Sayı: 25, 31.07.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Yüksek Lisans Ahmet KEBELİ Gençlik ve Spor Bakanlığı; KİDDER 0000-0002-1999-758X
Denetim ve Mali Sorumluluk, İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Yönetişim
Ali Fatih UYSAL Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-9309-7662
Kentsel Planlama ve Sağlık
Ali Kasım ARKIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Güvenliği Yönetimi, Makine Mühendisliği
Dr. Cem ÇETİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9530-7288
İktisat Tarihi, Finans Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Denetim ve Mali Sorumluluk, İç Denetim, İç Kontrol, Muhasebe Tarihi
Dr. Çetin KARAHAN Savunma Sanayii Başkanlığı 0000-0002-8697-9162
Bilgi Güvenliği Yönetimi, Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bulanık Hesaplama, Endüstri Mühendisliği, Risk Yönetimi ve Sigorta, İş Bilgi Sistemleri, İş Bilgi Yönetimi , İç Denetim, İç Kontrol, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış
Yüksek Lisans Fatih ÜNAL Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bankacılık, Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku
Dr. Hakan VELİOĞLU T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 0000-0003-2220-3602
Bilgi Sistemleri, İş Bilgi Sistemleri, İç Denetim, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış
Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Kamu Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Kriz İletişimi, Bütçe ve Mali Planlama, İç Denetim, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Girişimcilik
Dr. Nihat AKBULUT Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı 0000-0001-7335-7228
Maliye Politikası, Eğitim Ekonomisi, Kamu Ekonomisi, Maliye Çalışmaları, Kamu Maliyesi
Dr. Onur AYTAR T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 0000-0003-2180-5214
Kamu Yönetimi, İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Yönetişim, Kamu Sektörü Organizasyonu ve Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Strateji
Doç. Dr. Sezer KAHYAOGLU İzmir Bakırçay üniversitesi 0000-0003-2865-3399
Zaman Serileri Analizi, Uygulamalı Etik, Bankacılık ve Sigortacılık, Finansal Öngörü ve Modelleme, Finansal Risk Yönetimi, İç Denetim
Şerife OLGUN ÖZEN TC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 0000-0002-3588-2395
İş Hukuku, Kamu Yönetimi, İç Denetim, İç Kontrol
Dr. Yenal ARSLAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1776-6091
Bilgi Güvenliği Yönetimi, Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, E-Devlet, Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri, Bulut Bilişim, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Yapay Zeka, Bilgisayar Yazılımı, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, İş Bilgi Sistemleri

Kendi alanında ulusal ve uluslararası sınıflama çerçevesinde başvurulan bir referans kaynağı olma vizyonuyla yayımlanan Denetişim Dergisinin amacı;

denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.


Bu amaç çerçevesinde Denetişim; özellikle kamu sektöründe iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmayı, iç denetim/denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımayı, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamayı, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. 

ULAKBİM TR Dizin’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alan Denetişim Dergisinin kapsamı;


 -Postmodern Yönetim Modelleri


·       Amaçlara Göre Yönetim


·       Değişim Mühendisliği


·       Öğrenen Örgütler


·       Toplam Kalite Yönetimi


·       Kaizen (Sürekli İyileştirme)


·       Performans Yönetimi


·       Yönetişim


·       Stratejik Yönetim


-Yeni Kamu İşletmeciliği


-İç Kontrol


-İç Denetim


-Risk Yönetimi


-Kurumsal Yönetim


-Denetim Tür ve Metodolojileri


·       Performans Denetimi


·       BT Denetimi


·       Vs.


-Stratejik Planlama


-Performans Esaslı Bütçeleme


-Tahakkuk Esaslı Muhasebe


-Devlet Muhasebesi


-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması


-Dış Denetim


-Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri


-İnsan Kaynakları Yönetimi


-İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri


-Performans Değerlendirme Yöntemleri


-Vs.


konularına ilişkin ve aşağıda belirtilen Jel kodları kapsamındaki makale, deneme, araştırma, çeviri, tanıtım, uygulama örneği, vaka analizi türünde çalışmalardır.


