Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI


Makale Şablonu

Tablo Şablonu


Biçimsel Özellikler


Makale Dosyasının isimlendirilmesi: Makale dosyanızın ismini “Yazar Versiyonu” şeklinde kaydedip bu nüshayı DergiPark sistemi üzerinden gönderiniz.

Sayfa Düzeni: 

A4 boyutunda;

alt, üst, sağ ve sol 2,5 cm boşluk

iki yana yaslı,

satır sonu tirelemesiz

paragraf başlarında 0,5 cm girinti konmalıdır. 

Paragraf Yapısı: paragraf sekmesinde “aralık” bölümünde;

önce ve sonra alanı 6 nk (6 pt)

satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman, ana başlıklar ve metin 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Öz ve metin altı açıklamalar 10 punto olmalıdır.

Sayfa Sınırı: Belirtilen şablona uygun olarak hazırlanmış bir makale kaynakça ve öz hariç 8.000 kelimeyi aşmamalıdır. 


Makalenin Bölümleri

Başlık: Makale başlığı sayfaya ortalı ve bold yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük (ve, ile, de, vb. bağlaçlar hariç) olmalıdır.

Yazar İsimleri: Makaleler Dergipark sistemi üzerinden alındığı ve hakemlik süreçleri bu sistem üzerinden yürütüldüğü için gönderilen makalelerde yazar isimleri yazılmamalıdır. Yazar isimleri yer alan makaleler işleme alınmaz ve iade edilir.

Öz: 200 kelime olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 10 punto olmalıdır.

Anahtar kelimeler: 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Abstract: İngilizce öz 200 kelime olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 10 punto olmalıdır.

Keywords: İngilizce anahtar kelimeler 3-5 kelime arasında olmalıdır. 

Ana Metin:

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir.

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar yöntem kısmında örneklem/çalışma grubu/veri kaynağı, veri toplama araçları, verilerin analizi gibi alt bölümleri içermelidir.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Metin içerisinde vurgulanması düşünülen kelime veya cümlelerde bold biçimi kullanılmamalıdır. Vurgular tırnak işareti (“ ”) işareti veya italik ile yapılmalıdır.

Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 11 punto ile yazılır. Ayrıca italik biçiminde gösterilmez. Ayrı paragraf yapılan doğrudan alıntılar “ ” içerisinde gösterilmez.

Madde imleri arasında paragraf aralığı verilmemelidir.

Referanslar ve Kaynakça:

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Bu yazım kurallarıyla ilgili özet bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır.


İngilizce Bölüm:

Makalenin bu bölümü İngilizce başlık ve 1500 kelime İngilizce genişletilmiş özet/Extended Abstract içerir. Uluslararası dolaşımda nitelikli bir metin ortaya koyabilmek için İngilizce özetin özenle hazırlanması beklenmektedir. Bu nedenle İngilizce özet, makalede yer alan bütün başlıkları içermelidir. Makalede yer alan bütün atıfların yine İngilizce özette de görünecek şekilde kullanılması zorunluluk olmamakla beraber tercih edilmektedir.

 

Tablolar, Şekiller ve Ekler:

Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır.

Çalışmaya eklenen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir.

Çalışmaya eklenen resim ve grafiklerin orijinal dosyaları da metinden ayrı kaydedilerek gönderilmelidir. Şekil ve resimler yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Metin içersindeki tablo ve grafikler resim formatında olmamalıdır.

Değerler Eğitimi Dergisi’nin belirli bir tablo şablonu bulunmaktadır. Tablolar bu şablona uygun hazırlanmalıdır. Tablo şablonu için tıklayınız.

Tablo ve şekillerde satır aralığı tek olmalıdır. Gerektiğinde daha küçük punto kullanılabilir.

Ekler: Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.


Başlık Sırası ve Biçimi

Başlıklandırmada herhangi bir harf veya rakam numaralandırması yapılmamalıdır.

1. düzeydeki başlıklar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma’dır.

Dört düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Makale Başlığı: Makale başlığını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (istisna: ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılır).

1. düzey başlık: İlk Harfler Büyük, ortaya hizalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

2. düzey başlık : İlk Harfler Büyük, sola dayalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

3. düzey başlık : Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 0,5 cm içerden, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf başlık hizasında yani 0,5 cm içerden.

4. düzey başlık: Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 0,5 cm içerden, bold ve italik. Başlığın sonuna nokta konur, metin başlıkla aynı satırda devam eder.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) düz biçimde kullanılır. Tablo ve şekil başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Tablo başlığı, tablonun içinde ilk hücreye yazılır.

Makale Yazım Şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.