklinde isimlendirerek sisteme yüklendiği beyan edilir.

   Makale içeriğinde yazar gizliğine riayet ettiği beyan edilir.

   MAKALE METNİNDEN yazar/yazarların ad, soyad, unvan, kurum bilgileri ve DOSYA ÖZELLİKLERİNDEN dosyayı oluşturan kişi bilgileri kör hakemlik kurallarına uygun şekilde silinmelidir. 

   Makalemin atıf ve kaynakça yazımını eksiksiz yaptığı beyan edilir. Derginin sayfasında atıf ve kaynakça yazım rehberi mevcuttur.

   Makale türünü bir sonraki adımda istenen şekilde gireceği beyan edilir.

   Değerler eğitimi dergisi, Araştırma Makalesi, Olgu Makalesi ve Derleme türünde makaleleri kabul etmektedir.

   Değerler Eğitimi Dergisi Telif Hakkı Devir Formu onaylanır.

2. Makale

(Makale Türü, Konusu, Öncelikli Dili, Üst Verisi, Yazar, Kaynakça, Dosya)

   Makale türü daha önce belirtildiği üç makale türünden biri seçilerek girilir. Bu bilgi dergide yayınlanan makalelerin türleriyle ilgili istatistikler açısından önemli bir noktadır.

   Konular bölümünde makalenizin hangi konu altında tasnif edilmesi gerekiyorsa ona göre giriş yapınız. Bu bilgi makalenizin taranmasında önemli bir noktadır.

   Makalenizin Başlık, Anahtar kelimeler ve Öz bölümlerini hem Türkçe hem İngilizce girmeniz gerekmektedir.

   Makale yazarları bölümünde bütün yazarların bilgileri girilmelidir. ORCID numarasının girilmesi zorunludur. Ayrıca makalenin dergide yayınlanma sürecini takip edecek sorumlu yazar işaretlenmelidir.

   Makale kaynakçası birer satır boşlukla girilmelidir. Kaynakça yazım kuralları dergi panelinde mevcuttur.

   Dosya tipi makale için “Tam metin” şeklinde seçilmelidir. Görsel, Tablo vb. Makale için diğer ekler ayrıca seçilebilir.

   Dosya başlığı Makale için “WORD” olmalıdır. Ek dosyalar için örneğin görsellere JPEG, tablolara Ecxel şeklinde giriş yapılır. Burada önemli olan yüklenen dosyanın uzantısına uygun başlığı seçmektir.

   Açıklama kısmına makaleniz bir tezden üretilmişse editöre not düşülebilir.

   Ayrıca editöre iletmek istediğiniz bir notta girilebilir.

3. Kaynakça

Kaynakçanın doğru girilip girilmediği kontrol edilir. Eksik varsa düzeltilir.

4. Ön İzleme & Gönder

Makale bilgilerinin ön izlemesi sonrası, son adım uyarısı ile gönderim tamamlanır.

Makalenin işlem süreci aşağıdaki gibi işlemektedir.

 Makale Önkontrol, Değerlendirme ve Düzenleme olmak üzere üç aşamada işlem görmektedir. Yazar, Süreçteki Makaleler sekmesinden makalesinin sürecini takip eder.

Ön-kontrol aşaması

   Gönderilen makaleler öncelikle derginin yayın politikasına uygunluğu açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda makale ön-kontrol adımında editör tarafından reddedilebilir.

   Makaleler şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen makaleler, gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi için yazara iade edilir.

   Makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir.

   Makale Ön-kontrol adımında iken makale üst verisini düzenleyebilir.

Değerlendirme aşaması

·       Ön-kontrol yapıldıktan sonra makale, editör tarafından alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü değerlendirme için makaleyi ilgili alanda en az iki hakeme gönderir.

·       Değerlendirmede akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

·       Dergide çift taraflı kör hakemlik uygulanır.

·       Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.

·       Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 4 hafta süre verilir.

·       Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

·       Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayın Kurulu bu itirazı değerlendirerek karara bağlar.

·       Yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulu’nun geri bildirimlerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri 1 ay içerisinde tamamlamak durumundadır.

·       Ön inceleme veya hakem değerlendirme süreci sonrasında yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde tutulma hakkı mahfuzdur.

·       Yazar süreçte kendisine açılan diyalog (Editör tarafından yazarla bir işlem başlatılmışsa) üzerinden dergi ile iletişime geçebilir.

·       Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir.

·       Makale üzerinde düzenleme talep edilmiş ise, mevcut diyalog penceresi ile dosyasının düzeltilmiş halini veya yorumunu iletebilir. Düzeltme istendiği zaman:

o   Makale için düzeltme istendiği zaman metin içindeki tüm değişikler kırmızı renk ile yapılmalıdır.

o   Hakem veya alan editörünün sorularına cevap vermek için WORD formatında bir dosya hazırlayabilir. Bu dosyayı açılan diyalog formundan alan editörüne iletebilir.

o   Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir. Alan editörünün değerlendirmesiyle makale kabul edilir veya reddedilir.

·       Hakemlik sürecinden başarılı geçen ve kabul edilen makalelerde yazardan 1500 kelime İngilizce geniş özet (Extended Abstract) istenir. Uluslararası dolaşımda nitelikli bir metin ortaya koyabilmek için İngilizce özetin özenle hazırlanması beklenmektedir. Bu nedenle İngilizce özet, makalede yer alan bütün başlıkları içermelidir. Makalede yer alan bütün atıfların yine İngilizce özette de görünecek şekilde kullanılması zorunluluk olmamakla beraber tercih edilmektedir. Yazar geniş özeti gönderdikten sonra alan editörü tarafından kontrol edilir ve onaylanırsa makale düzenleme adımına geçirilir. Alan editörü İngilizce geniş özeti yeterli görmezse yazara iade ederek düzeltme isteyebilir.

Düzenleme aşaması

·       Hakemlerden olumlu rapor alan makaleler düzenleme adımına yönlendirilir. Bu adımda editörün yönlendirmesiyle dil kontrolü, düzeltme ve son okuma işlemleri görevli kişilerce yapılır.

·       Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler için ise Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinler yazarlara tekrar gönderilir.

Makale Yayın Süresi

·       Değerler Eğitimi Dergisi, yılda iki kez (25 Haz. – 25 Aralık) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

·       Dergiye gönderilen makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına en geç 4 ay içerisinde karar verilir ve yazara bilgi verilir.

·       Ön inceleme veya hakem değerlendirme süreci sonrasında yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde tutulma hakkı mahfuzdur.

·       Dergimizde yayınlanmasına karar verilen makaleler yayınlanacağı sayının jeneriğinde makalelerin gönderiliş tarihi esas alınarak sıralanır.

Makale Geri Çekme

  Yazar isterse, ön-kontrol adımında yer alan makalesini geri çekebilir. Makale geri çekme özelliği sadece ön-kontrol adımındaki makalelerde aktiftir. Hakemlere gönderilmiş, yayına kabul edilmiş veya Doi alınmış makaleler geri çekilemez.

  Ön-kontrol adımındaki makalelerde geri çekme işlemi için dergiye giriş yapılır, Paneldeki “Makalelerim” butonuna tıklanır. Makalenin yanındaki “Makaleyi Geri Çek” butonu kullanılır. Geri çekme işlemi sonrası makale durumu “Geri Çekildi” olarak “Süreç İşlem Geçmişi” sayfasında görünür. Dosyası ve üst verisi sistemden tekrar işleme alınmayacak şekilde silinir.


Oluşturulma: 25 Haziran 2020
Güncellenme: 30 Ocak 2023Son Güncelleme Zamanı: 6.07.2021 23:56:35