Gel codes:


Kaynak: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M)


G3

Corporate Finance and Governance

    

G30 General

G34

Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance

G38

Government Policy and Regulation

 
H. Public Economics

 


H00

General

 

H1

Structure and Scope of Government


H10

General


H11

Structure, Scope, and Performance of Government


H12

Crisis Management


H13

Economics of Eminent Domain • Expropriation • Nationalization


H19

Other

 

Public Administration • Public Sector Accounting  and Audits

 

Public Policy


 

M. Business Administration and Business Economics • Marketing  

Accounting • Personnel Economics

M4

Accounting and Auditing

O3

Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights


 


 


DENETİŞİM DERGİSİ
YAZIM KURALLARI ve DEĞERLENDİRME ESASLARI

A - GENEL ESASLAR

1. Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)’in yayın organı olan Denetişim Dergisi, sosyal bilimler alanında ve kamu yönetiminde denetim/iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini amaçlayan, TÜBİTAK ULAKBİM kriterlerini gözeten, bilimsel içerikte ‘hakemli dergi’dir; 6 ayda bir yayımlanır. Yayım dili Türkçedir. (İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir.)
2. Gönderilen yazılar derginin kapsamı ile ilgili olmalıdır. İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, yönetişim, süreç yönetimi, performans yönetimi vb. gibi iç denetimle doğrudan ilişkili konularda yazılan makaleler öncelikli olarak yayımlanır.
3. Gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yayın organında tam metin olarak yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özet metni basılan çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazarların yazı göndermeden önce Dergimizin kapsam ve politikasına ilişkin belgeler ile yayın etiği kuralarını incelemeleri tavsiye edilir.
4. Gönderilen yazılar, editör tarafından bir ön değerlendirmeye ve intihal sorgulamasına tabi tutulduktan sonra bir Yayın Kurulu üyesi ve iki bağımsız hakemin değerlendirmesine sunulur. Dergimizde çift kör hakemli değerlendirme (double-blind review) sistemi uygulanmaktadır. Hakem değerlendirme sistemindeki süreçlerin tamamlanmasından sonra Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayım sürecine alınır. Değerlendirme sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen eserlerle ilgili olarak yazar(lar)ına bilgi verilir.
5. Yayımlanması kabul edilen yazıların bütün hakları Denetişim Dergisine aittir. Dergimizde yayımlanan yazılardan “Denetişim Dergisi” kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların içeriğinden yazarları, reklâmların içeriğinden ilan sahipleri sorumludur.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olması esas olup, bu hususta COPE (Committee On Publication Ethics) standartları gözetilir.
7. Yayımlanmasına karar verilen yazılardaki basit yazım ve dizim hataları, yazara gönderilmeksizin Yayın Kurulunca re’sen düzeltilebilir.
8. Yayımlanan her bir yazı için telif ücreti ödenebilir. Ödenecek telif ücretinin tutarı, yayımlanan yazının türü ile bilimsel özgünlüğü ve araştırma yoğunluğu dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenir. Telif ücretinin ödenmesi yazının yayımlanmasını müteakiben yapılır.
9. Yazılar, elektronik ortamda “denetisim@kidder.org.tr” adresine word dosyası formatında gönderilmelidir. Gönderilen e-posta metninde, yazarın isim ve unvanı, açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi ile telif ücreti ödenebilmesi için gerekli olan T.C. kimlik numarası ve banka hesap numarası bilgileri belirtilmelidir.
10. Aynı sayı içerisinde, aynı yazara ait tek yazarlı birden fazla eser yayınlanamaz.

B - YAZIM KURALLARI

1. Gönderilen yazılar;

    • Türkçe olmalıdır. İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir.

    • Özet bölümü hariç 4000 kelimeden az 8000 kelimeden çok olmamalıdır.

    • “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı (1,0) olacak şekilde iki yana yaslı/dayalı biçimde yazılmalıdır.

    • “Normal” sayfa yapısında, üstten ve alttan 3 cm, sağdan ve soldan ise 2 cm kenar boşluğu olacak şekilde, cilt payı bırakılmadan ve 1 cm satır girintisi ile yazılmalıdır.

    • Bilimsel makale yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumunca belirlenmiş imla ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

2. Yazı; Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, makalede ele alınan ana konuları belirten anahtar kelimeler, giriş, gelişme, konuyla ilgili değerlendirme ve önerilerin özetlendiği sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. İlgili bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

    BAŞLIK ve Yazar Adı: Yazı başlığı, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde kaleme alınmalı ve 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde 14 punto büyüklüğünde, tümü büyük ve kalın harfli, sayfaya göre      ortalanmış olmalıdır. Bu başlığın bir satır altına ise başlık ile aynı biçimde ancak italik/eğik şekilde ve parantez içinde İngilizce makale başlığı da yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların adları,      İngilizce başlığın bir satır altına, sağa dayalı, italik, 11 punto büyüklüğünde ve kalın şekilde yazılmalıdır. Yazar adının ilk harfi büyük sonraki harfleri küçük, soyadının ise tümü büyük harflerden    oluşmalıdır.  Soyadı bitiminden sonra üzerine * simgesi konulup, bu simge ilk sayfanın altına dipnot şeklinde belirtildikten sonra, yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, Orcid     numaraları ve e-posta     adresleri, aralarına virgül konularak 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

    ÖZ: Bu kısımda, yazıda ele alınan konu ile öneri ve sonuçlar 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak özetlenmelidir. Türkçe özet kısmı 9 punto büyüklüğünde ve kalın harflerle iki yana yaslı     olacak biçimde yazılmalıdır.
   
    Anahtar Kelimeler: Bu bölümde yazıda ele alınan ana konuları belirtecek anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Anahtar kelimeler 3’ten az ve 5’ten çok olmamalıdır.
    
    Jel Kodları: Bu bölümde yazıda ele alınan konulara ilişkin JEL kodlarına yer verilmelidir. 
    • ÖZ, Anahtar Kelimeler ve Jel Kodlarının İngilizceleri (ABSTRACT, Keywords, JEL Classification) aynı sırayla, anlam farkı olmaksızın, aynı biçim özellikleriyle ancak italik olarak yer almalıdır.
    
    1. GİRİŞ: Giriş bölümünde yazının konusu, konu ile ilgili özet arka plan, yazının amacı ve ele alınan konular ile yönteme yer verilmelidir.
    2. AÇIKLAMA, TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER: Bu kısımda yazının konusu ile ilgili mevcut durum analizi yapılmalı, mümkünse bu alandaki ulusal ve uluslararası uygulama ve standartlar ile     gelişmelere yer verilerek mevcut durumun eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri olarak ele alınmalı ve bu amaca yönelik somut öneriler geliştirilmelidir.
    3. SONUÇ: Yazıda ele alınan konu bu kısımda çok öz bir şekilde ele alınmalı, değerlendirme ve öneriler özetlenmelidir.
    
3. Ekler, Tablo ve Şekiller aşağıdaki kurallara göre belirtilmelidir.
    • Tablo, şekil, grafik ve resimlerin adları; bu nesnelerin sınırlarını aşmayacak şekilde, “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, sözcüklerin baş harfleri büyük ve 1 satır aralıklı     olarak nesnelerin üzerine ortalanarak yazılmalıdır. Bu nesneler alıntı yapılarak kullanılmışsa; alıntı yapılan kaynak nesnenin hemen altında, bu nesnenin sınırlarını aşmayacak şekilde, “Times       New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, 1 satır aralıklı olarak ve ortalanarak yazılmalıdır. Bu husus ayrıca Kaynakça kısmında mutlaka belirtilmelidir.
    • Ekler, Kaynakça’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içinde yapılan göndermeler; (Ek 1: Kurumlara Göre İç Denetçi Sayıları Tablosu), (Ek 2: Şekil xx) ya da (Ek 3: yyy Grafiği) şeklinde yapılmalıdır.
 
4. Dipnot ve yararlanılan kaynaklar belirtilmeli, dipnotlar sayfanın altında verilmeli, yararlanılan kaynaklara metin içinde parantez içinde, metnin sonunda ise Kaynakça bölümünde yer verilmelidir.     Dipnotlar ve Kaynakça aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.
    • Yararlanılan kaynaklar “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, metin içi kaynak gösterme yöntemiyle (APA stilinde) yazılmalı ve makalenin sonunda Kaynakça bölümünde yer     almalıdır.
    • Kaynakçada yazarların önce soyadları ilk harfleri büyük diğerleri küçük şekilde, sonra adlarının sadece ilk harfleri büyük harfle kısaltma yapılmak suretiyle yazılmalı, yazı içinde atıf yapılmayan     kaynaklara yer verilmememelidir.
    • Kaynakçada yararlanılan kaynaklar türüne bakılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
    • İnternet üzerinden yararlanılan kaynaklarda yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, yazarı belirli kaynaklar sona erdikten sonra, “İnternet Kaynakları” başlığı altında ve erişim tarihlerinin kronolojik     sıralaması dikkate alınarak yazılmalıdır.

    Çeşitli kaynaklardan yapılan alıntılamalar için kullanılabilecek örnekler aşağıda ve ekteki makale şablonunda sunulmuştur.

Kaynakça

Kitap:
İnalcık, H. (2017). Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600) (24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kepekçi C. (1998). Bağımsız denetim (3. baskı). Ankara: Siyasal Yayınevi. 

Çeviri Kitap:
Müftüler M. (2001). Türkiye ve AB: Soğuk savaş sonrası ilişkiler. (Coşkun Coşar, Çev.). İstanbul: Astra Yayınları.

Makale/Yazı:
Okur, M. (2018). Makale örneği. Denetişim Dergisi, 1(12), 37-38.

Yazar A., Çizer V., & Okur M. (2018, 20 Şubat). İnternetten alınan yazarlı yazı: Yazım kuralları ve değerlendirme esasları. Kidder. http://www.kidder.org.tr/?page_id=112 adresinden alındı.

Bildiri/Tez:
Çizer, V. (2015). Konferans Bildirisi Örneği. İç denetim konferansı (ss. 4-45). Ankara: KİDDER Yayınları.

Tezci, J. (2016). İç denetimin gelişimi (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yukarıdaki yazım kurallarına uygun yazı örneği için tıklayınız: Denetişim Makale Şablonu

C - YAZI DEĞERLENDİRME ESASLARI

1. Dergiye gönderilen yazıların değerlendirilme süreci aşağıdaki şekildedir:
    • Dergiye gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından, intihal sorgulaması, konu, şekil, içerik ve etik kurallar yönünden değerlendirmeye tabi tutulur. 
    • Yayın Kurulunca Makale Değerlendirme Formu (MDF) ile olumlu görüş bildirilenler, editör tarafından belirlenen iki bağımsız hakemin değerlendirmesine sunulur. Gönderilen yazının kime ait olduğu     konusunda hakemlere, makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında ise yazar(lar)a bilgi verilmez. 
    • Yayın Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede olumsuz görüş bildirilen makale ve yazılar, bağımsız hakemlere gönderilmez ve yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak (gerek görülmesi halinde     düzeltme talep edilerek) iade edilir.
    • Hakemler, Yayın Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda yazıların yayımlanmasına, yayımlanmamasına ya da düzeltilmesine yönelik     Hakem Değerlendirme Raporu (HDR) düzenlemek suretiyle görüş bildirilir. Bu görüşlerle birlikte yazılar editöre iletilir. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır.
    • Hakem değerlendirme raporları arasında görüş farklılığı olduğu takdirde makale ya da yazılar üçüncü bir Hakem Kurulu üyesi hakeme gönderilir ve son bir değerlendirmeye tabi tutularak her üç     hakemin görüşleriyle birlikte değerlendirilmek üzere editöre iletilir. Gelen hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazıların yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da yayımlanmamasına Sorumlu     Yazı İşleri Müdürü karar verir. En az 2 hakemden uygun görüş almayan yazılar yayımlanmaz.
    • Yapılan değerlendirmeler sonucunda düzeltilmesi yönünde görüş bildirilen yazılar, düzeltme önerileriyle birlikte yazar(lar)ına gönderilerek 15 iş günü içerisinde düzeltilmesi ve tekrar gönderilmesi     talep edilir. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Düzeltme yapılmayan ya da düzeltilmiş halleri    Yayın Kurulu tarafından yeterli görülmeyen yazılar yayınlanmaz; yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak iade edilir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yazar(lar)dan kullandığı veri seti, bilgisayar     kodu vb. bilgileri talep edebilir. 

2. Bu esaslarda yer almayan şekil kuralları ile ilgili düzeltme yapılmasını gerektiren durumlarda yapılacak işleme Yayın Kurulu tarafından karar verilir. 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    Denetişim Dergisi Yayın Kurulu

YAYIN ETİĞİ İLKELERİ 

Denetişim Dergisi, akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlama amacıyla Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar* ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkarılan ‘Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi’nde* belirtilen etik kuralları esas alarak belirlediği ilke ve kuralları uygular.
Dergiye gönderilen bütün çalışmalar derginin amacına, ilkelerine ve standartlarına uygunluğu başlangıçta Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi durumlar, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
Aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz; herhangi bir değerlendirme aşamasında ihlal tespit edilenlerin süreci derhal durdurularak, yazar(lar)ına iade edilirler. Ortaya çıkan bir çıkar çatışması durumunda, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alınır.
Sempozyum bildirileri; sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla yayımlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirme süreci uygulanır. İki olumlu hakem raporuna sahip bir çalışmalar yayına hak kazanır. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde ek hakem değerlendirmesine başvurulması söz konusu olabilir.
Kabul edilen etik kurallara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir. Denetişim; düzeltme, tekzip vb. niteliğindeki içerikleri yayımlamak konusunda sorumlu davranır.
Denetişim, ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Denetişim; ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı vb. her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.
Denetişim, bilimsel yayıncılık sürecinde gizliliğin önemini göz önüne alarak, yazar, alan editörleri ve hakemlere ilişkin özel bilgileri, sadece araştırmaya dair şüpheli bir suistimali önlemek ve buna cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla paylaşır.
Denetişim Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmeyi amaçlar. Yazım ve yayım sürecindeki bütün paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörlerin) etik ilkelere yönelik kurallara uyması önemli görülmektedir. 

ETİK KURALLAR VE SORUMLULUKLAR

Dergiye makale gönderen yazarlar, değerlendirme yapan hakemler ile editörler, aşağıdaki etik kurallara uymayı taahhüt ederek söz konusu kuralları ve sorumlulukları kabul etmiş olurlar.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Denetişim Dergisi; 
 Yazarlardan herhangi bir şekilde ücret talep etmemektedir.
 Yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, Derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bu kapsamda, gerek görülmesi halinde yazarlardan izin, rıza formu vb. belgeleri talep eder. 
 Yazıların telif hakkı devrini, Dergi internet sayfasında veya Dergipark’ta sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alır. 
 Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulu tarafından İntihal Raporu (Turnitin) ile birlikte değerlendirilmeye alınır. TR dizin kriterlerine göre kabul edilebilir düzeydeki benzerlik oranına sahip çalışmalar hakem değerlendirme sürecine kabul edilir.
 TR Dizin kriterleri uyarınca Etik Kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasını gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgileri (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmesini sağlar.
 Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir. Yazılarda kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesini gözetir.
 İletişim gizliliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt eder. Şüpheli durumlarda bilgi paylaşımı yapmadan önce ilk sorgulamaları yapar.
 Yazarların yazılarıyla ilgili Yayın Kurulu veya hakemler tarafından yapılan düzeltme taleplerine katılmadıkları hususlarda gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkını ve reddedilen çalışmalarını değerlendirme raporları çerçevesinde gözden geçirerek dergiye yeniden sunma imkanını sağlar.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Editörler;
1- Makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemeli, Dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir. 
2- Bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Ancak, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
3- Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
4- Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler. Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklanmalıdırlar.
5- Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması ile yazılar ile ilgili diğer bilgilerin gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
6- Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması ve böylece akademik onursuzluğun önüne geçilmesi için gerekli çabayı göstermelidir.
7- Yazarların, bilimsel gerekçe ve nedenlerini belirterek hakem raporlarına itiraz etmeleri durumda, çalışmayı ve raporları incelemeye almalıdır.
8- Dergiye katkısı olmayan kişileri yayın kurulu üyesi veya yardımcı editör olarak göstermemelidir.

Yazarlara İlişkin Etik Kurallar ve Sorumluluklar

Yazarlar;

1- Derginin yayım, yazım ve etik ilkelerini okuduğu ve kabul ettiğini, gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmasını,
2- Gönderilen, değerlendirme aşamasında olan veya yayınlanmış makalelerin başka bir dergiye gönderilmemesi, değerlendirme aşamasında olmaması ve yayınlanmamasını,
3- Makalenin özgün olduğunu, intihal içermediğini (intihal taraması her ne kadar Dergi tarafından yapılacaksa da akademik onursuzluk olan intihalin sonuçları tamamen yazara yöneleceğini), başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini,
4- Yazar sırasının makaleye katkı sırasına göre düzenlendiğini, yazarların tamamının çalışmaya katkı sağladığından emin olunduğunu, tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğunun kabul edildiğini,
5- Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireylere (sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler) “teşekkür / ek bilgiler” kısmında yer verileceğini,
6- Makalenin bilimsel ve akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olduğunu, sahte verilere yer verilmesinin, veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da yorumlanması zor işlemleri atlama, bulguları çarpıtma gibi durumların güven kırıcı olduğunu,
7- Herhangi bir izin alınması gerekliliğinde, tüm izinlerin alınarak hem makale içinde ayrıntılı şekilde belirtildiğini, hem de makalenin yüklenme aşamasında ek olarak yüklendiğini,
8- Tez, sunum veya bildiriden çıkartılmış makalelerin açıkça belirtilmesini,
9- Çıkar çatışması durumunda Derginin bilgilendirilmesini,
10- Makalenin literatüre katkı sağlayabilmesi ve başka yazarlar tarafından kaynak gösterilmesi amacıyla içeriğin detaylı olarak sunulmasını,
11- Yayın Kurulunun makale değerlendirme sürecini tamamlanmasını beklemeyi, yayınlanmasına karar verilen çalışmaların bütün haklarının yayın sürecinde Dergiye devredilmesini,
12- Makalede kullanılan ham veya işlenmiş verilerin talep edilmesi durumunda Yayın Kuruluna sunulacağını,
13- Makalede kullandıkları tüm alıntılarına referans vermeyi ve atıf verilen kaynakların kabul edilir, güvenilir ve tanınır yerlerden olduğunu,
14- Varsa, makalede kullanılan fon kaynaklarının doğru ve belirgin şekilde belirtilmesini, 
15- Yazıyı gönderdikten sonra herhangi bir hata fark ederse düzeltmeleri yaparak derhal Editöre bildirmeyi, Yayın Kurulu ve hakem raporlarında istenilen düzeltmeleri zamanında yapmayı,
kabul ve taahhüt ederler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler;

1- Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2- Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, itham edici veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif, ölçülü ve yapıcı yapmalıdırlar.
3- Makaleleri doğru şekilde değerlendirmek için gereken uzmanlık yeterliliğine sahip olmalarını gözeterek ve kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler. (Gereken uzmanlığa sahip olmadıkları, kör hakemlik gizliliğine riayet edemeyecekleri ve makaleye dair detayları gizli tutamayabilecekleri durumlarda hakemliğini kabul etmemeli ve bu durumu uygun sürede Dergiye bildirmelidirler.) Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde Editör tarafından başka bir hakem atanmasına itiraz etmemelidirler.
4- Yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
5- Değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.
6- Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editöre bildirmelidirler.
7- Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
8- Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
9- Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.
10- Nihai kararın Yayın Kurulu yetkisinde olduğunu kabul ederler.
11- Dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yaparalar.
12- Makalenin başka bir kaynakla ciddi bir benzerliğinin veya başka bir ortamda yayınlandığının tespiti durumunda Editörün bilgilendirileceğini taahhüt ederler.

Araştırmalara İlişkin Etik Kurallar

1- TR Dizin kriterlerinin etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca, Dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. 

2- Etik kurul izni gerektiren çalışmalar şunlardır:

 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

3- 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

4- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

5- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

6- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

7- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

8- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

9- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

10- Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

11- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

12- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

*COPE (Code Of Conduct And Best Practıce Guıdelınes For Journal Edıtors) ilkelerine “https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf” adresinden;

**Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesine “https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx” adresinden ulaşılabilir.

DENETİŞİM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

Denetişim Dergisi, kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması ve bu işlevi yerine getirecek unsurların en önemlisi kabul edilen denetim mekanizmalarına yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin güçlendirilmesi gayesinden hareketle;
 Bilimsel dergi niteliğine uygun olarak alanındaki konulara ilişkin araştırmaları teşvik etmeye ve bunların yayımına öncelik vermeye
 Özgün, nesnel ve etik kurallara uygun çalışmalara öncelik vererek alanındaki konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmaya,
 Meslektaşların (denetim elemanlarının) birikim, tecrübe ve düşüncelerinin bilimsel bir çerçevede ilgili taraflarla paylaşılmasına yardımcı olmaya,
 İç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımaya,
 Mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamaya,
 Adında taşıdığı mesaja uygun olarak kamuda iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini hızlandırmaya ve ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamaya,
yönelik ve açık erişim yaklaşımını benimseyen yayın politikası izlemektedir.
Yayın Politikası çerçevesinde, Derginin amaç ve kapsamı, ilkeleri, yazım kuralları ve değerlendirme süreçleri, etik ilkeler vd. ayrıntılı bilgiler, https://www.kidder.org.tr/denetisim/ adresinden ulaşılabilecek web sayfasında yer almaktadır.

Açık Erişim Politikası

Denetişim Dergisi; bilimsel araştırmaları topluma ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, Dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Gizlilik Beyanı

Dergiye gönderilen yazılardaki veya web sayfasındaki isimler ve eposta adresleri sadece belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Denetişim Dergisince;
Yazarlardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemektedir.
Makale gönderimi ve süreç işletimi işlemleri ücretsiz yürütülmektedir.
Yayımlanan yazılara 2022 Şubat ayından itibaren telif ücreti ödenmemektedir.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.